ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 107

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 107)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [ధృ]
యస్మిఞ జయాశా సతతం పుత్రాణాం మమ సంజయ
తం థృష్ట్వా విముఖం సంఖ్యే కిం ను థుర్యొధనొ ఽబరవీత
కర్ణొ వా సమరే తాత కిమ అకార్షీథ అతః పరమ
2 [స]
భీమసేనం రణే థృష్ట్వా జవలన్తమ ఇవ పావకమ
రదమ అన్యం సమాస్దాయ విధివత కల్పితం పునః
అభ్యయాత పాణ్డవం కర్ణొ వాతొథ్ధూత ఇవార్ణవః
3 కరుథ్ధమ ఆధిరదిం థృష్ట్వా పుత్రాస తవ విశాం పతే
భీమసేనమ అమన్యన్త వైవస్వతముఖే హుతమ
4 చాపశబ్థం మహత కృత్వా తలశబ్థం చ భైరవమ
అభ్యవర్తత రాధేయొ భీమసేనరదం పరతి
5 పునర ఏవ తతొ రాజన మహాన ఆసీత సుథారుణః
విమర్థః సూతపుత్రస్య భీమస్య చ విశాం పతే
6 సంరబ్ధౌ హి మహాబాహూ పరస్పరవధైషిణౌ
అన్యొన్యమ ఈక్షాం చక్రాతే థహన్తావ ఇవ లొచనైః
7 కరొధరక్తేక్షణౌ కరుథ్ధౌ నిఃశ్వసన్తౌ మహారదౌ
యుథ్ధే ఽనయొన్యం సమాసాథ్య తతక్షతుర అరింథమౌ
8 వయాఘ్రావ ఇవ సుసంరబ్ధౌ శయేనావ ఇవ చ శీఘ్రగౌ
శరభావ ఇవ సంక్రుథ్ధౌ యుయుధాతే పరస్పరమ
9 తతొ భీమః సమరన కలేశాన అక్షథ్యూతే వనే ఽపి చ
విరాటనగరే చైవ పరాప్తం థుఃఖమ అరింథమః
10 రాష్ట్రాణాం సఫీతరత్నానాం హరణం చ తవాత్మజైః
సతతం చ పరిక్లేశాన సపుత్రేణ తవయా కృతాన
11 థగ్ధుమ ఐచ్ఛశ చ యత కున్తీం సపుత్రాం తవమ అనాగసమ
కృష్ణాయాశ చ పరిక్లేశం సభామధ్యే థురాత్మభిః
12 పతిమ అన్యం పరీప్సస్వ న సన్తి పతయస తవ
నకరం పతితాః పార్దాః సర్వే షణ్ఢతిలొపమాః
13 సమక్షం తవ కౌరవ్య యథ ఊచుః కురవస తథా
థాసీ భొగేన కృష్ణాం చ భొక్తుకామాః సుతాస తవ
14 యచ చాపి తాన పరవ్రజతః కృష్ణాజిననివాసినః
పరుషాణ్య ఉక్తవాన కర్ణః సభాయాం సంనిధౌ తవ
15 తృణీ కృత్యచ యత పార్దాంస తవ పుత్రొ వవల్గ హ
విషమస్దాన సమస్దొ హి సంరమ్భాథ గతచేతసః
16 బాల్యాత పరభృతి చారిఘ్నస తాని థుఃఖాని చిన్తయన
నిరవిథ్యత ధర్మాత్మా జీవితేన వృకొథరః
17 తతొ విస్ఫార్య సుమహథ ధేమపృష్ఠం థురాసథమ
చాపం భరతశార్థూలస తయక్తాత్మా కర్ణమ అభ్యయాత
18 స సాయకమయైర జాలైర భీమః కర్ణ రదం పరది
భానుమథ్భిః శిలా ధౌతైర భానొః పరచ్ఛాథయత పరభామ
