ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 117

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 117)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
తమ ఆపతన్తం సంప్రేక్ష్య సాత్వతం యుథ్ధథుర్మథమ
కరొధాథ భూరిశ్రవా రాజన సహసా సముపాథ్రవత
2 తమ అబ్రవీన మహాబాహుః కౌరవ్యః శినిపుంగవమ
అథ్య పరాప్తొ ఽసి థిష్ట్యా మే చక్షుర్విషయమ ఇత్య ఉత
3 చిరాభిలషితం కామమ అథ్య పరాప్స్యామి సంయుగే
న హి మే మొక్ష్యసే జీవన యథి నొత్సేజసే రణమ
4 అథ్య తవాం సమరే హత్వా నిత్యం శూరాభిమానినమ
నన్థయిష్యామి థాశార్హ కురురాజం సుయొధనమ
5 అథ్య మథ్బాణనిర్థగ్ధం పతితం ధరణీతలే
థరక్ష్యతస తవాం రణే వీరౌ సహితౌ కేశవార్జునౌ
6 అథ్య ధర్మసుతొ రాజా శరుత్వా తవాం నిహతం మయా
సవ్రీడొ భవితా సథ్యొ యేనాసీహ పరవేశితః
7 అథ్య మే విక్రమం పార్దొ విజ్ఞాస్యతి ధనంజయః
తవయి భూమౌ వినిహతే శయానే రుధిరొక్షితే
8 చిరాభిలషితే హయ అథ్య తవయా సహ సమాగమః
పురా థేవాసురే యుథ్ధే శక్రస్య బలినా యదా
9 అథ్య యుథ్ధం మహాఘొరం తవ థాస్యామి సాత్వత
తతొ జఞాస్యసి తత్త్వేన మథ్వీర్యబలపౌరుషమ
10 అథ్య సంయమనీ యాతా మయా తవం నిహతొ రణే
యదా రామానుజేనాజౌ రావణిర లక్ష్మణేన వై
11 అథ్య కృష్ణశ చ పార్దశ చ ధర్మరాజశ చ మాధవ
హతే తవయి నిరుత్సాహా రణం తయక్ష్యన్త్య అసంశయమ
12 అథ్య తే ఽపచితిం కృత్వా శితైర మాధవ సాయకైః
తత సత్రియొ నన్థయిష్యామి యే తవయా నిహతా రణే
13 చక్షుర్విషయసంప్రాప్తొ న తవం మాధవ మొక్ష్యసే
సింహస్య విషయం పరాప్తొ యదా కషుథ్రమృగస తదా
14 యుయుధానస తు తం రాజన పరత్యువాచ హసన్న ఇవ
కౌరవేయ న సంత్రాసొ విథ్యతే మమ సంయుగే
15 స మాం నిహన్యాత సంగ్రామే యొ మాం కుర్యాన నిరాయుధమ
సమాస తు శాశ్వతీర హన్యాథ యొ మాం హన్యాథ ధి సంయుగే
16 కిం మృషొక్తేన బహునా కర్మణా తు సమాచర
శారథస్యేవ మేఘస్య గర్జితం నిష్ఫలం హి తే
17 శరుత్వైతథ గర్జితం వీర హాస్యం హి మమ జాయతే
చిరకాలేప్సితం లొకే యుథ్ధమ అథ్యాస్తు కౌరవ
18 తవరతే మే మతిస తాత తవయి యుథ్ధాభికాఙ్క్షిణి
నాహత్వా సంనివర్తిష్యే తవామ అథ్య పురుషాధమ
19 అన్యొన్యం తౌ తథా వాగ్భిస తక్షన్తౌ నరపుఙ్గవౌ
జిఘాంసూ పరమక్రుథ్ధావ అభిజఘ్నతుర ఆహవే
20 సమేతౌ తౌ నరవ్యాఘ్రౌ శుష్మిణౌ సపర్ధినౌ రణే
