ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 131

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 131)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
పరాయొపవిష్టే తు హతే పుత్రే సాత్యకినా తతః
సొమథత్తొ భృశం కరుథ్ధః సాత్యక్తిం వాక్యమ అబ్రవీత
2 కషత్రధర్మః పురా థృష్టొ యస తు థేవైర మహాత్మభిః
తం తవం సాత్వత సంత్యజ్య థస్యు ధర్మే కదం రతః
3 పరాఙ్ముఖాయ థీనాయ నయస్తశస్త్రాయ యాచతే
కషత్రధర్మరతః పరాజ్ఞః కదం ను పరహరేథ రణే
4 థవావ ఏవ కిల వృష్ణీనాం తత్ర ఖయాతౌ మహారదౌ
పరథ్యుమ్నశ చ మహాబాహుస తవం చైవ యుధి సాత్వత
5 కదం పరాయొపవిష్టాయ పార్దేన ఛిన్నబాహవే
నృశంసం పతనీయం చ తాథృశం కృతవాన అసి
6 శపే సాత్వత పుత్రాభ్యామ ఇష్టేన సుకృతేన చ
అనతీతామ ఇమాం రాత్రిం యథి తవాం వీర మానినమ
7 అరక్ష్యమాణం పార్దేన జిష్ణునా స సుతానుజమ
న హన్యాం నిరయే ఘొరే పతేయం వృష్ణిపాంసన
8 ఏవమ ఉక్త్వా సుసంక్రుథ్ధః సొమథత్తొ మహాబలః
థధ్మౌ శఙ్ఖం చ తారేణ సింహనాథం ననాథ చ
9 తతః కమలపత్రాక్షః సింహథంష్ట్రొ మహాబలః
సాత్వతొ భృశసంక్రుథ్ధః సొమథత్తమ అదాబ్రవీత
10 హతొ భూరిశ్రవా వీరస తవ పుత్రొ మహారదః
శరశ చైవ తదా రాజన భరాతృవ్యసనకర్శితః
11 తవాం చాప్య అథ్య వధిష్యామి సపుత్రపశుబాన్ధవమ
తిష్ఠేథానీం రణే యత్తః కౌరవొ ఽసి విశేషతః
12 యస్మిన్థానం థమః శౌచమ అహింసా హరీర ధృతిః కషమా
అనపాయీని సర్వాణి నిత్యం రాజ్ఞి యుధిష్ఠిరే
13 మృథఙ్గకేతొస తస్య తవం తేజసా నిహతః పురా
స కర్ణ సౌబలః సంఖ్యే వినాశం సముపేష్యసి
14 శపే ఽహం కృష్ణ చరణైర ఇష్టాపూర్తేన చైవ హ
యథి తవాం ససుతం పాపం న హన్యాం యుధి రొషితః
అపయాస్యసి చేత తయక్త్వా తతొ ముక్తొ భవిష్యసి
15 ఏవమ ఆభాష్య చాన్యొన్యం కరొధసంరక్తలొచనౌ
పరవృత్తౌ శరసంపాతం కర్తుం పురుషసత్తమౌ
16 తతొ గజసహస్రేణ రదానామ అయుతేన చ
థుర్యొధనః సొమథత్తం పరివార్య వయవస్దితః
17 శకునిశ చ సుసంక్రుథ్ధః సర్వశస్త్రభృతాం వరః
పుత్రపౌత్రైః పరివృతొ భరాతృభిశ చేన్థ్ర విక్రమైః
సయాలస తవ మహాబాహుర వజ్రసంహననొ యువా
18 సాగ్రం శతసహస్రం తు హయానాం తస్య ధీమతః
