ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 148

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 148)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
తతః కర్ణొ రణే థృష్ట్వా పార్షతం పరవీరహా
ఆజఘానొరసి శరైర థశభిర మర్మభేథిభిః
2 పరతివివ్యాధ తం తూర్ణం ధృష్టథ్యుమ్నొ ఽపి మారిష
పఞ్చభిః సాయకైర హృష్టస తిష్ఠ తిష్ఠేతి చాబ్రవీత
3 తావ అన్యొన్యం శరైః సంఖ్యే సంఛాథ్య సుమహారదౌ
పునః పూర్ణాయతొత్సృష్టైర వివ్యధాతే పరస్పరమ
4 తతః పాఞ్చాల ముఖ్యస్య ధృష్టథ్యుమ్నస్య సంయుగే
సారదిం చతురశ చాశ్వాన కర్ణొ వివ్యాధ సాయకైః
5 కార్ముకప్రవరం చాస్య పరచిచ్ఛేథ శితైః శరైః
సారదిం చాస్య భల్లేన రదనీడాథ అపాతయత
6 ధృష్టథ్యుమ్నస తు విరదొ హతాశ్వొ హతసారదిః
గృహీత్వా పరిఘం ఘొరం కర్ణస్యాశ్వాన అపీపిషత
7 విథ్ధశ చ బహుభిస తేన శరైర ఆశీవిషొపమైః
తతొ యుధిష్ఠిరానీకం పథ్భ్యామ ఏవాన్వవర్తత
ఆరురొహ రదం చాపి సహథేవస్య మారిష
8 కర్ణస్యాపి రదే వాహాన అన్యాన సూతొ నయయొజయత
శఙ్ఖవర్ణాన మహావేగాన సైన్ధవాన సాధు వాహినః
9 లబ్ధలక్ష్యస తు రాధేయః పాఞ్చాలానాం మహారదాన
అభ్యపీడయథ ఆయస్తః శరైర మేఘ ఇవాచలాన
10 సా పీడ్యమానా కర్ణేన పాఞ్చాలానాం మహాచమూః
సంప్రాథ్రవత సుసంత్రస్తా సింహేనేవార్థితా మృగీ
11 పతితాస తురగేభ్యశ చ గజేభ్యశ చ మహీతలే
రదేభ్యశ చ నరాస తూర్ణమ అథృశ్యన్త తతస తతః
12 ధావమానస్య యొధస్య కషురప్రైః స మహామృధే
బాహూ చిచ్ఛేథ వై కర్ణః శిరశ చైవ సకుణ్డలమ
13 ఊరూ చిచ్ఛేథ చాన్యస్య గజస్దస్య విశాం పతే
వాజిపృష్ఠ గతస్యాపి భూమిష్ఠస్య చ మారిష
14 నాజ్ఞాసిషుర ధావమానా బహవశ చ మహారదాః
సంఛిన్నాన్య ఆత్మగాత్రాణి వాహనాని చ సంయుగే
15 తే వధ్యమానాః సమరే పాఞ్చాలాః సృఞ్జయైః సహ
తృణప్రస్పన్థనాచ చాపి సూతపుత్రం సమ మేనిరే
16 అపి సవం సమరే యొధం ధావమానం విచేతసః
కర్ణమ ఏవాభ్యమన్యన్త తతొ భీతా థరవన్తి తే
17 తాన్య అనీకాని భగ్నాని థరవమాణాని భారత
అభ్యథ్రవథ థరుతం కర్ణః పృష్ఠతొ వికిరఞ శరాన
18 అవేక్షమాణాస తే ఽనయొన్యం సుసంమూఢా విచేతసః
నాశక్నువన్న అవస్దాతుం కాల్యమానా మహాత్మనా
19 కర్ణేనాభ్యాహతా రాజన పాఞ్చాలాః పరమేషుభిః
థరొణేన చ థిశః సర్వా వీక్షమాణాః పరథుథ్రువుః
20 తతొ యుధిష్ఠిరొ రాజా సవసైన్యం పరేక్ష్య విథ్రుతమ
