ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 104

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 104)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [ధృ]
తదా తు నర్థమానం తం భీమసేనం మహాబలమ
మేఘస్తనిత నిర్ఘొషం కే వీరాః పర్యవారయన
2 న హి పశ్యామ్య అహం తం వై తరిషు లొకేషు సంజయమ
కరుథ్ధస్య భిమసేనస్య యస తిష్ఠేథ అగ్రతొ రణే
3 గథామ ఉథ్యచ్ఛమానస్య కాలస్యేవ మహామృధే
న హి పశ్యామ్య అహం తాత యస తిష్ఠేత రణాజిరే
4 రదం రదేన యొ హన్యాత కుఞ్జరం కుఞ్జరేణ చ
కస తస్య సమరే సదాతా సాక్షాథ అపి శతక్రతుః
5 కరుథ్ధస్య భీమసేనస్య మమ పుత్రాఞ జిఘాంసతః
థుర్యొధన హితే యుక్తాః సమతిష్ఠన్త కే ఽగరతః
6 భీమసేన థవాగ్నేస తు మమ పుత్ర తృణొలపమ
పరధక్ష్యతొ రణముఖే కే వీరాః పరముఖే సదితాః
7 కాల్యమానాన హి మే పుత్రాన భీమేనావేక్ష్య సంయుగే
కాలేనేవ పరజాః సర్వాః కే భీమం పర్యవారయన
8 భీమ వహ్నేః పరథీప్తస్య మమ పుత్రాన థిధక్షతః
కే శూరాః పర్యవర్తన్త తన మమాచక్ష్వ సంజయ
9 [స]
తదా తు నర్థమానం తం భీమసేనం మహారదమ
తుములేనైవ శబ్థేన కర్ణొ ఽపయ అభ్యపతథ బలీ
10 వయాక్షిపన బలవచ చాపమ అతిమాత్రమ అమర్షణః
కర్ణస తు యుథ్ధమ ఆకాఙ్క్షన థర్శయిష్యన బలం బలీ
11 పరావేపన్న ఇవ గాత్రాణి కర్ణ భీమ సమాగమే
రదినాం సాథినాం చైవ తయొః శరుత్వా తలస్వనమ
12 భీమసేనస్య నినథం ఘొరం శరుత్వా రణాజిరే
ఖం చ భూమిం చ సంబథ్ధాం మేనిరే కషత్రియర్షభాః
13 పునర ఘొరేణ నాథేన పాణ్డవస్య మహాత్మనః
సమరే సర్వయొధానాం ధనూంష్య అభ్యపతన కషితౌ
14 విత్రస్తాని చ సర్వాణి శకృన మూత్రం పరసుస్రువుః
వాహనాని మహారాజ బభూవుర విమనాంసి చ
15 పరాథురాసన నిమిత్తాని ఘొరాణి చ బహూని చ
తస్మింస తు తుములే రాజన భీమకర్ణ సమాగమే
16 తతః కర్ణస తు వింశత్యా శరాణాం భీమమ ఆర్థయత
వివ్యాధ చాస్య తవరితః సూతం పఞ్చహిర ఆశుగైః
17 పరహస్య భీమసేనస తు కర్ణం పరత్యర్పయథ రణే
సాయకానాం చతుఃషష్ట్యా కషిప్రకారీ మహాబలః
18 తస్య కర్ణొ మహేష్వాసః సాయకాంశ చతురొ ఽకషిపత
అసంప్రాప్తాంస తు తాన భీమః సాయకైర నతపర్వభిః
చిచ్ఛేథ బహుధా రాజన థర్శయన పాణిలాఘవమ
19 తం కర్ణశ ఛాథయామ ఆస శరవ్రాతైర అనేకశః
సంఛాథ్యమానః కర్ణేన బహుధా పాణ్డునన్థనః
20 చిచ్ఛేథ చాపం కర్ణస్య ముష్టిథేశే మహారదః
వివ్యాధ చైనం బహుభిః సాయకైర నతపర్వభిః
21 అదాన్యథ ధనుర ఆథాయ సజ్యం కృత్వా చ సూతజః
వివ్యాధ సమరే భీమం భీమకర్మా మహారదః
22 తస్య భీమొ భృశం కరుథ్థస తరీఞ శరాన నతపర్వణః
నిచఖానొరసి తథా సూతపుత్రస్య వేగితః
23 తైః కర్ణొ ఽభరాజత శరైర ఉరొ మధ్యగతైస తథా
మహీధర ఇవొథగ్రస తరిశృఙ్గొ భరతర్షభ
24 సుస్రావ చాస్య రుధిరం విథ్ధస్య పరమేషుభిః
ధాతుప్రస్యన్థినః శైలాథ యదా గైరికరాజయః
25 కిం చిథ విచలితః కర్ణః సుప్రహారాభిపీడితః
స సాయకం ధనుః కృత్వా భీమం వివ్యాధ మారిష
చిక్షేప చ పునర బాణాఞ శతశొ ఽద సహస్రశః
26 స ఛాథ్యమానః సహసా కర్ణేన థృఢధన్వినా
ధనుర్జ్యామ అచ్ఛినత తూర్ణమ ఉత్స్మయన పాణ్డునన్థనః
27 సారదిం చాస్య భల్లేన పరాహిణొథ యమసాథనమ
వాహాంశ చ చతురం సంఖ్యే వయసూంశ చక్రే మహారదః
28 హతాశ్వాత తు రదాత కర్ణః సమాప్లుత్య విశాం పతే
సయన్థనం వృషసేనస్య సమారొహన మహారదః
29 నిర్జిత్య తు రణే కర్ణం భీమసేనః పరతాపవాన
ననాథ సుమహానాథం పర్జన్యనినథొపమమ
30 తస్య తం నినథం శరుత్వా పరహృష్టొ ఽభూథ యుధిష్ఠిరః
కర్ణం చ నిర్జితం మత్వా భీమసేనేన భారత
31 సమన్తాచ ఛఙ్ఖనినథం పాణ్డుసేనాకరొత తథా
శత్రుసేనా ధవనిం శరుత్వా తావకా హయ అపి నానథన
గాణ్డీవం పరాక్షిపత పార్దః కృష్ణొ ఽపయ అబ్జమ అవాథయత
32 తమ అన్తర ధాయ నినథం ధవనిర భీమస్య నర్థతః
అశ్రూయత మహారాజ సర్వసైన్యేషు భారత
33 తతొ వయాయచ్ఛతామ అస్త్రైః పృదక్పృదగ అరింథమౌ
మృథుపూర్వం చ రాధేయొ థృఢపూర్వం చ పాణ్డవః