ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 142

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 142)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
సహథేవమ అదాయాన్తం థరొణ పరేప్సుం విశాం పతే
కర్ణొ వైకర్తనొ యుథ్ధే వారయామ ఆస భారత
2 సహథేవస తు రాధేయం విథ్ధ్వా నవభిర ఆశుగైః
పునర వివ్యాధ థశభిర నిశితైర నతపర్వభిః
3 తం కర్ణః పరతివివ్యాధ శతేన నతపర్వణామ
సజ్యం చాస్య ధనుః శీఘ్రం చిచ్ఛేథ లఘుహస్తవత
4 తతొ ఽనయథ ధనుర ఆథాయ మాథ్రీపుత్రః పరతాపవాన
కర్ణం వివ్యాధ వింశత్యా తథ అథ్భుతమ ఇవాభవత
5 తస్య కర్ణొ హయాన హత్వా శరైః సంనతపర్వభిః
సారదిం చాస్య భల్లేన థరుతం నిన్యే యమక్షయమ
6 విరదః సహథేవస తు ఖడ్గం చర్మ సమాథథే
తథ అప్య అస్య శరైః కర్ణొ వయధమత పరహసన్న ఇవ
7 తతొ గుర్వీం మహాఘొరాం హేమచిత్రాం మహాగథామ
పరేషయామ ఆస సమరే వైకర్తన రదం పరతి
8 తామ ఆపతన్తీం సహసా సహథేవ పరవేరితామ
వయష్టమ్భయచ ఛరైః కర్ణొ భూమౌ చైనామ అపాతయత
9 గథాం వినిహతాం థృష్ట్వా సహథేవస తవరాన్వితః
శక్తిం చిక్షేప కర్ణాయ తామ అప్య అస్యాచ్ఛినచ ఛరైః
10 స సంభ్రమస తతస తూర్ణమ అవప్లుత్య రదొత్తమాత
సహథేవొ మహారాజ థృష్ట్వా కర్ణం వయవస్దితమ
రదచక్రం తతొ గృహ్య ముమొచాధిరదిం పరతి
11 తమ ఆపతన్తం సహసా కాలచక్రమ ఇవొథ్యతమ
శరైర అనేకసాహస్రైర అఛినత సూతనన్థనః
12 తస్మింస తు వితదే చక్రే కృతే తేన మహాత్మనా
వార్యమాణశ చ విశిఖైః సహథేవొ రణం జహౌ
13 తమ అభిథ్రుత్య రాధేయొ ముహూర్తాథ భరతర్షభ
అబ్రవీత పరహసన వాక్యం సహథేవం విశాం పతే
14 మా యుధ్యస్వ రణే వీర విశిష్టై రదిభిః సహ
సథృశైర యుధ్య మాథ్రేయ వచొ మే మా విశఙ్కితాః
15 అదైనం ధనుషొ ఽగరేణ తుథన భూయొ ఽబరవీథ వచః
ఏషొ ఽరజునొ రణే యత్తొ యుధ్యతే కురుభిః సహ
తత్ర గచ్ఛస్వ మాథ్రేయ గృహం వా యథి మన్యసే
16 ఏవమ ఉక్త్వా తు తం కర్ణొ రదేన రదినాం వరః
పరాయాత పాఞ్చాల పాణ్డూనాం సైన్యాని పరహసన్న ఇవ
17 వధప్రాప్తం తు మాథ్రేయం నావధీత సమరే ఽరిహా
కున్త్యాః సమృత్వా వచొ రాజన సత్యసంధొ మహారదః
18 సహథేవస తతొ రాజన విమనాః శరపీడితః
కర్ణ వాక్శల్య తప్తశ చ జీవితాన నిరవిథ్యత
19 ఆరురొహ రదం చాపి పాఞ్చాల్యస్య మహాత్మన
జనమేజయస్య సమరే తవరాయుక్తొ మహారదః
20 విరాటం సహ సేనం తు థరొణార్దే థరుతమ ఆగతమ
మథ్రరాజః శరౌఘేణ ఛాథయామ ఆస ధన్వినమ
21 తయొః సమభవథ యుథ్ధం సమరే థృఢధన్వినొః
యాథృశం హయ అభవథ రాజఞ జమ్భ వాసవయొః పురా
22 మథ్రరాజొ మహారాజ విరాటం వాహినీపతిమ
