ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 143

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 143)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
శతానీకం శరైస తూర్ణం నిర్థహన్తం చమూం తవ
చిత్రసేనస తవ సుతొ వారయామ ఆస భారత
2 నాకులిశ చిత్రసేనం తు నారాచేనార్థయథ భృశమ
స చ తం పరతివివ్యాధ థశభిర నిశితైః శరైః
3 చిత్రసేనొ మహారాజ శతానీకం పునర యుధి
నవభిర నిశితైర బాణైర ఆజఘాన సతనాన్తరే
4 నాకులిస తస్య విశిఖైర వర్మ సంనతపర్వభిః
గాత్రాత సంచ్యావయామ ఆస తథ అథ్భుతమ ఇవాభవత
5 సొ ఽపేతవర్మా పుత్రస తే విరరాజ భృశం నృప
ఉత్సృజ్య కాలే రాజేన్థ్ర నిర్మొకమ ఇవ పన్నగః
6 తతొ ఽసయ నిశితైర బాణైర ధవజం చిచ్ఛేథ నాకులిః
ధనుశ చైవ మహారాజ యతమానస్య సంయుగే
7 స ఛిన్నధన్వా సమరే వివర్మా చ మహారదః
ధనుర అన్యన మహారాజ జగ్రాహారి విథారణమ
8 తతస తూర్ణం చిత్రసేనొ నాకులిం నవభిః శరైః
వివ్యాధ సమరే కరుథ్ధొ భరతానాం మహారదః
9 శతానీకొ ఽద సంక్రుథ్ధశ చిత్రసేనస్య మారిష
జఘాన చతురొ వాహాన సారదిం చ నరొత్తమః
10 అవప్లుత్య రదాత తస్మాచ చిత్రసేనొ మహారదః
నాకులిం పఞ్చవింశత్యా శరాణామ ఆర్థయథ బలీ
11 తస్య తత కుర్వతః కర్మ నకులస్య సుతొ రణే
అర్ధచన్థ్రేణ చిచ్ఛేథ చాపం రత్నవిభూషితమ
12 స ఛిన్నధన్వా విరదొ హతాశ్వొ హతసారదిః
ఆరురొహ రదం తూర్ణం హార్థిక్యస్య మహాత్మనః
13 థరుపథం తు సహానీకం థరొణ పరేప్సుం మహారదమ
వృషసేనొ ఽభయయాత తూర్ణం కిరఞ శరశతైర తథా
14 యజ్ఞసేనస తు సమరే కర్ణ పుత్రం మహారదమ
షష్ట్యా శరాణాం వివ్యాధ బాహ్వొర ఉరసి చానఘ
15 వృషసేనస తు సంక్రుథ్ధొ యజ్ఞసేనం రదే సదితమ
బహుభిః సాయకైస తీక్ష్ణైర ఆజఘాన సతనాన్తరే
16 తావ ఉభౌ శరనున్నాఙ్గౌ శరకణ్టకినౌ రణే
వయభ్రాజేతాం మహారాజ శవావిధౌ శలలైర ఇవ
17 రుక్మపుఙ్ఖైర అజిహ్మాగ్రైః శరైశ ఛిన్నతనుచ్ఛథౌ
రుధిరౌఘపరిక్లిన్నౌ వయభ్రాజేతాం మహామృధే
18 తపనీయనిభౌ చిత్రౌ కల్పవృక్షావ ఇవాథ్భుతౌ
కింశుకావ ఇవ చొత్ఫుల్లౌ వయకాశేతాం రణాజిరే
19 వృషసేనస తతొ రాజన నవభిర థరుపథం శరైః
విథ్ధ్వా వివ్యాధ సప్తత్యా పునశ చాన్యైస తరిభిః శరైః
20 తతః శరసహస్రాణి విముఞ్చన విబభౌ తథా
కర్ణ పుత్రొ మహారాజ వర్షమాణ ఇవామ్బుథః