అపయానే మతిం కృత్వా ఫల్గునం వాక్యమ అబ్రవీత
21 పశ్య కర్ణం మహేష్వాసం ధనుష్పాణిమ అవస్దితమ
నిశీదే థారుణే కాలే తపన్తమ ఇవ భాస్కరమ
22 కర్ణ సాయకనున్నానాం కరొశతామ ఏష నిస్వనః
అనిశం శరూయతే పార్ద తవథ్బన్ధూనామ అనాదవత
23 యదా విసృజతశ చాస్య సంథధానస్య చాశుగాన
పశ్యామి జయ విక్రాన్తం కషపయిష్యతి నొ ధరువమ
24 యథ అత్రానన్తరం కార్యం పరాప్తకాలం పరపశ్యసి
కర్ణస్య వధసంయుక్తం తత కురుష్వ ధనంజయ
25 ఏవమ ఉక్తొ మహాబాహుః పార్దః కృష్ణమ అదాబ్రవీత
భీతః కున్తీసుతొ రాజా రాధేయస్యాతివిక్రమాత
26 ఏవంగతే పరాప్తకాలం కర్ణానీకే పునః పునః
భవాన వయవస్యతాం కషిప్రం థరవతే హి వరూదినీ
27 థరొణ సాయకనున్నానాం భగ్నానాం మధుసూథన
కర్ణేన తరాస్యమానానామ అవస్దానం న విథ్యతే
28 పశ్యామి చ తదా కర్ణం విచరన్తమ అభీతవత
థరవమాణాన రదొథారాన కిరన్తం విశిఖైః శితైః
29 నైతథ అస్యొత్సహే సొఢుం చరితం రణమూర్ధని
పరత్యక్షం వృష్ణిశార్థూల పాథస్పర్శమ ఇవొరగః
30 స భవాన అత్ర యాత్వాశు యత్ర కర్ణొ మహారదః
అహమ ఏనం వధిష్యామి మాం వైష మధుసూథన
31 [వాసు]
పశ్యామి కర్ణం కౌన్తేయ థేవరాజమ ఇవాహవే
విచరన్తం నరవ్యాఘ్రమ అతిమానుష విక్రమమ
32 నైతస్యాన్యొ ఽసమి సమరే పరత్యుథ్యాత ధనంజయ
ఋతే తవాం పురుషవ్యాఘ్ర రాక్షసాథ వా ఘటొత్కచాత
33 న తు తావథ అహం మన్యే పరాప్తకాలం తవానఘ
సమాగమం మహాబాహొ సూతపుత్రేణ సంయుగే
34 థీప్యమానా మహొల్కేవ తిష్ఠత్య అస్య హి వాసవీ
తవథర్దం హి మహాబాహొ రౌథ్రరూపం బిభర్తి చ
35 ఘటొత్కచస తు రాధేయం పరత్యుథ్యాతు మహాబలః
స హి భీమేన బలినా జాతః సురపరాక్రమః
36 తస్మిన్న అస్త్రాణి థివ్యాని రాక్షసాన్య అసురాణి చ
సతతం చానురక్తొ వొ హితైషీ చ ఘటొత్కచః
విజేష్యతి రణే కర్ణమ ఇతి మే నాత్ర సంశయః
37 [వాసు]
ఏవమ ఉక్త్వా మహాబాహుః పార్దం పుష్కర లొచనః
ఆజుహావాద తథ రక్షస తచ చాసీత పరాథుర అగ్రతః
38 కవచీ స శరీ ఖడ్గీ సధన్వా చ విశాం పతే
అభివాథ్య తతః కృష్ణం పాణ్డవం చ ధనంజయమ
అబ్రవీత తం తథా హృష్టస తవ అయమ అస్మ్య అనుశాధి మామ
39 తతస తం మేఘసంకాశం థీప్తాస్యం థీప్తకుణ్డలమ
అభ్యభాషత హైడిమ్బం థాశార్హః పరహసన్న ఇవ
40 ఘటొత్కచ విజానీహి యత తవాం వక్ష్యామి పుత్రక
పరాప్తొ విక్రమకాలొ ఽయం తవ నాన్యస్య కస్య చిత
41 స భవాన మజ్జమానానాం బన్ధూనాం తవం పలవొ యదా