ఆజఘ్నే తవరితం తీక్ష్ణైః శతేన నతపర్వణామ
23 పరతివివ్యాధ తం రాజా నవభిర నిశితైః శరైః
పునశ చైవ తరిసప్తత్యా భూయశ చైవ శతేన హ
24 తస్య మథ్రాధిపొ హత్వా చతురొ రదవాజినః
సూతం ధవజం చ సమరే రదొపస్దాథ అపాతయత
25 హతాశ్వాత తు రదాత తూర్ణమ అవప్లుత్య మహారదః
తస్దౌ విస్ఫారయంశ చాపం విముఞ్చంశ చ శితాఞ శరాన
26 శతానీకస తతొ థృష్ట్వా భరాతరం హతవాహనమ
రదేనాభ్యపతత తూర్ణం సర్వలొకస్య పశ్యతః
27 శతానీకమ అదాయాన్తం మథ్రరాజొ మహామృధే
విశిఖైర బహుభిర విథ్ధ్వా తతొ నిన్యే యమక్షయమ
28 తస్మింస తు నిహతే వీరే విరాటొ రదసత్తమః
ఆరురొహ రదం తూర్ణం తమ ఏవ ధవజమాలినమ
29 తతొ విస్ఫార్య నయనే కరొధాథ థవిగుణవిక్రమః
మథ్రరాజరదం తూర్ణం ఛాథయామ ఆస పత్రిభిః
30 తతొ మథ్రాధిపః కరుథ్ధః శతేన నతపర్వణామ
ఆజఘానొరసి థృఢం విరాటం వాహినీపతిమ
31 సొ ఽతివిథ్ధొ మహారాజ రదొపస్ద ఉపావిశత
కశ్మలం చావిశత తీవ్రం విరాటొ భరతర్షభ
సారదిస తమ అపొవాహ సమరే శరవిక్షతమ
32 తతః సా మహతీ సేనా పరాథ్రవన నిశి భారత
వధ్యమానా శరశతైః శల్యేనాహవ శొభినా
33 తాం థృష్ట్వా విథ్రుతాం సేనాం వాసుథేవధనంజయౌ
పరాయాతాం తత్ర రాజేన్థ్ర యత్ర శల్యొ వయవస్దితః
34 తౌ తు పరత్యుథ్యయౌ రాజన రాక్షసేన్థ్రొ హయ అలమ్బుసః
అష్టచక్రసమాయుక్తమ ఆస్దాయ పరవరం రదమ
35 తురంగమ ముఖైర యుక్తం పిశాచైర ఘొరథర్శనైః
లొహితార్థ్ర పతాకం తం రక్తమాల్యవిభూషితమ
కార్ష్ణాయసమయం ఘొరమ ఋక్షచర్మావృతం మహత
36 రౌథ్రేణ చిత్రపక్షేణ వివృతాక్షేణ కూజతా
ధవజేనొచ్ఛ్రితతుణ్డేన గృధ్రరాజేన రాజతా
37 స బభౌ రాక్షసొ రాజన భిన్నాఞ జనచయొపమః
రురొధార్జునమ ఆయాన్తం పరభఞ్జనమ ఇవాథ్రిరాట
కిరన బాణగణాన రాజఞ శతశొ ఽరజునమూర్ధని
38 అతితీవ్రమ అభూథ యుథ్ధం నరరాక్షసయొర మృధే
థరష్టౄణాం పరీతిజననం సర్వేషాం భరతర్షభ
39 తమ అర్జునః శతేనైవ పత్రిణామ అభ్యతాడయత
నవభిశ చ శితైర బాణైశ చిచ్ఛేథ ధవజమ ఉచ్ఛ్రితమ
40 సారదిం చ తరిభిర బాణైస తరిభిర ఏవ తరివేణుకమ
ధనుర ఏకేన చిచ్ఛేథ చతుర్భిశ చతురొ హయాన
విరదస్యొథ్యతం ఖడ్గం శరేణాస్య థవిధాఛినత
41 అదైనం నిశితైర బాణైశ చతుర్భిర భరతర్షభ
పార్దొ ఽరథయథ రాక్షసేన్థ్రం స విథ్ధః పరాథ్రవథ భయాత
42 తం విజిత్యార్జునస తూర్ణం థరొణాన్తికమ ఉపాయయౌ
కిరఞ శరగణాన రాజన నరవారణవాజిషు
43 వధ్యమానా మహారాజ పాణ్డవేన యశస్వినా
సైనికా నయపతన్న ఉర్వ్యాం వాతనున్నా ఇవ థరుమాః
44 తేషు తూత్సాథ్యమానేషు ఫల్గునేన మహాత్మనా
సంప్రాథ్రవథ బలం సర్వం పుత్రాణాం తే విశాం పతే