దివ్యదేశ వైభవ ప్రకాశికా/పరమేశ్వర విణ్ణగరమ్‌

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ముఖచిత్రం

87. పరమేశ్వర విణ్ణగరమ్‌ (కాంచీ) 14

శ్లో. పరమేశ్వర విణ్ణగర్ పురే రుచిరైరంమద తీర్థ సమ్యుతే|
   జలనాధ దిశా ముఖాసనో పరవైకుంఠ లతా సమన్విత:||
   విమానేతు ముకుందాఖ్యే శ్రీవైకుంఠ విభుస్సదా
   శ్రీ మత్పల్లవ రాజాక్షి గోచర:కలిహస్తుత:||

వివ: వైకుంఠ పెరుమాళ్- వైకుంఠ నాయకి-ఐరంమద తీర్థము-పశ్చిమ ముఖము-కూర్చున్నసేవ-ముకుంద విమానము-పల్లవరాజునకు ప్రత్యక్షము-తిరుమంగై ఆళ్వార్ కీర్తించినది.

విశే: ఈసన్నిధి విమానము మూడు అంతస్థులుగా నున్నది. క్రింది అంతస్తులో వీత్తిరున్ద తిరుక్కోలములో వైకుంఠ పెరుమాళ్ వేంచేసియున్నారు. మొదటి అంతస్థులో శయన తిరుక్కోలమున రంగనాథులు వేంచేసియున్నారు. రెండవ అంతస్థులో నిన్ఱ తిరుక్కోలములో వేంచేసియున్నారు. గొప్ప శిల్ప కళా సంపదగల అత్యద్భుత క్షేత్రము. కంచి రైల్వే స్టేషన్‌కు 1 కి.మీ. దూరములో నున్నది.

పా. శొల్లువన్ శొఱ్పొరుళ్ తానవై యాయ్
         చ్చువై యూఱొలి నాత్‌తముమ్‌ తోత్‌తముమాయ్
   నల్లరన్ నాన్‌ముగన్ నారణను క్కిడన్దాన్
         తడ--ழ்న్దழగాయ కచ్చి;
   పల్లవన్ విల్లవన్ నెన్ఱులగిల్ పలరాయ్
         ప్పలవేన్దర్ వణజ్గు కழల్
   పల్లవన్, మల్లై యర్ కోన్ పణిన్ద
         పరమేచ్చుర విణ్ణగర మధువే.
         తిరుమంగై ఆళ్వార్-పెరియతిరుమొழி 2-9-1


మంచిమాట

            దు:ఖములను కలిగించునది ప్రకృతి
          దు:ఖములను అనుభవించువాడు జీవుడు
       మన దు:ఖములను చూచి సహించలేనిది లక్ష్మీదేవి
        మన దు:ఖములను పోగొట్టువాడు సర్వేశ్వరుడు.

106

88. తిరుప్పుళ్‌కుழி (కాంచీ) 15

శ్లో. జటాయు తీర్థ రుచిరే తిరుప్పుళ్ కుళి పట్టణే
   శ్రీ మరకత వల్లీతి దేవ్యా విజయరాఘవ:|
   ఉపవిష్ట:ప్రాజ్ముఖస్సన్ జయకోటి విమానగ:|
   జటాయు గోచారవపూ రాజతే కలిజిన్నుత:||

వివ: విజయరాఘవ ప్పెరుమాళ్-మరకతవల్లి-జటాయుతీర్థం-తూర్పు ముఖము-విజయకోటి విమానము-కూర్చున్నసేవ-జటాయువునకు ప్రత్యక్షము-తిరుమంగై ఆళ్వార్ కీర్తించినది.

విశే: ఈస్వామి విషయమై శ్రీమద్వేదాంత దేశికులు షోడశాయుధ స్తోత్రమును అనుగ్రహించిరి. ఈ క్షేత్రమునందే యాదవ ప్రకాశులు శిష్యులకు వేదాంతశాస్త్రమును బోధించిరట. పిన్బழగరాం పెరుమాళ్ జీయర్ అవతరించిన స్థలము. కోవెలకు ఎదుట జటాయు మహారాజుల సన్నిధి గలదు. కుంభమాసం పునర్వసు తీర్థోత్సవము. సంతాన విషయకమైన ప్రార్థనా స్థలము.

మార్గము: మద్రాస్-వేలూర్ బస్ మార్గములో బాలిశెట్టి సత్రం వద్ద దిగిన 1/4 కి.మీ. దూరములో నున్నది. కాంచీపురము నుండి బాలిశెట్టి సత్రానికి బస్ కలదు. వసతులేమియులేవు. కంచినుండి పోయి సేవింపవలెను.

పా. అలెజ్గెழு తడక్కై యాయన్ వాయామ్బల్
          కழிయుమా లెన్నుళ్ల మెన్నుమ్;
   పులగెழு పొరునీర్ ప్పుట్కుழிపాడుమ్‌
          పోదుమో నీర్మలై క్కెన్ఱుమ్‌
   కులజ్గెழுకొల్లి క్కోమళవల్లి
          క్కొడియిడై నెడుమழைక్కణ్ణి
   ఇలజ్గెழிల్ తోళిక్నెన్నినైన్దిరున్దా
          యిడవెందై యెందై పిరానే.
          తిరుమంగై ఆళ్వార్-పెరియతిరుమొழி 2-7-8


మంచిమాట

శత్రువులకు భయపడకుము

వారును శ్రియ:పతియగు శ్రీమన్నారాయణునకు శరీరభూతులే.

                        107