ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 145

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 145)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
తస్మిన సుతుములే యుథ్ధే వర్తమానే భయావహే
ధృష్టథ్యుమ్నే మహారాజ థరొణమ ఏవాభ్యవర్తత
2 సంమృజానొ ధనుఃశ్రేష్ఠం జయాం వికర్షన పునః పునః
అభ్యవర్తత థరొణస్య రదం రుక్మవిభూషితమ
3 ధృష్టథ్యుమ్నం తథాయాన్తం థరొణస్యాన్త చికీర్షయా
పరివవ్రుర మహారాజ పాఞ్చాలాః పాణ్డవైః సహ
4 తదా పరివృతం థృష్ట్వా థరొణమ ఆచార్య సత్తమమ
పుత్రాస్త తే సర్వతొ యత్తా రరక్షుర థొర్ణమ ఆహవే
5 బలార్ణవౌ తతస తౌ తు సమేయాతాం నిశాముఖే
వాతొథ్ధూతౌ కషుబ్ధసత్త్వౌ భైరవౌ సాగరావ ఇవ
6 తతొ థరొణం మహారాజ పాఞ్చాల్యః పఞ్చభిః శరైః
వివ్యాధ హృథయే తూర్ణం సింహనాథం ననాథ చ
7 తం థరొణం పఞ్చవింశత్యా విథ్ధ్వా భారత సంయుగే
చిచ్ఛేథాన్యేన భల్లేన ధనుర అస్య మహాప్రభమ
8 ధృష్టథ్యుమ్నస తు నిర్విథ్ధొ థరొణేన భరతర్షభ
ఉత్ససర్జ ధనుస తూర్ణం సంథశ్య థశనచ ఛథమ
9 తతః కరుథ్ధొ మహారాజ ధృష్టథ్యుమ్నః పరతాపవాన
ఆథథే ఽనయథ ధనుఃశ్రేష్ఠం థరొణస్యాన్త చికీర్షయా
10 వికృష్య చ ధనుశ చిత్రమ ఆకర్ణాత పరవీరహా
థరొణస్యాన్త కరం ఘొరం వయసృజత సాయకం తతః
11 స విసృష్టొ బలవలా శరొ ఘొరొ మహామృధే
భాసయామ ఆస తత సైన్యం థివాకర ఇవొథితః
12 తం థృష్ట్వా తు శరం ఘొరం థేవగన్ధర్వమానవాః
సవస్త్య అస్తు సమరే రాజన థరొణాయేత్య అబ్రువన వచః
13 తం తు సాయకమ అప్రాప్తమ ఆచార్యస్య రదం పరతి
కర్ణొ థవాథశధా రాజంశ చిచ్ఛేథ కృతహస్తవత
14 స ఛిన్నొ బహుధా రాజన సూతపుత్రేణ మారిష
నిపపాత శరస తూర్ణం నికృత్తః కర్ణ సాయకైః
15 ఛిత్త్వా తు సమరే బాణం శరైః సంనతపర్వభిః
ధృష్టథ్యుమ్నం రణే కర్ణొ వివ్యాధ థశభిః శరైః
16 పఞ్చభిర థరొణపుత్రస తు సవయం థరొణశ చ సప్తభిః
శల్యశ చ నవభిర బాణైస తరిభిర థుఃశాసనస తదా
17 థుర్యొధనశ చ వింశత్యా శకునిశ చాపి పఞ్చభిః
పాఞ్చాల్యం తవరితావిధ్యన సర్వ ఏవ మహారదాః
18 స విథ్ధః సప్తభిర వీరైర థరొణ తరాణార్దమ ఆహవే
సర్వాన అసంభ్రమాథ రాజన పరత్యవిధ్యత తరిభిస తరిభిః
థరొణం థరౌణిం చ కర్ణం చ వివ్యాధ తవ చాత్మజమ
19 తే విథ్ధ్వా ధన్వినా తేన ధృష్టథ్యుమ్నం పునర మృధే
వివ్యధుః పఞ్చభిస తూర్ణమ ఏకైకొ రదినాం వరః
20 థరుమసేనస తు సంక్రుథ్ధొ రాజన వివ్యాధ పత్రిణా
తరిభిశ చాన్యైః శరైస తూర్ణం తిష్ఠ తిష్ఠేతి చాబ్రవీత
21 స తు తం పరతివివ్యాధ తరిభిస తీక్ష్ణైర అజిహ్మగైః
