ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 126

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 126)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [ధృ]
సిన్ధురాజే హతే తాత సమరే సవ్యసాచినా
తదైవ భూరిశ్రవసి కిమ ఆసీథ వొ మనస తథా
2 థుర్యొధనేన చ థరొణస తదొక్తః కురుసంసథి
కిమ ఉక్తవాన పరం తస్మాత తన మమాచక్ష్వ సంజయ
3 [స]
నిష్టానకొ మహాన ఆసీత సైన్యానాం తవ భారత
సైన్ధవం నిహతం థృష్ట్వా భూరిశ్రవసమ ఏవ చ
4 మన్త్రితం తవ పుత్రస్య తే సర్వమ అవమేనిరే
యేన మన్త్రేణ నిహతాః శతశః కషత్రియర్షభాః
5 థరొణస తు తథ వచః శరుత్వా పుత్రస్య తవ థుర్మనాః
ముహూర్తమ ఇవ తు ధయాత్వా భృశమ ఆర్తొ ఽభయభాషత
6 థుర్యొధన కిమ ఏవం మాం వాక్శరైర అభికృన్తసి
అజయ్యం సమరే నిత్యం బరువాణం సవ్యసాచినమ
7 ఏతేనైవార్జునం జఞాతుమ అలం కౌరవ సంయుగే
యచ ఛిఖణ్డ్య అవధీథ భీష్మం పాల్యమానః కిరీటినా
8 అవధ్యం నిహతం థృష్ట్వా సంయుగే థేవ మానుషైః
తథైవాజ్ఞాసిషమ అహం నేయమ అస్తీతి భారతీ
9 యం పుంసాం తరిషు లొకేషు సర్వశూరమ అమంస్మహి
తస్మిన వినిహతే శూరే కిం శేషం పర్యుపాస్మహే
10 యాన సమ తాన గలహతే తాతః శకునిః కురుసంసథి
అక్షాన న తే ఽకషా నిశితా బాణాస తే శత్రుతాపనాః
11 త ఏతే ఘనన్తి నస తాత విశిఖా జయ చొథితాః
యాంస తథా ఖయాప్యమానాంస తవం విథురేణ న బుధ్యసే
12 తాస తా విలపతశ చాపి విథురస్య మహాత్మనః
ధీరస్య వాచొ నాశ్రౌషీః కషేమాయ వథతః శివాః
13 తథ ఇథం వర్తతే ఘొరమ ఆగతం వైశసం మహత
తస్యావమానాథ వాక్యస్య థుర్యొధనకృతే తవ
14 యచ చ నః పరేక్షమాణానాం కృష్ణామ ఆనాయయః సభామ
అనర్హతీం కులే జాతాం సర్వధర్మానుచారిణీమ
15 తస్యాధర్మస్య గాన్ధారే ఫలం పరాప్తమ ఇథం తవయా
నొ చేత పాపం పరే లొకే తవమ అర్చ్ఛేదాస తతొ ఽధికమ
16 యచ చ తాన పాణ్డవాన థయూతే విషమేణ విజిత్య హ
పరావ్రాజయస తథారణ్యే రౌరవాజినవాససః
17 పుత్రాణామ ఇవ చైతేషాం ధర్మమ ఆచరతాం సథా
థరుహ్యేత కొ ను నరొ లొకే మథ అన్యొ బరాహ్మణ బరువః
18 పాణ్డవానామ అయం కొపస తవయా శకునినా సహ
ఆహృతొ ధృతరాష్ట్రస్య సంమతే కురుసంసథి
19 థుఃశాసనేన సంయుక్తః కర్ణేన పరివర్ధితః
కషత్తుర వాక్యమ అనాథృత్య తవయాభ్యస్తః పునః పునః
