ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 106

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 106)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [ధృ]
యౌ తౌ కర్ణశ చ భీమశ చ సంప్రయుథ్ధౌ మహాబలౌ
అర్జునస్య రదొపాన్తే కీథృశః సొ ఽభవథ రణః
2 పూర్వం హి నిర్జితః కర్ణొ భీమసేనేన సంయుగే
కదం భూయస తు రాధేయొ భీమమ ఆగాన మహారదః
3 భీమొ వా సూత తనయం పరత్యుథ్యాతః కదం రణే
మహారదసమాఖ్యాతం పృదివ్యాం పరవరం రదమ
4 భీష్మథ్రొణావ అతిక్రమ్య ధర్మపుత్రొ యుధిష్ఠిరః
నాన్యతొ భయమ ఆథత్త వినా కర్ణం ధనుర్ధరమ
5 భయన న శేతే సతతం చిన్తయన వై మహారదమ
తం కదం సూతపుత్రం హి భీమొ ఽయుధ్యత సంయుగే
6 బరహ్మణ్యం వీర్యసంపన్నం సమరేష్వ అనివర్తినమ
కదం కర్ణం యుధాం శరేష్టహం భీమొ ఽయుధ్యత సంయుగే
7 యౌ తౌ సమీయతుర వీరావ అర్జునస్య రదం పరతి
కదం ను తావ అయుధ్యేతాం సూతపుత్ర వృకొథరౌ
8 భరాతృత్వథర్శితం పూర్వం ఘృణీ చాపి ససూతజః
కదం భీమేన యుయుధే కున్త్యా వాక్యమ అనుస్మరన
9 భీమొ వా సూతపుత్రేణ సమరన వైరం పురా కృతమ
సొ ఽయుధ్యత కదం వీరః కర్ణేన సహ సంయుగే
10 ఆశాస తే చ సథా సూతపుత్రొ థుర్యొధనొ మమ
కర్ణొ జేష్యతి సంగ్రామే సహితాన పాణ్డవాన ఇతి
11 జయాశా యత్ర మన్థస్య పుత్రస్య మమ సంయుగే
స కదం భీమకర్మాణం భీమసేనమ అయుధ్యత
12 యం సమాశ్రిత్య పుత్రైర మే కృతం వైరం మహారదైః
తం సూత తనయం తాత కదం భీమొ హయ అయొధయత
13 అనేకాన విప్రకారాంశ చ సూతపుత్ర సముథ్భవాన
సమరమాణః కదం భీమొ యుయుధే సూత సూనునా
14 యొ ఽజయత పృదివీం సర్వాం రదేనైకేన వీర్యవాన
తం సూత తనయం యుథ్ధే కదం భీమొ హయ అయొధయత
15 యొ జాతః కుణ్డలాభ్యాం చ కవచేన సహైవ చ
తం సూతపుత్రం సమరే భీమః కదమ అయొధయత
16 యదా తయొర యుథ్ధమ అభూథ యశ చాసీథ విజయీ తయొః
తన మమాచక్ష్వ తత్త్వేన కుశలొ హయ అసి సంజయ
17 [స]
భీమసేనస తు రాధేయమ ఉత్సృజ్య రదినాం వరమ
ఇయేష గన్తుం యత్రాస్తాం వీరౌ కృష్ణ ధనంజయౌ
18 తం పరయాన్తమ అభిథ్రుత్య రాధేయః కఙ్కపత్రిభిః
అభ్యవర్షన మహారాజ మేఘొ వృష్ట్యేవ పర్వతమ
19 ఫుల్లతా పఙ్కజేనేవ వక్త్రేణాభ్యుత్స్మయన బలీ
ఆజుహావ రణే యాన్తం భీమమ ఆధిరదిస తథా
20 భీమసేనస తథాహ్వానం కర్ణాన నామర్షయథ యుధి
అర్ధమణ్డలమ ఆవృత్య సూతపుత్రమ అయొధయత
21 అవక్రగామిభిర బాణైర అభ్యవర్షన మహాయసైః
థవైరదే థంశితం యత్తం సర్వశస్త్రభృతాం వరమ
22 విధిత్సుః కలహస్యాన్తం జిఘాంసుః కర్ణమ అక్షిణొత
తం చ హత్వేతరాన సర్వాన హన్తుకామొ మహాబలః
23 తస్మై పరాసృజథ ఉగ్రాణి వివిధాని పరంతపః
అమర్షీ పాణ్డవః కరుథ్ధః శరవర్షాణి మారిష
24 తస్య తానీషు వర్షాణి మత్తథ్విరథగామినః
సూతపుత్రొ ఽసత్రమాయాభిర అగ్రసత సుమహాయశాః
25 స యదా వన మహారాజ విథ్యయా వై సుపూజితః
ఆచార్యవన మహేష్వాసః కర్ణః పర్యచరథ రణే
26 సంరమ్భేణ తు యుధ్యన్తం భీమసేనం సమయన్న ఇవ
అభ్యపథ్యత రాధేయస తమ అమర్షీ వృకొథరమ
