ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 116

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 116)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
తథ ఉథ్యతం మహాబాహుం థుఃశాసన రదం పరతి
తవరితం తవరణీయేషు ధనంజయ హితైషిణమ
2 తరిగర్తానాం మహేష్వాసాః సువర్ణవికృతధ్వజాః
సేనా సముథ్రమ ఆవిష్టమ ఆనర్తం పర్యవారయన
3 అదైనం రదవంశేన సర్వతః సంనివార్య తే
అవాకిరఞ శరవ్రాతైః కరుథ్ధాః పరమధన్వినః
4 అజయథ రాజపుత్రాంస తాన యతమానాన మహారణే
ఏకః పఞ్చాశతం శత్రూన సాత్యకిః సత్యవిక్రమః
5 సంప్రాప్య భారతీమధ్యం తలఘొషసమాకులమ
అసి శక్తిగథా పూర్ణమ అప్లవం సలిలం యదా
6 తత్రాథ్భుతమ అపశ్యామ శైనేయ చరితం రణే
పరతీచ్యాం థిశి తం థృష్ట్వా పరాచ్యాం పశ్యామ లాఘవాత
7 ఉథీచీం థక్షిణాం పరాచీం పరతీచీం పరసృతస తదా
నృత్యన్న ఇవాచరచ ఛూరొ యదా రదశతం తదా
8 తథ థృష్ట్వా చరితం తస్య సింహవిక్రాన్త గామినః
తరిగర్తాః సంన్యవర్తన్త సంతప్తాః సవజనం పరతి
9 తమ అన్యే శూరసేనానాం శూరాః సంఖ్యే నయవారయన
నియచ్ఛన్తః శరవ్రాతైర మత్తం థవిపమ ఇవాఙ్కుశైః
10 తన నయవారయథ ఆయస్తాన ముహూర్తమ ఇవ సాత్యకిః
తతః కలిఙ్గైర యుయుధే సొ ఽచిన్త్యబలవిక్రమః
11 తాం చ సేనామ అతిక్రమ్య కలిఙ్గానాం థురత్యయామ
అద పార్దం మహాబాహుర ధనంజయమ ఉపాసథత
12 తరన్న ఇవ జలే శరాన్తొ యదా సదలమ ఉపేయివాన
తం థృష్ట్వా పురుషవ్యాఘ్రం యుయుధానః సమాశ్వసత
13 తమ ఆయాన్తమ అభిప్రేక్ష్య కేశవొ ఽరజునమ అబ్రవీత
అసావ ఆయాతి శైనేయస తవ పార్ద పథానుగః
14 ఏష శిష్యః సఖా చైవ తవ సత్యపరాక్రమః
సర్వాన యొధాంస తృణీ కృత్యవిజిగ్యే పురుషర్షభః
15 ఏష కౌరవ యొధానాం కృత్వా ఘొరమ ఉపథ్రవమ
తవ పరాణైః పరియతరః కిరీటిన నేతి సాత్యకిః
16 ఏష థరొణం తదా భొజం కృతవర్మాణమ ఏవ చ
కథర్దీ కృత్యవిశికైః ఫల్గునాభ్యేతి సాత్యకిః
17 ధర్మరాజ పరియాన్వేషీ హత్వా యొధాన వరాన వరాన
శూరశ చైవ కృతాస్త్రశ చ ఫల్గునాభ్యేతి సాత్యకిః
18 కృత్వా సుథుష్కరం కర్మ సైన్యమధ్యే మహాబలః
తవ థర్శనమ అన్విచ్ఛన పాణ్డవాభ్యేతి సాత్యకిః
19 బహూన ఏకరదేనాజౌ యొధయిత్వా మహారదాన
ఆచార్య పరముఖాన పార్ద ఆయాత్య ఏష హి సాత్యకిః
20 సవబాహుబలమ ఆశ్రిత్య విథార్య చ వరూదినీమ
పరేషితొ ధర్మపుత్రేణ పర్దైషొ ఽభయేతి సాత్యకిః
21 యస్య నాసిత సమొ యొధః కౌరవేషు కదంచనన
సొ ఽయమ ఆయాతి కౌన్తేయ సాత్యకిః సత్యవిక్రమః
22 కురుసైన్యాథ విముక్తొ వై సింహొ మధ్యాథ గవామ ఇవ
నిహత్య బహులాః సేనాః పార్దైషొ ఽభయేతి సాత్యకిః
23 ఏష రాజసహస్రాణాం వక్త్రైః పఙ్కజ సంనిభైః
ఆస్తీర్య వసుధాం పార్ద కషిప్రమ ఆయాతి సాత్యకిః
24 ఏష థుర్యొధనం జిత్వా భరాతృభిః సహితం రణే
నిహత్య జలసంధం చ కషిప్రమ ఆయాతి సాత్యకిః
25 రుధిరౌఘవతీం కృత్వా నథీం శొణితకర్థమామ
తృణవన నయస్య కౌరవ్యాన ఏష ఆథాతి సాత్యకిః
26 తతొ ఽపరహృష్టః కౌన్తేయః కేశవం వాక్యమ అబ్రవీత
న మే పరియం మహాబాహొ యన మామ అభ్యేతి సాత్యకిః
27 న హి జానామి వృత్తాన్తం ధర్మరాజస్య కేశవ
సాత్వతేన విహీనః స యథి జీవతి వాన వా
28 ఏతేన హి మహాబాహొ రక్షితవ్యః స పార్దివః
తమ ఏష కదమ ఉత్సృజ్య మమ కృష్ణ పథానుగః
29 రాజా థరొణాయ చొత్సృష్టః సైన్ధవశ చానిపాతితః
పరత్యుథ్యాతశ చ శైనేయమ ఏష భూరిశ్రవా రణే
30 సొ ఽయం గురుతరొ భారః సైన్ధవాన మే సమాహితః
జఞాతవ్యశ చ హి మే రాజా రక్షితవ్యశ చ సాత్యకిః
31 జయథ్రదశ చ హన్తవ్యొ లమ్బతే చ థివాకరః
శరాన్తశ చైష మహాబాహుర అల్పప్రాణశ చ సాంప్రతమ
32 పరిశ్రాన్తా హయాశ చాస్య హయయన్తా చ మాధవ
న చ భూరిశ్రవాః శరాన్తః స సహాయశ చ కేశవ
33 అపీథానీం భవేథ అస్య కషేమమ అస్మిన సమాగమే
కచ చిన న సాగరం తీర్త్వా సాత్యకిః సత్యవిక్రమః
గొష్పథం పరాప్య సీథేత మహౌజాః శినిపుంగవః
34 అపి కౌరవ ముఖ్యేన కృతాస్త్రేణ మహాత్మనా
సమేత్య భూరిశ్రవసా సవస్తిమాన సాత్యకిర భవేత
35 వయతిక్రమమ ఇమం మన్యే ధర్మరాజస్య కేశవ
ఆచార్యాథ భయమ ఉత్సృజ్య యః పరేషయతి సాత్యకిమ
36 గరహణం ధర్మరాజస్య ఖగః శయేన ఇవామిషమ
నిత్యమ ఆశంసతే థరొణః కచ చిత సయాత కుశలీ నృపః