ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 132

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 132)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
థరుపథస్యాత్మజాన థృష్ట్వా కున్తిభొజసుతాంస తదా
థరొణపుత్రేణ నిహతాన రాక్షసాంశ చ సహస్రశః
2 యుధిష్ఠిరొ భీమసేనొ ధృష్టథ్యుమ్నశ చ పార్షతః
యుయుధానశ చ సంయత్తా యుథ్ధాయైవ మనొ థధుః
3 సొమథత్తః పునః కుర్థ్ధొ థృష్ట్వా సాత్యకిమ ఆహవే
మహతా శరవర్షేణ ఛాథయామ ఆస సర్వతః
4 తతః సమభవథ యుథ్ధమ అతీవ భయవర్ధనమ
తవథీయానాం పరేషాం చ ఘొరం విజయకాఙ్క్షిణామ
5 థశభిః సాత్వతస్యార్దే భీమొ వివ్యాధ కౌరవమ
సొమథత్తొ ఽపి తం వీరం శతేన పరత్యవిధ్యత
6 సాత్వతస తవ అభిసంక్రుథ్ధః పుత్రాధిభిర అభిప్లుతమ
వృథ్ధమ ఋథ్ధం గుణైః సర్వైర యయాతిమ ఇవ నాహుషమ
7 వివ్యాధ థశభిస తీక్ష్ణైః శరైర వజ్రనిపాతిభిః
శక్త్యా చైనమ అదాహత్య పునర వివ్యాధ సప్తభిః
8 తతస తు సాత్యకేర అర్దే భీమసేనొ నవం థృఢమ
ముమొచ పరిఘం ఘొరం సొమథత్తస్య మూర్ధని
9 సాత్యకిశ చాగ్నిసంకాశం ముమొచ శరమ ఉత్తమమ
సొమథత్తొరసి కరుథ్ధః సుపత్రం నిశితం యుధి
10 యుగపత పేతతుర అద ఘొరౌ పరిఘమార్గణౌ
శరీరే సొమథత్తస్య స పపాత మహారదః
11 వయామొహితే తు తనయే బాహ్లీకః సముపాథ్రవత
విసృజఞ శరవర్షాణి కాలవర్షీవ తొయథః
12 భీమొ ఽద సాత్వతస్యార్దే బాహ్లీకం నవభిః శరైః
పీడయన వై మహాత్మానం వివ్యాధ రణమూర్ధని
13 పరాతిపీయస తు సంక్రుథ్ధః శక్తిం భీమస్య వక్షసి
నిచఖాన మహాబాహుః పురంథర ఇవాశనిమ
14 స తయాభిహతొ భీమశ చకమ్పే చ ముమొహ చ
పరాప్య చేతశ చ బలవాన గథామ అస్మై ససర్జ హ
15 సా పాణ్డవేన పరహితా బాహ్లీకస్య శిరొ ఽహరత
స పపాత హతః పృద్వ్యాం వజ్రాహత ఇవాథ్రిరాట
16 తస్మిన వినిహతే వీరే బాహ్లీకే పురుషర్షభే
పుత్రాస తే ఽభయర్థయన భీమం థశ థాశరదేః సమాః
17 నారాచైర థశభిర భీమస తాన నిహత్య తవాత్మజాన
కర్ణస్య థయితం పుత్రం వృషసేనమ అవాకిరత
18 తతొ వృషరదొ నామ భరాతా కర్ణస్య విశ్రుతః
జఘాన భీమం నారాచైస తమ అప్య అభ్యవధీథ బలీ
19 తతః సప్త రదాన వీరః సయాలానాం తవ భారత
నిహత్య భీమొ నారాచైః శతచన్థ్రమ అపొదయత
20 అమర్షయన్తొ నిహతం శతచన్థ్రం మహారదమ
శకునేర భరాతరొ వీరా గజాక్షః శరభొ విభుః
అభిథ్రుత్య శరైస తాక్ష్ణైర భీమసేనమ అతాడయన
21 స తుథ్యమానొ నారాచైర వృష్టివేగైర ఇవర్షభః
జఘాన పఞ్చభిర బాణైః పఞ్చైవాతిబలొ రదాన
తాన థృష్ట్వా నిహతాన వీరాన విచేలుర నృపసత్తమాః
