ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 138

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 138)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
వర్తమానే తదా యుథ్ధే ఘొరరూపే భయావహే
తమసా సంవృతే లొకే రజసా చ మహీపతే
నాపశ్యన్త రణే యొధాః పరస్పరమ అవస్దితాః
2 అనుమానేన సంజ్ఞాభిర యుథ్ధం తథ వవృతే మహత
నరనాగాశ్వమదనం పరమం లొమహర్షణమ
3 థరొణకర్ణకృపా వీరా భీమపార్షత సాత్యకాః
అన్యొన్యం కషొభయామ ఆసుః సైన్యాని నృపసత్తమః
4 వధ్యమానాని సైన్యాని సమన్తాత తైర మహారదైః
తమసా రజసా చైవ సమన్తాథ విప్రథుథ్రువుః
5 తే సర్వతొ విథ్రవన్తొ యొధా విత్రస్తచేతసః
అహన్యన్త మహారాజ ధావమానాశ చ సంయుగే
6 మహారతః సహస్రాణి జఘ్నుర అన్యొన్యమ ఆహవే
అన్ధే తమసి మూఢాని పుత్రస్య తవ మన్త్రితే
7 తతః సర్వాణి సైన్యాని సేనా గొపాశ చ భారత
వయముహ్యన్త రణే తత్ర తమసా సంవృతే సతి
8 [ధృ]
తేషాం సంలొడ్యమానానాం పాణ్డవైర నిహతౌజసామ
అన్ధే తమసి మగ్నానామ ఆసీక కా వొ మతిస తథా
9 కదం పరకాశస తేషాం వా మమ సైన్యేషు వా పునః
బభూవ లొకే తమసా తదా సంజయ సంవృతే
10 [ధృ]
తతః సర్వాణి సైన్యాని హతశిష్టాని యాని వై
సేనా గొప్తౄన అదాథిశ్య పునర వయూహమ అకల్పయత
11 థరొణః పురస్తాజ జఘనే తు శల్యస; తదా థరౌణిః పార్శ్వతః సౌబలశ చ
సవయం తు సర్వాణి బలాని రాజన; రాజాభ్యయాథ గొపయన వై నిశాయామ
12 ఉవాచ సర్వాంశ చ పథాతిసంఘాన; థుర్యొధనః పార్దివ సాన్త్వపూర్వమ
ఉత్సృజ్య సర్వే పరమాయుధాని; గృహ్ణీత హస్తైర జవలితాన పరథీపాన
13 తే చొథితాః పార్దివ సత్తమేన; తతః పరహృష్టా జగృహుః పరథీపాన
సా భూయ ఏవ ధవజినీ విభక్తా; వయరొచతాభిప్రభయా నిశాయామ
14 మహాధనైర ఆభరణైశ చ థివ్యైః; శస్త్రైః పరథీప్తైర అభిసంపతథ్భిః
కషణేన సర్వే విహితాః పరథీపా; వయథీపయంశ చ ధవజనీం తథ ఆశు
15 సర్వాస తు సేనా వయతిసేవ్యమానాః; పథాతిభిః పావకతైలహస్తైః
పరకాశ్యమానా థథృశుర నిశాయాం; యదాన్తరిక్షే జలథాస తడిథ్భిః
16 పరకాశితాయాం తు తదా ధవజిన్యాం; థరొణొ ఽగనికల్పః పరతపన సమన్తాత
రరాజ రాజేన్థ్ర సువర్ణవర్మా; మధ్యం గతః సూర్య ఇవాంశుమాలీ
17 జామ్బూనథేష్వ ఆభరషేషు చైవ; నిష్కేషు శుథ్ధేషు శరావరేషు
పీతేషు శస్త్రేషు చ పావకస్య; పరతిప్రభాస తత్ర తతొ బభూవుః
18 గథాశ చ శైక్యాః పరిఘాశ చ శుభ్రా; రదేషు శక్త్యశ చ వివర్తమానాః