థవిరథావ ఇవ సంక్రుథ్ధౌ వాశితార్దే మథొత్కటౌ
21 భీరి శరవాః సాత్యకిశ చ వవర్షతుర అరింథమౌ
శరవర్షాణి భీమాని మేఘావ ఇవ పరస్పరమ
22 సౌమథత్తిస తు శైనేయం పరచ్ఛాథ్యేషుభిర ఆశుగైః
జిఘాంసుర భరతశ్రేష్ఠ వివ్యాధ నిశితైః శరైః
23 థశభిః సాత్యకిం విథ్ధ్వా సౌమథత్తిర అదాపరాన
ముమొచ నిశితాన బాణాఞ జిఘాంసుః శినిపుంగవమ
24 తాన అస్య విశిఖాంస తీక్ష్ణాన అన్తరిక్షే విశాం పతే
అప్రాప్తాన అస్త్రమాయాభిర అగ్రసత సాత్యకిః పరభొ
25 తౌ పృదక శరవర్షాభ్యామ అవర్షేతాం పరస్పరమ
ఉత్తమాభిజనౌ వీరౌ కురు వృష్ణియశః కరౌ
26 తౌ నఖైర ఇవ శార్థూలౌ థన్తైర ఇవ మహాథ్విపౌ
రక్తశక్తిభిర అన్యొన్యం థన్తైర ఇవ మహాథ్విపౌ
రదశక్తిభిర అన్యొన్యం విశిఖైశ చాప్య అకృన్తతామ
27 నిర్భిథన్తౌ హి గాత్రాణి విక్షరన్తౌ చ శొణితమ
వయష్టమ్భయేతామ అన్యొన్యం పరాణథ్యూతాభిథేవినౌ
28 ఏవమ ఉత్తమకర్మాణౌ కురు వృష్ణియశః కరౌ
పరస్పరమ అయుధ్యేతాం వారణావ ఇవ యూదపౌ
29 తావ అథీర్ఘేణ కాలేన బరహ్మలొకపురస్కృతౌ
జిగీషన్తౌ పరం సదానమ అన్యొన్యమ అభిజఘ్నతుః
30 సాత్యకిః సౌమథత్తిశ చ శరవృష్ట్యా పరస్పరమ
హృష్టవథ ధార్తరాష్ట్రాణాం పశ్యతామ భయవర్షతామ
31 సంప్రైక్షన్త జనాస తత్ర యుధ్యమానౌ యుధాం పతీ
యూదపౌ వాశితా హేతొః పరయుథ్ధావ ఇవ కుఞ్జరౌ
32 అన్యొన్యస్య హయాన హత్వా ధనుషీ వినికృత్య చ
విరదావ అసియుథ్ధాయ సమేయాతాం మహారణే
33 ఆర్షభే చర్మణీ చిత్రే పరగృహ్య విపులే శుభే
వికొశౌ చాప్య అసీ కృత్వా సమరే తౌ విచేరతుః
34 చరన్తౌ వివిధాన మార్గాన మణ్డలాని చ భాగశః
ముహుర ఆజఘ్నతుః కరుథ్ధావ అన్యొన్యమ అరిమర్థనౌ
35 స ఖడ్గౌ చిత్రవర్మాణౌ స నిష్కాఙ్గథభూషణౌ
రణే రణొత్కటౌ రాజన్న అన్యొన్యం పర్యకర్షతామ
36 ముహూర్తమ ఇవ రాజేన్థ్ర పరికృష్య పరస్పరమ
పశ్యతాం సర్వసైన్యానాం వీరావ ఆశ్వసతాం పునః
37 అసిభ్యాం చర్మణీ శుభ్రే విపులే చ శరావరే
నికృత్య పురుషవ్యాఘ్రౌ బాహుయుథ్ధం పరచక్రతుః
38 వయూఢొరస్కౌ థీర్ఘభుజౌ నియుథ్ధ కుశలావ ఉభౌ
బాహుభిః సమసజ్జేతామ ఆయసైః పరిఘైర ఇవ
39 తయొర ఆసన భుజాగాతా నిగ్రహప్రగ్రహౌ తదా
శిక్షా బలసముథ్భూతాః సర్వయొధప్రహర్షణాః
40 తయొర నృవరయొ రాజన సమరే యుధ్యమానయొః
భీమొ ఽభవన మహాశబ్థొ వజ్రపర్వతయొర ఇవ
41 థవిపావ ఇవ విషాణాగ్రైః శృఙ్గైర ఇవ మహర్షభౌ
యుయుధాతే మహాత్మానౌ కురు సాత్వత పుంగవౌ
