ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 16

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 16)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
తే సేనే శిబిరం గత్వా నయవిశేతాం విశాం పతే
యదాభాగం యదాన్యాయం యదా గుల్మం చ సర్వశః
2 కృత్వావహారం సైన్యానాం థరొణః పరమథుర్మనాః
థుర్యొధనమ అభిప్రేక్ష్య సవ్రీడమ ఇథమ అబ్రవీత
3 ఉక్తమ ఏతన మయా పూర్వం న తిష్ఠతి ధనంజయే
శక్యొ గరహీతుం సంగ్రామే థేవైర అపి యుధిష్ఠిరః
4 ఇతి తథ వః పరయతతాం కృతం పార్దేన సంయుగే
మాతిశఙ్కీర వచొ మహ్యమ అజేయౌ కృష్ణ పాణ్డవౌ
5 అపనీతే తు యొగేన కేన చిచ ఛవేత వాహనే
తత ఏష్యతి తే రాజన వశమ అథ్య యుధిష్ఠిరః
6 కశ చిథ ఆహ్వయతాం సంఖ్యే థేశమ అన్యం పరకర్షతు
తమ అజిత్వా తు కౌన్తేయొ న నివర్తేత కదంచనన
7 ఏతస్మిన్న అన్తరే శూన్యే ధర్మరాజమ అహం నృప
గరహీష్యామి చమూం భిత్త్వా ధృష్టథ్యుమ్నస్య పశ్యతః
8 అర్జునేన విహీనస తు యథి నొత్సృజతే రణమ
మామ ఉపాయాన్తమ ఆలొక్య గృహీతమ ఇతి విథ్ధి తమ
9 ఏవం తే సహసా రాజన ధర్మపుత్రం యుధిష్ఠిరమ
సమానేష్యామి సగణం వశమ అథ్య న సంశయః
10 యథి తిష్ఠతి సంగ్రామే ముహూర్తమ అపి పాణ్డవః
అదాపయాతి సంగ్రామాథ విజయాత తథ విశిష్యతే
11 థరొణస్య తు వచః శరుత్వా తరిగర్తాధిపతిస తతః
భరాతృభిః సహితొ రాజన్న ఇథం వచనమ అబ్రవీత
12 వయం వినికృతా రాజన సథా గాణ్డీవధన్వనా
అనాగఃస్వ అపి చాగస్కృథ అస్మాసు భరతర్షభ
13 తే వయం సమరమాణాస తాన వినికారాన పృదగ్విధాన
కరొధాగ్నినా థహ్యమానా న శేమహి సథా నిశాః
14 స నొ థివ్యాస్త్రసంపన్నశ చక్షుర్విషయమ ఆగతః
కర్తారః సమ వయం సర్వం యచ చికీర్షామ హృథ్గతమ
15 భవతశ చ పరియం యత సయాథ అస్మాకం చ యశః కరమ
వయమ ఏనం హనిష్యామొ నికృష్యాయొధనాథ బహిః
16 అథ్యాస్త్వ అనర్జునా భూమిర అత్రిగర్తాద వా పునః
సత్యం తే పరతిజానీమొ నైతన మిద్యా భవిష్యతి
17 ఏవం సత్యరదశ చొక్త్వా సత్యధర్మా చ భారత
సత్యవర్మా చ సత్యేషుః సత్యకర్మా తదైవ చ
18 సహితా భరాతరః పఞ్చ రదానామ అయుతేన చ
నయవర్తన్త మహారాజ కృత్వా శపదమ ఆహవే
19 మాలవాస తుణ్డికేరాశ చ రదానామ అయుతైస తరిభిః
సుశర్మా చ నరవ్యాఘ్రస తరిగర్తః పరస్దలాధిపః
20 మాచేల్లకైర లలిత్దైశ చ సహితొ మథ్రకైర అపి
రదానామ అయుతేనైవ సొ ఽశపథ భరాతృభిః సహ
21 నానాజనపథేభ్యశ చ రదానామ అయుతం పునః
సముత్దితం విశిష్టానాం సంశపార్దమ ఉపాగతమ
22 తతొ జవలనమ ఆథాయ హుత్వా సర్వే పృదక పృదక
జగృహుః కుశచీరాణి చిత్రాణి కవచాని చ
23 తే చ బథ్ధతను తరాణా ఘృతాక్తాః కుశచీరిణః
మౌర్వీ మేఖలినొ వీరాః సహస్రశతథక్షిణాః
24 యజ్వానః పుత్రిణొ లొక్యాః కృతకృత్యాస తనుత్యజః
యొక్ష్యమాణాస తథాత్మానం యశసా విజయేన చ
