ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 108

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 108)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [ధృ]
అత్యథ్భుతమ అహం మన్యే భీమసేనస్య విక్రమమ
యత కర్ణం యొధయామ ఆస సమరే లఘువిక్రమమ
2 తరిథశాన అపి చొథ్యుక్తాన సర్వశస్త్రధరాన యుధి
వారయేథ యొ రణే కర్ణః స యక్షసురమానవాన
3 స కదం పాణ్డవం యుథ్ధే భరాజమానమ ఇవ శరియా
నాతరత సంయుగే తాతస తన మమాచక్ష్వ సంజయ
4 కదం చ యుథ్ధం భూయొ ఽభూత తయొః పరాణథురొథరే
అత్ర మన్యే సమాయత్తొ జయొ వాజయ ఏవ వా
5 కర్ణం పరాప్య రణే సూత మమ పుత్రః సుయొధనః
జేతుమ ఉత్సహతే పార్దాన స గొవిన్థాన స సాత్వతాన
6 శరుత్వా తు నిర్జితం కర్మమ అసకృథ భీమకర్మణా
భీమసేనేన సమరే మొహ ఆవిశతీవ మామ
7 వినష్టాన కౌరవాన మన్యే మమ పుత్రస్య థుర్నయైః
న హి కర్ణొ మహేష్వాసాన పార్దాఞ జయేష్యతి సంజయ
8 కృతవాన యాని యుథ్ధాని కర్ణః పాణ్డుసుతైః సహ
సర్వత్ర పాణ్డవాః కర్ణమ అజయన్త రణాజిరే
9 అజయ్యాః పాణ్డవాస తాత థేవైర అపి స వాసవైః
న చ తథ బుధ్యతే మన్థః పుత్రొ థుర్యొధనొ మమ
10 ధనం ధనేశ్వరస్యేవ హృత్వా పార్దస్య మే సుతః
మధు పరేప్సుర ఇవాబుథ్ధిః పరపాతం నావబుధ్యతే
11 నికృత్యా నికృతిప్రజ్ఞొ రాజ్యం హృత్వా మహాత్మనామ
జితాన ఇత్య ఏవ మన్వానః పాణ్డవాన అవమన్యతే
12 పుత్రస్నేహాభిభూతేన మయా చాప్య అకృతాత్మనా
ధర్మే సదితా మహాత్మానొ నికృతాః పాణునన్థనాః
13 శమ కామః సథా పార్దొ థీర్ఘప్రేక్షీ యుధిష్ఠిరః
అశక్త ఇతి మన్వానైః పుత్రైర మమ నిరాకృతః
14 తాని థుఃఖాన్య అనేకాని విప్రకారాంశ చ సర్వశః
హృథి కృత్వా మహాబాహుర భీమొ ఽయుధ్యత సూతజమ
15 తస్మాన మే సంజయ బరూహి కర్ణ భీమౌ యదా రణే
అయుధ్యేతాం యుధి శరేష్ఠౌ పరస్పరవధైషిణౌ
16 [స]
శృణు రాజన యదావృత్తః సంగ్రామః కర్ణ భీమయొః
పరస్పరవధ పరేప్స్వొర వనే కుఞ్జరయొర ఇవ
17 రాజన వైకర్తనొ భీమం కరుథ్ధః కరుథ్ధమ అరింథమమ
పరాక్రాన్తం పరాక్రమ్య వివ్యాధ తరింశతా శరైః
18 మహావేగైః పరసన్నాగ్రైః శాతకుమ్భపరిష్కృతైః
ఆహనథ భరతశ్రేష్ఠ భీమం వైకర్తనః శరైః
19 తస్యాస్యతొ ధనుర భీమశ చకర్త నిశితైస తరిభీః
రదనీడాచ చ యన్తారం భల్లేనాపాతయత కషితౌ
20 స కాఙ్క్షన భీమసేనస్య వధం వైకర్తనొ వృషః
శక్తిం కనకవైడూర్య చిత్రథణ్డాం పరామృశత
