ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 140

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 140)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
వర్తమానే తదా రౌథ్రే రాత్రియుథ్ధే విశాం పతే
సర్వభూతక్షయకరే ధర్మపుత్రొ యుధిష్ఠిరః
2 అబ్రవీత పాణ్డవాంశ చైవ పాఞ్చాలాంశ చ స సొమకాన
అభ్యథ్రవత గచ్ఛధ్వం థరొణమ ఏవ జిఘాంసయా
3 రాజ్ఞస తే వచనాథ రాజన పాఞ్చాలాః సొమకాస తదా
థరొణమ ఏవాభ్యవర్తన్త నథన్తొ భైరవాన రవాన
4 తాన వయం పరతిగర్జన్తః పరత్యుథ్యాతాస తవ అమర్షితాః
యదాశక్తి యదొత్సాహం యదా సత్త్వం చ సంయుగే
5 కృతవర్మా చ హార్థిక్యొ యుధిష్ఠిరమ ఉపాథ్రవత
థరొణం పరతి జిఘాంసన్తం మత్తొ మత్తమ ఇవ థవిపమ
6 శైనేయం శరవర్షాణి వికిరన్తం సమన్తతః
అభ్యయాత కౌరవొ రాజన భూరిః సంగ్రామమూర్ధని
7 సహథేవమ అదాయాన్తం థరొణ పరేప్సుం మహారదమ
కర్ణొ వైకర్తనొ రాజన వారయామ ఆస పాణ్డవమ
8 భీమసేనమ అదాయాన్తం వయాథితాస్యమ ఇవాన్తకమ
సవయం థుర్యొధనొ యుథ్ధే పరతీపం మృత్యుమ ఆవ్రజత
9 నకులం చ యుధాం శరేష్ఠం సర్వయుథ్ధవిశారథమ
శకునిః సౌబలొ రాజన వారయామ ఆస స తవరః
10 శిఖణ్డినమ అదాయాన్తం రదేన రదినాం వరమ
కృపొ శారథ్వతొ రాజన వారయామ ఆస సంయుగే
11 పరతివిన్ధ్యమ అదాయాన్తం మయూరసథృశైర హయైః
థుఃశాసనొ మహారాజ యత్తొ యత్తమ అవారయత
12 భైమసేనిమ అదాయాన్తం మాయా శతవిశారథమ
అశ్వత్దామా పితుర మానం కుర్వాణః పరత్యషేధయత
13 థరుపథం వృషసేనస తు స సైన్యం సపథానుగమ
వారయామ ఆస సమరే థరొణ పరేప్సుం మహారదమ
14 విరాటం థరుతమ ఆయాన్తం థరొణస్య నిధనం పరతి
మథ్రరాజః సుసంక్రుథ్ధొ వారయామ ఆస భారత
15 శతానీకమ అదాయాన్తం నాకులిం రభసం రణే
చిత్రసేనొ రురొధాశు శరైర థరొణ వధేప్సయా
16 అర్జునం చ యుధాం శరేష్ఠం పరాథ్రవన్తం మహారదమ
అలమ్బుసొ మహారాజ రాక్షసేన్థ్రొ నయవారయత
17 తదా థరొణం మహేష్వాసం నిఘ్నన్తం శాత్రవాన రణే
ధృటథ్యుమ్నొ ఽద పాఞ్చాల్యొ హృష్టరూపమ అవారయత
18 తదాన్యాన పాణ్డుపుత్రాణాం సమాయాతాన మహారదాన
తావకా రదినొ రాజన వారయామ ఆసుర ఓజసా
19 గజారొహా గజైస తూర్ణం సంనిపత్య మహామృధే
యొధయన్తః సమ థృశ్యన్తే శతశొ ఽద సహస్రశః
20 నిశీదే తురగా రాజన్న ఆథ్రవన్తః పరస్పరమ
సమథృశ్యన్త వేగేన పక్షవన్త ఇవాథ్రయః
