ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 133

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 133)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
ఉథీర్యమాణం తథ థృష్ట్వా పాణ్డవానాం మహథ బలమ
అవిషహ్యం చ మన్వానః కర్ణం థుర్యొధనొ ఽబరవీత
2 అయం స కాలః సంప్రాప్తొ మిత్రాణాం మిత్రవత్సల
తరాయస్వ సమరే కర్ణ సర్వాన యొధాన మహాబల
3 పాఞ్చాలైర మత్స్యకైకేయైః పాణ్డవైశ చ మహారదైః
వృతాన సమన్తాత సంక్రుథ్ధైర నిఃశ్వసథ్భిర ఇవొరగైః
4 ఏతే నథన్తి సంహృష్టాః పాణ్డవా జితకాశినః
శక్రొపమాశ చ బహవః పాఞ్చాలానాం రదవ్రజాః
5 [కర్ణ]
పరిత్రాతుమ ఇహ పరాప్తొ యథి పార్ద పురంథరః
తమ అప్య ఆశు పరాజిత్య తతొ హన్తాస్మి పాణ్డవమ
6 సత్యం తే పరతిజానామి సమాశ్వసిహి భారత
హన్తాస్మి పాణ్డుతనయాన పాఞ్చాలాంశ చ సమాగతాన
7 జయం తే పరతిజానామి వాసవస్యేవ పావకిః
పరియం తవ మయా కార్యమ ఇతి జీవామి పార్దివ
8 సర్వేషామ ఏవ పార్దానాం ఫల్గునొ బలవత్తరః
తస్యామొఘాం విమొక్ష్యామి శక్తిం శక్ర వినిర్మితామ
9 తస్మిన హతే మహేష్వాసే భరాతరస తస్య మానథ
తవ వశ్యా భవిష్యన్తి వనం యాస్యన్తి వా పునః
10 మయి జీవతి కౌరవ్య విషాథం మా కృదాః కవ చిత
అహం జేష్యామి సమరే సహితాన సర్వపాణ్డవాన
11 పాఞ్చాలాన కేకయాంశ చైవ వృష్ణీంశ చాపి సమాగతాన
బాణౌఘైః శకలీకృత్య తవ థాస్యామి మేథినీమ
12 [స]
ఏవం బరువాణం కర్ణం తు కృపః శారథ్వతొ ఽబరవీత
సమయన్న ఇవ మహాబాహుః సుత పుత్రమ ఇథం వచః
13 శొభనం శొభనం కర్ణ స నాదః కురుపుంగవః
తవయా నాదేన రాధేయ వచసా యథి సిధ్యతి
14 బహుశః కత్దసే కర్ణ కౌరవ్యస్య సమీపతః
న తు తే విక్రమః కశ చిథ థృశ్యతే బలమ ఏవ వా
15 సమాగమః పాణ్డుసుతైర థృష్టస తే బహుశొ యుధి
సర్వత్ర నిర్జితశ చాసి పాణ్డవైః సూతనన్థన
16 హరియమాణే తథా కర్ణ గన్ధర్వైర ధృతరాష్ట్రజే
తథాయుధ్యన్త సైన్యాని తవమ ఏకస తు పలాయదాః
17 విరాటనగరే చాపి సమేతాః సర్వకౌరవాః
పార్దేన నిర్జితా యుథ్ధే తవం చ కర్ణ సహానుజః
18 ఏకస్యాప్య అసమర్దస తవం ఫల్గునస్య రణాజిరే
కదమ ఉత్సహసే జేతుం సుకృష్ణాన సర్వపాణ్డవాన
19 అబ్రువన కర్ణ యుధ్యస్వ బహు కత్దసి సూతజ
అనుక్త్వా విక్రమేథ యస తు తథ వై సత్పురుషవ్రతమ
20 గర్జిత్వా సూతపుత్ర తవం శారథాభ్రమ ఇవాజలమ
నిష్ఫలొ థృశ్యసే కర్ణ తచ చ రాజా న బుధ్యతే
21 తావథ గర్జసి రాధేయ యావత పార్దం న పశ్యసి
పురా పార్దం హి తే థృష్ట్వా థుర్లభం గర్జితం భవేత
22 తవమ అనాసాథ్య తాన బాణాన ఫల్గునస్య విగర్జసి
