ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 144

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 144)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
నకులం రభసం యుథ్ధే నిఘ్నన్తం వాహినీం తవ
అభ్యయాత సౌబలః కరుథ్ధస తిష్ఠ తిష్ఠేతి చాబ్రవీత
2 కృతవైరొ తు తౌ వీరావ అన్యొన్యవధకాఙ్క్షిణౌ
శరైః పూర్ణాయతొత్సృష్టైర అన్యొన్యమ అభిజఘ్నతుః
3 యదైవ సౌబలః కషిప్రం శరవర్షాణి ముఞ్చతి
తదైవ నకులొ రాజఞ శిక్షాం సంథర్శయన యుధి
4 తావ ఉభౌ సమరే శూరౌ శరకణ్టకినౌ తథా
వయరాజేతాం మహారాజ కణ్టకైర ఇవ శాల్మలీ
5 సుజిహ్మం పరేక్షమాణౌ చ రాజన వివృతలొచనౌ
కరొధసంరక్తనయనౌ నిర్థహన్తౌ పరస్పరమ
6 సయాలస తు తవ సంక్రుథ్ధొ మాథ్రీపుత్రం హసన్న ఇవ
కర్ణినైకేన వివ్యాధ హృథయే నిశితేన హ
7 నకులస తు భృశం విథ్ధః సయాలేన తవ ధన్వినా
నిషసాథ రదొపస్దే కశ్మలం చైనమ ఆవిశత
8 అత్యన్తవైరిణం థృప్తం థృష్ట్వా శత్రుం తదాగతమ
ననాథ శకునీ రాజంస తపాన్తే జలథొ యదా
9 పరతిలభ్య తతః సంజ్ఞాం నకులః పాణ్డునన్థనః
అభ్యయాత సౌబలం భూయొ వయాత్తానన ఇవాన్తకః
10 సంక్రుథ్ధః శకునిం షష్ట్యా వివ్యాధ భరతర్షభ
పునశ చైవ శతేనైవ నారాచానాం సతనాన్తరే
11 తతొ ఽసయ స శరం చాపం ముష్టిథేశే స చిచ్ఛిథే
ధవజం చ తవరితం ఛిత్త్వా రదాథ భూమావ అపాతయత
12 సొ ఽతివిథ్ధొ మహారాజ రదొపస్ద ఉపావిశత
తం విసంజ్ఞం నిపతితం థృష్ట్వా సయాలం తవానఘ
అపొవాహ రదేనాశు సారదిర ధవజినీముఖాత
13 తతః సంచుక్రుశుః పార్దా యే చ తేషాం పథానుగాః
నిర్జిత్య చ రణే శత్రూన నకులః శత్రుతాపనః
అబ్రవీత సారదిం కరుథ్ధొ థరొణానీకాయ మాం వహ
14 తస్య తథ వచనం శరుత్వా మాథ్రీపుత్రస్య ధీమతః
పరాయాత తేన రణే రాజన్యేన థరొణొ ఽనవయుధ్యత
15 శిఖణ్డినం తు సమరే థరొణ పరేప్సుం విశాం పతే
కృపః శారథ్వతొ యత్తః పరత్యుథ్గచ్ఛత సువేగితః
16 గౌతమం థరుతమ ఆయాన్తం థరొణాన్తికమ అరింథమమ
వివ్యాధ నవభిర భల్లైః శిఖణ్డీ పరహసన్న ఇవ
17 తమ ఆచర్యొ మహారాజ విథ్ధ్వా పఞ్చభిర ఆశుగైః
పునర వివ్యాధ వింశత్యా పుత్రాణాం పరియకృత తవ
18 మహథ యుథ్ధం తయొర ఆసీథ ఘొరరూపం విశాం పతే
యదా థేవాసురే యుథ్ధే శమ్బరామర రాజయొః
19 శరజాలావృతం వయొమ చక్రతుస తౌ మహారదౌ
పరకృత్యా ఘొరరూపం తథ ఆసీథ ఘొరతరం పునః
20 రాత్రిశ చ భరతశ్రేష్ఠ యొధానాం యుథ్ధశాలినామ
