ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 137

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 137)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
సొమథత్తం తు సంప్రేక్ష్య విధున్వానం మహథ ధనుః
సాత్యకిః పరాహ యన్తారం సొమథత్తాయ మాం వహ
2 న హయ అహత్వా రణే శత్రుం బాహ్లీకం కౌరవాధమమ
నివర్తిష్యే రణాత సూత సత్యమ ఏతథ వచొ మమ
3 తతః సంప్రేషయథ యన్తా సైన్ధవాంస తాన మహాజవాన
తురఙ్గమాఞ శఙ్ఖవర్ణాన సర్వశబ్థాతిగాన రణే
4 తే ఽవహన యుయుధానం తు మనొమారుతరంహసః
యదేన్థ్రం హరయొ రాజన పురా థైత్యవధొథ్యతమ
5 తమ ఆపతన్తం సంప్రేక్ష్య సాత్వతం రభసం రణే
సొమథత్తొ మహాబాహుర అసంభ్రాన్తొ ఽభయవర్తత
6 విముఞ్చఞ శరవర్షాణి పర్జన్య ఇవ వృష్టిమాన
ఛాథయామ ఆస శైనేయం జలథొ భాస్కరం యదా
7 అసంభ్రాన్తశ చ సమరే సాత్యకిః కురుపుంగవమ
ఛాథయామ ఆస బాణౌఘైః సమన్తాథ భరతర్షభ
8 సొమథత్తస తు తం షష్ట్యా వివ్యాధొరసి మాధవమ
సాత్యకిశ చాపి తం రాజన్న అవిధ్యత సాయకైః శితైః
9 తావ అన్యొన్యం శరిః కృత్తౌ వయరాజేతాం నరర్షభౌ
సుపుష్పౌ పుష్పసమయే పుష్పితావ ఇవ కింశుకౌ
10 రుధిరొక్షితసర్వాఙ్గౌ కురు వృష్ణియశః కరౌ
పరస్పరమ అవేక్షేతాం థహన్తావ ఇవ లొచనౌ
11 రదమణ్డల మార్గేషు చరన్తావ అరిమర్థనౌ
ఘొరరూపౌ హి తావ ఆస్తాం వృష్కిమన్తావ ఇవామ్బుథౌ
12 శరసంభిన్న గాత్రౌ తౌ సర్వతః శకలీకృతౌ
శవావిధావ ఇవ రాజేన్థ్ర వయథృష్యేతాం శరక్షతౌ
13 సువర్ణపుఙ్ఖైర ఇషుభిర ఆచితౌ తౌ వయరొచతామ
ఖథ్యొతైర ఆవృతౌ రాజన పరావృషీవ వనస్పతీ
14 సంప్రథీపిత సర్వాఙ్గౌ సాయకైస తౌ మహారదౌ
అథృశ్యేతాం రణే కరుథ్ధావ ఉల్కాభిర ఇవ కుఞ్జరౌ
15 తతొ యుధి మహారాజ సొమథత్తొ మహారదః
అర్ధచన్థ్రేణ చిచ్ఛేథ మాధవస్య మహథ ధనుః
16 అదైనం పఞ్చవింశత్యా సాయకానాం సమార్పయత
తవరమాణస తవరా కాలే పునశ చ థశభిః శరైః
17 అదాన్యథ ధనుర ఆథాయ సాత్యకిర వేగవత్తరమ
పఞ్చభిః సాయకైస తూర్ణం సొమథత్తమ అవిధ్యత
18 తతొ ఽపరేణ భల్లేన ధవజం చిచ్ఛేథ కాఞ్చనమ
బాహ్లీకస్య రణే రాజన సాత్యకిః పరహసన్న ఇవ
19 సొమథత్తస తవ అసంభ్రాన్తొ థృష్ట్వా కేతుం నిపాతితమ
శైనేయం పఞ్చవింశత్యా సాయకానాం సమాచినొత
20 సాత్వతొ ఽపి రణే కరుథ్ధః సొమథత్తస్య ధన్వినః
ధనుశ చిచ్ఛేథ సమరే కషురప్రేణ శితేన హ
21 అదైనం రుక్మపుఙ్ఖానాం శతేన నతపర్వణామ
ఆచినొథ బహుధా రాజన భగ్నథంష్ట్రమ ఇవ థవిపమ
22 అదాన్యథ ధనుర ఆథాయ సొమథత్తొ మహారదః
సాత్యకిం ఛాథయామ ఆస శరవృష్ట్యా మహాబలః
23 సొమథత్తం తు సంక్రుథ్ధొ రణే వివ్యాధ సాత్యకిః
సాత్యకిం చేషు జాలేన సొమథత్తొ అపీడయత
24 థశభిః సాత్వతస్యార్దే భీమొ ఽహన బాహ్లికాత్మజమ
సొమథత్తొ ఽపయ అసంభ్రాన్తః శైనేయమ అవధీచ ఛరైః
25 తతస తు సాత్వతస్యార్దే భైమసేనిర నవం థృఢమ