21 తతస తు థరుపథానీకం శరైశ ఛిన్నతనుచ ఛథమ
సంప్రాథ్రవథ రణే రాజన నిశీదే భైరవే సతి
22 పరథీపైర హి పరిత్యక్తైర జవలథ్భిస తైః సమన్తతః
వయరాజత మహీ రాజన వీతాభ్రా థయౌర ఇవ గరహైః
23 తదాఙ్గథైర నిపతితైర వయరాజత వసుంధరా
పరావృట్కాలే మహారాజ విథ్యుథ్భిర ఇవ తొయథః
24 తతః కర్ణసుత తరస్తాః సొమకా విప్రథుథ్రువుః
యదేన్థ్ర భయవిత్రస్తా థానవాస తారకా మయే
25 తేనార్థ్యమానాః సమరే థరవమాణాశ చ సొమకాః
వయరాజన్త మహారాజ పరథీపైర అవభాసితాః
26 తాంస తు నిర్జిత్య సమరే కర్ణ పుత్రొ వయరొచత
మధ్యంథినమ అనుప్రాప్తొ ఘర్మాంశుర ఇవ భారత
27 తేషు రాజసహస్రేషు తావకేషు పరేషు చ
ఏక ఏవ జవలంస తస్దౌ వృషసేనః పరతాపవాన
28 స విజిత్య రణే శూరాన సొమకానాం మహారదాన
జగామ తవరితస తత్ర యత్ర రాజా యుధిష్ఠిరః
29 పరతివిన్ధ్యమ అద కరుథ్ధం పరథహన్తం రణే రిపూన
థుఃశాసనస తవ సుతః పరత్యుథ్గచ్ఛన మహారదః
30 తయొః సమాగమొ రాజంశ చిత్రరూపొ బభూవ హ
వయపేతజలథే వయొమ్ని బుధ భార్గవయొర ఇవ
31 పరతివిన్ధ్యం తు సమరే కుర్వాణం కర్మ థుష్కరమ
థుఃశాసనస తరిభిర బాణైర లలాటే సమవిధ్యత
32 సొ ఽతివిథ్ధొ బలవతా పుత్రేణ తవ ధన్వినా
విరరాజ మహాబాహుః స శృఙ్గ ఇవ పర్వతః
33 థుఃశాసనం తు సమరే పరతివిన్ధ్యొ మహారదః
నవభిః సాయకైర విథ్ధ్వా పునర వివ్యాధ సప్తభిః
34 తత్ర భారత పుత్రస తే కృతవాన కర్మ థుష్కరమ
పరతివిన్ధ్య హయాన ఉగ్రైః పాతయామ ఆస యచ ఛరైః
35 సారదిం చాస్య భల్లేన ధవజం చ సమపాతయత
రదం చ శతశొ రాజన వయధమత తస్య ధన్వినః
36 పతాకాశ చ స తూణీరాన రశ్మీన యొక్త్రాణి చాభిభొ
చిచ్ఛేథ తిలశః కరుథ్ధః శరైః సంనతపర్వభిః
37 విరదః స తు ధర్మాత్మా ధనుష్పాణిర అవస్దితః
అయొధయత తవ సుతం కిరఞ శరశతాన బహూన
38 కషురప్రేణ ధనుస తస్య చిచ్ఛేథ కృతహస్తవత
అదైనం థశభిర భల్లైశ ఛిన్నధన్వానమ ఆర్థయత
39 తం థృష్ట్వా విరదం తత్ర భారతొ ఽసయ మహారదాః
అన్వవర్తన్త వేగేన మహత్యా సేనయా సహ
40 ఆప్లుతః స తతొ యానం సుత సొమస్య భాస్వరమ
ధనుర గృహ్య మహారాజ వివ్యాధ తనయం తవ
41 తతస తు తావకాః సర్వే పరివార్య సుతం తవ
అభ్యవర్తన్త సంగ్రామే మహత్యా సేనయా వృతాః
42 తతః పరవవృతే యుథ్ధం తవ తేషాం చ భారత
నిశీదే థారుణే కాలే యమ రాష్ట్రవివర్ధనమ