ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 15

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 15)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
తథ బలం సుమహథ థీర్ణం తవథీయం పరేక్ష్య వీర్యవాన
థధారైకొ రణే పాణ్డూన వృషసేనొ ఽసత్రమాయయా
2 శరా థశ థిశొ ముక్తా వృషసేనేన మారిష
విచేరుస తే వినిర్భిథ్యనర వాజిరదథ్విపాన
3 తస్య థీప్తా మహాబాణా వినిశ్చేరుః సహస్రశః
భానొర ఇవ మహాబాహొ గరీష్మ కాలే మరీచయః
4 తేనార్థితా మహారాజ రదినః సాధినస తదా
నిపేతుర ఉర్వ్యాం సహసా వాతనున్నా ఇవ థరుమాః
5 హయౌఘాంశ చ రదౌఘాంశ చ గజౌఘాంశ చ సమన్తతః
అపాతయథ రణే రాజఞ శతశొ ఽద సహస్రశః
6 థృష్ట్వా తమ ఏవం సమరే విచరన్తమ అభీతవత
సహితాః సర్వరాజానః పరివవ్రుః సమన్తతః
7 నాకులిస తు శతానీకొ వృషసేనం సమభ్యయాత
వివ్యాధ చైనం థశభిర నారాచైర మర్మభేథిభిః
8 తస్య కర్ణాత్మజశ చాపం ఛిత్త్వా కేతుమ అపాతయత
తం భరాతరం పరీప్సన్తొ థరౌపథేయాః సమభ్యయుః
9 కర్ణాత్మజం శరవ్రాతైశ చక్రుశ చాథృశ్యమ అఞ్జసా
తాన నథన్తొ ఽభయధావన్త థరొణపుత్ర ముఖా రదాః
10 ఛాథయన్తొ మహారాజ థరౌపథేయాన మహారదాన
శరైర నానావిధైస తూర్ణం పర్వతాఞ జలథా ఇవ
11 తాన పాణ్డవాః పరత్యగృహ్ణంస తవరితాః పుత్రగృథ్ధినః
పాఞ్చాలాః కేకయా మత్స్యాః సృఞ్జయాంశ చొథ్యతాయుధాః
12 తథ యుథ్ధమ అభవథ ఘొరం తుములం లొమహర్షణమ
తవథీయైః పాణ్డుపుత్రాణాం థేవానామ ఇవ థానవైః
13 ఏవమ ఉత్తమసంరమ్భా యుయుధుః కురుపాణ్డవాః
పరస్పరమ ఉథీక్షన్తః పరస్పరకృతాగసః
14 తేషాం థథృశిరే కొపాథ వపూంష్య అమితతేజసామ
యుయుత్సూనామ ఇవాకాశే పతత్రివరభొగినామ
15 భీమకర్ణ కృప థరొణ థరౌణిపార్షత సాత్యకైః
బభాసే స రణొథ్థేశః కాలసూర్యైర ఇవొథితైః
16 తథాసీత తుములం యుథ్ధం నిఘ్నతామ ఇతరేతరమ
మహాబలానాం బలిభిర థానవానాం యదా సురైః
17 తతొ యుధిష్ఠిరానీకమ ఉథ్ధూతార్ణవ నిస్వనమ
తవథీయమ అవధీత సైన్యం సంప్రథ్రుత మహారదమ
18 తత పరభగ్నం బలం థృష్ట్వా శత్రుభిర భృశమ అర్థితమ
అలం థరుతేన వః శూరా ఇతి థరొణొ ఽభయభాషత
19 తతః శొణ హయః కరుథ్ధశ చతుర్థన్త ఇవ థవిపః
పరవిశ్య పాణ్డవానీకం యుధిష్ఠిరమ ఉపాథ్రవత
20 తమ అవిధ్యచ ఛితైర బాణైః కఙ్కపత్రైర యుధిష్ఠిరః
తస్య థరొణొ ధనుశ ఛిత్త్వా తం థరుతం సముపాథ్రవత
21 చక్రరక్షః కుమారస తు పాఞ్చాలానాం యశః కరః
థధార థరొణమ ఆయాన్తం వేలేవ సరితాం పతిమ
22 థరొణం నివారితం థృష్ట్వా కుమారేణ థవిజర్షభమ
సింహనాథ రవొ హయ ఆసీత సాధు సాధ్వ ఇతి భాషతామ
23 కుమారస తు తతొ థరొణం సాయకేన మహాహవే
వివ్యాధొరసి సంక్రుథ్ధః సింహవచ చానథన ముహుః
24 సంవార్య తు రణే థరొణః కుమారం వై మహాబలః
శరైర అనేకసాహస్రైః కృతహస్తొ జితక్లమః
25 తం శూరమ ఆర్య వరతినమ అస్త్రార్ద కృతనిశ్రమమ
చక్రరక్షమ అపామృథ్నాత కుమారం థవిజసత్తమః
26 స మధ్యం పరాప్య సేనాయాః సర్వాః పరిచరన థిశః
తవ సైన్యస్య గొప్తాసీథ భారథ్వాజొ రదర్షభః
