ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 125

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 125)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
సైన్ధవే నిహతే రాజన పుత్రస తవ సుయొధనః
అశ్రుక్లిన్న ముఖొ థీనొ నిరుత్సాహొ థవిషజ జయే
అమన్యతార్జున సమొ యొధొ భువి న విథ్యతే
2 న థరొణొ న చ రాధేయొ నాశ్వత్దామా కృపొ న చ
కరుథ్ధస్య పరముఖే సదాతుం పర్యాప్తా ఇతి మారిష
3 నిర్జిత్య హి రణే పార్దః సర్వాన మమ మహారదాన
అవధీత సైన్ధవం సంఖ్యే నైనం కశ చిథ అవారయత
4 సర్వదా హతమ ఏవైతత కౌరవాణాం మహథ బలమ
న హయ అస్య విథ్యతే తరాత సాక్షాథ అపి పురంథరః
5 యమ ఉపాశ్రిత్య సంగ్రామే కృతః శస్త్రసముథ్యమః
స కర్ణొ నిర్జితః సంఖ్యే హతశ చైవ జయథ్రదః
6 పరుషాణి సభామధ్యే పరొక్తవాన యః సమ పాణ్డవాన
స కర్ణొ నిర్జితః సంఖ్యే సైన్ధవశ చ నిపాతితః
7 యస్య వీర్యం సమాశ్రిత్య శమం యాచన్తమ అచ్యుతమ
తృణవత తమ అహం మన్యే స కర్ణొ నిర్జితొ యుధి
8 ఏవం కలాన్తమనా రాజన్న ఉపాయాథ థరొణమ ఈక్షితుమ
ఆగస్కృత సర్వలొకస్య పుత్రస తే భరతర్షభ
9 తతస తత సర్వమ ఆచఖ్యౌ కురూణాం వైశసం మహత
పరాన విజయతశ చాపి ధార్తరాష్ట్రాన నిమజ్జతః
10 [థుర]
పశ్య మూర్ధావసిక్తానామ ఆచార్య కథనం కృతమ
కృత్వా పరముఖతః శూరం భీష్మం మమ పితామహమ
11 తం నిహత్య పరలుబ్ధొ ఽయం శిఖణ్డీ పూర్ణమానసః
పాఞ్చాలైః సహితః సర్వైః సేనాగ్రమ అభికర్షతి
12 అపరశ చాపి థుర్ధర్షః శిష్యస తే సవ్యసాచినా
అక్షౌహిణీ సప్త హత్వా హతొ రాజా జయథ్రదః
13 అస్మథ విజయకామానాం సుహృథామ ఉపకారిణామ
గన్తాస్మి కదమ ఆనృణ్యం గతానాం యమసాథనమ
14 యే మథర్దం పరీప్సన్తి వసుధాం వసుధాధిపాః
తే హిత్వా వసుధైశ్వర్యం వసుధామ అధిశేరతే
15 సొ ఽహం కాపురుషః కృత్వా మిత్రాణాం కషయమ ఈథృశమ
నాశ్వమేధసహస్రేణ పాతుమ ఆత్మానమ ఉత్సహే
16 మమ లుబ్ధస్య పాపస్య తదా ధర్మాపచాయినః
వయాయచ్ఛన్తొ జిగీషన్తః పరాప్తా వైవస్వతక్షయమ
17 కదం పతితవృత్తస్య పృదివీ సుహృథాం థరుహః
వివరం నాశకథ థాతుం మమ పార్దివ సంసథి
18 సొ ఽహం రుధిరసిక్తాఙ్గం రాజ్ఞాం మధ్యే పితామహమ
శయానం నాశకం తరాతుం భీష్మమ ఆయొధనే హతమ
19 తం మామ అనార్య పురుషం మిత్ర థరుహమ అధార్మికమ
కిం స వక్ష్యతి థుర్ధర్షః సమేత్య పరలొకవిత
20 జలసంధం మహేష్వాసం పశ్య సాత్యకినా హతమ
మథర్దమ ఉథ్యతం శూరం పరాణాంస తయక్త్వా మహారదమ
21 కామ్బొజం నిహతం థృష్ట్వా తదాలమ్బుసమ ఏవ చ
అన్యాన బహూంశ చ సుహృథొ జీవితార్దొ ఽథయ కొ మమ
22 వయాయచ్ఛన్తొ హతాః శూరా మథర్దే యే ఽపరాఙ్ముఖాః
యతమానాః పరం శక్త్యా విజేతుమ అహితాన మమ
23 తేషాం గత్వాహమ ఆనృణ్యమ అథ్య శక్త్యా పరంతప
తర్పయిష్యామి తాన ఏవ జలేన యమునామ అను
24 సత్యం తే పరతిజానామి సర్వశస్త్రభృతాం వరమ
ఇష్టాపూర్తేన చ శపే వీర్యేణ చ సుతైర అపి
25 నిహత్య తాన రణే సర్వాన పాఞ్చాలాన పాణ్డవైః సహ
శాన్తిం లబ్ధాస్మి తేషాం వా రణే గన్తా స లొకతామ
26 న హీథానీం సహాయా మే పరీప్సన్త్య అనుపస్కృతాః
శరేయొ హి పాణ్డూన మన్యన్తే న తదాస్మాన మహాభుజ
27 సవయం హి మృత్యుర విహితః సత్యసంధేన సంయుగే
భవాన ఉపేక్షాం కురుతే సుశిష్యత్వాథ ధనంజయే
28 అతొ వినిహతాః సర్వే యే ఽసమజ జయ చికీర్షవః
కర్ణమ ఏవ తు పశ్యామి సంప్రత్య అస్మజ జయైషిణమ
29 యొ హి మిత్రమ అవిజ్ఞాయ యాదాతద్యేన మన్థధీః
మిత్రార్దే యొజయత్య ఏనం తస్య సొ ఽరదొ ఽవసీథతి
30 తాథృగ్రూపమ ఇథం కార్యం కృతం మమ సుహృథ బరువైః
మొహాల లుబ్ధస్య పాపస్య జిహ్మాచారైస తతస తతః
31 హతొ జయథ్రదశ చైవ సౌమథత్తిశ చ వీర్యవాన
అభీషాహాః శూరసేనాః శిబయొ ఽద వసాతయః
32 సొ ఽహమ అథ్య గమిష్యామి యత్ర తే పురుషర్షభాః
హతా మథర్దం సంగ్రామే యుధ్యమానాః కిరీటినా
33 న హి మే జీవితేనార్దస తాన ఋతే పురుషర్షభాన
ఆచార్యః పాణ్డుపుత్రాణామ అనుజానాతు నొ భవాన