ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 130

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 130)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [ధృ]
తస్మిన పరవిష్టే థుర్ధర్షే సృఞ్జయాన అమితౌజసి
అమృష్యమాణే సంరబ్ధే కా వొ ఽభూథ వై మతిస తథా
2 థుర్యొధనం తదా పుత్రమ ఉక్త్వా శాస్త్రాతిగం మమ
యత పరావిశథ అమేయాత్మా కిం పార్దః పరత్యపథ్యత
3 నిహతే సైన్ధవే వీరే భూరిశ్రవసి చైవ హి
యథ అభ్యగాన మహాతేజాః పాఞ్చాలాన అపరాజిద
4 కిమ అమన్యత థుర్ధర్షః పరవిష్టే శత్రుతాపనే
థుర్యొధనశ చ కిం కృత్యం పరాప్తకాలమ అమన్యత
5 కే చ తం వరథం వీరమ అన్వయుర థవిజసత్తమమ
కే చాస్య పృష్ఠతొ ఽగచ్ఛన వీరాః శూరస్య యుధ్యతః
కే పురస్తాథ అయుధ్యన్త నిఘ్నతః శాత్రవాన రణే
6 మన్యే ఽహం పాడవాన సర్వాన భారథ్వాజ శరార్థితాన
శిశిరే కమ్పమానా వై కృశా గావ ఇవాభిభొ
7 పరవిశ్య స మహేష్వాసః పాఞ్చాలాన అరిమర్థనః
కదం ను పురుషవ్యాఘ్రః పఞ్చత్వమ ఉపజగ్మివాన
8 సర్వేషు సైన్యేషు చ సంగతేషు; రాత్రౌ సమేతేషు మహారదేషు
సంలొడ్యమానేషు పృదగ్విధేషు; కే వస తథానీం మతిమన్త ఆసన
9 హతాంశ చైవ విషక్తాంశ చ పరాభూతాంశ చ శంసతి
రదినొ విరదాంశ చైవ కృతాన యుథ్ధేషు మామకాన
10 కదమ ఏషాం తథా తత్ర పార్దానామ అపలాయినామ
పరకాశమ అభవథ రాత్రౌ కదం కురుషు సంజయ
11 [స]
రాత్రియుథ్ధే తథా రాజన వర్తమానే సుథారుణే
థరొణమ అభ్యథ్రవన రాత్రౌ పాణ్డవాః సహ సైనికాః
12 తతొ థరొణః కేకయాంశ చ ధృష్టథ్యుమ్నస్య చాత్మజాన
పరేషయన మృత్యులొకాయ సర్వాన ఇషుభిర ఆశుగైః
13 తస్య పరముఖతొ రాజన యే ఽవర్తన్త మహారదాః
తాన సర్వాన పరేషయామ ఆస పరలొకాయ భారత
14 పరమద్నన్తం తథా వీరం భారథ్వాజం మహారదమ
అభ్యవర్తత సంక్రుథ్ధః శిబీ రాజన పరతాపవాన
15 తమ ఆపతన్తం సంప్రేక్ష్య పాణ్డవానాం మహారదమ
వివ్యాధ థశభిర థరొణః సర్వపారశవైః శరైః
16 తం శిబిః పరతివివ్యాధ తరింశతా నిశితైః శరైః
సారదిం చాస్య భల్లేన సమయమానొ నయపాతయత
17 తస్య థరొణొ హయాన హత్వా సారదిం చ మహాత్మనః
అదాస్య స శిరస తరాణం శిరః కాయాథ అపాహరత
18 కలిఙ్గానాం చ సైన్యేన కలిఙ్గస్య సుతొ రణే
పూర్వం పితృవధాత కరుథ్ధొ భీమసేనమ ఉపాథ్రవత
19 స భీమం పఞ్చభిర విథ్ధ్వా పునర వివ్యాధ సప్తభిః
విశొకం తరిభిర ఆజఘ్నే ధవజమ ఏకేన పత్రిణా
20 కలిఙ్గానాం తు తం శూరం కరుథ్ధం కరుథ్ధొ వృకొథరః
