ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 146

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 146)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
తతస తే పరాథ్రవన సర్వే తవరితా యుథ్ధథుర్మథాః
అమృష్యమాణాః సంరబ్ధా యుయుధాన రదం పరతి
2 తే రదైః కల్పితై రాజన హేమరూప్య విభూషితైః
సాథిభిశ చ గజైశ చైవ పరివవ్రుః సమ సాత్వతమ
3 అదైనం కొష్ఠకీ కృత్యసర్వతస తే మహారదాః
సింహనాథాంస తథా చక్రుస తర్జయన్తః సమ సాత్యకిమ
4 తే ఽభయవర్షఞ శరైస తీక్ష్ణైః సాత్యకిం సత్యవిక్రమమ
తవరమాణా మహావీర్యా మాధవస్య వధైషిణః
5 తాన థృష్ట్వా పతతస తూర్కం శైనేయః పరవీహరాః
పరత్యగృహ్ణాన మహాబాహుః పరముఞ్చన విశిఖాన బహూన
6 తత్ర వీరొ మహేష్వాసః సాత్యకిర యుథ్ధథుర్మథః
నిచకర్త శిరాంస్య ఉగ్రైః శరైః సంనతపర్వభిః
7 హస్తిహస్తాన హయగ్రీవాన బాహూన అపి చ సాయుధాన
కషురప్రైః పాతయామ ఆస తావకానాం స మాధవః
8 పతితైశ చామరైశ చైవ శవేతచ ఛత్రైశ చ భారత
బభూవ ధరణీ పూర్ణా నక్షత్రైర థయౌర ఇవ పరభొ
9 తేషాం తు యుయుధానేన యుధ్యతాం యుధి భారత
బభూవ తుములః శబ్థః పరేతానామ ఇవ కరన్థతామ
10 తేన శబ్థేన మహతా పూరితాసీథ వసుంధరా
రాత్రిః సమభవచ చైవ తీవ్రరూపా భయావహా
11 థీర్యమాణం బలం థృష్ట్వా యుయుధాన శరాహతమ
శరుత్వా చ విపులం నాథం నిశీదే లొమహర్షణమ
12 సుతస తవాబ్రవీథ రాజన సారదిం రదినాం వరః
యత్రైష శబ్థస తత్రాశ్వాంశ చొథయేతి పునః పునః
13 తేన సంచొథ్యమానస తు తత తాంస తురగొత్తమాన
సూతః సంచొథయామ ఆస యుయుధాన రదం పరది
14 తతొ థుర్యొధనః కరుథ్ధొ థృఢధన్వా జితక్లమః
శీఘ్రహస్తశ చిత్రయొధీ యుయుధానమ ఉపాథ్రవత
15 తతః పూర్ణాయతొత్సృష్టైర మాంసశొణితభొజనైః
థుర్యొధనం థవాథశభిర మాధవః పత్యవిధ్యత
16 థుర్యొధనస తేన తదా పూర్వమ ఏవార్థితః శరైః
శైనేయం థశభిర బాణైః పరత్యవిధ్యథ అమర్షితః
17 తతః సమభవథ యుథ్ధమ ఆకులం భరతర్షభ
పాఞ్చాలానాం చ సర్వేషాం భారతానాం చ థారుణమ
18 శైనేయస తు రణే కరుథ్ధస తవ పుత్రం మహారదమ
సాయకానామ అశీత్యా తు వివ్యాధొరసి భారత
19 తతొ ఽసయ వాహాన సమరే శరైర నిన్యే యమక్షయమ
సారదిం చ రదాత తూర్ణం పాతయామ ఆస పత్రిణా
20 హతాశ్వే తు రదే తిష్ఠన పుత్రస తవ విశాం పతే
ముమొచ నిశితాన బాణాఞ శైనేయస్య రదం పరతి
21 శరాన పఞ్చాశతస తాంస తు శైనేయః కృతహస్తవత
చిచ్ఛేథ సమరే రాజన పరేషితాంస తనయేన తే
22 అదాపరేణ భల్లేన ముష్టిథేశే మహథ ధనుః
చిచ్ఛేథ రభసొ యుథ్ధే తవ పుత్రస్య మారిష
23 విరదొ విధనుష్కశ చ సర్వలొకేశ్వరః పరభుః
ఆరురొహ రదం తూర్ణం భాస్వరం కృతవర్మణః
24 థుర్యొధనే పరావృత్తే శైనేయస తవ వాహినీమ
థరావయామ ఆస విశిఖైర నిశా మధ్యే విశాం పతే
25 శకునిశ చార్జునం రాజన పరివార్య సమన్తద
రదైర అనేకసాహస్రైర గజైశ చైవ సహస్రశః