సొమథత్తం మహేష్వాసం సమన్తాత పర్యరక్షత
19 రక్ష్యమాణశ చ బలిభిశ ఛాథయామ ఆస సాత్యకిమ
తం ఛాథ్యమానం విశిఖైర థృష్ట్వా సంనతపర్వభిః
ధృష్టథ్యుమ్నొ ఽభయయాత కరుథ్ధః పరగృహ్య మహతీం చమూమ
20 చణ్డవాతాభిసృష్టానామ ఉథధీనామ ఇవ సవనః
ఆసీథ రాజన బలౌఘానామ అన్యొన్యమ అభినిఘ్నతామ
21 వివ్యాధ సొమథత్తస తు సాత్వతం నవభిః శరైః
సాత్యకిర థశభిశ చైనమ అవధీత కురుపుంగవమ
22 సొ ఽతివిథ్ధొ బలవతా సమరే థృఢధన్వినా
రదొపస్దం సమాసాథ్య ముమొహ గతచేతనః
23 తం విమూఢం సమాలక్ష్య సారదిస తవరయాన్వితః
అపొవాహ రణాథ వీరం సొమథత్తం మహారదమ
24 తం విసంజ్ఞం సమాలొక్య యుయుధాన శరార్థితమ
థరౌణిర అభ్యథ్రవత కరుథ్ధః సాత్వతం రణమూర్ధని
25 తమ ఆపతన్తం సంప్రేక్ష్య శైనేయస్య రదం పరతి
భైమసేనిః సుసంక్రుథ్ధః పరత్యమిత్రమ అవారయత
26 కార్ష్ణాయసమయం ఘొరమ ఋక్షచర్మావృతం మహత
యుక్తం గజనిభైర వాహైర న హయైర నాపి వా గజైః
27 విక్షిప్తమ అష్టచక్రేణ వివృతాక్షేణ కూజతా
ధవజేనొచ్ఛ్రితతుణ్డేన గృధ్రరాజేన రాజతా
28 లొహితార్థ్ర పతాకం తమ అన్త్ర మాలా విభూషితమ
అష్టచక్రసమాయుక్తమ ఆస్దాయ విపులం రదమ
29 శూలముథ్గర ధారిణ్యా శైలపాథప హస్తయా
రక్షసాం ఘొరరూపాణామ అక్షైహిణ్యా సమావృతః
30 తమ ఉథ్యతమహాచాపం నిశామ్య వయదితా నృపాః
యుగాన్తకాలసమయే థణ్డహస్తమ ఇవాన్తకమ
31 భయార్థితా పచుక్షొభ పుత్రస్య తవ వాహినీ
వాయునా కషొభితావర్తా గఙ్గేవొర్ధ్వ తరఙ్గిణీ
32 గటొత్కచ పరయుక్తేన సింహనాథేన భీషితాః
పరసుస్రువుర గజా మూత్రం వివ్యదుశ చ నరా భృశమ
33 తతొ ఽశమవృష్టిర అత్యర్దమ ఆసీత తత్ర సమన్తతః
సంధ్యాకాలాధిక బలైః పరముక్తా రాక్షసైః కషితౌ
34 ఆయసాని చ చక్రాణి భుశుణ్డ్యః పరాసతొమరాః
పతన్త్య అవిరలాః శూలాః శతఘ్న్యః పట్టిశాస తదా
35 తథ ఉగ్రమ అతిరౌథ్రం చ థృష్ట్వా యుథ్ధం నరాధిపాః
తనయాస తవ కర్ణశ చ వయదితాః పరాథ్రవన థిశః
36 తత్రైకొ ఽసత్రబలశ్లాఘీ థరౌణిర మానీ న వివ్యదే
వయధమచ చ శరైర మాయాం ఘటొత్కచ వినిర్మితామ
37 నిహతాయాం తు మాయాయామ అమర్షీ స ఘటొత్కచః
విససర్జ శరాన ఘొరాంస తే ఽశవత్దామానమ ఆవిశన
38 భుజగా ఇవ వేగేన వల్మీకం కరొధమూర్ఛితాః
