దివ్యదేశ వైభవ ప్రకాశికా/తిరువళందూర్

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

10. తిరువழ0దూర్ (మాయవరం 12 కి.మీ)

తేరళందూర్

శ్లో. దివ్యే దర్శన పద్మినీ తటగతే శ్రీ మత్యళందూర్ పురే
   రాజ త్యామరువి ప్రభు ర్గరుడ ఇత్యాఖ్యే విమానే స్థిత: |
   ప్రాప్త శ్శెంగమలోప పూర్వలతికాం ప్రాచీముఖ స్సహ్యజా
   ధర్మ శ్రీ వసురాజ సేవిత వపు శ్శ్రీమత్కలిఘ్న స్తుత: ||

వివరణ: ఆమరువియప్పన్-శెంగమలవల్లి తాయార్-గరుడ విమానము-దర్శన పుష్కరిణి-తూర్పు ముఖము-నిలుచున్న సేవ-కావేరికిని, యమధర్మరాజునకు, వసుమహారాజునకు ప్రత్యక్షము. తిరుంగై ఆళ్వార్లు కీర్తించినది.

విశేషము: పెరుమాళ్లకు కుడివైపున గరుడాళ్వారు ఎడమవైపున ప్రహ్లాదాళ్వారు వేంచేసియున్నారు. ఇచ్చట కోవెల వీధిలో శ్రీ రజ్గనాథుల సన్నిధి, గోవిందరాజస్వామి సన్నిధి వేరుగా కలవు. వృషభ మాసం హస్తా నక్షత్రము తీర్థోత్సవముగా బ్రహ్మోత్సవము జరుగును. కంబ మహాకవి పుట్టిన ప్రదేశము.

మార్గము: మాయవరం నుండి టౌన్ బస్ కలదు. కుంభకోణం-మాయవరం-తంజావూరు-మాయవరం-బస్ కలదు. అహోబిల మఠం ఉన్నది.

   తిరువుక్కున్దిరువాగియ శెల్వా దెయ్‌వత్తుక్కరశే శెయ్యకణ్ణా;
   ఉరువచెఇజడరాழி వల్లనే యులగుణ్ణ వొరువా తిరుమార్బా;
   ఒరువఱ్కాత్తియుయమ్‌ వగై యెన్ఱాలుడనిన్ఱైవ రెన్నుళ్ పుగన్దు;ఒழிయా
   తరువిత్తిన్ఱిడ అఇజ నిన్నడై న్దేన్ అళున్దూర్ మేల్‌త్తిశై నిన్ఱ వమ్మానర్.
            తిరుమంగై ఆళ్వార్ పెరియ తిరుమొழி 7-7


అర్ద పంచకము

ముముక్షువు తప్పక తెలిసికొనవలసినవి ఐదు

1. స్వస్వరూపము____________________భగవచ్చేషత్వము
2. పరస్వరూపము____________________సర్వశేషిత్వము
3. ఉపాయ స్వరూపము________________భగవత్ కృప
4. ఉపేయ స్వరూపము________________భగవత్ కైంకర్యము
5. విరోధ స్వరూపము_________________అవిద్య కర్మప్రకృతి సంబంధములు

11. శిరుపులియూర్

శ్లో. దివ్యే సంత సర స్సుమానస బిసి స్యత్యద్బుతే సంస్థితం
   రాజంతం పులియూర్ పదే పురవరే యామ్యాస్య భోగేశయమ్‌ |
   నాయక్యా తిరుమామగళ్ పదయుజా వ్యాసర్షి నేత్రాతిధిం
   సేవేహం త్వరుమాకడల్ విభు మహం శార్జ్గాంశ యోగిస్తుతమ్‌ ||

శ్లో. నంద వర్దన వైమాన మధిష్టాయ జగత్పతి:|
   తిరుమామగళాఖ్యాక నాయక్యా సహ రాజతే ||

వివరణ: అరుళ్ మాకడల్ పెరుమాళ్-తిరుమామకళ్ నాచ్చియార్-అనంత సరస్సు-మానసపుష్కరిణి-నంద వర్దన విమానము-దక్షిణ ముఖము-భుజంగ శయనము-వ్యాఘ్ర పాదమునికి, వ్యాసమునికిని ప్రత్యక్షము-తిరుమంగై ఆళ్వార్ కీర్తించినది.

విశేషములు: ఇచట పెరుమాళ్లు శయనించిన బాలుని వలె సేవ సాదింతురు.

మార్గము: మాయవరం నుండి టౌను బస్‌లో కొల్లు మాంగుడి చేరి అక్కడకు 2కి.మీ దూరమున గల సన్నిధిని సేవింప వచ్చును. ఏవిధమైన వసతులు లేవు. మాయవరంలోనే బసచేయవలెను. సన్నిధిలో ప్రసాదము లభించును.

   కరుమా ముగిలురవా కనలురవా పునలురువా;
   పెరుమాల్వరై యురువా పిఱవురువా నినదురువా;
   తిరుమామకళ్ మరువులమ్‌ శిఱుపులియూర్ చ్చల శయనత్తు;
   అరుమా కడలముదే యునదడియే శరణామే
             తిరుమంగై ఆళ్వార్-పెరియ తిరుమొழி 7-9-9


భగవంతుని గుణాష్టకము

1. అపహత పాప్మత్వము. 2. విజరత్వము. 3. విమృత్యత్వము. 4. విశోకత్వము. 5. విజిఘత్సత్వము. 6. అపిపాసత్వము. 7. సత్య కామత్వము. 8. సత్య సంకల్పము.