పార్ద సాయకవిథ్ధస్య థుర్లభం గర్జితం భవేత
23 బాహుభిః కషత్రియాః శూరా వాగ్భిః శూరా థవిజాతయః
ధనుషా ఫల్గునః శూరః కర్ణః శూరొ మనొరదైః
24 ఏవం పరుషితస తేన తథా శారథ్వతేన సః
కర్ణః పరహరతాం శరేష్ఠః కృపం వాక్యమ అదాబ్రవీత
25 శూరా గర్జన్తి సతతం పరావృషీవ బలాహకాః
ఫలం చాశు పరయచ్ఛన్తి బీజమ ఉప్తమ ఋతావ ఇవ
26 థొషమ అత్ర న పశ్యామి శూరాణాం రణమూర్ధని
తత తథ వికత్దమానానాం భారం చొథ్వహతాం మృధే
27 యం భారం పురుషొ వొఢుం మనసా హి వయవస్యతి
థైవమ అస్య ధరువం తత్ర సాహాయ్యాయొపపథ్యతే
28 వయవసాయథ్వితీయొ ఽహం మనసా భారమ ఉథ్వహన
గర్జామి యథ్య అహం విప్ర తవ కిం తత్ర నశ్యతి
29 వృదా శూరా న గర్జన్తి స జలా ఇవ తొయథాః
సామర్ద్యమ ఆత్మనొ జఞాత్వా తతొ గర్జన్తి పణ్డితాః
30 సొ ఽహమ అథ్య రణే యత్తః సహితౌ కృష్ణ పాణ్డవౌ
ఉత్సహే తరసా జేతుం తతొ గర్జామి గౌతమ
31 పశ్య తవం గర్జితస్యాస్య ఫలం మే విప్ర సానుగః
హత్వా పాణ్డుసుతాన ఆజౌ సహ కృష్ణాన స సాత్వతాన
థుర్యొధనాయ థాస్యామి పృదివీం హతకణ్టకామ
32 [కృప]
మనొరదప్రలాపొ మే న గరాహ్యస తవ సూతజ
యథా కషిపసి వై కృష్ణౌ ధర్మరాజం చ పాణ్డవమ
33 ధరువస తత్ర జయః కర్ణ యత్ర యుథ్ధవిశారథౌ
థేవగన్ధర్వయక్షాణాం మనుష్యొరగరక్షసామ
థంశితానామ అపి రణే అజేయౌ కృష్ణ పాణ్డవౌ
34 బరహ్మణ్యః సత్యవాగ థాన్తొ గురు థైవతపూజకః
నిత్యం ధర్మరతశ చైవ కృతాస్త్రశ చ విశేషతః
ధృతిమాంశ చ కృతజ్ఞశ చ ధర్మపుత్రొ యుధిష్ఠిరః
35 భరాతరశ చాస్య బలినః సర్వాస్త్రేషు కృతశ్రమాః
గురువృత్తి రతాః పరాజ్ఞా ధర్మనిత్యా యశస్వినః
36 సంబన్ధినశ చేన్థ్ర వీర్యాః సవనురక్తాః పరహారిణః
ధృష్టథ్యుమ్నః శిఖణ్డీ చ థౌర్ముఖిర జనమేజయః
37 చన్థ్ర సేనొ భథ్ర సేనః కీర్తిధర్మా ధరువొ ధరః
వసు చన్థ్రొ థామ చన్థ్రః సింహచన్థ్రః సువేధనః
38 థరుపథస్య తదా పుత్రా థరుపథశ చ మహాస్త్రవిత
యేషామ అర్దాయ సంయత్తొ మత్స్యరాజః సహానుగః
39 శతానీకః సుథశనః శరుతానీకః శరుతధ్వజః
బలానీకొ జయానీకొ జయాశ్వొ రదవాహనః
40 చన్థ్రొథయః కామరదొ విరాట భరాతరః శుభాః
యమౌ చ థరౌపథేయాశ చ రాక్షసశ చ ఘటొత్కచః
యేషామ అర్దాయ యుధ్యన్తే న తేషాం విథ్యతే కషయః
41 కామం ఖలు జగత సర్వం స థేవాసురమానవమ
స యక్షరాక్షస గణం స భూతభుజగ థవిపమ
నిఃశేషమ అస్త్రవీర్యేణ కుర్యాతాం భీమ ఫల్గునౌ
42 యుధిష్ఠిరశ చ పృదివీం నిర్థహేథ ఘొరచక్షుషా
అప్రమేయబలః శౌరిర యేషామ అర్దే చ థంశితః
కదం తాన సంయుగే కర్ణ జేతుమ ఉత్సహసే పరాన
43 మహాన అపనయస తవ ఏష తవ నిత్యం హి సూతజ