27 శిఖణ్డినం థవాథశభిర వింశత్యా చొత్తమౌజసమ
నకులం పఞ్చభిర విథ్ధ్వా సహథేవం చ సప్తభిః
28 యుధిష్ఠిరం థవాథశభిర థరౌపథేయాంస తరిభిస తరిభిః
సాత్యకిం పఞ్చభిర విథ్ధ్వా మత్స్యం చ థశభిః శరైః
29 వయక్షొభయథ రణే యొధాన యదాముఖ్యాన అభిథ్రవన
అభ్యవర్తత సంప్రేప్సుః కున్తీపుత్రం యుధిష్ఠిరమ
30 యుగంధరస తతొ రాజన భారథ్వాజం మహారదమ
వారయామ ఆస సంక్రుథ్ధం వాతొథ్ధూతమ ఇవార్ణవమ
31 యుధిష్ఠిరం స విథ్ధ్వా తు శరైః సంనతపర్వభిః
యుగంధరం చ భల్లేన రదనీడాథ అపాహరత
32 తతొ విరాటథ్రుపథౌ కేకయాః సాత్యకిః శిబిః
వయాఘ్రథత్తశ చ పాఞ్చాల్యః సింహసేనశ చ వీర్యవాన
33 ఏతే చాన్యే చ బహవః పరీప్సన్తొ యుధిష్ఠిరమ
ఆవవ్రుస తస్య పన్దానం కిరన్తః సాయకాన బహూన
34 వయాఘ్రథత్తశ చ పాఞ్చాల్యొ థరొణం వివ్యాధ మార్గణైః
పఞ్చాశథ్భిః శితై రాజంస తత ఉచ్చుక్రుశుర జనాః
35 తవరితం సింహసేనస తు థరొణం విథ్ధ్వా మహారదమ
పరాహసత సహసా హృష్టస తరాసయన వై యతవ్రతమ
36 తతొ విస్ఫార్య నయనే ధనుర్జ్యామ అవమృజ్య చ
తలశబ్థం మహత కృత్వా థరొణస తం సముపాథ్రవత
37 తతస తు సింహసేనస్య శిరః కాయాత సకుణ్డలమ
వయాఘ్రథత్తస్య చాక్రమ్య భల్లాభ్యామ అహరథ బలీ
38 తాన పరమృథ్య శరవ్రాతైః పాణ్డవానాం మహారదాన
యుధిష్ఠిర సమభ్యాశే తస్దౌ మృత్యుర ఇవాన్తకః
39 తతొ ఽభవన మహాశబ్థొ రాజన యౌధిష్ఠిరే బలే
హృతొ రాజేతి యొధానాం సమీపస్దే యతవ్రతే
40 అబ్రువన సైనికాస తత్ర థృష్ట్వా థరొణస్య విక్రమమ
అథ్య రాజా ధార్తరాష్ట్రః కృతార్దొ వై భవిష్యతి
ఆగమిష్యతి నొ నూనం ధార్తరాష్ట్రస్య సంయుగే
41 ఏవం సంజల్పతాం తేషాం తావకానాం మహారదః
ఆయాజ జవేన కౌనేయొ రదఘొషేణ నాథయన
42 శొణితొథాం రదావర్తాం కృత్వా విశసనే నథీమ
శూరాస్ది చయసంకీర్ణాం పరేతకూలాపహారిణీమ
43 తాం శరౌఘమహాఫేనాం పరాసమత్స్యసమాకులామ
నథీమ ఉత్తీర్య వేగేన కురూన విథ్రావ్య పాణ్డవః
44 తతః కిరీటీ సహసా థరొణానీకమ ఉపాథ్రవత
ఛాథయన్న ఇషుజాలేన మహతా మొహయన్న ఇవ
45 శీఘ్రమ అభ్యస్యతొ బాణాన సంథధానస్య చానిశమ
నాన్తరం థథృశే కశ చిత కౌన్తేయస్య యశస్వినః
46 న థిశొ నాన్తరిక్షం చ న థయౌర నైవ చ మేథినీ
అథృశ్యత మహారాజ బాణభూతమ ఇవాభవత
47 నాథృశ్యత తథా రాజంస తత్ర కిం చన సంయుగే
బాణాన్ధ కారే మహతి కృతే గాణ్డీవధన్వనా
48 సూర్యే చాస్తమ అనుప్రాప్తే రజసా చాభిసంవృతే
నాజ్ఞాయత తథా శత్రుర న సుహృన న చ కిం చన
49 తతొ ఽవహారం చక్రుస తే థరొణథుర్యొధనాథయః
తాన విథిత్వా భృశం తరస్తాన అయుథ్ధమనసః పరాన
50 సవాన్య అనీకాని బీభత్సుః శనకైర అవహారయత
తతొ ఽభితుష్టువుః పార్దం పరహృష్టాః పాణ్డుసృఞ్జయాః
పాఞ్చాలాశ చ మనొజ్ఞాభిర వాగ్భిః సూర్యమ ఇవర్షయః
51 ఏవం సవశిబిరం పరాయాజ జిత్వా శత్రూన ధనంజయః
పృష్ఠతః సర్వసైన్యానాం ముథితొ వై స కేశవః
52 మసారగల్వర్కసువర్ణరూప్యైర; వజ్రప్రవాల సఫటికైశ చ ముఖ్యైః
చిత్రే రదే పాణ్డుసుతొ బభాసే; నక్షత్రచిరే వియతీవ చన్థ్రః