21 సాథినః సాథిభిః సార్ధం పరాసశక్త్యృష్టిపాణయః
సమాగచ్ఛన మహారాజ వినథన్తః పృదక పృదక
22 నరాస తు బహవస తత్ర సమాజగ్ముః పరస్పరమ
గథాభిర ముసలైశ చైవ నానాశస్త్రైశ చ సంఘశః
23 కృతవర్మా తు హార్థిక్యొ ధర్మపుత్రం యుధిష్ఠిరమ
వారయామ ఆస సంక్రుథ్ధొ వేలేవొథ్వృత్తమ అర్ణవమ
24 యుధిష్ఠిరస తు హార్థిక్యం విథ్ధ్వా పఞ్చభిర ఆశుగైః
పునర వివ్యాధ వింశత్యా తిష్ఠ తిష్ఠేతి చాబ్రవీత
25 కృతవర్మా తు సంక్రుథ్ధొ ధర్మపుత్రస్య మారిష
ధనుశ చిచ్ఛేథ భల్లేన తం చ వివ్యాధ సప్తభిః
26 అదాన్యథ ధనుర ఆథాయ ధర్మపుత్రొ యుధిష్ఠిరః
హార్థిక్యం థశభిర బాణైర బాహ్వొర ఉరసి చార్పయత
27 మాధవస తు రణే విథ్ధొ ధర్మపుత్రేణ మారిష
పరాకమ్పత చ రొషేణ సప్తభిశ చార్థయచ ఛరైః
28 తస్య పార్దొ ధనుశ ఛిత్త్వా హస్తావాపం నికృత్య చ
పరాహిణొన నిశితాన బాణాన పఞ్చ రాజఞ శిలాశితాన
29 తే తస్య కవచం భిత్త్వా హేమచిత్రం మహాధనమ
పరావిశన ధరణీమ ఉగ్రా వల్మీకమ ఇవ పన్నగాః
30 అక్ష్ణొర నిమేష మాత్రేణ సొ ఽనయథ ఆథాయ కార్ముకమ
వివ్యాధ పాణ్డవం షష్ట్యా సూతం చ నవభిః శరైః
31 తస్య శక్తిమ అమేయాత్మా పాణ్డవొ భుజగొపమామ
చిక్షేప భరతశ్రేష్ఠ రదే నయస్య మహథ ధనుః
32 సా హేమచిత్రా మహతీ పాణ్డవేన పరవేరితా
నిర్భిథ్య థక్షిణం బాహుం పరావిశథ ధరణీతలమ
33 ఏతస్మిన్న ఏవ కాలే తు గృహ్య పార్దః పునర ధనుః
హార్థిక్యం ఛాథయామ ఆస శరైః సంనతపర్వభిః
34 తతస తు సమరే శూరొ వృష్ణీనాం పరవరొ రదీ
వయశ్వ సూత రదం చక్రే నిమేషార్ధాథ యుధిష్ఠిరమ
35 తతస తు పాణ్డవొ జయేష్ఠః ఖడ్గచర్మ సమాథథే
తథ అస్య నిశితైర బాణైర వయధమన మాధవొ రణే
36 తొమరం తు తతొ గృహ్య సవర్ణథణ్డం థురాసథమ
పరేషయత సమరే తూర్ణం హార్థిక్యస్య యుధిష్ఠిరః
37 తమ ఆపతన్తం సహసా ధర్మరాజ భుజచ్యుతమ
థవిధా చిచ్ఛేథ హార్థిక్యః కృతహస్తః సమయన్న ఇవ
38 తతః శరశతేనాజౌ ధర్మపుత్రమ అవాకిరత
కవచం చాస్య సంక్రుథ్ధః శైరస తీక్ష్ణైర అథారయత
39 హార్థిక్య శరసంఛిన్నం కవచం తన మహాత్మనః
వయశీర్యత రణే రాజంస తారాజాలమ ఇవామ్బరాత
40 స ఛిన్నధన్వా విరదః శీర్ణవర్మా శరార్థితః
అపాయాసీథ రణాత తూర్ణం ధర్మపుత్రొ యుధిష్ఠిరః
41 కృతవర్మా తు నిర్జిత్య ధర్మపుత్రం యుధిష్ఠిరమ
పునర థరొణస్య జుగుపే చక్రమ ఏవ మహాబలః