తే శరా రుధిరాభ్యక్తా భిత్త్వా శారథ్వతీ సుతమ
వివిశుర ధరణీం శీఘ్రా రుక్మపుఙ్ఖాః శిలాశితాః
39 అశ్వత్దామా తు సంక్రుథ్ధొ లఘుహస్తః పరతాపవాన
ఘటొత్కచమ అభిక్రుథ్ధం బిభేథ థశభిః శరైః
40 ఘటొత్కచొ ఽతివిథ్ధస తు థరొణపుత్రేణ మర్మసు
చక్రం శతసహస్రారమ అగృహ్ణాథ వయదితొ భృశమ
41 కషురాన్తం బాలసూర్యాభం మణివజ్ర విభూషితమ
అశ్వత్దామ్నస తు చిక్షేప భైమసేనిర జిఘాంసయా
42 వేగేన మహతా గచ్ఛథ విక్షిప్తం థరౌణినా శరైః
అభాగ్యస్యేవ సంకల్పస తన మొఘం నయపతథ భువి
43 ఘటొత్కచస తతస తూర్ణం థృష్ట్వా చక్రం నిపాతితమ
థరౌణిం పరాచ్ఛాథయథ బాణైః సవర్భానుర ఇవ భాస్కరమ
44 ఘటొత్కచ సుతః శరీమాన భిన్నాఞ జనచయొపమః
రురొధ థరౌణిమ ఆయాన్తం పరభఞ్జనమ ఇవాథ్రిరాట
45 పౌత్రేణ భీమసేనస్య శరైః సొ ఽఞజన పర్వణా
బభౌ మేఘేన ధారాభిర ఘిరిర మేరుర ఇవార్థితః
46 అశ్వత్దామా తవ అసంభ్రాన్తొ రుథ్రొపేన్థ్రేన్థ్ర విక్రమః
ధవజమ ఏకేన బాణేన చిచ్ఛేథాఞ్జనపర్వణః
47 థవాభ్యాం తు రదయన్తారం తరిభిశ చాస్య తరివేణుకమ
ధనుర ఏకేన చిచ్ఛేథ చతుర్భిశ చతురొ హయాన
48 విరదస్యొథ్యతం హస్తాథ ధేమబిన్థుభిర ఆచితమ
విశిఖేన సుతీక్ష్ణేన ఖడ్గమ అస్య థవిధాకరొత
49 గథా హేమాఙ్గథా రాజంస తూర్ణం హైడిమ్బ సూనునా
భరామ్యొత్క్షిప్తా శరైః సాపి థరౌణినాభ్యాహతాపతత
50 తతొ ఽనతరిక్షమ ఉత్పత్య కాలమేఘ ఇవొన్నథన
వవర్షాఞ్జన పర్వా స థరుమవర్షం నభస్తలాత
51 తతొ మాయాధరం థరౌణిర ఘటొత్కచ సుతం థివి
మార్గణైర అభివివ్యాధ ధనం సూర్య ఇవాంశుభిః
52 సొ ఽవతీర్య పునస తస్దౌ రదే హేమపరిష్కృతే
మహీధర ఇవాత్యుచ్చః శరీమాన అఞ్జన పర్వతః
53 తమ అయస్మయ వర్మాణం థరౌణిర భీమాత్మజాత్మజమ
జఘానాఞ్జన పర్వాణం మహేశ్వర ఇవాన్ధకమ
54 అద థృష్ట్వా హతం పుత్రమ అశ్వత్దామ్నా మహాబలమ
థరౌణేః సకాశమ అభ్యేత్య రొషాత పచలితాఙ్గథః
55 పరాహ వాక్యమ అసంభ్రాన్తొ వీరం శారథ్వతీ సుతమ
థహన్తం పాణ్డవానీకం వనమ అగ్నిమ ఇవొథ్ధతమ
56 తిష్ఠ తిష్ఠ న మే జీవన థరొణపుత్ర గమిష్యసి
తవామ అథ్య నిహనిష్యామి కరౌఞ్చమ అగ్నిసుతొ యదా
57 [అష్వ]
గచ్ఛ వత్స సహాన్యైస తవం యుధ్యస్వామర విక్రమ
న హి పుత్రేణ హైడిమ్బే పితా నయాయ్యం పరబాధితుమ