కాలరాత్రి నిభా హయ ఆసీథ ఘొరరూపా భయావహా
21 శిఖణ్డీ తు మహారాజ గౌతమస్య మహథ ధనుః
అర్ధచన్థ్రేణ చిచ్ఛేథ సజ్యం స విశిఖం తథా
22 తస్య కరుథ్ధః కృపొ రాజఞ శక్తిం చిక్షేప థారుణామ
సవర్ణథణ్డామ అకుణ్ఠాగ్రాం కర్మార పరిమార్జితామ
23 తామ ఆపతన్తీం చిచ్ఛేథ శిఖణ్డీ బహుభిః శరైః
సాపతన మేథినీం థీప్తా భసయన్తీ మహాప్రభా
24 అదాన్యథ ధనుర ఆథాయ గౌతమొ రదినాం వరః
పరాచ్ఛాథయచ ఛితైర బాణైర మహారాజ శిఖణ్డినమ
25 స ఛాథ్యమానః సమరే గౌతమేన యశస్వినా
వయషీథత రదొపస్దే శిఖణ్డీ రదినాం వరః
26 సీథన్తం చైనమ ఆలొక్య కృపః శారథ్వతొ యుధి
ఆజఘ్నే బహుభిర బాణైర జిఘాంసన్న ఇవ భారత
27 విముఖం తం రణే థృష్ట్వా యాజ్ఞసేనిం మహారదమ
పాఞ్చాలాః సొమకాశ చైవ పరివవ్రుః సమన్తతః
28 తదైవ తవ పుత్రాశ చ పరివవ్రుర థవిజొత్తమమ
మహత్యా సేనయా సార్ధం తతొ యుథ్ధమ అభూత పునః
29 రదానాం చ రణే రాజన్న అన్యొన్యమ అభిధావతామ
బభూవ తుములః శబ్థొ మేఘానాం నథతామ ఇవ
30 థరవతాం సాథినాం చైవ గజానాం చ విశాం పతే
అన్యొన్యమ అభితొ రాజన కరూరమ ఆయొధనం బభౌ
31 పత్తీనాం థరవతాం చైవ పథశబ్థేన మేథినీ
అకమ్పత మహారాజ భయత్రస్తేవ చాఙ్గనా
32 రదా రదాన సమాసాథ్య పరథ్రుతా వేగవత్తరమ
నయగృహ్ణన బహవొ రాజఞ శలభాన వాయసా ఇవ
33 తదా గజాన పరభిన్నాంశ చ సుప్రభిన్నా మహాగజాః
తస్మిన్న ఏవ పథే యత్తా నిగృహ్ణన్తి సమ భారత
34 సాథీ సాథినమ ఆసాథ్య పథాతీ చ పథాతినమ
సమాసాథ్య రణే ఽనయొన్యం సంరబ్ధా నాతిచక్రముః
35 ధావతాం థరవతాం చైవ పునరావర్తనామ అపి
బభూవ తత్ర సైన్యానాం శబ్థః సుతుములొ నిశి
36 థీప్యమానాః పరథీపాశ చ రదవారణవాజిషు
అథృశ్యన్త మహారాజ మహొల్కా ఇవ ఖాచ చయుతాః
37 సా నిశా భరతశ్రేష్ఠ పరథీపైర అవభాసితా
థివసప్రతిమా రాజన బభూవ రణమూర్ధని
38 ఆథిత్యేన యదా వయాప్తం తమొ లొకే పరణశ్యతి
తదా నష్టం తమొ ఘొరం థీపైర థీప్తైర అలంకృతమ
39 శస్త్రాణాం కవచానాం చ మణీనాం చ మహాత్మనామ
అన్తర్థధుః పరభాః సర్వా థీపైస తైర అవభాసితాః
40 తస్మిన కొలాహలే యుథ్ధే వర్తమానే నిశాముఖే
అవధీత సమరే పుత్రం పితా భరతసత్తమ
41 పుత్రశ చ పితరం మొహాత సఖాయం చ సఖా తదా
సంబన్ధినంచ సంబన్ధీ సవస్రీయం చాపి మాతులః
42 సవే సవాన పరే పరాంశ చాపి నిజఘ్నుర ఇతరేతరమ
నిర్మర్యాథమ అభూథ యుథ్ధం రాత్రౌ ఘొరం భయావహమ