20 యత తత సర్వే పరాభూయ పర్యవారయతార్జునిమ
సిన్ధురాజానమ ఆశ్రిత్య స వొ మధ్యే కదం హతః
21 కదం తవయి చ కర్ణే చ కృపే శల్యే చ జీవతి
అశ్వత్దామ్ని చ కౌరవ్య నిధనం సైన్ధవొ ఽగమత
22 యథ వస తత సర్వరాజానస తేజస తిగ్మమ ఉపాసతే
సిన్ధురాజం పరిత్రాతుం స వొ మధ్యే కదం హతః
23 మయ్య ఏవ హి విశేషేణ తదా థుర్యొధన తవయి
ఆశంసత పరిత్రాణమ అర్జునాత స మహీపతిః
24 తతస తస్మిన పరిత్రాణమ అలబ్ధవతి ఫల్గునాత
న కిం చిథ అనుపశ్యామి జీవితత్రాణమ ఆత్మనః
25 మజ్జన్తమ ఇవ చాత్మానం థృష్టథ్యుమ్నస్య కిల్బిషే
పశ్యామ్య అహత్వా పాఞ్చాలాన సహ తేన శిఖణ్డినా
26 తన మా కిమ అభితప్యన్తం వాక్శరైర అభికృన్తసి
అశక్తః సిన్ధురాజస్య భూత్వా తరాణాయ భారత
27 సౌవర్ణం సత్యసంధస్య ధవజమ అక్లిష్టకర్మణః
అపశ్యన యుధి భీష్మస్య కదమ ఆశంససే జయమ
28 మధ్యే మహారదానాం చ యత్రాహన్యత సైన్ధవః
హతొ భూరిశ్రవాశ చైవ కిం శేషం తత్ర మన్యసే
29 కృప ఏవ చ థుర్ధర్షొ యథి జీవతి పార్దివ
యొ నాగాత సిన్ధురాజస్య వర్త్మ తం పూజయామ్య అహమ
30 యచ చాపశ్యం హతం భీష్మం పశ్యతస తే ఽనుజస్య వై
థుఃశాసనస్య కౌరవ్య కుర్వాణం కర్మ థుష్కరమ
అవధ్యకల్పం సంగ్రామే థేవైర అపి స వాసవైః
31 న తే వసుంధరాస్తీతి తథ అహం చిన్తయే నృప
ఇమాని పాణ్డవానాం చ సృఞ్జయానాం చ భారత
అనీకాన్య ఆథ్రవన్తే మాం సహితాన్య అథ్య మారిష
32 నాహత్వా సర్వపాఞ్చాలాన కవచస్య విమొక్షణమ
కర్తాస్మి సమరే కర్మ ధార్తరాష్ట్ర హితం తవ
33 రాజన బరూయాః సుతం మే తవమ అశ్వత్దామానమ ఆహవే
న సొమకాః పరమొక్తవ్యా జీవితం పరిరక్షతా
34 యచ చ పిత్రానుశిష్టొ ఽసి తథ వచః పరిపాలయ
ఆనృశంస్యే థమే సత్యే ఆర్జవే చ సదిరొ భవ
35 ధర్మార్దకామకుశలొ ధర్మార్దావ అప్య అపీడయన
ధర్మప్రధానః కార్యాణి కుర్యాశ చేతి పునః పునః
36 చక్షుర మనొభ్యాం సంతొష్యా విప్రాః సేవ్యాశ చ శక్తితః
న చైషాం విప్రియం కార్యం తే హి వహ్ని శిఖొపమాః
37 ఏష తవ అహమ అనీకాని పరవిశామ్య అరిసూథన
రణాయ మహతే రాజంస తవయా వాక్శల్య పీడితః
38 తవం చ థుర్యొధన బలం యథి శక్నొషి ధారయ
రాత్రావ అపి హి యొత్స్యన్తే సంరబ్ధాః కురుసృఞ్జయాః
39 ఏవమ ఉక్త్వా తతః పరాయాథ థరొణః పాణ్డవ సృఞ్జయాన
ముష్ణన కషత్రియ తేజాంసి నక్షత్రాణామ ఇవాంశుమాన