27 తన నామృష్యత కౌన్తేయః కర్ణస్య సమితమ ఆహవే
యుధ్యమానేషు వీరేషు పశ్యత్సు చ సమన్తతః
28 తం భీమసేనః సంప్రాప్తం వత్సథన్తైః సతనాన్తరే
వివ్యాధ బలవాన కరుథ్ధస తొత్త్రైర ఇవ మహాథ్విపమ
29 సూతం తు సూతపుత్రస్య సుపుఙ్ఖైర నిశితైః శరైః
సుముక్తైశ చిత్రవర్మాణం నిర్బిభేథ తరిసప్తభిః
30 కర్ణొ జామ్బూనథైర జాలైః సంఛన్నాన వాతరంహసః
వివ్యాధ తురగాన వీరః పఞ్చభిః పఞ్చభిః శరైః
31 తతొ బాణమయం జాలం భీమసేనరదం పరతి
కర్ణేన విహితం రాజన నిమేషార్ధాథ అథృశ్యత
32 స రదః స ధవజస తత్ర ససూతః పాణ్డవస తథా
పరాఛాథ్యత మహారాజ కర్ణ చాపచ్యుతైః శరైః
33 తస్య కర్ణశ చతుఃషష్ట్యా వయధమత కవచం థృఢమ
కరుథ్ధశ చాప్య అహనత పార్శ్వే నారాచైర మర్మభేథిభిః
34 తతొ ఽచిన్త్యమహావేగాన కర్ణ కార్ముకనిఃసృతాన
సమాశ్లిష్యథ అసంభ్రాన్తః సూతపుత్రం వృకొథరః
35 స కర్ణ చాపప్రభవాన ఇషూన ఆశీవిషొపమాన
బిభ్రథ భీమొ మహారాజ న జగామ వయదాం రణే
36 తతొ థవాత్రింశతా భల్లైర నిశితైస తిగ్మతేజనైః
వివ్యాధ సమరే కర్ణం భీమసేనః పరతాపవాన
37 అయత్నేనైవ తం కర్ణః శరైర ఉప సమాకిరత
భీమసేనం మహాబాహుం సైన్ధవస్య వధైషిణమ
38 మృథుపూర్వం చ రాధేయొ భీమమ ఆజావ అయొధయత
కరొధపూర్వం తదా భీమః పూర్వవైరమ అనుస్మరన
39 తం భీమసేనొ నామృష్యథ అవమానమ అమర్షణః
స తస్మై వయసృజత తూర్ణం శరవర్షమ అమిత్రజిత
40 తే శరాః పరేషితా రాజన భీమసేనేన సంయుగే
నిపేతుః సర్వతొ భీమాః కూజన్త ఇవ పక్షిణః
41 హేమపుఙ్ఖా మహారాజ భీమసేనధనుశ చయుతాః
అభ్యథ్రవంస తే రాధేయం వృకాః కషుథ్రమృగం యదా
42 కర్ణస తు రదినాం శరేష్ఠశ ఛాథ్యమానః సమన్తతః
రాజన వయసృజథ ఉగ్రాణి శరవర్షాణి సంయుగే
43 తస్య తాన అశనిప్రఖ్యాన ఇషూన సమరశొభినః
చిచ్ఛేథ బహుభిర భల్లైర అసంప్రాప్తాన వృకొథరః
44 పునశ చ శరవర్షేణ ఛాథయామ ఆస భారత
కర్ణొ వైకర్తనొ యుథ్ధే భీమసేనం మహారదమ
45 తత్ర భారత భీమం తు హృష్టవన్తః సమ సాయకైః
సమాచిత తనుం సంఖ్యే శవావిధం శలిలైర ఇవ
46 హేమపుఙ్ఖాఞ శిలా థౌతాన కర్ణ చాపచ్యుతాఞ శరాన
థధార సమరే వీరః సవరశ్మీన ఇవ భాస్కరః
47 రుధిరొక్షితసర్వాఙ్గొ భీమసేనొ వయరొచత
తపనీయనిభైః పుష్పైః పలాశ ఇవ కాననే
48 తత తు భీమొ మహారాజ కర్ణస్య చరితం రణే
నామృష్యత మహేష్వాసః కరొధాథ ఉథ్వృత్య చక్షుషీ
49 స కర్ణం పఞ్చవింశత్యా నారచానాం సమార్పయత
మహీధరమ ఇవ శవేతం గూఢపాథైర విషొల్బణైః
50 తం వివ్యాధ పునర భీమః షడ్భిర అష్టాభిర ఏవ చ
మర్మస్వ అమర విక్రాన్తః సూతపుత్రం మహారణే
51 తతః కర్ణస్య సంక్రుథ్ధొ భీమసేనః పరతాపవాన
చిచ్ఛేథ కార్ముకం తూర్ణం సర్వొపకరణాని చ
52 జఘాన చతురశ చాశ్వాన సూతం చ తవరితః శరైః
నారాచైర అర్కరశ్మ్య ఆభైః కర్ణం వివ్యాధ చొరసి
53 తే జగ్ముర ధరణీం సర్వే కర్ణం నిర్భిథ్య మారిష
యదా హి జలథం భిత్త్వా రాజన సూర్యస్య రశ్మయః
54 స వైకల్యం మహత పరాప్య ఛిన్నధన్వా శరార్థితః
తదా పురుషమానీ స పరత్యపాయాథ రదాన్తరమ