ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 147

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 147)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
విథ్రుతం సవబలం థృష్ట్వా వధ్యమానం మహాత్మభిః
కరొధేన మహతావిష్టః పుత్రస తవ విశాం పతే
2 అభ్యేత్య సహసా కర్ణం థరొణం చ జయతాం వరమ
అమర్షవశమ ఆపన్నొ వాక్యజ్ఞొ వాక్యమ అబ్రవీత
3 భవథ్భ్యామ ఇహ సంగ్రామొ కరుథ్ధాభ్యాం సంప్రవర్తితః
ఆహవే నిహతం థృష్ట్వా సైన్ధవం సవ్యసాచినా
4 నిహన్యమానాం పాణ్డూనాం బలేన మమ వాహినీమ
భూత్వా తథ విజయే శక్తావ అశక్తావ ఇవ పశ్యతః
5 యథ్య అహం భవతొస తయాజ్యొ న వాచ్యొ ఽసిం తథైవ హి
ఆవాం పాణ్డుసుతాన సంఖ్యే జేష్యావ ఇతి మానథౌ
6 తథైవాహం వచః శరుత్వా భవథ్భ్యామ అనుసంమతమ
కృతవాన పాణ్డవైః సార్ధం వైరం యొధవినాశనమ
7 యథి నాహం పరిత్యాజ్యొ భవథ్భ్యాం పురుషర్షభౌ
యుధ్యేతామ అనురూపేణ విక్రమేణ సువిక్రమౌ
8 వాక పరతొథేన తౌ వీరౌ పరణున్నౌ తనయేన తే
పరావర్తయేతాం తౌ యుథ్ధం ఘట్టితావ ఇవ పన్నగౌ
9 తతస తౌ రదినాం శరేష్ఠౌ సర్వలొకధనుర్ధరౌ
శైనేయ పరముఖాన పార్దాన అభిథుథ్రువతూ రణే
10 తదైవ సహితాః పార్దాః సవేన సైన్యేన సంవృతాః
అభ్యవర్తన్త తౌ వీరౌ నర్థన్మానౌ ముహుర ముహుః
11 అద థరొణొ మహేష్వాసొ థశభిః శినిపుంగవమ
అవిధ్యత తవరితం కరుథ్ధః సర్వశస్త్రభృతాం వరః
12 కర్ణశ చ థశభిర బాణైః పుత్రశ చ తవ సప్తభిః
థశభిర వృషసేనశ చ సౌబలశ చాపి సప్తభిః
ఏతే కౌరవ సంక్రన్థే శైనేయం పర్యవారయన
13 థృష్ట్వా చ సమరే థరొణం నిఘ్నన్తం పాణ్డవీం చమూమ
వివ్యధుః సొమకాస తూర్ణం సమన్తాచ ఛరవృష్టిభిః
14 తతొ థరొణొ ఽహరత పరాణాన కషత్రియాణాం విశాం పతే
రశ్మిభిర భాస్కరొ రాజంస తమసామ ఇవ భారత
15 థరొణేన వధ్యమానానాం పాఞ్చాలానాం విశాం పతే
శుశ్రువే తుములః శబ్థః కరొశతామ ఇతరేతరమ
16 పుత్రాన అన్యే పితౄన అన్యే భరాతౄన అన్యచ మాతులాన
భాగినేయాన వయస్యాంశ చ తదా సంబన్ధిబాన్ధవాన
ఉత్సృజ్యొత్సృజ్య గచ్ఛన్తి తవరితా జీవితేప్సవః
17 అపరే మొహితా మొహాత తమ ఏవాభిముఖా యయుః
పాణ్డవానాం రణే యొధాః పరలొకం తదాపరే
18 సా తదా పాణ్డవీ సేనా వధ్యమానా మహాత్మభిః
