ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 141

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 141)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
భూరిస తు సమరే రాజఞ శైనేయం రదినాం వరమ
ఆపతన్తమ అపాసేధత పరపానాథ ఇవ కుఞ్జరమ
2 అదైనం సాత్యకిః కరుథ్ధః పఞ్చభిర నిశితైః శరైః
వివ్యాధ హృథయే తూర్ణం పరాస్రవత తస్య శొణితమ
3 తదైవ కౌరవొ యుథ్ధే శైనేయం యుథ్ధథుర్మథమ
థశభిర విశిఖైస తీక్ష్ణైర అవిధ్యత భుజాన్తరే
4 తావ అన్యొన్యం మహారాజ తతక్షాతే శరైర భృశమ
కరొధసంరక్తనయనౌ కరొధాథ విస్ఫార్య కార్ముకే
5 తయొర ఆసీన మహారాజ శస్త్రవృష్టిః సుథారుణా
కరుథ్ధయొః సాయకముచొర యమాన్తకనికాశయొః
6 తావ అన్యొన్యం శరై రాజన పరచ్ఛాథ్య సమరే సదితౌ
ముహూర్తం చైవ తథ యుథ్ధం సమరూపమ ఇవాభవత
7 తతః కరుథ్ధొ మహారాజ శైనేయః పరహసన్న ఇవ
ధనుశ చిచ్ఛేథ సమరే కౌరవ్యస్య మహాత్మనః
8 అదైనం ఛిన్నధన్వానం నవభిర నిశితైః శరైః
వివ్యాధ హృథయే తూర్ణం తిష్ఠ తిష్ఠేతి చాబ్రవీత
9 సొ ఽతివిథ్ధొ బలవతా శత్రుణా శత్రుతాపనః
ధనుర అన్యత సమాథాయ సాత్వతం పరత్యవిధ్యత
10 స విథ్ధ్వా సాత్వతం బాణైస తరిభిర ఏవ విశాం పతే
ధనుశ చిచ్ఛేథ భల్లేన సుతీక్ష్ణేన హసన్న ఇవ
11 ఛిన్నధన్వా మహారాజ సాత్యకిః కరొధమూర్ఛితః
పరజహార మహావేగాం శక్తిం తస్య మహొరసి
12 స తు శక్త్యా విభిన్నాఙ్గొ నిపపాత రదొత్తమాత
లొహితాఙ్గ ఇవాకాశాథ థీప్తరశ్మిర యథృచ్ఛయా
13 తం తు థృష్ట్వా తహం శూరమ అశ్వత్దామా మహారదః
అభ్యధావత వేగేన శైనేయం పరతి సంయుగే
అభ్యవర్షచ ఛరౌఘేణ మేరుం వృష్ట్యా యదామ్బుథః
14 తమ ఆపతన్తం సంరబ్ధం శైనేయస్య రదం పరతి
ఘటొత్కచొ ఽబరవీథ రాజన నాథం ముక్త్వా మహారదః
15 తిష్ఠ తిష్ఠ న మే జీవన థరొణపుత్ర గమిష్యసి
ఏష తవాథ్య హనిష్యామి మహిషం సకన్థ రాడ ఇవ
యుథ్ధశ్రథ్ధామ అహం తే ఽథయ వినేష్యామి రణాజిరే
16 ఇత్య ఉక్త్వా రొషతామ్రాక్షొ రాక్షసః పరవీరహా
థరౌణిమ అభ్యథ్రవత కరుథ్ధొ గజేన్థ్రమ ఇవ కేసరీ
17 రదాక్షమాత్రైర ఇషుభిర అభ్యవర్షథ ఘటొత్కచః
రదినామ ఋషభం థరౌణిం ధారాభిర ఇవ తొయథః
18 శరవృష్టిం తు తాం పరాప్తాం శరైర ఆశీవిషొపమైః
శాతయామ ఆస సమరే తరసా థరౌణిర ఉత్స్మయన
19 తతః శరశతైస తీక్ష్ణైర మర్మభేథిభిర ఆశుగైః