58 కామం ఖలు న మే రొషొ హైడిమ్బే విథ్యతే తవయి
కిం తు రొషాన్వితొ జన్తుర హన్యాథ ఆత్మానమ అప్య ఉత
59 [స]
శరుత్వైతత కరుధ తామ్రాక్షః పుత్రశొకసమన్వితః
అశ్వత్దామానమ ఆయస్తొ భైమసేనిర అభాషత
60 కిమ అహం కాతరొ థరౌణే పృదగ్జన ఇవాహవే
భీమాత ఖల్వ అహమ ఉత్పన్నః కురూణాం విపులే కులే
61 పాణ్డవానామ అహం పుత్రః సమరేష్వ అనివర్తినామ
రక్షసామ అధిరాజొ ఽహం థశగ్రీవ సమొ బలే
62 తిష్ఠ తిష్ఠ న మే జీవన థరొణపుత్ర గమిష్యసి
యుథ్ధశ్రథ్ధామ అహం తే ఽథయ వినేష్యామి రణాజిరే
63 ఇత్య ఉక్త్వా రొషతామ్రాక్షొ రాక్షసః సుమహాబలః
థరౌణిమ అభ్యథ్రవత కరుథ్ధొ గజేన్థ్రమ ఇవ కేసరీ
64 రదాక్షమాత్రైర ఇషుభిర అభ్యవర్షథ ఘటొత్కచః
రదినామ ఋషభం థరౌణిం ధారాభిర ఇవ తొయథః
65 శరవృష్టిం శరైర థరౌణిర అప్రాప్తాం తాం వయశాతయత
తతొ ఽనతరిక్షే బాణానాం సంగ్రామొ ఽనయ ఇవాభవత
66 అదాస్త్ర సంఘర్షకృతైర విస్ఫులిఙ్గైః సమాబభౌ
విభావరీ ముఖే వయొమ ఖథ్యొతైర ఇవ చిత్రితమ
67 నిశామ్య నిహతం మాయాం థరౌణినా రణమానినా
ఘటొత్కచస తతొ మాయాం ససర్జాన్తర్హితః పునః
68 సొ ఽభవథ గిరిర ఇత్య ఉచ్చః శిఖరైస తరుసంకటైః
శూలప్రాసాసి ముసలజలప్రస్రవణొ మహాన
69 తమ అఞ్జన చయప్రఖ్యం థరౌణిర థృష్ట్వా మహీధరమ
పరపతథ్భిశ చ బహుభిః శస్త్రసంఘైర న చుక్షుభే
70 తతః సమయన్న ఇవ థరౌణిర వజ్రమ అస్త్రమ ఉథీరయత
స తేనాస్త్రేణ శైలేన్థ్రః కషిప్తః కషిప్రమ అనశ్యత
71 తతః స తొయథొ భూత్వా నీలః సేన్థ్రాయుధొ థివి
అశ్మవృష్టిభిర అత్యుగ్రొ థరౌణిమ ఆచ్ఛాథయథ రణే
72 అద సంధాయ వాయవ్యమ అస్త్రమ అస్త్రవిథాం వరః
వయధమథ థరొణ తనయొ నీలమేఘం సముత్దితమ
73 స మార్గణగణైర థరౌణిర థిశః పరచ్ఛాథ్య సర్వతః
శతం రదసహస్రాణాం జఘాన థవిపథాం వరః
74 స థృష్ట్వా పునర ఆయాన్తం రదేనాయత కార్ముకమ
ఘటొత్కచమ అసంభ్రాన్తం రాక్షసైర బహుభిర వృతమ
75 సింహశార్థూలసథృశైర మత్తథ్విరథవిక్రమైః
గజస్దైశ చ రదస్దైశ చ వాజిపృష్ఠ గతైర అపి
76 వివృతాస్య శిరొగ్రీవైర హైడిమ్బానుచరైః సహ
పౌలస్త్యైర యాతుధానైశ చ తామసైశ చొగ్రవిక్రమైః
77 నానాశస్త్రధరైర వీరైర నానా కవచభూషణైః
మహాబలైర భీమరవైః సంరమ్భొథ్వృత్త లొచనైః