21 పరగృహ్య చ మహాశక్తిం కాలశక్తిమ ఇవాపరామ
సముత్క్షిప్య చ రాధేయః సంధాయ చ మహాబలః
చిక్షేప భీమసేనాయ జీవితాన్తకరీమ ఇవ
22 శక్తిం విసృజ్య రాధేయః పురంథర ఇవాశనిమ
ననాథ సుమహానాథం బలవాన సూతనన్థనః
తం చ నాథం తతః శరుత్వా పుత్రాస తే హృషితాభవన
23 తాం కర్ణ భుజనిర్ముక్తామ అర్కవైశ్వానర పరభామ
శక్తిం వియతి చిచ్ఛేథ భీమః సప్తభిర ఆశుగైః
24 ఛిత్త్వా శక్తిం తతొ భీమొ నిర్ముక్తొరగ సంనిభామ
మార్గమాణ ఇవ పరాణాన సూతపుత్రస్య మారిష
25 పరాహిణొన నవ సంరబ్ధః శరాన బర్హిణవాససః
సవర్ణపుఙ్ఖాఞ శిలా ధౌతాన యమథణ్డొపమాన మృధే
26 కర్ణొ ఽపయ అన్యథ ధనుర గృహ్య హేమపృష్ఠం థురాసథమ
వికృష్య చ మహాతేజా వయసృజత సాయకాన నవ
27 తాన పాణ్డుపుత్రశ చిచ్ఛేథ నవభిర నతపర్వభిః
వసు షేణేన నిర్ముక్తాన నవ రాజన మహాశరాన
ఛిత్త్వా భీమొ మహారాజ నాథం సింహ ఇవానథత
28 తౌ వృషావ ఇవ నర్థన్తౌ బలినౌ వాశితాన్తరే
శార్థూలావ ఇవ చాన్యొన్యమ అత్యర్దం చ హయ అగర్జతామ
29 అన్యొన్యం పరజిహీర్షన్తావ అన్యొన్యస్యాన్తరైషిణౌ
అన్యొన్యమ అభివీక్షన్తౌ గొష్ఠేష్వ ఇవ మహర్షభౌ
30 మహాగజావ ఇవాసాథ్య విషాణాగ్రైః పరస్పరమ
శరైః పూర్ణాయతొత్సృష్టైర అన్యొన్యమ అభిజఘ్నతుః
31 నిర్థహన్తౌ మహారాజ శరవృష్ట్యా పరస్పరమ
అన్యొన్యమ అభివీక్షన్తౌ కొపాథ వివృతలొచనౌ
32 పరహసన్తౌ తదాన్యొన్యం భర్త్సయన్తౌ ముహుర ముహుః
శఙ్ఖశబ్థం చ కుర్వాణౌ యుయుధాతే పరస్పరమ
33 తస్య భీమః పునశ చాపం ముష్టౌ చిచ్ఛేథ మారిష
శఙ్ఖవర్ణాశ చ తాన అశ్వాన బాణైర నిన్యే యమక్షయమ
34 తదా కృచ్ఛ్రగతం థృష్ట్వా కర్ణం థుర్యొధనొ నృపః
వేపమాన ఇవ కరొధాథ వయాథిథేశాద థుర్జయమ
35 గచ్ఛ థుర్జయ రాధేయం పురా గరసతి పాణ్డవః
జహి తూబరకం కషిప్రం కర్ణస్య బలమ ఆథధత
36 ఏవమ ఉక్తస తదేత్య ఉక్త్వా తవ పుత్రస తవాత్మజమ
అభ్యథ్రవథ భీమసేనం వయాసక్తం వికిరఞ శరాన
37 స భీమం నవభిర బాణైర అశ్వాన అష్టభిర అర్థయత
షడ్భిః సూతం తరిభిః కేతుం పునస తం చాపి సప్తభిః
38 భీమసేనొ ఽపి సంక్రుథ్ధః సాశ్వయన్తారమ ఆశుగైః
థుర్జయం భిన్నమర్మాణమ అనయథ యమసాథనమ
39 సవలంకృతం కషితౌ కషుణ్ణం చేష్టమానం యదొరగమ
రుథన్న ఆర్తస తవ సుతం కర్ణశ చక్రే పరథక్షిణమ
40 స తు తం విరదం కృత్వా సమయన్న అత్యన్తవైరిణమ
సమాచినొథ బాణగణైః శతఘ్నీమ ఇవ శఙ్కుభిః
41 తదాప్య అతిరదః కర్ణొ భిథ్యమానః సమ సాయకైః
న జహౌ సమరే భీమం థరుథ్ధ రూపం పరంతపః