ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 115

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 115)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [ధృ]
అహన్య అహని మే థీప్తం యశః పతతి సంజయ
హతా మే బహవొ యొధా మన్యే కాలస్య పర్యయమ
2 ధనంజయస తు సంక్రుథ్ధః పరవిష్టొ మామకం బలమ
రక్షితం థరొణకర్ణాభ్యామ అప్రవేశ్యం సురైర అపి
3 తాభ్యామ ఊర్జితవీర్యాభ్యామ ఆప్యాయిత పరాక్రమః
సహితః కృష్ణ భీమాభ్యాం శినీనామ ఋషభేణ చ
4 తథా పరభృతి మా శొకొ థహత్య అగ్నిర ఇవాశయమ
గరస్తాన హి పరతిపశ్యామి భూమిపాలాన స సైన్ధవాన
5 అప్రియం సుమహత కృత్వా సిన్ధురాజః కిరీటినః
చక్షుర్విషయమ ఆపన్నః కదం ముచ్యేత జీవితః
6 అనుమానాచ చ పశ్యామి నాస్తి సంజయ సైన్ధవః
యుథ్ధం తు తథ యదావృత్తం తన మమాచక్ష్వ పృచ్ఛతః
7 యచ చ విక్షొభ్య మహతీం సేనాం సంలొడ్య చాసకృత
ఏకః పరవిష్టః సంక్రుథ్ధొ నలినీమ ఇవ కుఞ్జరః
8 తస్య వృష్ణిప్రవీరస్య బరూహి యుథ్ధం యదాతదమ
ధనంజయార్దే యత తస్య కుశలొ హయ అసి సంజయ
9 [స]
తదా తు వైకర్తన పీడితం తం; భీమం పరయాన్తం పురుషప్రవీరమ
సమీక్ష్య రాజన నరవీరమధ్యే; శినిప్రవీరొ ఽనుయయౌ రదేన
10 నథన యదా వజ్రధరస తపాన్తే; జవలన యదా జలథాన్తే చ సూర్యః
నిఘ్నన్న అనింత్రాన ధనుషా థృఢేన; సంకమ్పయంస తవ పుత్రస్య సేనామ
11 తం యాన్తమ అశ్వై రజతప్రకాశైర; ఆయొధనే నరవీరం చరన్తమ
నాశక్నువన వారయితుం తవథీయాః; సర్వే రదా భారత మాధవాగ్ర్యమ
12 అమర్షపూర్ణస తవ అనివృత్త యొధీ; శరాసనీ కాఞ్చనవర్మ ధారీ
అలమ్బుసః సాత్యకిం మాధవాగ్ర్యమ; అవారయథ రాజవరొ ఽభిపత్య
13 తయొర అభూథ భారత సంప్రహారస; తదాగతొ నైవ బభూవ కశ చిత
పరైక్షన్త ఏవాహవ శొభినౌ తౌ; యొధాస తవథీయాశ చ పరే చ సర్వే
14 అవిధ్యథ ఏనం థశభిః పృషత్కైర; అలమ్బుసొ రాజవరః పరసహ్య
అనాగతాన ఏవ తు తాన పృషత్కాంశ; చిచ్ఛేథ బాణైః శినిపుంగవొ ఽపి
15 పునః స బాణైస తరిభిర అగ్నికల్పైర; ఆకర్ణపూర్ణైర నిశితైః సుపుఙ్ఖైః
వివ్యాధ థేహావరణం విథార్య; తే సాత్యకేర ఆవివిశుః శరీరమ
16 తైః కాయమ అస్యాగ్న్య అనిలప్రభావైర; విథార్య బాణైర అపరైర జవలథ్భిః
ఆజఘ్నివాంస తాన రజతప్రకాశాన; అశ్వాంశ చతుర్భిశ చతురః పరసహ్య
17 తదా తు తేనాభిహతస తరస్వీ; నప్తా శినేశ చక్రధర పరభావః
అలమ్బుసస్యొత్తమ వేగవథ్భిర; హయాంశ చతుర్భిర నిజఘాన బాణైః
18 అదాస్య సూతస్య శిరొ నికృత్య; భల్లేన కాలానలసంనిభేన
సకుణ్డలం పూర్ణశశిప్రకాశం; భరాజిష్ణు వక్త్రం నిచకర్త థేహాత
19 నిహత్య తం పార్దివ పుత్రపౌత్రం; సంఖ్యే మధూనామ ఋషభః పరమాదీ
తతొ ఽనవయాథ అర్జునమ ఏవ వీరః; సైన్యాని రాజంస తవ సంనివార్య
20 అన్వాగతం వృష్ణివరం సమీక్ష్య; తదారిమధ్యే పరివర్తమానమ
ఘనన్తం కురూణామ ఇషుభిర బలాని; పునః పునర వాయుర ఇవాభ్రపూగాన
21 తతొ ఽవహన సైన్ధవాః సాధు థాన్తా; గొక్షీరకున్థేన్థు హిమప్రకాశాః
సువర్ణజాలావతతాః సథశ్వా; యతొ యతః కామయతే నృసింహః
22 అదాత్మజాస తే సహితాభిపేతుర; అన్యే చ యొధాస తవరితాస తవథీయాః
కృత్వా ముఖం భారత యొధముఖ్యం; థుఃశాసనం తవత్సుతమ ఆజమీఢ
23 తే సర్వతః సంపరివార్య సంఖ్యే; శైనేయమ ఆజఘ్నుర అనీక సాహాః
స చాపి తాన పరవరః సాత్వతానాం; నయవారయథ బాణజాలేన వీరః
24 నివార్య తాంస తూర్ణమ అమిత్రఘాతీ; నప్తా శినేః పత్రిభిర అగ్నికల్పైః
థుఃశాసనస్యాపి జఘాన వాహాన; ఉథ్యమ్య బాణాసనమ ఆజమీఢ