సవర్ణపుఙ్ఖైః శిలా ధౌతైః పరాణాన్త కరణైర యుధి
22 భల్లేనాన్యేన తు పునః సువర్ణొజ్జ్వల కుణ్డలమ
ఉన్మమాద శిరః కాయాథ థరుమసేనస్య వీర్యవాన
23 తచ్ఛిరొ నయపతథ భూమౌ సంథష్టౌష్ఠ పుటం రణే
మహావాతసముథ్ధూతం పక్వం తాలఫలం యదా
24 తాంశ చ విథ్ధ్వా పునర వీరాన వీరః సునిశితైః శరైః
రాధేయస్యాచ్ఛినథ భల్లైః కార్ముకం చిత్రయొధినః
25 న తు తన మమృషే కర్ణొ ధనుషశ ఛేథనం తదా
నికర్తనమ ఇవాత్యుగ్రొ లాఙ్గూలస్య యదా హరిః
26 సొ ఽనయథ ధనుః సమాథాయ కరొధరక్తేక్షణః శవసన
అభ్యవర్షచ ఛరౌఘైస తం ధృష్టథ్యుమ్నం మహాబలమ
27 థృష్ట్వా తు కర్ణం సంరబ్ధం తే వీరాః షడ రదర్షభాః
పాఞ్చాల్య పుత్రం తవరితాః పరివవ్రుర జిఘాంసయా
28 షణ్ణాం యొధప్రవీరాణాం తావకానాం పురస్కృతమ
మృత్యొర ఆస్యమ అనుప్రాప్తం ధృష్టథ్యుమ్నమ అమంస్మహి
29 ఏతస్మిన్న ఏవ కాలే తు థాశార్హొ వికిరఞ శరాన
ధృష్టథ్యుమ్నం పరాక్రాన్తం సాత్యకిః పరత్యపథ్యత
30 తమ ఆయాన్తం మహేష్వాసం సాత్యకిం యుథ్ధథుర్మథమ
రాధేయొ థశభిర బాణైః పరత్యవిధ్యథ అజిహ్మగైః
31 తం సాత్యకిర మహారాజ వివ్యాధ థశభిః శరైః
పశ్యతాం సర్వవీరాణాం మాగాస తిష్ఠేతి చాబ్రవీత
32 స సాత్యకేస తు బలినః కర్ణస్య చ మహాత్మనః
ఆసీత సమాగమొ ఘొరొ బలివాసవయొర ఇవ
33 తరాసయంస తలఘొషేణ కషత్రియాన కషత్రియర్షభః
రాజీవలొచనం కర్ణం సాత్యకిః పరత్యవిధ్యత
34 కమ్పయన్న ఇవ ఘొషేణ ధనుషొ వసుధాం బలీ
సూతపుత్రొ మహారాజ సాత్యకిం పరత్యయొధయత
35 విపాఠ కర్ణినారాచైర వత్స థాన్తైః కషురైర అపి
కర్ణః శరశతైశ చాపి శైనేయం పరత్యవిధ్యత
36 తదైవ యుయుధానొ ఽపి వృష్ణీనాం పరవరొ రదః
అభ్యవర్షచ ఛరైః కర్ణం తథ యుథ్ధమ అభవత సమమ
37 తావకాశ చ మహారాజ కర్ణ పుత్రశ చ థంశితః
సాత్యకిం వివ్యధుస తూర్ణం సమన్తాన నిశితైః శరైః
38 అస్త్రైర అస్త్రాణి సంవార్య తేషాం కర్ణస్య చాభిభొ
అవిధ్యత సాత్యకిః కరుథ్ధొ వృషసేనం సతనాన్తరే
39 తేన బాణేన నిర్విథ్ధొ వృషసేనొ విశాం పతే
నయపతత స రదే మూఢొ ధనుర ఉత్సృజ్య వీర్యవాన
40 తతః కర్ణొ హతం మత్వా వృషసేనం మహారదః
పుత్రశొకాభిసంతప్తః సాత్యకిం పరత్యపీడయత
41 పీడ్యమానస తు కర్ణేన యుయుధానొ మహారదః
వివ్యాధ బహుభిః కర్ణం తవరమాణః పునః పునః
42 స కర్ణం థశభిర విథ్ధ్వా వృషసేనం చ సప్తభిః
స హస్తావాప ధనుషీ తయొశ చిచ్ఛేథ సాత్వతః
43 తావ అన్యే ధనుషీ సజ్యే కృత్వా శత్రుభయం కరే
యుయుధానమ అవిధ్యేతాం సమన్తాన నిశితైః శరైః
44 వర్తమానే తు సంగ్రామే తస్మిన వీరవరక్షయే
అతీవ శుశ్రువే రాజన గాణ్డీవస్య మహాస్వనః