సమాచినొథ రాక్షసేన్థ్రం ఘటొత్కచమ అరింథమ
20 స శరైర ఆచితస తేన రాక్షసొ రణమూర్ధని
వయకాశత మహారాజ శవావిచ ఛలలితొ యదా
21 తతః కరొధసమావిష్టొ భైమసేనిః పరతాపవాన
శరైర అవచకర్తొగ్రైర థరౌణిం వజ్రాశనిస్వనైః
22 కషురప్రైర అర్ధచన్థ్రైశ చ నారాచైః స శిలీముఖైః
వరాహకర్ణైర నాలీకైస తీక్ష్ణైశ చాపి వికర్ణిభిః
23 తాం శస్త్రవృష్టిమ అతులాం వజ్రాశనిసమస్వనామ
పతన్తీమ ఉపరి కరుథ్ధొ థరౌణిర అవ్యదితేన్థ్రియః
24 సుథుఃసహాం శరైర ఘొరైర థివ్యాస్త్రప్రతిమన్త్రితైః
వయధమత స మహాతేజా మహాభ్రాణీవ మారుతః
25 తతొ ఽనతరిక్షే బాణానాం సంగ్రామొ ఽనయ ఇవాభవత
ఘొరరూపొ మహారాజ యొధానాం హర్షవర్ధనః
26 తతొ ఽసత్రసంఘర్ష కృతైర విస్ఫులిఙ్గైః సమన్తతః
బభౌ నిశాముఖే వయొమ ఖథ్యొతైర ఇవ సంవృతమ
27 స మార్గణగణైర థరౌణిర థిశః పరచ్ఛాథ్య సర్వతః
పరియార్దం తవ పుత్రాణాం రాక్షసం సమవాకిరత
28 తతః పరవవృతే యుథ్ధం థరౌణిరాక్షసయొర మృధే
విగాఢే రజనీమధ్యే శక్ర పరహ్రాథయొర ఇవ
29 తతొ ఘటొత్కచొ బాణైర థశభిర థరౌణిమ ఆహవే
జఘానొరసి సంక్రుథ్ధః కాలజ్వలన సంనిభైః
30 స తైర అభ్యాయతైర విథ్ధొ రాక్షసేన మహాబలః
చచాల సమరే థరౌణిర వాతనున్న ఇవ థరుమః
స మొహమ అనుసంప్రాప్తొ ధవజయష్టిం సమాశ్రితః
31 తతొ హాహాకృతం సైన్యం తవ సర్వం జనాధిప
హతం సమ మేనిరే సర్వే తావకాస తం విశాం పతే
32 తం తు థృష్ట్వా తదావస్దమ అశ్వత్దామానమ ఆహవే
పాఞ్చాలాః సృఞ్జయాశ చైవ సింహనాథం పరచక్రిరే
33 పరతిలభ్య తతః సంజ్ఞామ అశ్వత్దామా మహాబలః
ధనుః పరపీడ్య వామేన కరేణామిత్రకర్శనః
34 ముమొచాకర్ణ పూర్ణేన ధనుషా శరమ ఉత్తమమ
యమథణ్డొపమం ఘొరమ ఉథ్థిశ్యాశు ఘటొత్కచమ
35 స భిత్త్వా హృథయం తస్య రాక్షసస్య శరొత్తమః
వివేశ వసుధామ ఉగ్రః సుపుఙ్ఖః పృదివీపతే
36 సొ ఽతివిథ్ధొ మహారాజ రదొపస్ద ఉపావిశత
రాక్షసేన్థ్రః సుబలవాన థరౌణినా రణమానినా
37 థృష్ట్వా విమూఢం హైడిమ్బం సారదిస తం రణాజిరాత
థరౌణేః సకాశాత సంభ్రాన్తస తవ అపనిన్యే తవరాన్వితః
38 తదా తు సమరే విథ్ధ్వా రాక్షసేన్థ్రం ఘటొత్కచమ
ననాథ సుమహానాథం థరొణపుత్రొ మహాబలః
39 పూజితస తవ పుత్రైశ చ సర్వయొధైశ చ భారత
వపుషా పరతిజజ్వాల మధ్యాహ్న ఇవ భాస్కరః
40 భీమసేనం తు యుధ్యన్తం భారథ్వాజ రదం పరతి