19 తతః పరహస్యాధిరదిస తూర్ణమ అస్యఞ శితాఞ శరాన
వయధమథ భీమసేనస్య శరజాలాని పత్రిభిః
20 మహారదొ మహాబాహుర మహావేగైర మహాబలః
వివ్యాధాధిరదిర భీమం నవభిర నిశితైః శరైః
21 స తొత్త్రైర ఇవ మాతఙ్గొ వార్యమాణః పతత్రిభిః
అభ్యధావథ అసంభ్రాన్తః సూతపుత్రం వృకొథరః
22 తమ ఆపతన్తం వేగేన రభసం పాణ్డవర్షభమ
కర్ణః పరయుథ్యయౌ యొథ్ధుం మత్తొ మత్తమ ఇవ థవిపమ
23 తతః పరధ్మాప్య జలజం భేరీ శతనినాథితమ
అక్షుభ్యత బలం హర్షాథ థుధూత ఇవ సాగరః
24 తథ ఉథ్ధూతం బలం థృష్ట్వ రదనాగాశ్వపత్తిమత
భీమః కర్ణం సమాసాథ్య ఛాథయామ ఆస సాయకైః
25 అశ్వాన ఋశ్య సవర్ణాంస తు హంసవర్ణైర హయొత్తమైః
వయామిశ్రయథ రణే కర్ణః పాణ్డవం ఛాథయఞ శరైః
26 ఋశ్య వర్ణాన హయాన కర్కైర మిశ్రాన మారుతరంహసః
నిరీక్ష్య తవ పుత్రాణాం హాహాకృతమ అభూథ బలమ
27 తే హయా బహ్వ అశొభన్త మిశ్రితా వాతరంహసః
సితాసితా మహారాజ యదా వయొమ్ని బలాహకాః
28 సంరబ్ధౌ కరొధతామ్రాక్షౌ పరేక్ష్య కర్ణ వృకొథరౌ
సంత్రస్తాః సమకమ్పన్త తవథీయానాం మహారదాః
29 యమ రాష్ఠొపమం ఘొరమ ఆసీథ ఆయొధనం తయొః
థుర్థర్శం భరతశ్రేష్ఠ పరేతరాజపురం యదా
30 సమాజమ ఇవ తచ చిత్రం పరేక్షమాణా మహారదాః
నాలక్షయజ జయం వయక్తమ ఏకైకస్య నివారణే
31 తయొః పరైక్షన్త సంమర్థం సంనికృష్టమహాస్త్రయొః
తవ థుర్మన్త్రితే రాజన సపుత్రస్య విశాం పతే
32 ఛాథయన్తౌ హి శత్రుఘ్నావ అన్యొన్యం సాయకైః శితైః
శరజాలావృతం వయొమ చక్రాతే శరవృష్టిభిః
33 తావ అన్యొన్యం జిఘాంసన్తౌ శరైస తీష్ణైర మహారదౌ
పరేక్షణీయతరావ ఆస్తాం వృష్టిమన్తావ ఇవామ్బుథౌ
34 సువర్ణవికృతాన బాణాన పరముఞ్చన్తావ అరింథమౌ
భాస్వరం వయొమ చక్రాతే వహ్న్య ఉల్కాభిర ఇవ పరభొ
35 తాభ్యాం ముక్తా వయకాశన్త కఙ్కబర్హిణ వాససః
పఙ్క్త్యః శరథి మత్తానాం సారసానామ ఇవామ్బరే
36 సంసక్తం సూతపుత్రేణ థృష్ట్వా భీమమ అరింథమమ
అతిభారమ అమన్యేతాం భీమే కృష్ణ ధనంజయౌ
37 తత్రాధిరది భీమాభ్యాం శరైర ముక్తైర థృఢాహతాః
ఇషుపాతమ అతిక్రమ్య పేతుర అశ్వనరథ్విపాః
38 పతథ్భిః పతితైశ చాన్యైర గతాసుభిర అనేకశః
కృతొ మహాన మహారాజ పుత్రాణాం తే జనక్షయః
39 మనుష్యాశ్వగజానాం చ శరీరైర గతజీవితైః
కషణేన భూమిః సంజజ్ఞే సంవృతా భరతర్షభ