రదాథ రదమ అభిథ్రుత్య ముష్టినాభిజఘాన హ
21 తస్య ముష్టిహతస్యాజౌ పాణ్డవేన బలీయసా
సర్వాణ్య అస్దీని సహసా పరాపతన వై పృదక పృదక
22 తం కర్ణొ భరాతరశ చాస్య నామృష్యన్త మహారదాః
తే భీమసేనం నారాచైర జఘ్నుర ఆశీవిషొపమైః
23 తత్ర శత్రురదం తయక్త్వా భీమొ ధరువరదం గతః
ధరువం చాస్యన్తమ అనిశం ముష్టినా సమపొదయత
స తదా పాణ్డుపుత్రేణ బలినా నిహతొ ఽపతత
24 తం నిహత్య మహారాజ భీమసేనొ మహాబలః
జయ రాత రదం పరాప్య ముహుః సింహ ఇవానథత
25 జయ రాతమ అదాక్షిప్య నథన సవ్యేన పాణినా
తలేన నాశయామ ఆస కర్ణస్యైవాగ్రతః సదితమ
26 కర్ణస తు పాణ్డవే శక్తిం కాఞ్చనీం సమవాసృజత
తతస తామ ఏవ జఘ్రాహ పరహసన పాణ్డునన్థనః
27 కర్ణాయైవ చ థుర్ధర్షశ చిక్షేపాజౌ వృకొథరః
తామ అన్తరిక్షే చిచ్ఛేథ శకునిస తైలపాయినా
28 తతస తవ సుతా రాజన భీమస్య రదమ ఆవ్రజన
మహతా శరవర్షేణ ఛాథయన్తొ వృకొథరమ
29 థుర్మథస్య తతొ భీమః పరహసన్న ఇవ సంయుగే
సారదిం చ హయాంశ చైవ శరైర నిన్యే యమక్షయమ
థుర్మథస తు తతొ యానం థుష్కర్ణస్యావపుప్లువే
30 తావ ఏకరదమ ఆరూఢౌ భరాతరౌ పరతాపనౌ
సంగ్రామశిరసొ మధ్యే భీమం థవావ అభ్యధావతామ
యదామ్బుపతిమిత్రౌ హి తారకం థైత్య సత్తమమ
31 తతస తు థుర్మథశ చైవ థుష్కర్ణశ చ తవాత్మజౌ
రదమ ఏకం సమారుహ్య భీమం బాణైర అవిధ్యతామ
32 తతః కర్ణస్య మిషతొ థరౌణేర థుర్యొధనస్య చ
కృపస్య సొమథత్తస్య బాహ్లీకస్య చ పాణ్డవః
33 థుర్మథస్య చ వీరస్య థుష్కర్ణస్య చ తం రదమ
పాథప్రహారేణ ధరాం పరావేశయథ అరింథమః
34 తతః సుతౌ తే బలినౌ శూరౌ థుష్కర్ణ థుర్మథౌ
ముష్టినాహత్య సంక్రుథ్ధొ మమర్థ చరణేన చ
35 తతొ హాహాకృతే సైన్యే థృష్ట్వా భీమం నృపాబ్రువన
రుథ్రొ ఽయం భీమరూపేణ ధార్తరాష్ట్రేషు గృధ్యతి
36 ఏవమ ఉక్త్వాపలాయన్త సర్వే భారత పార్దివాః
విసంజ్ఞావ ఆహయాన వాహాన న చ థవౌ సహ ధావతః
37 తతొ బలే భృశలులితే నిశాముఖే; సుపూజితొ నృప వృషభైర వృకొథరః
మహాబలః కమలవిబుథ్ధలొచనొ; యుధిష్ఠిరం నృపతిమ అపూజయథ బలీ
38 తతొ యమౌ థరుపథ విరాట కేకయా; యుధిష్ఠిరశ చాపి పరాం ముథం యయుః
వృకొథరం భృశమ అభిపూజయంశ చ తే; యదాన్ధకే పరతినిహతే హరం సురాః
39 తతః సుతాస తవ వరుణాత్మజొపమా; రుషాన్వితాః సహ గురుణా మహత్మనా
వృకొథరం స రదపథాతికుఞ్జరా; యుయుత్సవొ భృశమ అభిపర్యవారయన
40 తతొ ఽభవత తిమిరఘనైర ఇవావృతం; మహాభయే భయథమ అతీవ థారుణమ
నిశాముఖే బడ వృకగృధ్రమొథనం; మహాత్మనాం నృప వరయుథ్ధమ అథ్భుతమ