దివ్యదేశ వైభవ ప్రకాశికా/తిరుక్కారగమ్‌

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ముఖచిత్రం

83. తిరుక్కారగమ్‌ (కాంచీ) 10

శ్లో. అక్కిరాయ సరోరమ్యే కారకాఖ్యాన పట్టణే|
   మద్మామణి రమానాథ:కమలాకర నాయక:||
   వామనం ప్రాప్య వైమానం దక్షిణాముఖ సంస్థిత:|
   కారకర్షి తపోలబ్ధ రాజతే కలిజిన్నుత:||

వివ: కరుణాకర పెరుమాళ్-పద్మామణి త్తాయార్-అక్రాయ పుష్కరిణి-వామన విమానము-దక్షిణ ముఖము-నిలచున్నసేవ- కారక మహర్షికి ప్రత్యక్షము-తిరుమంగై ఆళ్వార్ కీర్తించినది.

విశే: ఈ సన్నిధి ప్రత్యేకముగా లేదు. ఉలగళన్ద పెరుమాళ్ సన్నిధిలో తాయార్ సన్నిధికి ఎదురుగా నున్నది.

పా. నీరగత్తాయ్ నెడువరైయి నుచ్చి మేలాయ్
          నిలాత్తిజ్గళ్ తుణ్డత్తాయ్ నిఱైన్దకచ్చి
   ఊరగత్తాయ్, ఓణ్ తుఱైనీర్ వెஃకావుళ్ళాయ్
          ఉళ్ళువారుళ్ళత్తాయ్; ఉలగ మేత్తుం
   కారగత్తాయ్ కార్‌వానత్తుళ్ళాయ్ కళ్వా
          కామరుపూజ్కావిరియిన్ తెన్బాల్ మన్ను
   పేరగత్తాయ్, పేరాదెన్నె-- నుళ్ళాయ్
          పెరుమామన్ తిరువడియే పేణినేనే.
          తిరుమంగై ఆళ్వార్లు-తిరునెడున్దాణ్డగమ్‌ 8


మంచిమాట

"మీకు వలదా!"

ఒకప్పుడు నంజీయర్ అను ఆచార్యులు అనారోగ్యముచే బాధపడుచుండిరి. వారికి ప్రాణాపాయము తప్పదని అందరు భావించుచుండిరి. ఆసమయమున "కుట్టక్కుడి యిళైయాళ్వార్" అనువారు వారి యొద్దకు వెళ్ళి ఈ సమయమున ఆత్మకు హితమైన ద్వయమంత్రమును అనుసంధానము చేయరాదా! అని పలికిరట. దానిని విని నంజీయర్ "మీరు అనుసంధానము చేసికొనరాధా! నాకేమికావలెను. ఇంకను ఈ లోకములో తిరిగే మీకు అవసరములేనిది మంచములో పడియున్న నాకు మాత్రమేనా కావలెను!" అని సమాధానమిచ్చిరట. కావున ఇహలోకయాత్ర చేయువారికిని పరమపదయాత్ర చేయువారికిని హితమైనది ద్వయమంత్రము మాత్రమే.

102
DivyaDesaPrakasika.djvu

82. యథోక్తకారి-తిరువెஃకా

Yadhoktakari - Tiruvenkha

83. కరుణాకరన్-కారగమ్

Karunakaran - Karagam
DivyaDesaPrakasika.djvu

84. కళ్వర్-కార్వానమ్‌(కాంచి))

Kalvar Karvanam - Kanchi

85. ఆదివరాహన్-కళ్వనూర్(కాంచి)

Adivarahan - Karvanam (Kanchi

84. కార్వానమ్‌ (కాంచీ) 11

శ్లో. గౌరీ తటాక రుచిరే కార్‌వాన పురి పుష్కలే
   విమానే కళ్వ రిత్యాఖ్య్:శ్రిత: కమల వల్లికామ్‌|
   పశ్చిమాభి ముఖస్థాయీ పార్వతీ నయనాతిథి:
   చతుష్కవిమునీంద్రస్య స్తుతిపాత్రో విరాజితే||

వివ: కళ్వర్-కమలవల్లి-గౌరీపుష్కరిణి-పుష్కల విమానము-పశ్చిమ ముఖము-నిలచున్నసేవ-పార్వతీదేవికి ప్రత్యక్షము-తిరుమంగై ఆళ్వార్ కీర్తించినది.

విశే: ఈ సన్నిధి ప్రత్యేకముగా లేదు. ఉలగళన్ద పెరుమాళ్ల సన్నిధిలోనే కలదు.

పా. నీరగత్తాయ్ నెదువరైయి నుచ్చి మేలాయ్
          నిలాత్తిజ్గళ్ తుణ్డత్తాయ్ నిఱైన్దకచ్చి
   ఊరగత్తాయ్, ఓణ్ తుఱైనీర్ వెஃకాపుళ్ళాయ్
          ఉళ్ళువారుళ్ళత్తాయ్; ఉలగ మేత్తుమ్‌
   కారగత్తాయ్ కార్‌వానత్తుళ్ళాయ్ కళ్వా
          కామరుపూజ్కావిరియిన్ తెన్బాల్ మన్ను
   పేరగత్తాయ్, పేరాచెన్నె-- నుళ్ళాయ్
          పెరుమానున్ తిరువడియే పేణినేనే.
          తిరుమంగై ఆళ్వార్లు-తిరునెడున్దాణ్డగమ్‌ 8


మంచిమాట

ఆత్మ-శరీరము

శరీరమునకు ఆత్మకు గల భేదములను ఈ విధముగా గ్రహింపవచ్చును.

       శరీరము__________________ఆత్మ

       జడము___________________జ్ఞానమయము

       దు:ఖాత్మకము_____________ఆనందమయము

       మలయుక్తము______________నిర్మలము

       అనిత్యము_________________నిత్యము

       పరిణామ శీలముకలది_________పరిణామములేనిది

       విభువు___________________అణువు

       తమోమయము_____________ప్రకాశమానము

              103
~