45 శరుత్వా తు రదనిర్ఘొషం గాణ్డీవస్య చ నిస్వనమ
సూతపుత్రొ ఽబరవీథ రాజన థుర్యొధనమ ఇథం వచః
46 ఏష సర్వాఞ శిబీన హత్వా ముఖ్యశశ చ నరర్షభాన
పౌరవాంశ చ మహేష్వాసాన గాణ్డీవనినథొ మహాన
47 శరూయతే రదఘొషశ చ వాసవస్యేవ నర్థతః
కరొతి పాణ్డవొ వయక్తం కర్మౌపయికమ ఆత్మనః
48 ఏషా విథీర్యతే రాజన బహుధా భారతీ చమూః
విప్రకీర్ణాన్య అనీకాని నావతిష్ఠన్తి కర్హి చిత
49 వాతేనేవ సముథ్ధూతమ అభ్రజాలం విథీర్యతే
సవ్యసాచినమ ఆసాథ్య భిన్నా నౌర ఇవ సాగరే
50 థరవతాం యొధముఖ్యానాం గాణ్డీవప్రేషితైః శరైః
విథ్ధానాం శతశొ రాజఞ శరూయతే నినథొ మహాన
నిశీదే రాజశార్థూల సతనయిత్నొర ఇవామ్బరే
51 హాహాకారరవాంశ చైవ సింహనాథాంశ చ పుష్కలాన
శృణు శబ్థాన బహువిధాన అర్జునస్య రదం పరతి
52 అయం మధ్యే సదితొ ఽసమాకం సాత్యకిః సాత్వతాధమః
ఇహ చేల లభ్యతే లక్ష్యం కృత్స్నాఞ జేష్యామహే పరాన
53 ఏష పాఞ్చాలరాజస్య పుత్రొ థరొణేన సంగతః
సర్వతః సంవృతొ యొధై రాజన పురుషసత్తమైః
54 సాత్యకిం యథి హన్యామొ ధృట్ష థయుమ్నం చ పార్షతమ
అసంశయం మహారాజ ధరువొ నొ విజయొ భవేత
55 సౌభథ్రవథ ఇమౌ వీరౌ పరివార్య మహారదౌ
పరయతామొ మహారాజ నిహన్తుం వృష్ణిపార్షతౌ
56 సవ్యసాచీ పురొ ఽభయేతి థరొణానీకాయ భారత
సంసక్తం సాత్యకిం జఞాత్వా బహుభిః కురుపుంగవైః
57 తత్ర గచ్ఛన్తు బహవః పరవరా రదసత్తమాః
యావత పార్దొ న జానాతి సాత్యకిం బహుభిర వృతమ
58 తే తవరధ్వం యదా శూరాః శరాణాం మొక్షణే భృశమ
యదా తూర్ణం వరజత్య ఏష పరలొకయ మాధవః
59 కర్ణస్య మతమ ఆజ్ఞాయ పుత్రస తే పరాహ సౌబలమ
యదేన్థ్రః సమరే రాజన పరాహ విష్ణుం యశస్వినమ
60 వృతః సహస్రైర థశభిర గజానామ అనివర్తినామ
రదైశ చ థశసాహస్రైర వృతొ యాహి ధనంజయమ
61 థుఃశాసనొ థుర్విషహః సుబాహుర థుష్ప్రధర్షణః
ఏతే తవామ అనుయాస్యన్తి పత్తిభిర బహుభిర వృతాః
62 జహి కృష్ణౌ మహావాహొ ధర్మరాజం చ మాతుల
నకులం సహథేవం చ భీమసేనం చ భారత
63 థేవానామ ఇవ థేవేన్థ్రే జయాశా మే తవయి సదితా
జహి మాతులకౌన్తేయాన అసురాన ఇవ పావకిః
64 ఏవమ ఉక్తొ యయౌ పార్దాన పుత్రేణ తవ సౌబలః
మహత్యా సేనయా సార్ధం తవ పుత్రైస తదా విభొ
65 పరియార్దం తవ పుత్రాణాం థిధక్షుః పాణ్డునన్థనాన
తత్ర పరవవృతే యుథ్ధం తావకానాం పరైః సహ
66 పరయాతే సౌబలే రాజన పాణ్డవానామ అనీకినీమ
బలేన మహతా యుక్తః సూతపుత్రస తు సాత్వతమ
67 అభ్యయాత తవరితం యుథ్ధే కిరఞ శరశతాన బహూన
తదైవ పాణ్డవాః సర్వే సాత్యకిం పర్యవారయన
68 మహథ యుథ్ధం తథాసీత తు థరొణస్య నిశి భారత
ధృష్టథ్యుమ్నేన శూరేణ పాఞ్చాలైశ చ మహాత్మనః