25 బరహ్మచర్య శరుతిముఖైః కరతుభిశ చాప్తథక్షిణైః
పరాప్య లొకాన సుయుథ్ధేన కషిప్రమ ఏవ యియాసవః
26 బరాహ్మణాంస తర్పయిత్వా చ నిష్కాన థత్త్వా పృదక పృదక
గాశ చ వాసాంసి చ పునః సమాభాష్య పరస్పరమ
27 పరజ్వాల్య కృష్ణ వర్త్మానమ ఉపాగమ్య రణే వరతమ
తస్మిన్న అగ్నౌ తథా చక్రుః పరతిజ్ఞాం థృఢనిశ్చయాః
28 శృణ్వతాం సర్వభూతానామ ఉచ్చైర వాచః సమ మేనిరే
ధృత్వా ధనంజయ వధే పరతిజ్ఞాం చాపి చక్రిరే
29 యే వై లొకాశ చానృతానాం య చైవ బరహ్మ ఘాతినామ
పనపస్య చ యే లొకా గురు థారరతస్య చ
30 బరహ్మ సవహారిణశ చైవ రాజపిణ్డాపహారిణః
శరణాగతం చ తయజతొ యాచమానం తదా ఘనతః
31 అగార థాహినాం యే చ యే చ గాం నిఘ్నతామ అపి
అపచారిణాం చ యే లొకా యే చ బరహ్మ థవిషామ అపి
32 జాయాం చ ఋతుకాలే వై యే మొహాథ అభిగచ్ఛతామ
శరాథ్ధసంగతికానాం చ యే చాప్య ఆత్మాపహారిణామ
33 నయాసాపహారిణాం యే చ శరుతం నాశయతాం చ యే
కొపేన యుధ్యమానానాం యే చ నీచానుసారిణామ
34 నాస్తికానాం చ యే లొకా యే ఽగనిహొరా పితృత్యజామ
తాన ఆప్నుయామహే లొకాన యే చ పాపకృతామ అపి
35 యథ్య అహత్వా వయం యుథ్ధే నివర్తేమ ధనంజయమ
తేన చాభ్యర్థితాస తరాసాథ భవేమ హి పరాఙ్ముఖాః
36 యథి తవ అసుకరం లొకే కర్మ కుర్యామ సంయుగే
ఇష్టాన పుణ్యకృతాం లొకాన పరాప్నుయామ న సంశయః
37 ఏవమ ఉక్త్వా తతొ రాజంస తే ఽభయవర్తన్త సంయుగే
ఆహ్వయన్తొ ఽరజునం వీరాః పితృజుష్టాం థిశం పరతి
38 ఆహూతస తైర నరవ్యాఘ్రైః పార్దః పరపురంజయః
ధర్మరాజమ ఇథం వాక్యమ అపథాన్తరమ అబ్రవీత
39 ఆహూతొ న నివర్తేయమ ఇతి మే వరతమ ఆహితమ
సంశప్తకాశ చ మాం రాజన్న ఆహ్వయన్తి పునః పునః
40 ఏష చ భరాతృభిః సార్ధం సుశర్మాహ్వయతే రణే
వధాయ సగణస్యాస్య మామ అనుజ్ఞాతుమ అర్హసి
41 నైతచ ఛక్నొమి సంసొఢుమ ఆహ్వానం పురుషర్షభ
సత్యం తే పరతిజానామి హతాన విథ్ధి పరాన యుధి
42 [య]
శరుతమ ఏతత తవయా తాత యథ థరొణస్య చికీర్షితమ
యదా తథ అనృతం తస్య భవేత తథ్వత సమాచర
43 థరొణొ హి బలవాఞ శూరః కృతాస్త్రశ చ జితశ్రమః
పరతిజ్ఞాతం చ తేనైతథ గరహణం మే మహారద
44 [అర్జ]
అయం వై సత్యజిథ రాజన్న అథ్య తే రక్షితా యుధి
ధరియమాణే హి పాఞ్చాల్యే నాచార్యః కామమ ఆప్స్యతి
45 హతే తు పురుషవ్యాఘ్రే రణే సత్యజితి పరభొ
సర్వైర అపి సమేతైర వా న సదాతవ్యం కదం చన
46 [స]
అనుజ్ఞాతస తతొ రాజ్ఞా పరిష్వక్తశ చ ఫల్గునః
పరేమ్ణా థృష్టశ చ బహుధా ఆశిషా చ పరయొజితః
47 విహాయైనం తతః పార్దస తరిగర్తాన పరత్యయాథ బలీ
కషుధితః కషుథ విఘాతార్దం సింహొ మృగగణాన ఇవ
48 తతొ థౌర్యొధనం సైన్యం ముథా పరమయా యుతమ
గతే ఽరజునే భృశం కరుథ్ధం కర్మ రాజస్య నిగ్రహే
49 తతొ ఽనయొన్యేన తే సేనే సమాజగ్మతుర ఓజసా
గఙ్గా సరయ్వొర వేగేన పరావృషీవొల్బణొథకే