ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 124

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 124)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
తతొ యుధిష్ఠిరొ రాజా రదాథ ఆప్లుత్య భారత
పర్యష్వజత తథా కృష్ణావ ఆనన్థాశ్రు పరిప్లుతః
2 పరమృజ్య వథనం శుభ్రం పుణ్డరీకసమప్రభమ
అబ్రవీథ వాసుథేవం చ పాణ్డవం చ ధనంజయమ
3 థిష్ట్యా పశ్యామి సంగ్రామే తీర్ణభారౌ మహారదౌ
థిష్ట్యా చ నిహతః పాపః సైన్ధవః పురుషాధమః
4 కృష్ణ థిష్ట్యా మమ పరీతిర మహతీ పరతిపాథితా
థిష్ట్యా శత్రుగణాశ చైవ నిమగ్నాః శొకసాగరే
5 న తేషాం థుష్కరం కిం చిత తరిషు లొకేషు విథ్యతే
సర్వలొకగురుర యేషాం తవం నాదొ మధుసూథన
6 తవ పరసాథాథ గొవిన్థ వయం జేష్యామహే రిపూన
యదాపూర్వం పరసాథాత తే థానవాన పాకశాసనః
7 పృదివీ విజయొ వాపి తరైలొక్యవిజయొ ఽపి వా
ధరువొ హి తేషాం వార్ష్ణేయ యేషాం తుష్టొ ఽసి మాధవ
8 న తేషాం విథ్యతే పాపం సంగ్రామే వా పరాజయః
తరిథశేశ్వరనాదస తవం యేషాం తుష్టొ ఽసి మాధవ
9 తవత్ప్రసాథాథ ధృషీకేశ శక్రః సురగణేశ్వరః
తరైలొక్యవిజయం శరీమాన పరాప్తవాన రణమూర్ధని
10 తవ చైవ పరసాథేన తరిథశాస తరిథశేశ్వర
అమరత్వం గతాః కృష్ణ లొకాంశ చాశ్నువతే ఽకషయాన
11 తవత్ప్రసాథ సముత్దేన విక్రమేణారి సూథన
సురేశత్వం గతః శక్రొ హత్వా థైత్యాన సహస్రశః
12 తవత్ప్రసాథాథ ధృషీకేశ జగత సదావరజఙ్గమమ
సవవర్త్మని సదితం వీర జపహొమేషు వర్తతే
13 ఏకార్ణవమ ఇథం పూర్వం సర్వమ ఆసీత తమొమయమ
తవత్ప్రసాథాత పరకాశత్వం జగత పరాప్తం నరొత్తమ
14 సరష్టారం సర్వలొకానాం పరమాత్మానమ అచ్యుతమ
యే పరపన్నా హృషీకేశం న తే ముహ్యన్తి కర్హి చిత
15 అనాథి నిధనం థేవం లొకకర్తారమ అవ్యయమ
తవాం భక్తా యే హృషీకేశ థుర్గాణ్య అతితరన్తి తే
16 పరం పురాణం పురుషం పురాణానాం పరం చ యత
పరపథ్యతస తం పరమం పరా భూతిర విధీయతే
17 యొ ఽగాత చతురొ వేథాన యశ చ వేథేషు గీయతే
తం పరపథ్య మహాత్మానం భూతిమ ఆప్నొత్య అనుత్తమామ
18 ధనంజయ సఖా యశ చ ధనంజయ హితశ చ యః
తం ధనంజయ గొప్తారం పరపథ్య సుఖమ ఏధతే
19 ఇత్య ఉక్తౌ తౌ మహాత్మానావ ఉభౌ కేశవ పాణ్డవౌ
తావ అబ్రూతాం తథా హృష్టౌ రాజానం పృదివీపతిమ
20 తవ కొపాగ్నినా థగ్ధః పాపొ రాజా జయథ్రదః
ఉథీర్ణం చాపి సుమహథ ధార్తరాష్ట్ర బలం రణే
21 హన్యతే నిహతం చైవ వినఙ్క్ష్యతి చ భారత
తవ కరొధహతా హయ ఏతే కౌరవాః శత్రుసూథన
22 తవాం హి చక్షుర్హణం వీరం కొపయిత్వా సుయొధనః
స మిత్ర బన్ధుః సమరే పరాణాంస తయక్ష్యతి థుర్మతిః
23 తవ కరొధహతః పూర్వం థేవైర అపి సుథుర్జయః
శరతల్పగతః శేతే భీష్మః కురుపితామహః
24 థుర్లభొ హి జయస తేషాం సంగ్రామే రిపుసూథన
యాతా మృత్యువశం తే వై యేషాం కరొథ్ధొ ఽసి పాణ్డవ
25 రాజ్యం పరాణాః పరియాః పుత్రాః సౌఖ్యాని వివిధాని చ
అచిరాత తస్య నశ్యన్తి యేషాం కరుథ్థొ ఽసి మానథ
26 వినష్టాన కౌరవాన మన్యే సపుత్రపశుబాన్ధవాన
రాజధర్మపరే నిత్యం తవయి కరుథ్ధే యుధిష్ఠిర
27 తతొ భీమొ మహాబాహుః సాత్యకిశ చ మహారదః
అభివాథ్య గురుం జయేష్ఠం మార్గణైః కషతవిక్షతౌ
సదితావ ఆస్తాం మహేష్వాసౌ పాఞ్చాల్యైః పరివారితౌ
28 తౌ థృష్ట్వ ముథితౌ వీరౌ పరాఞ్జలీచాగ్రతః సదితౌ
అభ్యనన్థత కౌన్తేయస తావ ఉభౌ భీమ సాత్యకీ
29 థిష్ట్యా పశ్యామి వాం వీరౌ విముక్తౌ సైన్యసాగరాత
థరొణ గరాహాథ థురాధర్షాథ ధార్థిక్య మకరాలయాత
థిష్ట్యా చ నిర్జితాః సంఖ్యే పృదివ్యాం సర్వపార్దివాః
30 యువాం విజయినౌ చాపి థిష్ట్యా పశ్యామి సంయుగే
థిష్ట్యా థరొణొ జితః సంఖ్యే హార్థిక్యశ చ మహాబలః
31 సైన్యార్ణవం సముత్తీర్ణౌ థిష్ట్యా పశ్యామి చానఘౌ
సమరశ్లాఘినౌ వీరౌ సమరేష్వ అపలాయినౌ
మమ పరాణసమౌ చైవ థిష్ట్యా పశ్యామి వామ అహమ
32 ఇత్య ఉక్త్వా పాణ్డవొ రాజా యుయుధాన వృకొథరౌ
సస్వజే పురుషవ్యాఘ్రౌ హర్షాథ బాష్పం ముమొచ హ
33 తతః పరముథితః సర్వం బలమ ఆసీథ విశాం పతే
పాణ్డవానాం జయం థృష్ట్వా యుథ్ధాయ చ మనొ థధే