ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 136

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 136)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
తతొ యుధిష్ఠిరశ చైవ భీమసేనశ చ పాణ్డవః
థరొణపుత్రం మహారాజ సమన్తాత పర్యవారయన
2 తతొ థుర్యొధనొ రాజా భారథ్వాజేన సంవృతః
అభ్యయాత పాణ్డవాన సంఖ్యే తతొ యుథ్ధమ అవర్తత
ఘొరరూపం మహారాజ భీరూణాం భయవర్ధనమ
3 అమ్బష్ఠాన మాలవాన వఙ్గాఞ శిబీంస తరైగర్తకాన అపి
పరాహిణొన మృత్యులొకాయ గణాన కరుథ్ధొ యుధిష్ఠిరః
4 అభీషాహాఞ శూరసేనాన కషత్రియాన యుథ్ధథుర్మథాన
నికృత్య పృదివీం చక్రే భీమః శొణితకర్థమామ
5 యౌధేయారట్ట రాజన్యాన మథ్రకాంశ చ గణాన యుధి
పరాహిణొన మృత్యులొకాయ కిరీటీ నిశితైః శరైః
6 పరగాఢమ అఞ్జొ గతిభిర నారాచైర అభిపీడితాః
నిపేతుర థవిరథా భూమౌ థవిశృఙ్గా ఇవ పర్వతాః
7 నికృత్తైర హస్తిహస్తైశ చ లుఠమానైస తతస తతః
రరాజ వసుధా కీర్ణా విసర్పథ్భిర ఇవొరగైః
8 కషిప్తైః కనకచిత్రైశ చ నృపచ ఛత్రైః కషితిర బభౌ
థయౌర ఇవాథిత్య చన్థ్రాథ్యైర గరహైః కీర్ణా యుగక్షయే
9 హతప్రహరతాభీతా విధ్యత వయవకృన్తత
ఇత్య ఆసీత తుములః శబ్థః శొణాశ్వస్య రదం పరతి
10 థరొణస తు పరమక్రుథ్ధొ వాయవ్యాస్త్రేణ సంయుగే
వయధమత తాన యదా వాయుర మేఘాన ఇవ థురత్యయః
11 తే హన్యమానా థరొణేన పాఞ్చాలాః పరాథ్రవన భయాత
పశ్యతొ భీమసేనస్య పార్దస్య చ మహాత్మనః
12 తతః కిరీటీ భీమశ చ సహసా సంన్యవర్తతామ
మహతా రదవంశేన పరిగృహ్య బలం తవ
13 బీభత్సుర థక్షిణం పార్శ్వమ ఉత్తరం తు వృకొథరః
భారథ్వాజం శరౌఘాభ్యాం మహథ్భ్యామ అభ్యవర్షతామ
14 తౌ తథా సృఞ్జయాశ చైవ పాఞ్చాలాశ చ మహారదాః
అన్వగచ్ఛన మహారాజ మత్స్యాశ చ సహ సొమకైః
15 తదైవ తవ పుత్రస్య రదొథారాః పరహారిణః
మహత్యా సేనయా సార్ధం జగ్ముర థరొణ రదం పరతి
16 తతః సా భరతీ సేనా వధ్యమానా కిరీటినా
తమసా నిథ్రయా చైవ పునర ఏవ వయథీర్యత
17 థరొణేన వార్యమాణాస తే సవయం తవ సుతేన చ
న శక్యన్తే మహారాజ యొధా వారయితుం తథా
18 సా పాణ్డుపుత్రస్య శరైర థార్యమాణా మహాచమూః
తమసా సంవృతే లొకే వయాథ్రవత సర్వతొ ముఖీ
19 ఉత్సృజ్య శతశొ వాహాంస తత్ర కే చిన నరాధిపాః
పరాథ్రవన్త మహారాజ భయావిష్టాః సమన్తతః