ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 149

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 149)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
థృష్ట్వా ఘటొత్కచం రాజన సూతపుత్ర రదం పరతి
పరయాన్తం తవయరా యుక్తం జిఘాంసుం కర్ణమ ఆహవే
2 అబ్రవీత తవ పుత్రస తు థుఃశాసనమ ఇథం వచః
ఏతథ రక్షొరణే తూర్ణం థృష్ట్వా కర్ణస్య విక్రమమ
3 అభియాతి థరుతం కర్ణం తథ వారయ మహారదమ
వృతః సైన్యేన మహతా యాహి యత్ర మహాబలః
4 కర్ణొ వైకర్తనొ యుథ్ధే రాక్షసేన యుయుత్సతి
రక్ష కర్ణం రణే యత్తొ వృతః సైన్యేన మానథ
5 ఏతస్మిన్న అన్తరే రాజఞ జటాసురసుతొ బలీ
థుర్యొధనమ ఉపాగమ్య పరాహ పరహరతాం వరః
6 థుర్యొధన తవామిత్రాన పరఖ్యాతాన యుథ్ధథుర్మథాన
పాణ్డవాన హన్తుమ ఇచ్ఛామి తవయాజ్ఞప్తః సహానుగాన
7 జటాసురొ మమ పితా రక్షసామ అగ్రణీః పురా
పరయుజ్య కర్మ రక్షొఘ్నం కషుథ్రైః పార్దైర నిపాతితః
తస్యాపచితిమ ఇచ్ఛామి తవథ థిష్టొ గన్తుమ ఈశ్వర
8 తమ అబ్రవీత తతొ రాజా పరీయమాణః పునః పునః
థరొణకర్ణాథిభిః సార్ధం పర్యాప్తొ ఽహం థవిషథ వధే
తవం తు గచ్ఛ మయాజ్ఞప్తొ జహి యుథ్ధం ఘటొక్తచమ
9 తదేత్య ఉక్త్వా మహాకాయః సమాహూయ ఘటొత్కచమ
జటాసురిర భైమసేనిం నానా శస్తైర అవాకిరత
10 అలమ్బలం చ కర్ణం చ కురుసైన్యం చ థుస్తరమ
హైడిమ్బః పరమమాదైకొ మహావాతొ ఽమబుథాన ఇవ
11 తతొ మాయామయం థృష్ట్వా రదం తూర్ణమ అలమ్బలః
ఘటొత్కచం శరవ్రాతైర నానా లిఙ్గైః సమార్థయత
12 విథ్ధ్వా చ బహుభిర బాణైర భైమసేనిమ అలమ్బలః
వయథ్రావయచ ఛరవ్రాతైః పాణ్డవానామ అనీకినీమ
13 తేన విథ్రావ్యమాణాని పాణు సైన్యాని మారిష
నిశీదే విప్రకీర్యన్తే వాతనున్నా ఘనా ఇవ
14 ఘటొత్కచ శరైర నున్నా తదైవ కురు వాహినీ
నిశీదే పరాథ్రవథ రాజన్న ఉత్సృజ్యొల్కాః సహస్రశః
15 అలమ్బలస తతః కరుథ్ధొ భైమసేనిం మహామృధే
ఆజఘ్నే నిశితైర బాణైస తొత్త్రైర ఇవ మహాథ్విపమ
16 తిలశస తస్య తథ యానం సూతం సర్వాయుధాని చ
ఘటొత్కచః పరచిచ్ఛేథ పరాణథచ చాతిథారుణమ
17 తతః కర్ణం శరవ్రాతైః కురూన అన్యాన సహస్రశః
అలమ్బలం చాభ్యవర్షన మేఘొమేరుమ ఇవాచలమ
18 తతః సంచుక్షుభే సైన్యం కురూణాం రాక్షసార్థితమ
