దివ్యదేశ వైభవ ప్రకాశికా/తిరువాదనూర్

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

9. తిరువాదనూర్

(స్వామిమలై 3 కి.మీ)

శ్లో. ఆదమర్ నగరే దివ్యే సూర్య పుష్కరిణీయుతే
   శ్రీ రజ్గనాయకీ నాథ: ప్రణవాఖ్య విమానగ:

శ్లో. ఆండళక్కుం మెయ్యవాఖ్య: ప్రాజ్ముఖో భుజగేశయు|
   రాజతే కామధేన్వక్షి గోచరో కలిజిన్నుత: ||

వివరణ: ఆండళక్కుం మెయ్యన్-శ్రీరంగ నాయకి-ప్రణవాకార విమానము-సూర్యపుష్కరిణి-తూర్పు ముఖము-భుజంగ శయనము-కామధేనువునకు ప్రత్యక్షము-తిరుమంగై ఆళ్వార్లు కీర్తించినది.

మార్గము: స్వామిమలై నుండి 3 కి.మీ. వసతులు స్వల్పము.

విశేషములు: కామ ధేనువుకు ప్రత్యక్షమగుటచే ఆదనూర్ అనిపేరు వచ్చెను. ఈ సన్నిధి అహోబిల మఠ నిర్వహణలో నున్నది. పెరుమాళ్ల శ్రీపాదములలో తిరుమంగై ఆళ్వారు కామధేనువు కలరు.

   అన్నవనై ఆదనూర్ అణ్ణళక్కుమైయనై
   నెన్నలై యిన్ఱినై నాళైయై-నీర్మలమేల్
         తిరుమంగై ఆళ్వార్ పెరియతిరుమడల్ 130


నవవిధ సంబంధములు

మంచిమాట

పరమాత్మకు జీవాత్మకు మద్యన గల సంబంధములు తొమ్మిది.అవి.
   పరమాత్మ______________జీవాత్మ_________సంబంధము


1. పిత_________________పుత్ర___________కార్యకారణ సంబంధము
2. రక్షకుడు______________రక్ష్యుడు________రక్ష్య రక్షక సంబంధము
3. శేషి_________________శేషుడు_________శేష శేషి సంబంధము
4. భర్త_________________భార్య___________భర్తృ భార్య సంబంధము
5. జ్ఞేయ________________జ్ఞాత___________జ్ఞాతృ జ్ఞేయ సంబంధము
6. స్వామి_______________దాసుడు_________స్వస్వామి సంబంధము
7. ఆధారము_____________ఆధేయము_______ఆధార ఆధేయ సంబంధము
8. ఆత్మా________________శరీరము_________శరీరాత్మ సంబంధము
9. భోక్త_________________భోగ్యము_________భోకృభోగ్య సంబంధము

DivyaDesaPrakasika.djvu

8. అప్పక్కుడుత్తాన్-తిరుప్పేర్‌నగర్.

Appakuduttam - Tiruppurnagar

9. ఆండళుక్కుమ్‌మెయ్యన్-ఆదనూర్.

Andalkku Mmeyyan - Adanoor
DivyaDesaPrakasika.djvu

10. ఆమరువియప్పన్-తిరువళుందూర్.

Amaruviyyappan Thiruvalundur

11. అరుళ్‌మాకడల్-శిరుప్పులియూర్

Arulmaakadal - Sirupuliyur

10. తిరువழ0దూర్ (మాయవరం 12 కి.మీ)

తేరళందూర్

శ్లో. దివ్యే దర్శన పద్మినీ తటగతే శ్రీ మత్యళందూర్ పురే
   రాజ త్యామరువి ప్రభు ర్గరుడ ఇత్యాఖ్యే విమానే స్థిత: |
   ప్రాప్త శ్శెంగమలోప పూర్వలతికాం ప్రాచీముఖ స్సహ్యజా
   ధర్మ శ్రీ వసురాజ సేవిత వపు శ్శ్రీమత్కలిఘ్న స్తుత: ||

వివరణ: ఆమరువియప్పన్-శెంగమలవల్లి తాయార్-గరుడ విమానము-దర్శన పుష్కరిణి-తూర్పు ముఖము-నిలుచున్న సేవ-కావేరికిని, యమధర్మరాజునకు, వసుమహారాజునకు ప్రత్యక్షము. తిరుంగై ఆళ్వార్లు కీర్తించినది.

విశేషము: పెరుమాళ్లకు కుడివైపున గరుడాళ్వారు ఎడమవైపున ప్రహ్లాదాళ్వారు వేంచేసియున్నారు. ఇచ్చట కోవెల వీధిలో శ్రీ రజ్గనాథుల సన్నిధి, గోవిందరాజస్వామి సన్నిధి వేరుగా కలవు. వృషభ మాసం హస్తా నక్షత్రము తీర్థోత్సవముగా బ్రహ్మోత్సవము జరుగును. కంబ మహాకవి పుట్టిన ప్రదేశము.

మార్గము: మాయవరం నుండి టౌన్ బస్ కలదు. కుంభకోణం-మాయవరం-తంజావూరు-మాయవరం-బస్ కలదు. అహోబిల మఠం ఉన్నది.

   తిరువుక్కున్దిరువాగియ శెల్వా దెయ్‌వత్తుక్కరశే శెయ్యకణ్ణా;
   ఉరువచెఇజడరాழி వల్లనే యులగుణ్ణ వొరువా తిరుమార్బా;
   ఒరువఱ్కాత్తియుయమ్‌ వగై యెన్ఱాలుడనిన్ఱైవ రెన్నుళ్ పుగన్దు;ఒழிయా
   తరువిత్తిన్ఱిడ అఇజ నిన్నడై న్దేన్ అళున్దూర్ మేల్‌త్తిశై నిన్ఱ వమ్మానర్.
            తిరుమంగై ఆళ్వార్ పెరియ తిరుమొழி 7-7


అర్ద పంచకము

ముముక్షువు తప్పక తెలిసికొనవలసినవి ఐదు

1. స్వస్వరూపము____________________భగవచ్చేషత్వము
2. పరస్వరూపము____________________సర్వశేషిత్వము
3. ఉపాయ స్వరూపము________________భగవత్ కృప
4. ఉపేయ స్వరూపము________________భగవత్ కైంకర్యము
5. విరోధ స్వరూపము_________________అవిద్య కర్మప్రకృతి సంబంధములు