తదా హయసహస్రైశ చ తుములం సర్వతొ ఽకరొత
26 తే మహాస్త్రాణి థివ్యాని వికిరన్తొ ఽరజునం పరతి
అర్జునం యొధయన్తి సమ కషత్రియాః కాలచొథితాః
27 తాన్య అర్జునః సహస్రాణి రదవారణవాజినామ
పరత్యవారయథ ఆయస్తః పరకుర్వన విపులం కషయమ
28 తతస తు సమరే శూరః శకునిః సౌబలస తథా
వివ్యాధ నిశితైర బాణైర అర్జునం పరహసన్న ఇవ
29 పునశ చైవ శతేనాస్య సంరురొధ మహారదమ
తమ అర్జునస తు వింశత్యా వివ్యాధ యుధి భారత
30 అదేతరాన మహేష్వాసాంస తరిభిస తరిభిర అవిధ్యత
సంవార్య తాన బాణగణైర యుధి రాజన ధనంజయః
అవధీత తావకాన యొధాన వజ్రపాణిర ఇవాసురాన
31 భుజైశ ఛిన్నైర మహారాజ శరీరైశ చ సహస్రశః
సమాస్తీర్ణా ధరా తత్ర బభౌ పుష్పైర ఇవాచితాః
32 స విథ్ధ్వా శకునిం భూయః పఞ్చభిర నతపర్వభిః
ఉలూకం తరిభిర ఆజఘ్నే తరిభిర ఏవ మహాయసైః
33 తమ ఉలూకస తదా విథ్ధ్వా వాసుథేవమ అతాడయత
ననాథ చ మహానాథం పూరయన వసుధాతలమ
34 అర్జునస తు థరుతం గత్వా శకునేర ధనుర ఆచ్ఛినత
నిన్యే చ చతురొ వాహాన యమస్య సథనం పరతి
35 తతొ రదాథ అవప్లుత్య సౌబలొ భరతర్షభ
ఉలూకస్య రదం తూర్ణమ ఆరురొహ విశాం పతే
36 తావ ఏకరదమ ఆరూఢౌ పితా పుత్రౌ మహారదౌ
పార్దం సిషిచతుర బాణైర గిరిం మేఘావ ఇవొత్దితౌ
37 తౌ తు విథ్ధ్వా మహారాజ పాణ్డవొ నిశితైః శరైః
విథ్రావయంస తవ చమూం శతశొ వయధమచ ఛరైః
38 అనిలేన యదాభ్రాణి విచ్ఛిన్నాని సమన్తతః
విచ్ఛిన్నాని తదా రాజన బలాన్య ఆసన విశాం పతే
39 తథ బలం భరతశ్రేష్ఠ వధ్యమానం తదా నిశి
పరథుథ్రావ థిశః సర్వా వీక్షమాణం భయార్థితమ
40 ఉత్సృజ్య వాహాన సమరే చొథయన్తస తదాపరే
సంభ్రాన్తాః పర్యధావన్త తస్మింస తమసి థారుణే
41 విజిత్య సమరే యొధాంస తావకాన భరతర్షభ
థధ్మతుర ముథితౌ శఙ్ఖౌ వాసుథేవధనంజయౌ
42 ధృష్టథ్యుమ్నొ మహారాజ థరొణం విథ్ధ్వా తరిభిః శరైః
చిచ్ఛేథ ధనుషస తూర్ణం జయాం శరేణ శితేన హ
43 తన నిధాయ ధనుర నీడే థరొణః కషత్రియ మర్థనః
ఆథథే ఽనయథ ధనుః శూరొ వేగవత సారవత్తరమ
44 ధృష్టథ్యుమ్నం తతొ థరొణొ విథ్ధ్వా సప్తభిర ఆశుగైః
సారదిం పఞ్చభిర బాణై రాజన వివ్యాధ సంయుగే
45 తం నివార్య శరైస తూర్ణం ధృష్టథ్యుమ్నొ మహారదః
వయధమత కౌరవీం సేనాం శతశొ ఽద సహస్రశః
46 వధ్యమానే బలే తస్మింస తవ పుత్రస్య మారిష
పరావర్తత నథీ ఘొరా శొణితౌఘతరఙ్గిణీ
47 ఉభయొః సేనయొర మధ్యే నరాశ్వథ్విపవాహినీ
యదా వైతరణీ రాజన యమ రాష్ట్రపురం పరతి
48 థరవయిత్వా తు తత సైన్యం ధృష్టథ్యుమ్నః పరతాపవాన
అత్యరాజత తేజస్వీ శక్రొ థేవగణేష్వ ఇవ
49 అద థధ్ముర మహాశఙ్ఖాన ధృష్టథ్యుమ్న శిఖణ్డినౌ
యమౌ చ యుయుధానశ చ పాణ్డవశ చ వృకొథరః
50 జిత్వా రదసహస్రాణి తావకానాం మహారదాః
సింహనాథ రవాంశ చక్రుః పాణ్డవా జితకాశినః
51 పశ్యతస తవ పుత్రస్య కర్ణస్య చ మథొత్కటాః
తదా థరొణస్య శూరస్య థరౌణేశ చైవ విశాం పతే