ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 105

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 105)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
తస్మిన విలులితే సైన్యే సైన్ధవాయార్జునే గతే
సాత్వతే భీమసేనే చ పుత్రస తే థరొణమ అభ్యయాత
తవరన్న ఏకరదేనైవ బహు కృత్యం విచిన్తయన
2 స రదస తవ పుత్రస్య తవరయా పరయా యుతః
తూర్ణమ అభ్యపతథ థరొణం మనొమారుత వేగవాన
3 ఉవాచ చైనం పుత్రస తే సంరమ్భాథ రక్తలొచనః
అర్జునొ భీమసేనశ చ సాత్యకిశ చాపరాజితః
4 విజిత్య సర్వసైన్యాని సుమహాన్తి మహారదాః
సంప్రాప్తాః సిన్ధురాజస్య సమీపమ అరికర్శనాః
వయాయచ్ఛన్తి చ తత్రాపి సర్వ ఏవాపరాజితాః
5 యథి తావథ రణే పార్దొ వయతిక్రాన్తొ మహారదః
కదం సాత్యకిభీమభ్యాం వయతిక్రాన్తొ ఽసి మానథ
6 ఆశ్చర్యభూతం లొకే ఽసమిన సముథ్రస్యేవ శొషణమ
నిర్జయం తవ విప్రాగ్ర్య సాత్వతేనార్జునేన చ
7 తదైవ భీమసేనేన లొకః సంవథతే భృశమ
కదం థరొణొ జితః సంఖ్యే ధనుర్వేథస్య పారగః
8 నాశ ఏవ తు మే నూనం మన్థభాగ్యస్య సంయుగే
యత్ర తవాం పురుషవ్యాఘ్రమ అతిక్రాన్తాస తరియొ రదాః
9 ఏవంగతే తు కృత్యే ఽసమిన బరూహి యత తే వివక్షితమ
యథ గతం గతమ ఏవేహ శేషం చిన్తయ మానథ
10 యత్కృత్యం సిన్ధురాజస్య పరాప్తకాలమ అనన్తరమ
తథ బరవీతు భవాన కషిప్రం సాధు తత సంవిధీయతామ
11 [థర్న]
చిన్త్యం బహు మహారాజ కృత్యం యత తత మే శృణు
తరయొ హి సమతిక్రాన్తాః పాణ్డవానాం మహారదాః
యావథ ఏవ భయం పశ్చాత తావథ ఏషాం పురఃసరమ
12 తథ గరీయస్తరం మన్యే యత్ర కృష్ణ ధనంజయౌ
సా పురస్తాచ చ పశ్చాచ చ గృహీతా భారతీ చమూః
13 తత్ర కృత్యమ అహం మన్యే సైన్ధవస్యాభిరక్షణమ
స నొ రక్ష్యతమస తాత కరుథ్ధాథ భీతొ ధనంజయాత
14 గతౌ హి సైన్ధవం వీరౌ యుయుధాన వృకొథరౌ
సంప్రాప్తం తథ ఇథం థయూతం యత తచ ఛకుని బుథ్ధిజమ
15 న సభాయాం జయొ వృత్తొ నాపి తత్ర పరాజయః
ఇహ నొ గలహమానానామ అథ్య తాత జయాజయౌ
16 యాన సమ తాన గలహతే ఘొరాఞ శకునిః కురుసంసథి
అక్షాన సంమన్యమానః స పరాక శరాస తే థురాసథాః
17 యత్ర తే బహవస తాత కురవః పర్యవస్దితాః
సేనాం థురొథరం విథ్ధి శరాన అక్షాన విశాం పతే
18 గలహం చ సైన్ధవం రాజన్న అత్ర థయూతస్య నిశ్చయః
సైన్ధవే హి మహాథ్యూతం సమాసక్తం పరైః సహ
19 అత్ర సర్వే మహారాజ తయక్త్వా జీవితమ ఆత్మనః
సైన్ధవస్య రణే రక్షాం విధివత కర్తుమ అర్హద
తత్ర నొ గలహమానానాం ధరువౌ తాత జయాజయౌ
20 యత్ర తే పరమేష్వాసా యత్తా రక్షన్తి సైన్ధవమ
తత్ర యాహి సవయం శీఘ్రం తాంశ చ రక్షస్వ రక్షిణః
21 ఇహైవ తవ అహమ ఆసిష్యే పరేషయిష్యామి చాపరాన
నిరొత్స్యామి చ పాఞ్చాలాన సహితాన పాణ్డుసృఞ్జయైః
22 తతొ థుర్యొధనః పరాయాత తూర్ణమ ఆచార్య శాసనాత
ఉథ్యమ్యామానమ ఉగ్రాయ కర్మణే సపథానుగః
23 చక్రరక్షౌ తు పాఞ్చాల్యౌ యుధామన్యూత్తమౌజసౌ
బాహ్యేన సేనామ అభ్యేత్య జగ్మతుః సవ్యసాచినమ
24 తౌ హి పూర్వం మహారాజ వారితౌ కృతవర్మణౌ
పరవిష్టే తవ అర్జునే రాజంస తవ సైన్యం యుయుత్సయా
25 తాభ్యాం థుర్యొధనః సార్ధమ అగచ్ఛథ యుథ్ధమ ఉత్తమమ
తవరితస తవరమాణాభ్యాం భరాతృభ్యాం భారతొ బలీ
26 తావ అభిథ్రవతామ ఏనమ ఉభావ ఉథ్యతకార్ముకౌ
మహారదసమాఖ్యాతౌ కషత్రియ పరవరౌ యుధి
27 యుధామన్యుస తు సంక్రుథ్ధః శరాంస తరింశతమ ఆయసాన
వయసృజత తవ పుత్రస్య తవరమాణః సతనాన్తరే
28 థుర్యొధనొ ఽపి రాజేన్థ్ర పాఞ్చాల్యస్యొత్తమౌజసః
జఘాన చతురశ చాశ్వాన ఉభౌ చ పార్ష్ణిసారదీ
29 ఊతమౌజా హతాశ్వస తు హతసూతశ చ సంయుగే
ఆరురొహ రదం భరాతుర యుధామన్యొర అభిత్వరన
30 స రదం పరాప్య తం భరాతుర థుర్యొధన హయాఞ శరైః
బహుభిస తాడయామ ఆస తే హతాః పరాపతన భువి
31 హయేషు పతితేష్వ అస్య చిచ్ఛేథ పరమేషుణా
యుధామన్యుర ధనుః శీఘ్రం శరావాపం చ సంయుగే
32 హతాశ్వసూతాత స రదాథ అవప్లుత్య మహారదః
గథామ ఆథాయ తే పుత్రః పాఞ్చాల్యావ అభ్యధావత
33 తమ ఆపతన్తం సంప్రేక్ష్య కరుథ్ధం పరపురంజయమ
అవప్లుతౌ రదొపస్దాథ యుధామన్యూత్తమౌజసౌ
34 తతః స హేమచిత్రం తం సయన్థనప్రవరం గథీ
గథయా పొదయామ ఆస సాశ్వసూత ధవజం రణే
35 హత్వా చైనం సపుత్రస తే హతాశ్వొ హతసారదిః
మథ్రరాజరదం తూర్ణమ ఆరురొహ పరంతపః
36 పాఞ్చాలానాం తు ముఖ్యౌ తౌ రాజపుత్రౌ మహాబజౌ
రదమ అన్యం సమారుహ్య ధనంజయమ అభీయతుః