ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 129

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 129)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [ధృ]
యత తథా పరావిశత పాణ్డూన ఆచార్యః కుపితొ వశీ
ఉత్క్వా థుర్యొధనం సమ్యఙ మమ శాస్త్రాతిగం సుతమ
2 పరవిశ్య విచరన్తం చ రణే శూరమ అవస్దితమ
కదం థరొణం మహేష్వాసం పాణ్డవాః పర్యవారయన
3 కే ఽరక్షన థక్షిణం చక్రమ ఆచార్యస్య మహాత్మనః
కే చొత్తరమ అరక్షన్త నిఘ్నతః శాత్రవాన రణే
4 నృత్యన స రదమార్గేషు సర్వశస్త్రభృతాం వరః
ధూమకేతుర ఇవ కరుథ్ధః కదం మృత్యుమ ఉపేయివాన
5 [స]
సాయాహ్నే సైన్ధవం హత్వా రాజ్ఞా పార్దః సమేత్య చ
సాత్యకిశ చ మహేష్వాసొ థరొణమ ఏవాభ్యధావతామ
6 తదా యుధిష్ఠిరస తూర్ణం భీమసేనశ చ పాణ్డవః
పృదక చమూభ్యాం సంసక్తౌ థరొణమ ఏవాభ్యధావతామ
7 తదైవ నకులొ ధీమాన సహథేవశ చ థుర్జయః
ధృష్టథ్యుమ్నః శతానీకొ విరాటశ చ స కేకయః
మత్స్యాః శాల్వేయ సేనాశ చ థరొణమ ఏవ యయుర యుధి
8 థరుపథశ చ తదా రాజా పాఞ్చాలైర అభిరక్షితః
ధృష్టథ్యుమ్న పితా రాజన థరొణమ ఏవాభ్యవర్తత
9 థరౌపథేయా మహేష్వాసా రాక్షసశ చ ఘటొత్కచః
స సేనాస తే ఽభయవర్తన్త థరొణమ ఏవ మహాథ్యుతిమ
10 పరభథ్రకశ చ పాఞ్చాలాః షట సహస్రాః పరహారిణః
థరొణమ ఏవాభ్యవర్తన్త పురస్కృత్య శిఖణ్డినమ
11 తదేతరే నరవ్యాఘ్రాః పాణ్డవానాం మహారదాః
సహితాః సంన్యవర్తన్త థరొణమ ఏవ థవిజర్షభమ
12 తేషు శూరేషు యుథ్ధాయ గతేషు భరతర్షభ
బభూవ రజనీ ఘొరా భీరూణాం భయవర్ధినీ
13 యొధానామ అశివా రౌథ్రా రాజన్న అన్తకగామినీ
కుఞ్జరాశ్వమనుష్యాణాం పరాణాన్త కరణీ తథా
14 తస్యాం రజన్యాం ఘొరాయాం నథన్త్యః సర్వతః శివాః
నయవేథయన భయం ఘొరం స జవాలకవలైర ముఖైః
15 ఉలూకాశ చాప్య అథృశ్యన్త శంసన్తొ విపులం భయమ
విశేషతః కౌరవాణాం ధవజిన్యామ అతిథారుణమ
16 తతః సైన్యేషు రాజేన్థ్ర శబ్థః సమభవన మహాన
భేరీశబ్థేన మహతా మృథఙ్గానాం సవనేన చ
17 గజానాం గర్జితైశ చాపి తురఙ్గాణాం చ హేషితైః
ఖురశబ్థనిపాతైశ చ తుములః సర్వతొ ఽభవత
18 తతః సమభవథ యుథ్ధం సంధ్యాయామ అతిథారుణమ
థరొణస్య చ మహారాజ సృఞ్జయానాం చ సర్వశః
19 తమసా చావృతే లొకే న పరాజ్ఞాయత కిం చన
సైన్యేన రజసా చైవ సమన్తాథ ఉత్దితేన హ
20 నరస్యాశ్వస్య నాగస్య సమసజ్జత శొణితమ
నాపశ్యామ రజొ భౌమం కశ్మలేనాభిసంవృతాః
21 రాత్రౌ వంశవనస్యేవ థహ్యమానస్య పర్వతే
ఘొరశ చాటచటా శబ్థః శస్త్రాణాం పతతామ అభూత
22 నైవ సవే న పరే రాజన పరాజ్ఞాయన్త తమొవృతే
ఉన్మత్తమ ఇవ తత సర్వం బభూవ రజనీ ముఖే
23 భౌమం రజొ ఽద రాజేన్థ్ర శొణితేన పరశామితమ
శాతకౌమ్భైశ చ కవచైర భూషణైశ చ తమొ ఽభయగాత
24 తతః సా భారతీ సేనా మణిహేమవిభూషితా
థయుర ఇవాసీత స నక్షత్రా రజన్యాం భరతర్షభ
25 గొమాయుబడ సంఘుష్టా శక్తిధ్వజసమాకులా
థారుణాభిరుతా ఘొరా కష్వేడితొత్క్రుష్ట నాథితా
26 తతొ ఽభవన మహాశబ్థస తుములొ లొమహర్షణః
సమావృణ్వన థిశః సర్వా మహేన్థ్రాశనినిస్వనః
27 సా నిశీదే మహారాజ సేనాథృశ్యత భారతీ
అఙ్గథైః కుణ్డలైర నిష్కైః శస్తైశ చైవావభాసితా
28 తత్ర నాగా రదాశ చైవ జామ్బూనథవిభూషితాః
నిశాయాం పరత్యథృశ్యన్త మేఘా ఇవ స విథ్యుతః
29 ఋష్టిశక్తిగథా బాణముసల పరాసపట్టిశాః
సంపతన్తొ వయథృశ్యన్త భరాజమానా ఇవాగ్నయః
30 థుర్యొధన పురొవాతాం రదనాగబలాహకామ
వాథిత్రఘొషస్తనితాం చాపవిథ్యుథ ధవజైర వృతామ
31 థరొణ పాణ్డవ పర్జన్యాం ఖడ్గశక్తి గథాశనిమ
శరధారాస్త్ర పవనాం భృశం శీతొష్ణసంకులామ
32 ఘొరాం విస్మాపనీమ ఉగ్రాం జీవితచ ఛిథమ అప్లవామ
తాం పరావిశన్న అతిభయాం సేనాం యుథ్ధచికీర్షవః
33 తస్మిన రాత్రిముఖే ఘొరే మహాశబ్థనినాథితే
భీరూణాం తరాసజననే శూరాణాం హర్షవర్ధనే
34 రాత్రియుథ్ధే తథా ఘొరే వర్తమానే సుథారుణే
థరొణమ అభ్యథ్రవన కరుథ్ధాః సహితాః పాణ్డుసృఞ్జయాః
35 యే యే పరముఖతొ రాజన నయవర్తన్త మహాత్మనః
తాన సర్వాన విముఖాంశ చక్రే కాంశ చిన నిన్యే యమక్షయమ