78 ఉపస్దితైస తతొ యుథ్ధే రాక్షసైర యుథ్ధథుర్మథైః
విషణ్ణమ అభిసంప్రేక్ష్య పుత్రం తే థరౌణిర అబ్రవీత
79 తిష్ఠ థుర్యొధనాథ్య తవం న కార్యః సంభ్రమస తవయా
సహైభిర భరాతృభిర వీరైః పార్దివైశ చేన్థ్ర విక్రమైః
80 నిహనిష్యామ్య అమిత్రాంస తే న తవాస్తి పరాజయః
సత్యం తే పరతిజానామి పర్యాశ్వాసయ వాహినీమ
81 [థుర]
న తవ ఏతథ అథ్భుతం మన్యే యత తే మహథ ఇథం మనః
అస్మాసు చ పరా భక్తిస తవ గౌతమినన్థన
82 [స]
అశ్వత్దామానమ ఉక్త్వైవం తతః సౌబలమ అబ్రవీత
వృతః శతసహస్రేణ రదానాం రణశొభినామ
83 షష్ట్యా గజసహస్రైశ చ పరయాహి తవం ధనంజయమ
కర్ణశ చ వృషసేనశ చ కృపొ నీలస తదైవ చ
84 ఉథీచ్యాః కృతవర్మా చ పురుమిత్రః శరుతార్పణః
థుఃశాసనొ నికుమ్భశ చ కుణ్డ భేథీ ఉరు కరమః
85 పురంజయొ థృఢరదః పతాకీ హేమపఙ్కజః
శల్యారుణీన్థ్ర సేనాశ చ సంజయొ విజయొ జయః
86 కమలాక్షః పురుః కరాదీ జయ వర్మా సుథర్శనః
ఏతే తవామ అనుయాస్యన్తి పత్తీనామ అయుతాని షట
87 జహి భీమం యమౌ చొభౌ ధర్మరాజం చ మాతుల
అసురాన ఇవ థేవేన్థ్రొ జయాశా మే తవయి సదితా
88 థారితాన థరౌణినా బాణైర భృశం విక్షత విగ్రహాన
అఝి మాతులకౌన్తేయాన అసురాన ఇవ పావకిః
89 ఏవమ ఉక్తొ యయౌ శీఘ్రం పుత్రేణ తవ సౌబలః
పిప్రీషుస తే సుతాన రాజన థిధక్షుశ చైవ పాణ్డవాన
90 అద పరవవృతే యుథ్ధం థరౌణిరాక్షసయొర మృధే
విభావర్యాం సుతుములం శక్ర పరహ్రాథయొర ఇవ
91 తతొ ఘటొత్కచొ బాణైర థశభిర గౌతమీ సుతమ
జఘానొరసి సంక్రుథ్ధొ విషాగ్నిప్రతిమైర థృఢైః
92 స తైర అభ్యాహతొ గాఢం శరైర భీమసుతేరితైః
చచాల రదమధ్యస్దొ వాతొథ్ధూత ఇవ థరుమః
93 భూయశ చాఞ్జలికేనాస్య మార్గణేన మహాప్రభమ
థరౌణిహస్తస్దితం చాపం చిచ్ఛేథాశు ఘటొత్కచః
94 తతొ ఽనయథ థరౌణిర ఆథాయ ధనుర భారసహం మహత
వవర్ష విశిఖాంస తీక్ష్ణాన వారిధారా ఇవామ్బుథః
95 తతః శారథ్వతీ పుత్రః పరేషయామ ఆస భారత
సువర్ణపుఙ్ఖాఞ శత్రుఘ్నాన ఖచరాన ఖచరాన పరతి
96 తథ బాణైర అర్థితం యూదం రక్షసాం పీనవక్షసామ
సింహైర ఇవ బభౌ మత్తం గజానామ ఆకులం కులమ
97 విధమ్య రాక్షసాన బాణైః సాశ్వసూత రదాన విభుః
థథాహ భగవాన వహ్నిర భూతానీవ యుగక్షయే
98 స థగ్ధ్వాక్షౌహిణీం బాణైర నైరృతాన రురుచే భృశమ