సవయం థుర్యొధనొ రాజా పరత్యవిధ్యచ ఛితైః శరైః
41 తం భీమసేనొ నవభిః శరైర వివ్యాధ మారిష
థుర్యొధనొ ఽపి వింశత్యా శరాణాం పరత్యవిధ్యత
42 తౌ సాయకైర అవచ్ఛన్నావ అథృశ్యేతాం రణాజిరే
మేఘజాలసమాచ్ఛన్నౌ నభసీవేన్థు భాస్కరౌ
43 అద థుర్యొధనొ రాజా భీమం వివ్యాధ పత్రిభిః
పఞ్చభిర భరతశ్రేష్ఠ తిష్ఠ తిష్ఠేతి చాబ్రవీత
44 తస్య భీమొ ధనుశ ఛిత్త్వా ధవజం చ నవభిః శరైః
వివ్యాధ కౌరవశ్రేష్ఠం నవత్యా నతపర్వణామ
45 తతొ థుర్యొధనః కరుథ్ధొ భీమసేనస్య మారిష
చిక్షేప స శరాన రాజన పశ్యతాం సర్వధన్వినామ
46 తాన నిహత్య శరాన భీమొ థుర్యొధన ధనుశ్చ్యుతాన
కౌరవం పఞ్చవింశత్యా కరుథ్రకాణాం సమార్పయత
47 థుర్యొధనస తు సంక్రుథ్ధొ భీమసేనస్య మారిష
కషురప్రేణ ధనుశ ఛిత్త్వా థశభిః పరత్యవిధ్యత
48 అదాన్యథ ధనుర ఆథాయ భీమసేనొ మహాబలః
వివ్యాధ నృపతిం తూర్ణం సప్తభిర నిశితైః శరైః
49 తథ అప్య అస్య ధనుః కషిప్రం చిచ్ఛేథ లఘుహస్తవత
థవితీయం చ తృతీయం చ చతుర్దం పఞ్చమం తదా
50 ఆత్తమ ఆత్తం మహారాజ భీమస్య ధనుర ఆచ్ఛినత
తవ పుత్రొ మహారాజ జితకాశీ మథొత్కటః
51 స తథా ఛిథ్యమానేషు కార్ముకేషు పునః పునః
శక్తిం చిక్షేప సమరే సర్వపారశవీం శుభామ
52 అప్రాప్తామ ఏవ తాం శక్తిం తరిధా చిచ్ఛేథ కౌరవః
పశ్యతః సర్వలొకస్య భీమస్య చ మహాత్మనః
53 తతొ భీమొ మహారాజ గథాం గుర్వీం మహాప్రభామ
చిక్షేపావిధ్య వేగేన థుర్యొధన రదం పరతి
54 తతః స సహసా వాహాంస తవ పుత్రస్య సంయుగే
సారదిం చ గథా గుర్వీ మమర్థ భరతర్షభ
55 పుత్రస తు తవ రాజేన్థ్ర రదాథ ధేమపరిష్కృతాత
ఆప్లుతః సహసా యానం నన్థకస్య మహాత్మనః
56 తతొ భీమొ హతం మత్వా తవ పుత్రం మహారదమ
సింహనాథం మహచ చక్రే తర్జయన్న ఇవ కౌరవాన
57 తావకాః సైనికాశ చాపి మేనిరే నిహతం నృపమ
తతొ విచుక్రుశుః సర్వే హాహేతి చ సమన్తతః
58 తేషాం తు నినథం శరుత్వా తరస్తానాం సర్వయొథ్నినామ
భీమసేనస్య నాథం చ శరుత్వా రాజన మహాత్మనః
59 తతొ యుధిష్ఠిరొ రాజా హతం మత్వా సుయొధనమ
అభ్యవర్తత వేగేన యత్ర పార్దొ వృకొథరః
60 పాఞ్చాలాః కేకయా మత్స్యాః సృఞ్జయాశ చ విశాం పతే
సర్వొథ్యొగేనాభిజగ్ముర థరొణమ ఏవ యుయుత్సయా
61 తత్రాసీత సుమహథ యుథ్ధం థరొణస్యాద పరైః సహ
ఘొరే తమసి మగ్నానాం నిఘ్నతామ ఇతరేతరమ