వివిధాని తవాస్త్రాణి సన్తి మాయా చ రాక్షసీ
42 పశ్య కర్ణేన హైడిమ్బ పాణ్డవానామ అనీకినీ
కాల్యమానా యదా గావః పాలేన రణమూర్ధని
43 ఏష కర్ణొ మహేష్వాసొ మతిమాన థృఢవిక్రమః
పాణ్డవానామ అనీకేషు నిహన్తి కషత్రియర్షభాన
44 కిరన్తః శరవర్షాణి మహాన్తి థృఢధన్వినః
న శక్నువన్త్య అవస్దాతుం పీడ్యమానాః శరార్చిషా
45 నిశీదే సూతపుత్రేణ శరవర్షేణ పీడితాః
ఏతే థరవన్తి పాఞ్చాలాః సింహస్యేవ భయాన మృగాః
46 ఏతస్యైవం పరవృథ్ధస్య సూతపుత్రస్య సంయుగే
నిషేథ్ధా విథ్యతే నాన్యస తవథృతే భీమవిక్రమ
47 స తవం కురు మహాబాహొ కర్మ యుక్తమ ఇహాత్మనః
మాతులానాం పితౄణాం చ తేజసొ ఽసత్రబలస్య చ
48 ఏతథర్దం హి హైడిమ్బ పుత్రాన ఇచ్ఛన్తి మానవాః
కదం నస తారయేథ థుఃఖాత స తవం తారయ బాన్ధవాన
49 తవ హయ అస్త్రబలం భీమం మాయాశ చ తవ థుస్తరాః
సంగ్రామే యుధ్యమానస్య సతతం భీమనన్థన
50 పాణ్డవానాం పరభగ్నానాం కర్ణేన శితసాయకైః
మజ్జతాం ధార్తరాష్ట్రేషు భవ పారం పరంతప
51 రాత్రౌ హి రాక్షసా భూయొ భవన్త్య అమితవిక్రమాః
బలవన్తః సుథుర్ధర్షాః శూరా విక్రాన్తచారిణః
52 జహి కర్ణం మహేష్వాసం నిశీదే మాయయా రణే
పార్దా థరొణం వధిష్యన్తి ధృష్టథ్యుమ్నపురొగమాః
53 కేశవస్య వచః శరుత్వా బీభత్సుర అపి రాక్షసమ
అభ్యభాషత కౌరవ్య ఘటొత్కచమ అరింథమమ
54 ఘటొత్కచ భవాంశ చైవ థీర్ఘబాహుశ చ సాత్యకిః
మతౌ మే సర్వసైన్యేషు భీమసేనశ చ పాణ్డవః
55 స భవాన యాతు కర్ణేన థవైరదం యుధ్యతాం నిశి
సాత్యకిః పృష్ఠగొపస తే భవిష్యతి మహారదః
56 జహి కర్ణం రణే శూరం సాత్వతేన సహాయవాన
యదేన్థ్రస తారకం పూర్వం సకన్థేన సహ జఘ్నివాన
57 [ఘ]
అలమ ఏవాస్మి కర్ణాయ థరొణాయాలం చ సత్తమ
అన్యేషాం కషత్రియాణాం చ కృతాస్త్రాణాం మహాత్మనామ
58 అథ్య థాస్యామి సంగ్రామం సూతపుత్రాయ తం నిశి
యం జనాః సంప్రవక్ష్యన్తి యావథ భూమిర ధరిష్యతి
59 న చాత్ర శూరాన మొక్ష్యామి న భీతాన న కృతాఞ్జలీన
సర్వామ ఏవ వధిష్యామి రాక్షసం ధర్మమ ఆస్దితః
60 [ఘ]
ఏవమ ఉక్త్వా మహాబాహుర హైడిమ్బః పరవీరహా
అభ్యయాత తుములే కర్ణం తవ సైన్యం విభీషయన
61 తమ ఆపతన్తం సంక్రుథ్ధం థీప్తాస్యమ ఇవ పన్నగమ
అభ్యస్యన పరమేష్వాసః పరతిజగ్రాహ సూతజః
62 తయొః సమభవథ యుథ్ధం కర్ణ రాక్షసయొర నిశి
గర్జతొ రాజశార్థూల శక్ర పరహ్రాథయొర ఇవ