ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 123

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 123)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [ధృ]
తదాగతేషు శూరేషు తేషాం మమ చ సంజయ
కిం వై భీమస తథాకార్షీత తన మమాచక్ష్వ సంజయ
2 [స]
విరదొ భీమసేనొ వై కర్ణ వాక్శల్య పీడితః
అమర్షవశమ ఆపన్నః ఫల్గునం వాక్యమ అబ్రవీత
3 పునః పునస తూబరక మూఢ ఔథరికేతి చ
అకృతాస్త్రక మా యొధీర బాల సంగ్రామకాతర
4 ఇతి మామ అబ్రవీత కర్ణః పశ్యతస తే ధనంజయ
ఏవం వక్తా చ మే వధ్యస తేన చొక్తొ ఽసమి భారత
5 ఏతథ వరతం మహాబాహొ తవయా సహ కృతం మయా
యదైతన మమ కౌనేయ తదా తవ న సంశయః
6 తథ వధాయ నరశ్రేష్ఠ సమరైతథ వచనం మమ
యదా భవతి తత సత్యం తదా కురు ధనంజయ
7 తచ ఛరుత్వా వచనం తస్య భీమస్యామిత విక్రమః
తతొ ఽరజునొ ఽబరవీత కర్ణం కిం చిథ అభ్యేత్య సంయుగే
8 కర్ణ కర్ణ వృదా థృష్టే సూతపుత్రాత్మ సంస్తుత
అధర్మబుథ్ధే శృణు మే యత తవా వక్ష్యామి సాంప్రతమ
9 థవివిధం కర్మ శూరాణాం యుథ్ధే జయపరాజయౌ
తౌ చాప్య అనిత్యౌ రాధేయ వాసవస్యాపి యుధ్యతః
10 ముమూర్షుర యుయుధానేన విరదొ ఽసి విసర్జితః
యథృచ్ఛయా భీమసేనం విరదం కృతవాన అసి
11 అధర్మస తవ ఏష రాధేయ యత తవం భీమమ అవొచదాః
యుథ్ధధర్మం విజానన వై యుధ్యన్తమ అపలాయినమ
పూరయన్తం యదాశక్తి శూర కర్మాహవే తదా
12 పశ్యతాం సర్వసైన్యానాం కేశవస్య మమైవ చ
విరదొ భీమసేనేన కృతొ ఽసి బహుశొ రణే
న చ తవాం పరుషం కిం చిథ ఉక్తవాన పణ్డునన్థనః
13 యస్మాత తు బహు రూక్షం చ శరావితస తే వృకొథరః
పరొక్షం యచ చ సౌభథ్రొ యుష్మాభిర నిహతొ మమ
14 తస్మాథ అస్యావలేపస్య సథ్యః ఫలమ అవాప్నుహి
తవయా తస్య ధనుశ ఛిన్నమ ఆత్మనాశాయ థుర్మతే
15 తస్మాథ వధ్యొ ఽసి మే మూఢ స భృత్యబలవాహనః
కురు తవం సర్వకృత్యాని మహత తే భయమ ఆగతమ
16 హన్తాస్మి వృషసేనం తే పరేక్షమాణస్య సంయుగే
యే చాన్యే ఽపయ ఉపయాస్యన్తి బుథ్ధిమొహేన మాం నృపాః
తాంశ చ సర్వాన హనిష్యామి సత్యేనాయుధమ ఆలభే
17 తవాం చ మూఢాకృత పరజ్ఞమ అతిమానినమ ఆహవే
థృష్ట్వా థుర్యొధనొ మన్థొ భృశం తప్స్యతి పాతితమ
18 అర్జునేన పరతిజ్ఞాతే వధే కర్ణసుతస్య తు
మహాన సుతుములః శబ్థొ బభూవ రదినాం తథా
19 తస్మిన్న ఆకులసంగ్రామే వర్తమానే మహాభయే
మన్థరశ్మిః సహస్రాంశుర అస్తం గిరిమ ఉపాగమత
20 తతొ రాజన హృషీకేశః సంగ్రామశిరసి సదితమ
తీర్ణప్రతిజ్ఞం బీభత్సుం పరిష్వజ్యేథమ అబ్రవీత