నిశి సంప్రాథ్రవథ రాజన్న ఉత్సృజ్యొల్కాః సహస్రశః
19 పశ్యతొ భీమసేనస్య విజయస్యాచ్యుతస్య చ
యమయొర ధర్మపుత్రస్య పార్షతస్య చ పశ్యతః
20 తమసా సంవృతే లొకే న పరాజ్ఞాయత కిం చన
కౌరవాణాం పరకాశేన థృశ్యన్తే తు థరుతాః పరే
21 థరవమాణం తు తత సైన్యం థరొణకర్ణౌ మహారదౌ
జఘ్నతుః పృష్ఠతొ రాజన కిరన్తౌ సాయకాన బహూన
22 పాఞ్చాలేషు పరభగ్నేషు థీర్యమాణేషు సర్వశః
జనార్థనొ థీనమనాః పరత్యభాషత ఫల్గునమ
23 థరొణకర్ణౌ మహేష్వాసావ ఏతౌ పార్షత సాత్యకీ
పాఞ్చాలాంశ చైవ సహితౌ జఘ్నతుః సాయకైర భృశమ
24 ఏతయొః శరవర్షేణ పరభగ్నా నొ మహారదాః
వార్యమాణాపి కౌన్తేయ పృతనా నావతిష్ఠతే
25 ఏతావ ఆవాం సర్వసైన్యైర వయూఢైః సమ్యగ ఉథాయుధైః
థరొణం చ సూతపుత్రం చ పరయతావః పరబాధితుమ
26 ఏతౌ హి బలినౌ శూరౌ కృతాస్త్రౌ జితకాశినౌ
ఉపేక్షితౌ బలం కరుథ్ధౌ నాశయేతాం నిశామ ఇమామ
ఏష భీమొ ఽభియాత్య ఉగ్రః పునరావర్త్య వాహినీమ
27 వృకొథరం తదాయాన్తం థృష్ట్వా తత్ర జనార్థనః
పునర ఏవాబ్రవీథ రాజన హర్షయన్న ఇవ పాణ్డవమ
28 ఏష భీమొ రణశ్లాఘీ వృతః సొమక పాణ్డవైః
రుషితొ ఽభయేతి వేగేన థరొణకర్ణౌ మహాబలౌ
29 ఏతేన సహితొ యుధ్య పాఞ్చాలైశ చ మహారదైః
ఆశ్వాసనార్దం సర్వేషాం సైన్యానాం పాణ్డునన్థన
30 తతస తౌ పురుషవ్యాఘ్రావ ఉభౌ మాధవ పాణ్డవౌ
థరొణకర్ణౌ సమాసాథ్య థిష్ఠితౌ రణమూర్ధని
31 తతస తత పునర ఆవృత్తం యుధిష్ఠిరబలం మహత
తతొ థరొణశ చ కర్ణశ చ పరాన మమృథతుర యుధి
32 స సంప్రహారస తుములొ నిశి పరత్యభవన మహాన
యదా సాగరయొ రాజంశ చన్థ్రొథయవివృథ్ధయొః
33 తత ఉత్సృజ్య పాణిభ్యః పరథీపాంస తవ వాహినీ
యుయుధే పాణ్డవైః సార్ధమ ఉన్మత్తవథ అహః కషయే
34 రజసా తమసా చైవ సంవృతే భృశథారుణే
కేవలం నామగొత్రేణ పరాయుధ్యన్త జయైషిణః
35 అశ్రూయన్త హి నామాని శరావ్యమాణాని పార్దివైః
పరహరథ్భిర మహారాజ సవయంవర ఇవాహవే
36 నిఃశబ్థమ ఆసీత సహసా పునః శబ్థొ మహాన అభూత
కరుథ్ధానాం యుధ్యమానానాం జయతాం జీయతామ అపి
37 యత్ర యత్ర సమ థృశ్యన్తే పరథీపాః కురుసత్తమ
తత్ర తత్ర సమ తే శూరా నిపతన్తి పతంగవత
38 తదా సంయుధ్యమానానాం విగాఢాహూన మహానిశా
పాణ్డవానాం చ రాజేన్థ్ర కౌరవాణాం చ సర్వశః