ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 127

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 127)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
తతొ థుర్యొధనొ రాజా థరొణేనైవం పరచొథితః
అమర్షవశమ ఆపన్నొ యుథ్ధాయైవ మనొ థధే
2 అబ్రవీచ చ తథా కర్ణం పుత్రొ థుర్యొధనస తవ
పశ్య కృష్ణ సహాయేన పాణ్డవేన కిరీటినా
ఆచార్య విహితం వయూహం భిన్నం థేవైః సుథుర్భిథమ
3 తవ వయాయచ్ఛమానస్య థరొణస్య చ మహాత్మనః
మిషతాం యొధముఖ్యానాం సైన్ధవొ వినిపాతితః
4 పశ్య రాధేయ రాజానః పృదివ్యం పరవరా యుధి
పార్దేనైకేన నిహతాః సింహేనేవేతరా మృగాః
5 మమ వయాయచ్ఛమానస్య సమరే శత్రుసూథన
అల్పావశేషం సన్యం మే కృతం శక్రాత్మజేన హ
6 కదం హయ అనిచ్ఛమానస్య థరొణస్య యుధి ఫల్గునః
భిన్థ్యాత సుథుర్భిథం వయూహం యతమానొ ఽపి సంయుగే
7 పరియొ హి ఫల్గునొ నిత్యమ ఆచార్యస్య మహాత్మనః
తతొ ఽసయ థత్తవాన థవారం న యుథ్ధేనారి మర్థన
8 అభయం సైధవస్యాజౌ థత్త్వా థరొణః పరంతపః
పరాథాత కిరీటినే థవారం పశ్య నిర్గుణతాం మమ
9 యథ యథ ఆస్యమ అనుజ్ఞాం వై పూర్వమ ఏవ గృహాన పరతి
సిన్ధురాజస్య సమరే నాభభిష్యజ జనక్షయః
10 జయథ్రదొ జీవితార్దీ గచ్ఛమానొ గృహాన పరతి
మహానార్యేణ సంరుథ్ధొ థరొణాత పరాప్యాభయం రణే
11 అథ్య మే భరాతరః కషీణాశ చిత్రసేనాథయొ యుధి
భీమసేనం సమాసాథ్య పశ్యతాం నొ థురాత్మనామ
12 [కర్ణ]
ఆచార్యం మా విగర్హస్వ శక్త్యా యుధ్యత్య అసౌ థవిజః
అజయ్యాన పాణ్డవాన మన్యే థరొణేనాస్త్రవిథా మృధే
13 తదా హయ ఏనమ అతిక్రమ్య పరవిష్టః శవేతవాహనః
థైవథృష్టొ ఽనయదా భావొ న మన్యే విథ్యతే కవ చిత
14 తతొ నొ యుధ్యమానానాం పరం శక్త్యా సుయొధన
సైన్ధవొ నిహతొ రాజన థైవమ అత్ర పరం సమృతమ
15 పరం యత్నం కుర్వతాం చ తవయా సార్ధం రణాజిరే
హత్వాస్మాకం పౌరుషం హి థైవం పశ్చాత కరొతి నః
సతతం చేష్టమానానాం నికృత్యా విక్రమేణ చ
16 థైవొపసృష్టః పురుషొ యత కర్మ కురుతే కవ చిత
కృతం కృతం సమ తత తస్య థైవేన వినిహన్యతే
17 యత కర్తవ్యం మనుష్యేణ వయవసాయవతా సతా
తత కార్యమ అవిశఙ్కేన సిథ్థిర థైవే పరతిష్ఠితా
18 నికృత్యా నికృతాః పార్దా విషయొగైశ చ భారత
థగ్ధా జతు గృహే చాపి థయూతేన చ పరాజితాః
19 రాజనీతిం వయపాశ్రిత్య పరహితాశ చైవ కాననమ
యత్నేన చ కృతం యత తే థైవేన వినిపాతితమ
20 యుధ్యస్వ యత్నమ ఆస్దాయ మృత్యుం కృత్వా నివర్తనమ
యతతస తవ తేషాం చ థైవం మార్గేణ యాస్యతి
21 న తేషాం మతిపూర్వం హి సుకృతం థృశ్యతే కవ చిత
థుష్కృతం తవ వా వీర బుథ్ధ్యా హీనం కురూథ్వహ
22 థైవం పరమాణం సర్వస్య సుకృతస్యేతరస్య వా
అనన్యకర్మ థైవం హి జాగర్తి సవపతామ అపి
23 బహూని తవ సైన్యాని యొధాశ చ బహవస తదా
న తహా పాణ్డుపుత్రాణామ ఏవం యుథ్ధమ అవర్తత
24 తైర అల్పైర బహవొ యూయం కషయం నీతాః పరహారిణః
శఙ్కే థైవస్య తత కర్మ పౌరుషం యేన నాశితమ
25 [స]
ఏవం సంభాషమాణానాం బహు తత తజ జనాధిప
పాణ్డవానామ అనీకాని సమథృశ్యన్త సంయుగే
26 తతః పరవవృతే యుథ్ధం వయతిషక్త రదథ్విపమ
తావకానాం పరైః సార్ధం రాజన థుర్మన్త్రితే తవ