దివ్యదేశ వైభవ ప్రకాశికా/కార్వానమ్‌

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ముఖచిత్రం

84. కార్వానమ్‌ (కాంచీ) 11

శ్లో. గౌరీ తటాక రుచిరే కార్‌వాన పురి పుష్కలే
   విమానే కళ్వ రిత్యాఖ్య్:శ్రిత: కమల వల్లికామ్‌|
   పశ్చిమాభి ముఖస్థాయీ పార్వతీ నయనాతిథి:
   చతుష్కవిమునీంద్రస్య స్తుతిపాత్రో విరాజితే||

వివ: కళ్వర్-కమలవల్లి-గౌరీపుష్కరిణి-పుష్కల విమానము-పశ్చిమ ముఖము-నిలచున్నసేవ-పార్వతీదేవికి ప్రత్యక్షము-తిరుమంగై ఆళ్వార్ కీర్తించినది.

విశే: ఈ సన్నిధి ప్రత్యేకముగా లేదు. ఉలగళన్ద పెరుమాళ్ల సన్నిధిలోనే కలదు.

పా. నీరగత్తాయ్ నెదువరైయి నుచ్చి మేలాయ్
          నిలాత్తిజ్గళ్ తుణ్డత్తాయ్ నిఱైన్దకచ్చి
   ఊరగత్తాయ్, ఓణ్ తుఱైనీర్ వెஃకాపుళ్ళాయ్
          ఉళ్ళువారుళ్ళత్తాయ్; ఉలగ మేత్తుమ్‌
   కారగత్తాయ్ కార్‌వానత్తుళ్ళాయ్ కళ్వా
          కామరుపూజ్కావిరియిన్ తెన్బాల్ మన్ను
   పేరగత్తాయ్, పేరాచెన్నె-- నుళ్ళాయ్
          పెరుమానున్ తిరువడియే పేణినేనే.
          తిరుమంగై ఆళ్వార్లు-తిరునెడున్దాణ్డగమ్‌ 8


మంచిమాట

ఆత్మ-శరీరము

శరీరమునకు ఆత్మకు గల భేదములను ఈ విధముగా గ్రహింపవచ్చును.

       శరీరము__________________ఆత్మ

       జడము___________________జ్ఞానమయము

       దు:ఖాత్మకము_____________ఆనందమయము

       మలయుక్తము______________నిర్మలము

       అనిత్యము_________________నిత్యము

       పరిణామ శీలముకలది_________పరిణామములేనిది

       విభువు___________________అణువు

       తమోమయము_____________ప్రకాశమానము

              103
~

85. తిరుక్కళ్వనూర్ (కాంచీ) 12

శ్లో. నిత్యపుష్కరిణీ యుక్తే కళ్వనూర్ నగరే స్థిత:
   విమానే వామనే త్వాదివరాహాంజలి వల్లికామ్‌
   ప్రాప్త: పశ్చిమ దిగ్వక్త్ర:కలిజన్ముని కీర్థిత:
   అశ్వత్ధోస పదఖ్యాత నారాయణ మునీక్షిత:||

వివ: ఆదివరాహ పెరుమాళ్-అ-లైవల్లి త్తాయార్-నిత్యపుష్కరిణి-వామన విమానము-పశ్చిమ ముఖము-నిలచున్నసేవ-అశ్వత్థ నారాయణునకు ప్రత్యక్షము-తిరుమంగై ఆళ్వార్ కీర్తించినది.

విశే: ఈ సన్నిధి కంచి కామాక్షి అమ్మన్ కోవెలలో ఉన్నధి. తాయార్; తీర్థం లేవు. "కళ్వా" అను సంబోదన తప్ప వేరు పాశురము లేదు.

పా. నీరగత్తాయ్ నెడువరైయి నుచ్చి మేలాయ్
           నిలాత్తిజ్గళ్ తుణ్డత్తాయ్ నిఱైన్దకచ్చి
   ఊరగత్తాయ్, ఓణ్ తుఱైనీర్ వెஃకావుళ్ళాయ్
           ఉళ్ళువారుళ్ళత్తాయ్; ఉలగ మేత్తుమ్‌
   కారగత్తాయ్ కార్‌వానత్తుళ్ళాయ్ కళ్వా
           కామరుపూజ్కావిరియన్ తెన్బాల్ మన్ను
   పేరగత్తాయ్, పేరాదెన్నె-- నుళ్ళాయ్
          పెరుమానున్ తిరువడియే పేణినేనే.
          తిరుమంగై ఆళ్వార్లు-తిరునెడున్దాణ్డగమ్‌ 8


మంచిమాట

     జ్ఞానము నిచ్చువాడు ఆచార్యుడు.
 ఆ జ్ఞానమును వృద్ధిపొందించువారు శ్రీవైష్ణువులు.
 ఆ జ్ఞానమునకు విషయభూతుడు సర్వేశ్వరుడు.
   జ్ఞానమునకు ఫలము భగవత్కైంకర్యము.
    దానికి భోగ్యత భాగవత కైంకర్యము.

                         104