పురేవ తరిపురం థగ్ధ్వా థివి థేవొ మహేశ్వరః
99 యుగాన్తే సర్వభూతాని థగ్ధ్వేవ వసుర ఉల్బణః
రరాజ జయతాం శరేష్ఠొ థరొణపుత్రస తవాహితాన
100 తేషు రాజసహస్రేషు పాణ్డవేయేషు భారత
నైనం నిరీక్షితుం కశ చిచ ఛక్నొతి థరౌణిమ ఆహవే
ఋతే ఘటొత్కచాథ వీరాథ రాక్షసేన్థ్రాన మహాబలాత
101 స పునర భరతశ్రేష్ఠ కరొధాథ రక్తాన్తలొచనః
తలం తలేన సంహత్య సంథశ్య థశనచ ఛథమ
సవసూతమ అబ్రవీత కరుథ్ధొ థరొణపుత్రాయ మాం వహ
102 స యయౌ ఘొరరూపేణ తేన జైత్ర పతాకినా
థవైరదం థరొణ రూపేణ పునర అప్య అరిసూథనః
103 స చిక్షేప తతః కరుథ్ధొ థరొణపుత్రాయ రాక్షసః
అష్టచక్రాం మహారౌథ్రామ అశనీం రుథ్ర నిర్మితామ
104 తామ అవప్లుత్య జగ్రాహ థరౌణిర నయస్య రదే ధనుః
చిక్షేప చైనాం తస్యైవ సయన్థనాత సొ ఽవపుప్లువే
105 సాశ్వసూత ధవజం వాహం భస్మకృత్వా మహాప్రభా
వివేశ వసుధం భిత్త్వా సాశనిర భృశథారుణా
106 థరౌణేస తత కర్మ థృష్ట్వా తు సర్వభూతాన్య అపూజయన
యథ అవప్లుత్య జగ్రాహ ఘొరాం శంకర నిర్మితామ
107 ధృష్టథ్యుమ్న రదం గత్వా భైమసేనిస తతొ నృప
ముమొచ నిశితాన బాణాన పునర థరౌణేర మహొరసి
108 ధృష్టథ్యుమ్నొ ఽపయ అసంభ్రాన్తొ ముమొచాశీవిషొపమాన
సువర్ణపుఙ్ఖాన విశిఖాన థరొణపుత్రస్య వక్షసి
109 తతొ ముమొచ నారాచాన థరౌణిస తాభ్యాం సహస్రశః
తావ అప్య అగ్నిశిఖా పరఖ్యైర జఘ్నతుస తస్య మార్గణాన
110 అతితీవ్రమ అభూథ యుథ్ధం తయొః పురుషసింహయొః
యొధానాం పరీతిజననం థరౌణేశ చ భరతర్షభ
111 తతొ రదసహస్రేణ థవిరథానాం శతైస తరిభిః
షడ్భిర వాజిసహస్రైశ చ భీమస తం థేశమ ఆవ్రజత
112 తతొ భీమాత్మజం రక్షొ ధృష్టథ్యుమ్నం చ సానుగమ
అయొధయత ధర్మాత్మా థరౌణిర అక్లిష్టకర్మకృత
113 తత్రాథ్భుతతమం థరౌణిర థర్శయామ ఆస విక్రమమ
అశక్యం కర్తుమ అన్యేన సర్వభూతేషు భారత
114 నిమేషాన్తరమాత్రేణ సాశ్వసూత రదథ్విపామ
అక్షౌహిణీం రాక్షసానాం శితైర బాణైర అశాతయత
115 మిషతొ భీమసేనస్య హైడిమ్బేః పార్షతస్య చ
యమయొర ధర్మపుత్రస్య విజయస్యాచ్యుతస్య చ
116 పరగాఢమ అఞ్జొ గతిభిర నారాచైర అభితాడితాః
నిపేతుర థవిరథా భూమౌ థవిశృఙ్గా ఇవ పర్వతాః
117 నికృత్తైర హస్తిహస్తైశ చ విచలథ్భిర ఇతస తతః
