ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 109

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 109)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
స తదా విరదః కర్ణః పునర భీమేన నిర్జితః
రదమ అన్యం సమాస్దాయ సథ్యొ వివ్యాధ పాణ్డవమ
2 మహాగజావ ఇవాసాథ్య విషాణాగ్రైః పరస్పరమ
శరైః పూర్ణాయతొత్షృష్టైర అన్యొన్యమ అభిజఘ్నతుః
3 అద కర్ణః శరవ్రాతైర భీమం బలవథ అర్థయత
ననాథ బలవన నాథం పునర వివ్యాధ చొరసి
4 తం భీమొ థశభిర బాణైః పరత్యవిధ్యథ అజిహ్మగైః
పునర వివ్యాధ వింశత్యా శరాణాం నతపర్వణామ
5 కర్ణస తు నవభిర భీమం విథ్ధ్వా రాజన సతనాన్తరే
ధవజమ ఏకేన వివ్యాధ సాయకేన శితేన హ
6 సాయకానాం తతః పార్దస తరిషష్ట్యా పరత్యవిధ్యత
తొత్త్రైర ఇవ మహానాగం కశాభిర ఇవ వాజినమ
7 సొ ఽతివిథ్ధొ మహారాజ పాణ్డవేన యశస్వినా
సృక్కిణీ లేలిహన వీరః కరొధసంరక్తలొచనః
8 తతః శరం మహారాజ సర్వకాయావధారణమ
పరాహిణొథ భీమసేనాయ బలాయేన్థ్ర ఇవాశనిమ
9 స నిర్భిథ్య రణే పార్దం సూతపుత్ర ధనుశ్చ్యుతః
అగచ్ఛథ థారయన భూమిం చిత్రపుఙ్ఖః శిలీముఖః
10 సర్వశైక్యాం చతుష్కిష్కుం గుర్వీం రుక్మాఙ్గథాం గథామ
పరాహిణొత సూతపుత్రాయ షడ అస్త్రామ అవిచారయన
11 తయా జఘానాధిరదేః సథశ్వాన సాధు వాహినః
గథయా భారతః కరుథ్ధొ వజ్రేణేన్థ్ర ఇవాసురాన
12 తతొ భీమొ మహాబాహుః కషురాభ్యాం భరతర్షభ
ధవజమ ఆధిరదేశ ఛిత్త్వా సూతమ అభ్యహనత తథా
13 హతాశ్వసూతమ ఉత్సృజ్య రదం స పతితధ్వజమ
విస్ఫారయన ధనుః కర్ణస తస్దౌ భారత థుర్మనాః
14 తత్రాథ్భుతమ అపశ్యామ రాధేయస్య పరాక్రమమ
విరదొ రదినాం శరేష్ఠొ వారయామ ఆస యథ రిపుమ
15 విరదం తం రదశ్రేష్ఠం థృష్ట్వాధిరదిమ ఆహవే
థుర్యొధనస తతొ రాజన్న అభ్యభాషత థుర్ముఖమ
16 ఏష థుర్ముఖ రాధేయొ భీమేన విరదీ కృతః
తం రదేన నరశ్రేష్ఠం సంపాథయ మహారదమ
17 థుర్యొధన వచః శరుత్వా తతొ భారత థుర్ముఖః
తవరమాణొ ఽబయయాత కర్ణం భీమం చావారయచ ఛరైః
18 థుర్ముఖం పరేక్ష్య సంగ్రామే సూతపుత్ర పథానుగమ
వాయుపుత్రః పరహృష్టొ ఽభూత సృక్కిణీ పరిలేలిహన
19 తతః కర్ణం మహారాజ వారయిత్వా శిలీముఖైః
థుర్ముఖాయ రదం శీఘ్రం పరేషయామ ఆస పాణ్డవః
20 తస్మిన కషణే మహారాజ నవభిర నతపర్వభిః
సుపుఙ్ఖైర థుర్ముఖం భీమః శరైర నిన్యే యమక్షయమ
21 తతస తమ ఏవాధిరదిః సయన్థనం థుర్ముఖే హతే
ఆస్దితః పరబభౌ రాజన థీప్యమాన ఇవాంశుమాన
22 శయానం భిన్నమర్మాణం థుర్ముఖం శొణితొక్షితమ
థృష్ట్వా కర్ణొ ఽశరుపూర్ణాక్షొ ముహూర్తం నాభ్యవర్తత
23 తం గతాసుమ అతిక్రమ్య కృత్వా కర్ణః పరథక్షిణమ
థీర్ఘమ ఉష్ణం శవసన వీరొ న కిం చిత పరత్యపథ్యత
24 తస్మింస తు వివరే రాజన నారాచాన గార్ధ్రవాససః
పరాహిణొత సూతపుత్రాయ భీమసేనశ చతుర్థశ
25 తే తస్య కవచం భిత్త్వా సవర్ణపుఙ్ఖా మహౌజసః
హేమచిత్రా మహారాజ థయొతయన్తొ థిశొ థశ
26 అపిబన సూతపుత్రస్య శొణితం రక్తభొజనాః
కరుథ్ధా ఇవ మనుష్యేన్థ్ర భుజగాః కాలచొథితాః
27 పరసర్పమాణా మేథిన్యాం తే వయరొచన్త మార్గణాః
అర్ధప్రవిష్టాః సంరబ్ధా బిలానీవ మహొరగాః
28 తం పరత్యవిధ్యథ రాధేయొ జామ్బూనథవిభూషితైః
చతుర్థశభిర అత్య ఉగ్రైర నారాచైర అవిచారయన
29 తే భీమసేనస్య భుజం సవ్యం నిర్భిథ్య పత్రిణః
పరావిశన మేథినీం భీమాః కరౌఞ్చం పత్రరదా ఇవ
30 తే వయరొచన్త నారాచాః పరవిశన్తొ వసుంధరామ
గచ్ఛత్య అస్తం థినకరే థీప్యమానా ఇవాంశవః
31 స నిర్భిన్నొ రణే భీమొ నారాచైర మర్మభేథిభిః
సుస్రావ రుధిరం భూరి పర్వతః సలిలం యదా
32 స భీమస తరిభిర ఆయస్తః సూతపుత్రం పతత్రిభిః
సుపర్ణవేగైర వివ్యాధ సారదిం చాస్య సప్తభిః
33 స విహ్వలొ మహారాజ కర్ణొ భీమబలార్థితః
పరాథ్రవజ జవనైర అశ్వై రణం హిత్వా మహాయశాః
34 భీమసేనస తు విస్ఫార్య చాపం హేమపరిష్కృతమ
ఆహవే ఽతిరదొ ఽతిష్ఠజ జవలన్న ఇవ హుతాశనః