ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 14

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 14)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [ధృ]
బహూని సువిచిత్రాణి థవంథ్వ యుథ్ధాని సంజయ
తవయొక్తాని నిశమ్యాహం సపృహయామి స చక్షుషామ
2 ఆశ్చర్యభూతం లొకేషు కదయిష్యన్తి మానవాః
కురూణాం పాణ్డవానాం చ యుథ్ధం థేవాసురొపమమ
3 న హి మే తృప్తిర అస్తీహ శృణ్వతొ యుథ్ధమ ఉత్తమమ
తస్మాథ ఆర్తాయనేర యుథ్ధం సౌభథ్రస్య చ శంస మే
4 [స]
సాథితం పరేక్ష్య యన్తారం శల్యః సర్వాయషీం గథామ
సముత్క్షిప్య నథన కరుథ్ధః పరచస్కన్థ రదొత్తమాత
5 తం థీప్తమ ఇవ కాలాగ్నిం థణ్డహస్తమ ఇవాన్తకమ
జవేనాభ్యపతథ భీమః పరగృహ్య మహతీం గథామ
6 సౌభథ్రొ ఽపయ అశనిప్రఖ్యాం పరగృహ్య మహతీం గథామ
ఏహ్య ఏహీత్య అబ్రవీచ ఛల్యం యత్నాథ భీమేన వారితః
7 వారయిత్వా తు సౌభథ్రం భీమసేనః పరతాపవాన
శల్యమ ఆసాథ్య సమరే తస్దౌ గిరిర ఇవాచలః
8 తదైవ మథ్రరాజొ ఽపి భీమం థృష్ట్వా మహాబలమ
ససారాభిముఖస తూర్ణం శార్థూల ఇవ కుఞ్జరమ
9 తతస తూర్యనినాథాశ చ శఙ్ఖానాం చ సహస్రశః
సింహనాథాశ చ సంజజ్ఞుర భేరీణాం చ మహాస్వనాః
10 పశ్యతాం శతశొ హయ ఆసీథ అన్యొన్యసమచేతసామ
పాణ్డవానాం కురూణాం చ సాధు సాధ్వ ఇతి నిస్వనః
11 న హి మథ్రాధిపాథ అన్యః సర్వరాజసు భారత
సొఢుమ ఉత్సహతే వేగం భీమసేనస్య సంయుగే
12 తదా మథ్రాధిపస్యాపి గథా వేగం మహాత్మనః
సొఢుమ ఉత్సహతే లొకే కొ ఽనయొ యుధి వృకొథరాత
13 పట్టైర జామ్బూనథైర బథ్ధా బభూవ జనహర్షిణీ
పరజజ్వాల తదా విథ్ధా భీమేన మహతీ గథా
14 తదైవ చరతొ మార్గాన మణ్డలాని విచేరతుః
మహావిథ్యుత పరతీకాశా శల్యస్య శుశుభే గథా
15 తౌ వృషావ ఇవ నర్థన్తౌ మణ్డలాని విచేరతుః
ఆవర్జితగథా శృఙ్గావ ఉభౌ శల్య వృకొథరౌ
16 మణ్డలావర్త మార్గేషు గథా విహరణేషు చ
నిర్విశేషమ అభూథ యుథ్ధం తయొః పురుషసింహయొః
17 తాడితా భీమసేనేన శల్యస్య మహతీ గథా
సాగ్నిజ్వాలా మహారౌథ్రా గథా చూర్ణమ అశీర్యత
18 తదైవ భీమసేనస్య థవిషతాభిహతా గథా
వర్షా పరథొషే ఖథ్యొతైర వృతొ వృక్ష ఇవాబభౌ
19 గథా కషిప్తా తు సమరే మథ్రరాజేన భారత
వయొమ సంథీపయానా సా ససృజే పావకం బహు
20 తదైవ భీమసేనేన థవిషతే పరేషితా గథా
తాపయామ ఆస తత సైన్యం మహొల్కా పతతీ యదా
21 తే చైవొభే గథే శరేష్ఠే సమాసాథ్య పరస్పరమ
శవసన్త్యౌ నాగకన్యేవ ససృజాతే విభావసుమ
22 నఖైర ఇవ మహావ్యాఘ్రౌ థన్తైర ఇవ మహాగజౌ
తౌ విచేరతుర ఆసాథ్య గథాభ్యాం చ పరస్పరమ
23 తతొ గథాగ్రాభిహతౌ కషణేన రుధిరొక్షితౌ
థథృశాతే మహాత్మానౌ పుష్పితావ ఇవ కింశుకౌ
24 శుశ్రువే థిక్షు సర్వాసు తయొః పురుషసింహయొః
గథాభిఘాత సంహ్రాథః శక్రాశనిర ఇవొపమః
25 గథయా మథ్రరాజేన సవ్యథక్షిణమాహతః
నాకమ్పత తథా భీమొ భిథ్యమాన ఇవాచలః
26 తదా భీమ గథా వేగైస తాడ్యమానొ మహాబలః
ధైర్యాన మథ్రాధిపస తస్దౌ వజ్రైర గిరిర ఇవాహతః
27 ఆపేతతుర మహావేగౌ సముచ్ఛ్రితమహాగథౌ
పునర అన్తరమార్గస్దౌ మణ్డలాని విచేరతుః
28 అదాప్లుత్య పథాన్య అష్టౌ సంనిపత్య గజావ ఇవ
సహసా లొహథణ్డాభ్యామ అన్యొన్యమ అభిజఘ్నతుః
29 తౌ పరస్పరవేగాచ చ గథాభ్యాం చ భృశాహతౌ
యుగపత పేతతుర వీరౌ కషితావ ఇన్థ్రధ్వజావ ఇవ
30 తతొ విహ్వలమానం తం నిఃశ్వసన్తం పునః పునః
శల్యమ అభ్యపతత తూర్ణం కృతవర్మా మహారదః
31 థృష్ట్వా చైనం మహారాజ గథయాభినిపీడితమ
విచేష్టన్తం యదా నాగం మూర్ఛయాభిపరిప్లుతమ
32 తతః సగథమ ఆరొప్య మథ్రాణామ అధిపం రదమ
అపొవాహ రణాత తూర్ణం కృతవర్మా మహారదః
33 కషీబవథ విహ్వలొ వీరొ నిమేషాత పునర ఉత్దితః
భీమొ ఽపి సుమహాబాహుర గథాపాణిర అథృశ్యత
34 తతొ మథ్రాధిపం థృష్ట్వా తవ పుత్రాః పరాఙ్ముఖమ
స నాగరదపత్త్యశ్వాః సమకమ్పన్త మారిష
35 తే పాణ్డవైర అర్థ్యమానాస తావకా జితకాశిభిః
భీతా థిశొ ఽనవపథ్యన్త వాతనున్నా ధనా ఇవ
36 నిర్జిత్య ధార్తరాష్ట్రాంస తు పాణ్డవేయా మహారదాః
వయరొచన్త రణే రాజన థీప్యమానా యశస్వినః
37 సింహనాథాన భృశం చక్రుః శఙ్ఖాన థధ్ముశ చ హర్షితాః
భేరీశ చ వారయామ ఆసుర మృథఙ్గాంశ చానకైః సహ