21 థిష్ట్యా సంపాథితా జిష్ణొ పరతిజ్ఞా మహతీ తవయా
థిష్ట్యా చ నిహతః పాపొ వృథ్ధక్షత్రః సహాత్మజః
22 ధార్తరాష్ట్ర బలం పరాప్య థేవ సేనాపి భారత
సీథేత సమరే జిష్ణొ నాత్ర కార్యా విచారణా
23 న తం పశ్యామి లొకేషు చిన్తయన పురుషం కవ చిత
తవథృతే పురుషవ్యాఘ్ర య ఏతథ యొధయేథ బలమ
24 మహాప్రభావ బహవస తవయా తుల్యాధికాపి వా
సమేతాః పృదివీపాలా ధార్తరాష్ట్రస్య కారణాత
తే తవాం పరాప్య రణే కరుథ్ధం నాభ్యవర్తన్త థంశితాః
25 తవ వీర్యం బలం చైవ రుథ్ర శక్రాన్తకొపమమ
నేథృశం శక్నుయత కశ చిథ రణే కర్తుం పరాక్రమమ
యాథృశం కృతవాన అథ్య తవమ ఏకః శత్రుతాపనః
26 ఏవమ ఏవ హతే కర్ణే సానుబన్ధే థురాత్మని
వర్ధయిష్యామి భూయస తవాం విజితారిం హతథ్విషమ
27 తమ అర్జునః పరత్యువాచ పరసాథాత తవ మాధవ
పరతిజ్ఞేయం మయొత్తీర్ణా విబుధైర అపి థుస్తరా
28 అనాశ్చర్యొ జయస తేషాం యేషాం నాదొ ఽసి మాధవ
తవత్ప్రసాథాన మహీం కృత్స్నాం సంప్రాప్స్యతి యుధిష్ఠిరః
29 తవైవ భారొ వార్ష్ణేయ తవైవ విజయః పరభొ
వర్ధనీయాస తవ వయం పరేష్యాశ చ మధుసూథన
30 ఏవమ ఉక్తః సమయన కృష్ణః శనకైర వాహయన హయాన
థర్శయామ ఆస పార్దాయ కరూరమ ఆయొధనం మహత
31 [క]
పరార్దయన్తొ జయం యుథ్ధే పరతితం చ మహథ యశః
పృదివ్యాం శేరతే శూరాః పర్దివాస తవచ ఛరైర హతాః
32 వికీర్ణశస్త్రాభరణా విపన్నాశ్వరదథ్విపాః
సంఛిన్నభిన్న వర్మాణొ వైక్లవ్యం పరమం గతాః
33 స సత్త్వగతసత్త్వాశ చ పరభయా పరయా యుతాః
స జీవా ఇవ లక్ష్యన్తే గతసత్త్వా నరాధిపాః
34 తేషాం శరైః సవర్ణపుఙ్ఖైః శస్త్రైశ చ వివిధైః శితైః
వాహనైర ఆయుధైశ చైవ సంపూర్ణాం పశ్య మేథినీమ
35 వర్మభిశ చర్మభిర హారైః శిరొభిశ చ సకుణ్డలైః
ఉష్ణీషైర ముకుటైః సరగ్భిశ చూడామణిభిర అమ్బరైః
36 కణ్ఠసూత్రైర అఙ్గథైశ చ నిష్కైర అపి చ సుప్రభైః
అన్యైశ చాబ్రహణైశ చిత్రైర భాతి భారత మేథినీ
37 చామరైర వయజనైశ చిత్రైర ధవజైశ చాశ్వరదథ్విపైః
వివిధైశ చ పరిస్తొమైర అశ్వానాం చ పరకీర్ణకైః
38 కుదాభిశ చ విచిత్రాభిర వరూదైశ చ మహాధనైః
సంస్తీర్ణాం వసుధాం పశ్య చిత్రపట్టైర ఇవావృతామ
39 నాగేభ్యః పతితాన అన్యాన కల్పితేభ్యొ థవిపైః సహ
సింహాన వజ్రప్రణున్నేభ్యొ గిర్యగ్రేభ్య ఇవ చయుతాన
40 సంస్యూతాన వాజిభిః సార్ధం ధరణ్యాం పశ్య చాపరాన
పథాతిసాథి సంఘాంశ చ కషతజౌఘపరిప్లుతాన
41 [స]
ఏవం సంథర్శయన కృష్ణొ రణభూమిం కిరీటినః
సవైః సమేతః స ముథితః పాఞ్చజన్యం వయనాథయత