42 కషీణాయుధే సాత్వతే యుధ్యమానే; తతొ ఽబరవీథ అర్జునం వాసుథేవః
పశ్యస్వైనం విరదం యుధ్యమానం; రణే కేతుం సర్వధనుర్ధరాణామ
43 పరవిష్టొ భారతీం సేనాం తవ పాణ్డవ పృష్ఠతః
యొధితశ చ మహావీర్యైః సర్వైర భారత భారతైః
44 పరిశ్రాన్తొ యుధాం శరేష్ఠః సంప్రాప్తొ భూరిథక్షిణమ
యుథ్ధకాఙ్క్షిణమ ఆయాన్తం నైతత సమమ ఇవార్జున
45 తతొ భూరిశ్రవాః కరుథ్ధాః సాత్యకిం యుథ్ధథుర్మథమ
ఉథ్యమ్య నయహనథ రాజన మత్తొ మత్తమ ఇవ థవిపమ
46 రదస్దయొర థవయొర యుథ్ధే కరుథ్ధయొర యొధముఖ్యయొః
కేశవార్జునయొ రాజన సమరే పరేక్షమాణయొః
47 అద కృష్ణొ మహాబాహుర అర్జునం పరత్యభాషత
పశ్య వృష్ణ్యన్ధకవ్యాఘ్రం సౌమథత్తి వశంగతమ
48 పరిశ్రాన్తం గతం భూమౌ కృత్వా కర్మ సుథుష్కరమ
తవాన్తేవాసినం శూరం పాలయార్జున సాత్యకిమ
49 న వశం యజ్ఞశీలస్య గచ్ఛేథ ఏష వరారిహన
తవత్కృతే పురుషవ్యాఘ్ర తథ ఆశు కరియతాం విభొ
50 అదాబ్రవీథ ధృష్టమనా వాసుథేవం ధనంజయః
పశ్య వృష్ణిప్రవీరేణ కరీడన్తం కురుపుంగవమ
మహాథ్విపేనేవ వనే మత్తేన హరియూదపమ
51 హాహాకారొ మహాన ఆసీత సైన్యానాం భరతర్షభ
యథ ఉథ్యమ్య మహాబాహుః సాత్యకిం నయహనథ భువి
52 స సింహ ఇవ మాతఙ్గం వికర్షన భూరిథక్షిణః
వయరొచత కురుశ్రేష్ఠః సాత్వత పరవరం యుధి
53 అద కొశాథ వినిష్కృష్య ఖడ్గం భూరిశ్రవా రణే
మూర్ధజేషు నిజగ్రాహ పథా చొరస్య అతాడయత
54 తదా తు పరికృష్యన్తం థృష్ట్వా సాత్వతమ ఆహవే
వాసుథేవస తతొ రాజన భూయొ ఽరజునమ అభాషత
55 పశ్య వృష్ణ్యన్ధకవ్యాఘ్రం సౌమథత్తి వశంగతమ
తవ శిష్యం మహాబాహొ ధనుష్య అనవరం తవయా
56 అసత్యొ విక్రమః పార్ద యత్ర భూరిశ్రవా రణే
ఇశేషయతి వార్ష్ణేయం సాత్యకిం సత్యవిక్రమమ
57 ఏవమ ఉక్తొ మహాబాహుర వాసుథేవేన పాణ్డవః
మనసా పూజయామ ఆస భూరిశ్రవసమ ఆహవే
58 వికర్షన సత్వత శరేష్ఠం కరీడమాన ఇవాహవే
సంహర్షయతి మాం భూయః కురూణాం కీర్తివర్ధనః
59 పరవరం వృష్ణివీరాణాం యన న హన్యాథ ధి సాత్యకిమ
మహాథ్విపమ ఇవారణ్యే మృగేన్థ్ర ఇవ కర్షతి
60 ఏవం తు మనసా రాజన పార్దః సంపూజ్య కౌరవమ
వాసుథేవం మహాబాహుర అర్జునః పరత్యభాషత
61 సైన్ధవాసక్తథృష్టిత్వాన నైనం పశ్యామి మాధవ
ఏష తవ అసుకరం కర్మ యాథవార్దే కరొమ్య అహమ
62 ఇత్య ఉక్త్వా వచనం కుర్వన వాసుథేవస్య పాణ్డవః
స ఖడ్గం యజ్ఞశీలస్య పత్రిణా బాహుమ అచ్ఛినత