పరతిప్రభా రశ్మిభిర ఆజమీఢ; పునః పునః సంజనయన్తి థీప్తాః
19 ఛత్రాణి బాలవ్యజనానుషఙ్గా; థీప్తా మహొల్కాశ చ తదైవ రాజన
వయాఘూర్ణమానాశ చ సువర్ణమాలా; వయాయచ్ఛతాం తత్ర తథా విరేజుః
20 శస్త్రప్రభాభిశ చ విరాజమానం; థీపప్రభాభిశ చ తథా బలం తత
పరకాశితం చాభరణ పరభాభిర; భృశం పరకాశం నృపతే బభూవ
21 పీతాని శస్త్రాణ్య అసృగ ఉక్షితాని; వీరావధూతాని తను థరుహాణి
థీప్తాం పరభాం పరాజనయన్త తత్ర; తపాత్యయే విథ్యుథ ఇవాన్తరిక్షే
22 పరకమ్పితానామ అభిఘాత వేగైర; అభిఘ్నతాం చాపతతామ జవేన
వక్త్రాణ్య అశొభన్త తథా నరాణాం; వాయ్వీరితానీవ మహామ్బుజాని
23 మహావనే థావ ఇవ పరథీప్తే; యదా పరభా భాస్కరస్యాపి నశ్యేత
తదా తవాసీథ ధవజినీ పరథీప్తా; మహాభయే భారత భీమరూపా
24 తత సంప్రథీప్తం బలమ అస్మథీయం; నిశామ్య పార్దస తవరితాస తదైవ
సర్వేషు సైన్యేషు పథాతిసంఘాన; అచొథయంస తే ఽద చక్రుః పరథీపాన
25 గజే గజే సప్త కృతాః పరథీపా; రదే రదే చైవ థశ పరథీపాః
థవావ అశ్వపృష్ఠే పరిపార్శ్వతొ ఽనయే; ధవజేషు చాన్యే జఘనేషు చాన్యే
26 సేనాసు సర్వాసు చ పార్శ్వతొ ఽనయే; పశ్చాత పురస్తాచ చ సమన్తతశ చ
మధ్యే తదాన్యే జవలితాగ్నిహస్తాః; సేనా థవయే ఽపి సమ నరా విచేరుః
27 సర్వేషు సైన్యేషు పథాతిసంఘా; వయామిశ్రితా హస్తిరదాశ్వవృన్థైః
మధ్యే తదాన్యే జవలితాగ్నిహస్తా; వయథీపయన పాణ్డుసుతస్య సేనామ
28 తేన పరథీప్తేన తదా పరథీప్తం; బలం తథ ఆసీథ బలవథ బలేన
భాః కుర్వతా భానుమతా గరహేణ; థివాకరేణాగ్నిర ఇవాభితప్తః
29 తయొః పరభాః పృదివీమ అన్తరిక్షం; సర్వా వయతిక్రమ్య థిశశ చ వృథ్ధాః
తేన పరకాశేన భృశం పరకాశం; బభూవ తేషాం తవ చైవ సైన్యమ
30 తేన పరకాశేన థివం గమేన; సంబొధితా థేవగణాశ చ రాజన
గన్ధర్వయక్షాసురసిథ్ధసంఘాః; సమాగమన్న అప్సరసశ చ సర్వాః
31 తథ థేవగన్ధర్వసమాకులం చ; యక్షాసురేన్థ్రాప్సరసాం గణైశ చ
హతైశ చ వీరైర థివమ ఆరుహథ్భిర; ఆయొధనం థివ్యకల్పం బభూవ
32 రదాశ్వనాగాకుల థీపథీప్తం; సంరబ్ధ యొధాహత విథ్రుతాశ్వమ
మహథ బలం వయూఢరదాశ్వనాగం; సురాసురవ్యూహ సమం బభూవ
33 తచ ఛక్తి సంఘాకుల చణ్డవాతం; మహారదాభ్రం రదవాజి ఘొషమ
శస్త్రౌఘవర్షం రుధిరామ్బుధారం; నిశి పరవృత్తం నరథేవ యుథ్ధమ
34 తస్మిన మహాగ్నిప్రతిమొ మహాత్మా; సంతాపయన పాణ్డవాన విప్రముఖ్యః
గభస్తిభిర మధ్యగతొ యదార్కొ; వర్షాత్యయే తథ్వథ అభూన నరేన్థ్ర