ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 139

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 139)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
పరకాశితే తదా లొకే రజసా చ తమొవృతే
సమాజగ్ముర అదొ వీరాః పరస్పరవధైషిణః
2 తే సమేత్య రణే రాజఞ శస్త్రప్రాసాసి ధారిణః
పరస్పరమ ఉథక్షన్త పరస్పరకృతాగసః
3 పరథీపానాం సహస్రైశ చ థీప్యమానైః సమన్తతః
విరరాజ తథా భూమిర థయౌర గరహైర ఇవ భారత
4 ఉల్కా శతైః పరజ్వలితై రణభూణిర వయరాజత
థహ్యమానేవ లొకానామ అభావే వై వసుంధరా
5 పరథీప్యన్త థిశః సర్వాః పరథీపైస తైః సమన్తతః
వర్షా పరథొషే ఖథ్యొతైర వృతా వృక్షా ఇవాబభుః
6 అసజ్జన్త తతొ వీరా వీరేష్వ ఏవ పృదక పృదక
నాగా నాగైః సమాజగ్ముస తురగాః సహ వాజిభిః
7 రదా రదవరైర ఏవ సమాజగ్ముర ముథాన్వితాః
తస్మిన రాత్రిముఖే ఘొరే పుత్రస్య తవ శాసనాత
8 తతొ ఽరజునొ మహారాజ కౌరవాణామ అనీకినీమ
వయధమత తవరయా యుక్తః కషపయన సర్వపార్దివాన
9 [ధృ]
తస్మిన పరవిష్టే సంరబ్ధే మమ పుత్రస్య వాహినీమ
అమృష్యమాణే థుర్ధర్షే కిం వ ఆసీన మనస తథా
10 కిమ అమన్యన్త సైన్యాని పరవిష్టే శత్రుతాపనే
థుర్యొధనశ చ కిం కృత్యం పరాప్తకాలమ అమన్యత
11 కే చైనం సమరే వీరం పరత్యుథ్యయుర అరింథమమ
కే ఽరక్షన థక్షిణం చక్రం కే చ థరొణస్య సవ్యతః
12 కే పృష్ఠతొ ఽసయ హయ అభవన వీరా వీరస్య యుధ్యతః
కే పురస్తాథ అగచ్ఛన్త నిఘ్నతః శాత్రవాన రణే
13 యత పరావిశన మహేష్వాసః పాఞ్చాలాన అపరాజితః
నృత్యన్న ఇవ నరవ్యాఘ్రొ రదమార్గేషు వీర్యవాన
14 థథాహ చ శరైర థరొణః పాఞ్చాలానాం రదవ్రజాన
ధూమకేతుర ఇవ కరుథ్ధః స కదం మృత్యుమ ఈయివాన
15 అవ్యగ్రాన ఏవ హి పరాన అక్దయస్య అపరాజితాన
హతాంశ చైవ విషణ్ణాంశ చ విప్రకీర్ణాంశ చ శంససి
రదినొ విరదాంశ చైవ కృతాన యుథ్ధేషు మామకాన
16 [ధృ]
థరొణస్య మతమ ఆజ్ఞాయ యొథ్ధుకామస్య తాం నిశామ
థుయొధనొ మహారాజ వశ్యాన భరాతౄన అభాషత
17 వికర్ణం చిత్రసేనం చ మహాబాహుం చ కౌరవమ
థుర్ధర్షం థీర్ఘబాహుం చ యే చ తేషాం పథానుగాః
18 థరొణం యత్తాః పరాక్రాన్తాః సర్వే రక్షత పృష్ఠతః
హార్థిక్యొ థక్షిణం చక్రం శల్యశ చైవొత్తరం తదా
19 తరిగర్తానాం చ యే శూరా హతశిష్టా మహారదాః
తాంశ చైవ సర్వాన పుత్రస తే సమచొథయథ అగ్రతః
20 ఆచార్యొ హి సుసంయత్తొ భృశం యత్తాశ చ పాణ్డవాః
తం రక్షత సుసంయత్తా నిఘ్నన్తం శాత్రవాన రణే
21 థరొణొ హి బలవాన యుథ్ధే కషిప్రహస్తః పరాక్రమీ
నిర్జయేత తరిథశాన యుథ్ధే కిమ ఉ పార్దాన స సొమకాన
22 తే యూయం సహితాః సర్వే భృశం యత్తా మహారదాః
థరొణం రక్షత పాఞ్చాల్యాథ ధృష్టథ్యుమ్నాన మహారదాత
23 పాణ్డవేయేషు సైన్యేషు యొధం పశ్యామ్య అహం న తమ
యొ జయేత రణే థరొణం ధృష్టథ్యుమ్నాథ ఋతే నృపాః
24 తస్య సర్వాత్మనా మన్యే భారథ్వాజస్య రక్షణమ
స గుప్తః సొమకాన హన్యాత సృఞ్జయాంశ చ సరాజకాన
25 సృఞ్జయేష్వ అద సర్వేషు నిహతేషు చమూముఖే
ధృష్టథ్యుమ్నం రణే థరౌణిర నాశయిష్యత్య అసంశయమ
26 తదార్జునం రణే కర్ణొ విజేష్యతి మహారదః
భీమసేనమ అహం చాపి యుథ్ధే జేష్యామి థంశితః
27 సొ ఽయం మమ జయొ వయక్తం థీర్ఘకాలం భవిష్యతి
తస్మాథ రక్షత సంగ్రామే థరొణమ ఏవ మహారదాః
28 ఇత్య ఉక్త్వా భరతశ్రేష్ఠ పుత్రొ థుర్యొధనస తవ
వయాథిథేశ తతః సైన్యం తస్మింస తమసి థారుణే
29 తతః పరవవృతే యుథ్ధం రాత్రౌ తథ భరతర్షభ
ఉభయొః సేనయొర ఘొరం విజయం పరతి కాఙ్క్షిణొః
30 అర్జునః కౌరవం సైన్యమ అర్జునం చాపి కౌరవాః
నానాశస్త్రసమావాపైర అన్యొన్యం పర్యపీడయన
31 థరౌణిః పాఞ్చాలరాజానం భారథ్వాజశ చ సృఞ్జయాన
ధాథయామ ఆసతుః సంఖ్యే శరైః సంనతపర్వభిః
32 పాణ్డుపాఞ్చాల సేనానాం కౌరవాణాం చ మారిష
ఆసీన నిష్టానకొ ఘొరొ నిఘ్నతామ ఇతరేతరమ
33 నైవాస్మాభిర న పూర్వైర నొ థృష్టం పూర్వం తదావిధమ
యుథ్ధం యాథృశమ ఏవాసీత తాం రాత్రిం సుమహాభయమ