యస తవమ ఉత్సహసే యొథ్ధుం సమరే శౌరిణా సహ
44 [స]
ఏవమ ఉక్తస తు రాధేయః పరహసన భరతర్షభ
అబ్రవీచ చ తథా కర్ణొ గురుం శారథ్వతం కృపమ
45 సత్యమ ఉక్తం తవయా బరహ్మన పాణ్డవాన పరతి యథ వచః
ఏతే చాన్యే చ బహవొ గుణాః పాణ్డుసుతేషు వై
46 అజయ్యాశ చ రణే పార్దా థేవైర అపి స వాసవైః
స థైత్య యక్షగన్ధర్వపిశాచొరగరాక్షసైః
తదాపి పార్దాఞ జేష్యామి శక్త్యా వాసవ థత్తయా
47 మమాప్య అమొఘా థత్తేయం శక్తిః శక్రేణ వై థవిజ
ఏతయా నిహనిష్యామి సవ్యసాచినమ ఆహవే
48 హతే తు పాణ్డవే కృష్ణొ భరాతరశ చాస్య సొథరాః
అనర్జునా న శక్ష్యన్తి మహీం భొక్తుం కదం చన
49 తేషు నష్టేషు సర్వేషు పృదివీయం ససాగరా
అయత్నాత కౌరవేయస్య వశే సదాస్యతి గౌతమ
50 సునీతైర ఇహ సర్వార్దాః సిధ్యన్తే నాత్ర సంశయః
ఏతమ అర్దమ అహం జఞాత్వా తతొ గర్జామి గౌతమ
51 తవం తు వృథ్ధశ చ విప్రశ చ అశక్తశ చాపి సంయుగే
కృతస్నేహశ చ పార్దేషు మొహాన మామ అవమన్యసే
52 యథ్య ఏవం వక్ష్యసే భూయొ మామ అప్రియమ ఇహ థవిజ
తతస తే ఖడ్గమ ఉథ్యమ్య జిహ్వాం ఛేత్స్యామి థుర్మతే
53 యచ చాపి పాణ్డవాన విప్ర సతొతుమ ఇచ్ఛసి సంయుగే
భీషయన సర్వసైన్యాని కౌరవేయాణి థుర్మతే
అత్రాపి శృణు మే వాక్యం యదావథ గథతొ థవిజ
54 థుర్యొధనశ చ థరొణశ చ శకునిర థుర్ముఖొ జయః
థుఃశాసనొ వృషసేనొ మథ్రరాజస తవమ ఏవ చ
సొమథత్తశ చ భూరిశ చ తదా థరౌణిర వివింశతిః
55 తిష్ఠేయుర థంశితా యత్ర సర్వే యుథ్ధవిశారథాః
జయేథ ఏతాన రణే కొ ను శక్రతుల్యబలొ ఽపయ అరిః
56 శూరాశ చ హి కృతాస్త్రాశ చ బలినః సవర్గలిప్సవః
ధర్మజ్ఞా యుథ్ధకుశలా హన్యుర యుథ్ధే సురాన అపి
57 ఏతే సదాస్యన్తి సంగ్రామే పాణ్డవానాం వధార్దినః
జయమ ఆకాఙ్క్షమాణా హి కౌరవేయస్య థంశితాః
58 థైవాయత్తమ అహం మన్యే జయం సుబలినామ అపి
యత్ర భీష్మొ మహాబాహుః శేతే శరశతాచితః
59 వికర్ణశ చిత్రసేనశ చ బాహ్లీకొ ఽద జయథ్రదః
భూరిశ్రవా జయశ చైవ జలసంధః సుథక్షిణః
60 శలశ చ రదినాం శరేష్ఠొ భగథత్తశ చ వీర్యవాన
ఏతే చాన్యే చ రాజానొ థేవైర అపి సుథుర్జయాః
61 నిహతాః సమరే శూరాః పాణ్డవైర బలవత్తరాః
కిమ అన్యథ థైవసంయొగాన మన్యసే పురుషాధమ
62 యాంశ చ తాన సతౌషి సతతం థుర్యొధన రిపూన థవిజ
తేషామ అపి హతాః శూరాః శతశొ ఽతః సహస్రశః
63 కషీయన్తే సర్వసైన్యాని కురూణాం పాణ్డవైః సహ
పరభావం నాత్ర పశ్యామి పాణ్డవానాం కదం చన
64 యాంస తాన బలవతొ నిత్యం మన్యసే తవం థవిజాధమ
యతిష్యే ఽహం యదాశక్తి యొథ్ధుం తైః సహ సంయుగే
థుర్యొధనహితార్దాయ జయొ థైవే పరతిష్ఠితః