22 తతొ యుధిష్ఠిరః కరుథ్ధస తవానీకమ అశాతయత
మిషతః కుమ్భయొనేశ చ పుత్రాణాం చ తవానఘ
23 అమ్బష్ఠాన మాలవాఞ శూరాంస తరిగర్తాన స శిబీన అపి
పరాహిణొన మృత్యులొకాయ గణాన యుథ్ధే యుధిష్ఠిరః
24 అభీషాహాఞ శూరసేనాన బాహ్లీకాన స వసాతికాన
నికృత్య పృదివీం రాజా చక్రే శొణితకర్థమామ
25 యౌధేయారట్ట రాజన్య మథ్రకాణాం గణాన యుధి
పరాహిణొన మృత్యులొకాయ శూరాన బాణైర యుధిష్ఠిరః
26 హత ఆహరత గృహ్ణీత విధ్యత వయవకృన్తత
ఇత్య ఆసీత తుములః శబ్థొ యుధిష్ఠిర రదం పరతి
27 సైన్యాని థరావయన్తం తం థరొణొ థృష్ట్వా యుధిష్ఠిరమ
చొథితస తవ పుత్రేణ సాయకైర అభ్యవాకిరత
28 థరొణస తు పరమక్రుథ్ధొ వయవ్యాస్త్రేణ పార్దివమ
వివ్యాధ సొ ఽసయ తథ థివ్యమ అస్త్రమ అస్త్రేణ జఘ్నివాన
29 తస్మిన వినిహతే చాస్త్రే భారథ్వాజొ యుధిష్ఠిరే
వారుణం యామ్యమ ఆగ్నేయం తవాష్ట్రం సావిత్రమ ఏవ చ
చిక్షేప పరమక్రుథ్ధొ జిఘాంసుః పాణ్డునన్థనమ
30 కషిప్తాని కషిప్యమాణాని తాని చాస్త్రాణి ధర్మజః
జఘానాస్త్రైర మహాబాహుః కుమ్భయొనేర అవిత్రసన
31 సత్యాం చికీర్షమాణస తు పరదిజ్ఞాం కుమ్భసంభవః
పరాథుశ్చక్రే ఽసత్రమ ఐన్థ్రం వై పరాజాపత్యం చ భారత
జిఘాంసుర ధర్మతనయం తవ పుత్ర హితే రతః
32 పతిః కురూణాం గజసింహగామీ; విశాలవక్షాః పృదు లొహితాక్షః
పరాథుశ్చకారాస్త్రమ అహీన తేజా; మాహేన్థ్రమ అన్యత స జఘాన తే ఽసత్రే
33 విహన్యమానేష్వ అస్త్రేషు థరొణః కరొధసమన్వితః
యుధిష్ఠిర వధప్రేప్సుర బరాహ్మమ అస్త్రమ ఉథైరయత
34 తతొ నాజ్ఞాసిషం కిం చిథ ఘొరేణ తమసావృతే
సర్వభూతాని చ పరం తరాసం జగ్ముర మహీపతే
35 బరహ్మాస్త్రమ ఉథ్యతం థృష్ట్వా కున్తీపుత్రొ యుధిష్ఠిరః
బరహ్మాస్త్రేణైవ రాజేన్థ్ర తథ అస్త్రం పరత్యవారయత
36 తతః సైనిక ముఖ్యాస తే పరశశంసుర నరర్షభౌ
థరొణ పార్దౌ మహేష్వాసౌ సర్వయుథ్ధవిశారథౌ
37 తతః పరముచ్య కౌన్తేయం థరొణొ థరుపథ వాహినీమ
వయధమథ రొషతామ్రాక్షొ వాయవ్యాస్త్రేణ భారత
38 తే హన్యమానా థరొణేన పాఞ్చాలాః పరాథ్రవన భయాత
పశ్యతొ భీమసేనస్య పార్దస్య చ మహాత్మనః
39 తతః కిరీటీ భీమశ చ సహసా సంన్యవర్తతామ
మహథ్భ్యాం రదవంశాభ్యాం పరిగృహ్య బలం తవ
40 బీభత్సుర థక్షిణం పార్శ్వమ ఉత్తరం తు వృకొథరః
భారథ్వాజం శరౌఘాభ్యాం మహథ్భ్యామ అభ్యవర్షతామ
41 తౌ తథా సృఞ్జయాశ చైవ పాఞ్చాలాశ చ మహౌజసః
అన్వగచ్ఛన మహారాజ మత్స్యాశ చ సహ సాత్వతైః
42 తతః సా భారతీ సేనా వధ్యమానా కిరీటినా
థరొణేన వార్యమాణాస తే సవయం తవ సుతేన చ
నాశక్యన్త మహారాజ యొధా వారయితుం తథా