ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 128

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 128)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
తథ ఉథీర్ణగజాశ్వౌఘం బలం తవ జనాధిప
పాణ్డుసేనామ అభిథ్రుత్య యొధయామ ఆస సర్వతః
2 పాఞ్చాలాః కురవశ చైవ యొధయన్తః పరస్పరమ
యమ రాష్ట్రాయ మహతే పరలొకాయ థీక్షితాః
3 శూరాః శూరైః సమాగమ్య శరతొమర శక్తిభిః
వివ్యధుః సమరే తూర్ణం నిన్యుశ చైవ యమక్షయమ
4 రదినాం రదిభిః సార్ధం రుధిరస్రావి థారుణమ
పరావర్తత మహథ యుథ్ధం నిఘ్నతామ ఇతరేతరమ
5 వారణాశ చ మహారాజ సమాసాథ్య పరస్పరమ
విషాణైర థారయామ ఆసుః సంక్రుథ్ధాశ చ మహొత్కటాః
6 హయారొహాన హరారొహాః పరాసశక్తిపరశ్వధైః
బిభిథుస తుములే యుథ్ధే పరార్దయన్తొ మయథ యశః
7 పత్తయశ చ మహాబాహొ శతశః శస్త్రపాణయః
అన్యొన్యమ ఆర్థయన రాజన నిత్యయత్తాః పరాక్రమే
8 గొత్రాణాం నామధేయానాం కులానాం చైవ మారిష
శరవణాథ ధి విజానీమః పాఞ్చాలాన కురుభిః సహ
9 అన్యొన్యం సమరే యొధాః శరశక్తిపరశ్వధైః
పరేషయన పరలొకాయ విచరన్తొ హయ అభీతవత
10 శరైర థశ థిశొ రాజంస తేషాం ముక్తైః సహస్రశః
న భరాజన్త యదాపూర్వం భాస్కరే ఽసతం గతే ఽపి చ
11 తదా పరయుధ్యమానేషు పాణవేయేషు నిర్భయః
థుర్యొధనొ మహారాజ వయవగాహత తథ బలమ
12 సైన్ధవస్య వధేనైవ భృశం థుఃఖసమన్వితః
మర్తవ్యమ ఇతి సంచిన్త్య పరావిశత తు థవిషథ బలమ
13 నాథయన రదఘొషేణ కమ్పయన్న ఇవ మేథినీమ
అభ్యవర్తత పుత్రస తే పాణ్డవానామ అనీకినీమ
14 స సంనిపాతస తుములస తస్య తేషాం చ భారత
అభవత సర్వసైన్యానామ అభావ కరణొ మహాన
15 మంధ్యం థినగతం సూర్యం పరతపన్తం గభస్తిభిః
తదా తవ సుతం మధ్యే పరతపన్తం శరొర్మిభిః
16 న శేకుర భారతం యుథ్ధే పాణ్డవాః సమవేక్షితుమ
పలాయనే కృతొత్సాహా నిర్తుసాహా థవిషజ జయే
17 పర్యధావన్త పాఞ్చాలా వధ్యమానా మహాత్మనా
రుక్మపుఙ్ఖైః పరసన్నాగ్రైస తవ పుత్రేణ ధన్వినా
అర్థ్యమానాః శరైస తూర్ణం నయపతన పాణ్డుసైనికాః
18 న తాథృశం రణే కర్మకృతవన్తస తు తావకాః
యాథృశం కృతవాన రాజా పుత్రస తవ విశాం పతే
19 పుత్రేణ తవ సా సేనా పాణ్డవీ మదితా రణే
నలినీ థవిరథేనేవ సమన్తాత ఫుల్లపఙ్కజా
20 కషీణతొయానిలార్కాభ్యాం హతత్విడ ఇవ పథ్మినీ
బభూవ పాణ్డవీ సేనా తవ పుత్రస్య తేజసా
21 పాణ్డుసేనాం హతాం థృష్ట్వా తవ పుత్రేణ భారత
భీమసేనపురొగాస తు పాఞ్చాలాః సముపాథ్రవన
22 స భీమసేనం థశభిర మథ్రీ పుత్రౌ తరిభిస తరిభిః
విరాటథ్రుపథౌ షడ్భిః శతేన చ శిఖణ్డినమ
23 ధృష్టథ్యుమ్నం చ సప్తత్యా ధర్మపుత్రం చ సప్తభిః
కేకయాంశ చైవ చేథీంశ చ బహుభిర నిశితైః శరైః
24 సాత్వతం పఞ్చభిర విథ్ధ్వా థరౌపథేయాంస తరిభిస తరిభిః
ఘటొత్కచం చ సమరే విథ్ధ్వా సింహ ఇవానథత
25 శతశశ చాపరాన యొధాన స థవిపాశ్వరదాన రణే
శరైర అవచకర్తొగ్రైః కరుథ్ధొ ఽనతక ఇవ పరజాః
26 తస్య తాన నిఘ్నతః శత్రూన రుక్మపృష్ఠం మహథ ధనుః
భల్లాభ్యాం పాణ్డవొ జయేష్ఠస తరిధా చిచ్ఛేథ మారిష
27 వివ్యాధ చైనం థశభిః సమ్యగ అస్తైః శితైః శరైః
మర్మాణి భిత్త్వా తే సర్వే సంభగ్నాః కషితిమ ఆవిశత
28 తతః పరముథితా యొధాః పరివవ్రుర యుధిష్ఠిరమ
వృత్ర హత్యై యదా థేవాః పరివవ్రుః పురంథరమ
29 తతొ యుధిష్ఠిరొ రాజా తవ పుత్రస్య మారిష
శరం పరమథుర్వారం పరేషయామ ఆస సంయుగే
స తేన భృశసంవిథ్ధొ నిషసాథ రదొత్తమే
30 తతః పాఞ్చాల సైన్యానాం భృశమ ఆసీథ రవొ మహాన
హతొ రాజేతి రాజేన్థ్ర ముథితానాం సమన్తతః
31 బాణశబ్థరవశ చొగ్రః శుశ్రువే తత్ర మారిష
అద థరొణొ థరుతం తత్ర పరత్యథృశ్యత సంయుగే
32 హృష్టొ థుర్యొధనశ చాపి థృఢమ ఆథాయ కార్ముకమ
తిష్ఠ తిష్ఠేతి రాజానం బరువన పాణ్డవమ అభ్యయాత
33 పరత్యుథ్యయుస తం తవరితాః పాఞ్చాలా రాజగృథ్ధినః
తాన థరొణః పరతిజగ్రాహ పరీప్సన కురుసత్తమమ
చణ్డవాతొథ్ధతాన మేఘాన నిఘ్నన రశ్మిముచొ యదా
34 తతొ రాజన మహాన ఆసీత సంగ్రామొ భూరివర్ధనః
తావకానాం పరేషాం చ సమేతానాం యుయుత్సయా