ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 156

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 156)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [అర్జ]
కదమ అస్మథ్ధితార్దం తే కైశ చ యొగైర జనార్థన
జరాసంధప్రభృతయొ ఘాతితాః పృదివీష్వరాః
2 [వాసు]
జరా సంఘశ చేథిరాజొ నైషాథిశ చ మహాబలః
యథి సయుర న హతాః పూర్వమ ఇథానీం సయుర భయంకరాః
3 సుయొధనస తాన అపశ్యం కృషుయాథ రదసత్తమాన
తే ఽసమాభిర నిత్యసంథుష్టాః సంశ్రయేయుశ చ కౌరవాన
4 తే హి వీరా మహాత్మానః కృతాస్త్రా థృఢయొధినః
ధార్తరాష్ట్రీం చమూం కృత్స్నాం రక్షేయుర అమరా ఇవ
5 సూతపుత్రొ జరాసంధశ చేథిరాజొ నిషాథజః
సుయొధనం సమాశ్రిత్య పతేరన పృదివీమ ఇమామ
6 యొగైర అపి హతా యైస తే తాన మే శృణు ధనంజయ
అజయ్యా హి వినా యొగైర మృధే తే థైవతైర అపి
7 ఏకైకొ హి పృదక తేషాం సమస్తాం సురవాహినీమ
యొధయేత సమరే పార్ద లొకపాలాభిరక్షితామ
8 జరాసంధొ హి రుషితొ రౌహిణేయ పరధర్షితః
అస్మథ్వధార్దం చిక్షేప గథాం వై లొహితా ముఖీమ
9 సీమన్తమ ఇవ కుర్వాణాం నభసః పావకప్రభామ
వయథృశ్యతాపతన్తీ సా శక్ర ముక్తా యదాశనిః
10 తామ ఆపతన్తీం థృష్ట్వైవ గథాం రొహిణినన్థనః
పరతిఘాతార్దమ అస్త్రం వై సదూణాకర్ణమ అవాసృజత
11 అస్త్రవేగప్రతిహతా సా గథా పరాపతథ భువి
థారయన్తీ ధరాం థేవీం కమ్పయన్తీవ పర్వతాన
12 తత్ర సమ రాక్షసీ ఘొరా జరా నామాశు విక్రమా
సంధయామ ఆస తం జాతం జరాల్సంధమ అరింథమమ
13 థవాభ్యాం జాతొ హి మాతృభ్యామ అర్ధథేహః పృదక పృదక
తయా స సంధితొ యస్మాజ జరాసంధస తతః సమృతః
14 సా తు భూమిగతా పార్ద హతా స సుతబాన్ధవా
గథయా తేన చాస్త్రేణ సదూణాకర్ణేన రాక్షసీ
15 వినా భూతః సగథయా జరాసంధొ మహామృధే
నిహతొ భీమసేనేన పశ్యతస తే ధనంజయ
16 యథి హి సయాథ గథాపాణిర జరాసంధః పరతాపవాన
సేన్థ్రా థేవా న తం హన్తుం రణే శక్తా నరొత్తమ
17 తవథ్ధితార్దం హి నైషాథిర అఙ్గుష్ఠేన వియొజితః
థరొణేనాచార్యకం కృత్వా ఛథ్మనా సత్యవిక్రమః
18 స తు బథ్ధాఙ్గులి తరాణొ నైషాథిర థృఢవిక్రమః
అస్యన్న ఏకొ వనచరొ బభౌ రామ ఇవాపరః
19 ఏకలబ్యం హి సాఙ్గుష్ఠమ అశక్తా థేవథానవాః
స రాక్షసొరగాః పార్ద విజేతుం యుధి కర్హి చిత
20 కిమ ఉ మానుషమాత్రేణ శక్యః సయాత పరతివీక్షితుమ
థృఢముష్టిః కృతీ నిత్యమ అస్యమానొ థివానిశమ
21 తవథ్ధితార్దం తు స మయా హతః సంగ్రామమూధని
చేథిరాజశ చ విక్రాన్తః పరత్యక్షం నిహతస తవ
22 స చాప్య అశక్యః సంగ్రామే జేతుం సర్వైః సురాసురైః
వధార్దం తస్య జాతొ ఽహమ అన్యేషాం చ సురథ్విషామ
23 తవత్సహాయొ నరవ్యాఘ్ర లొకానాం హితకామ్యయా
హిడిమ్బబకకిర్మీరా భీమసేనేన పాతితాః
రావణేన సమప్రాణా బరహ్మ యజ్ఞవినాశనాః
24 హతస తదైవ మాయావీ హైడిమ్బేనాప్య అలాయుధః
హైడిమ్బశ చాప్య ఉపాయేన శక్త్యా కర్ణేన ఘాతితః
25 యథి హయ ఏనం నాహనిష్యత కర్ణః శక్త్యా మహామృధే
మయా వధ్యొ ఽభవిష్యత స భైమసేనిర ఘటొత్కచః
26 మయా న నిహతః పూర్వమ ఏష యుష్పత పరియేప్సయా
ఏష హి బరాహ్మణ థవేషీ యజ్ఞథ్వేషీ చ రాక్షసః
27 ధర్మస్య లొప్తా పాపాత్మా తస్మాథ ఏష నిపాతితః
వయంసితా చాప్య ఉపాయేన శక్రథత్తా మయానఘ
28 యే హి ధర్మస్య లొప్తారొ వధ్యాస తే మమ పాణ్డవ
ధర్మసంస్దాపనార్దం హి పరతిజ్ఞైషా మమావ్యయా
29 బరహ్మసత్యం థమః శౌచం ధర్మొ హరీః శరీర ధృతిః కషమా
యత్ర తత్ర రమే నిత్యమ అహం సత్యేన తే శపే
30 న విషాథస తవయా కార్యః కర్మ వైకర్తనం పరతి
ఉపథేక్ష్యామ్య ఉపాయం తే యేన తం పరసహిష్యసి
31 సుయొధనం చాపి రణే హనిష్యతి వృకొథరః
తస్య చాపి వధొపాయం వక్ష్యామి తవ పాణ్డవః
32 వర్ధతే తుములస తవ ఏష శబ్థః పరచమూం పరతి
విథ్రవన్తి చ సైన్యాని తవథీయాని థిశొ థశ
33 లబ్ధలక్ష్యా హి కౌరవ్యా విధమన్తి చమూం తవ
థహత్య ఏష చ వః సైన్యం థరొణః పరహరతాం వరః