రరాజ వసుధా కీర్ణా విసర్పథ్భిర ఇవొరగైః
118 కషిప్తైః కాఞ్చనథణ్డైశ చ నృపచ ఛత్రైః కషితిర బభౌ
థయౌర ఇవొథిత చన్థ్రార్కా గరహాకీర్ణా యుగక్షయే
119 పరవృథ్ధధ్వజమణ్డూకాం భేరీ విస్తీర్ణకచ్చపామ
ఛత్రహంసావలీ జుష్టాం ఫేనచామరమాలినీమ
120 కఙ్కగృధ్రమహాగ్రాహాం నైకాయుధ ఝషాకులామ
రదక్షిప్త మహావప్రాం పతాకా రుచిరథ్రుమామ
121 శరమీనాం మహారౌథ్రాం పరాసశక్త్యుగ్రడుణ్డుభామ
మజ్జా మాంసమహాపఙ్కాం కబన్ధావర్జితొడుపామ
122 కేశశైవలకల్మాషాం భీరూణాం కశ్మలావహామ
నాగేన్థ్ర హయయొధానాం శరీరవ్యయ సంభవామ
123 శొణితౌఘమహావేగాం థరౌణిః పరావర్తయన నథీమ
యొధార్తరవ నిర్ఘొషాం కషతజొర్మి సమాకులామ
124 పరాయాథ అతిమహాఘొరం యమక్షయమహొథధిమ
నిహత్య రాక్షసాన బాణైర థరౌణిర హైడిమ్బమ ఆర్థయత
125 పునర అప్య అతిసంక్రుథ్ధః స వృకొథర పార్షతాన
స నారాచగణైః పార్దాన థరౌణిర విథ్ధ్వా మహాబలః
126 జఘాన సురదం నామ థరుపథస్య సుతం విభుః
పునః శరుతంజయం నామ సురదస్యానుజం రణే
127 బలానీకం జయానీకం జయాశ్వం చాభిజఘ్నివాన
శరుతాహ్వయం చ రాజేన్థ్ర థరౌణిర నిన్యే యమక్షయమ
128 తరిభిశ చాన్యైః శరైస తీక్ష్ణైః సుపుఙ్ఖై రుక్మమాలినామ
శత్రుంజయం చ బలినం శక్ర లొకం నినాయ హ
129 జఘాన స పృషధ్రం చ చన్థ్ర థేవం చ మానినమ
కున్తిభొజసుతాంశ చాజౌ థశభిర థశ జఘ్నివాన
130 అశ్వత్దామా సుసంక్రుథ్ధః సంధాయొగ్రమ అజిహ్మగమ
ముమొచాకర్ణ పూర్ణేన ధనుషా శరమ ఉత్తమమ
యమథణ్డొపమం గొరమ ఉథ్థిశ్యాశు ఘటొత్కచమ
131 స భిత్త్వా హృథయం తస్య రాక్షసస్య మహాశరః
వివేశ వసుధాం శీఘ్రం స పుఙ్ఖః పృదివీపతే
132 తం హతం పతితం జఞాత్వా ధృష్టథ్యుమ్నొ మహారదః
థరౌణేః సకాశాథ రాజేన్థ్ర అపనిన్యే రదాన్తరమ
133 తదా పరాఙ్ముఖ రదం సైన్యం యౌధిష్ఠిరం నృప
పరాజిత్య రణే వీరొ థరొణపుత్రొ ననాథ హ
పూజితః సర్వభూతైశ చ తవ పుత్రైశ చ భారత
134 అద శరశతభిన్నకృత్తథేహైర; హతపతితైః కషణథాచరైః సమన్తాత
నిధనమ ఉపగతైర మహీకృతాభూథ; గిరిశిఖరైర ఇవ థుర్గమాతిరౌథ్రా
135 తం సిథ్ధగన్ధర్వపిశాచసంఘా; నాగాః సుపర్ణాః పితరొ వయాంసి
రక్షొగణా భూతగణాశ చ థరౌణిమ; అపూజయన్న అప్సరసః సురాశ చ