ముమొచ పరిఘం ఘొరం సొమథత్తస్య వక్షసి
26 తమ ఆపతన్తం వేగేన పరిఘం ఘొరథర్శనమ
థవిధా చిచ్ఛేథ సమరే పరహసన్న ఇవ కౌరవః
27 స పపాత థవిధా ఛిన్న ఆయసః పరిఘొ మహాన
మహీధరస్యేవ మహచ ఛిఖరం వజ్రథారితమ
28 తతస తు సాత్యకీ రాజన సొమథత్తస్య సంయుగే
ధనుశ చిచ్ఛేథ భల్లేన హస్తావాపం చ పఞ్చభిః
29 చతుర్భిస తు శరైస తూర్ణం చతురస తురగొత్తమాన
సమీపం పరేషయామ ఆస పరేతరాజస్య భారత
30 సారదేశ చ శిరః కాయాథ భల్లేన నతపర్వణా
జహార రదశార్థూలః పరహసఞ శినిపుంగవః
31 తతః శరం మహాఘొరం జవలన్తమ ఇవ పావకమ
ముమొచ సాత్వతొ రాజన సవర్ణపుఙ్ఖం శిలాశితమ
32 స విముక్తొ బలవతా శైనేయేన శరొత్తమః
ఘొరస తస్యొరసి విభొ నిపపాతాశు భారత
33 సొ ఽతివిథ్ధొ బలవతా సాత్వతేన మహారదః
సొమథత్తొ మహాబాహుర నిపపాత మమార చ
34 తం థృష్ట్వా నిహతం తత్ర సొమథత్తం మహారదాః
మహతా శరవర్షేణ యుయుధానమ ఉపాథ్రవన
35 ఛాథ్యమానం శరైర థృష్ట్వా యుయుధానం యుధిష్ఠిరః
మహత్యా సేనయా సార్ధం థరొణానీకమ ఉపాథ్రవత
36 తతొ యుధిష్ఠిరః కరుథ్ధస తావకానాం మహాబలమ
శరైర విథ్రావయామ ఆస భారథ్వాజస్య పశ్యతః
37 సైన్యాని థరావయన్తం తు థరొణొ థృష్ట్వా యుధిష్ఠిరమ
అభిథుథ్రావ వేగేన కరొధసంరక్తలొచనః
38 తతః సునిశితైర బాణైః పార్దం వివ్యాధ సప్తభిః
సొ ఽతివిథ్ధొ మహాబాహుః సృక్కిణీ పరిసంలిహన
యుధిష్ఠిరస్య చిచ్ఛేథ ధవజం కార్ముకమ ఏవ చ
39 స ఛిన్నధన్వా తవరితస తవరా కాలే నృపొత్తమః
అన్యథ ఆథత్త వేగేన కార్ముకం సమరే థృఢమ
40 తతః శరసహస్రేణ థరొణం వివ్యాధ పార్దివః
సాశ్వసూత ధవజరదం తథ అథ్భుతమ ఇవాభవత
41 తతొ ముహూర్తం వయదితః శరఘాత పరపీడితః
నిషసాథ రదొపస్దే థరొణొ భరతసత్తమ
42 పరతిలభ్య తతః సంజ్ఞాం ముహూర్తాథ థవిజసత్తమః
కరొధేన మహతావిష్టొ వాయవ్యాస్త్రమ అవాసృజత
43 అసంభ్రాన్తస తతః పార్దొ ధనుర ఆకృష్య వీర్యవాన
తథ అస్త్రమ అస్త్రేణ రణే సతమ్భయామ ఆస భారత
44 తతొ ఽబరవీథ వాసుథేవః కున్తీపుత్రం యుధిష్ఠిరమ
యుధిష్ఠిర మహాబాహొ యత తవా వక్ష్యామి తచ ఛృణు
45 ఉపారమస్వ యుథ్ధాయ థరొణాథ భరతసత్తమ
గృధ్యతే హి సథా థరొణొ గరహణే తవ సంయుగే
46 నానురూపమ అహం మన్యే యుథ్ధమ అస్య తవయా సహ
యొ ఽసయ సృష్టొ వినాశాయ స ఏనం శవొ హనిష్యతి
47 పరివర్జ్య గురుం యాహి యత్ర రాజా సుయొధనః
భీమశ చ రదశార్థూలొ యుధ్యతే కౌరవైః సహ
48 వాసుథేవ వచః శరుత్వా ధర్మరాజొ యుధిష్ఠిరః
ముహూర్తం చిన్తయిత్వా తు తతొ థారుణమ ఆహవమ
49 పరాయాథ థరుతమ అమిత్రఘ్నొ యత్ర భీమొ వయవస్దితః
వినిఘ్నంస తావకాన యొధాన వయాథితాస్య ఇవాన్తకః
50 రదఘొషేణ మహతా నాథయన వసుధాతలమ
పర్జన్య ఇవ ఘర్మాన్తే నాథయన వై థిశొ థశ
51 భీమస్య నిఘ్నతః శత్రూన పార్ష్ణిం జగ్రాహ పాణ్డవః
థరొణొ ఽపి పాణ్డుపాఞ్చాలాన వయధమథ రజనీ ముఖే