ఉపర్య ఉపరి చాన్యొన్యం చతురఙ్గం మమర్థ హ
19 జటాసురిర మహారాజ విరదొ హతసారదిః
ఘటొత్కచం రణే కరుథ్ధొ ముష్టినాభ్యహనథ థృఢమ
20 ముష్టినాభిహతస తేన పరచచాల ఘటొత్కచః
కషితికమ్పే యదా శైలః స వృక్షగణగుల్మవాన
21 తతః స పరిఘాభేన థవిట సంఘఘ్నేన బాహునా
జటాసురిం భైమసేనిర అవధీన ముష్టినా భృశమ
22 తం పరమద్య తద కరుథ్ధస తూర్ణం హైడిమ్బిర ఆక్షిపత
థొర్భ్యామ ఇన్థ్రధ్వజాహాభ్యాం నిష్పిపేష మహీతలే
23 అలమ్బలొ ఽపి విక్షిప్య సముత్క్షిప్య చ రాక్షసమ
ఘటొత్కచం రణే రొషాన నిష్పిపేష మహీతలే
24 తయొః సమభవథ యుథ్ధం గర్జతొర అతికాయయొః
ఘటొత్కచాలమ్బలయొస తుములం లొమహర్షణమ
25 విశేషయన్తావ అన్యొన్యం మాయాభిర అతిమాయినౌ
యుయుధాతే మహావీర్యావ ఇన్థ్ర వైరొచనావ ఇవ
26 పావకామ్బునిధీ భూత్వా పునర గరుడ తక్షకౌ
పునర మేఘమహావాతౌ పునర వజ్రమహాచలౌ
పునః కుఞ్జరశార్థూలౌ పునః సవర్భాను భాస్కరౌ
27 ఏవం మాయా శతసృజావ అన్యొన్యవధకాఙ్క్షిణౌ
భృశం చిత్రమ అయుధ్యేతామ అలమ్బల ఘటొత్కచౌ
28 పరిఘైశ చ గథాభిశ చ పరాసముథ్గర పట్టిశైః
ముసలైః పరతాగ్రైశ చ తావ అన్యొన్యం నిజఘ్నతుః
29 హయాభ్యాం చ గజాభ్యాం చ పథాతిరదినౌ పునః
యుయుధాతే మహామాయౌ రాక్షస పరవరౌ యుధి
30 తతొ ఘటొత్కచౌ రాజన్న అలమ్బల వధేప్సయా
ఉత్పపాత భృశం కరుథ్ధః శయేనవన నిపపాత హ
31 గృహీత్వా చ మహాకాయం రాక్షసేన్థ్రమ అలమ్బలమ
ఉథ్యమ్య నయవధీథ భూమౌ మయం విష్ణుర ఇవాహవే
32 తతొ ఘటొత్కచః ఖడ్గమ ఉథ్గృహ్యాథ్భుత థర్శనమ
చకర్త కాయాథ ధి శిరొ భీమం వికృతథర్శనమ
33 తచ్ఛిరొ రుధిరాభ్యక్తం గృహ్య కేశేషు రాక్షసః
ఘటొత్కచొ యయావ ఆశు థుర్యొధన రదం పరతి
34 అభ్యేత్య చ మహాబాహుః సమయమానః స రాక్షసః
రదే ఽసయ నిక్షిప్య శిరొ వికృతాననమూర్ధజమ
పరాణథథ భైరవం నాథం పరావృషీవ బలాహకః
35 అబ్రవీచ చ తతొ రాజన థుర్యొధనమ ఇథం వచః
ఏష తే నిహతొ బన్ధుస తవయా థృష్టొ ఽసయ విక్రమః
పునర థరష్టాసి కర్ణస్య నిష్ఠామ ఏతాం తదాత్మనః
36 ఏవమ ఉక్త్వా తతః పరాయాత కర్ణం పరతి జనేశ్వర
కిరఞ శరశతాంస తీక్ష్ణాన విముఞ్చన కర్ణ మూర్ధని
37 తతః సమభవథ యుథ్ధం ఘొరరూపం భయానకమ
విస్మాపనం మహారాజ నరరాక్షసయొర మృధే