దివ్యదేశ వైభవ ప్రకాశికా/అష్టోత్తర శత దివ్యదేశ స్తుతి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీమతే రామానుజాయ నమ:

శ్రీమద్వరవరమునయే నమ:

అష్టోత్తర శత దివ్యదేశ స్తుతిః

శ్రీ కాంచీ ప్ర. భ. అణ్ణంగరాచార్య స్వామి కృతి:

   శఠవైరి కలివై రిముఖ సూరి వినుతాన్
   ప్రథమాం నవిభవాంశ్చ పశతాష్ట నిలయాన్|
   భువి దిక్షు సకలాసు లసతోత్ర మహితాన్
   స్తుతి వద్యనిచయేన కలయామి హృదయే||

   చతుర్దశేతి ప్రథితేషు కాంచీలలామభూతేషు శుభస్థలేషు|
   విరాజమానాన్ కరిశైలనాథ దేవాధిరాజ ప్రముఖాన్ ప్తవాని||

1. శ్రీహస్త్యద్రినాథ భగవతస్స్తుతి:

   శ్రీ భూతయోగి శఠజిత్పరకాల సూరి
   ముఖ్యైర్మహామునివరై రుపగీత భూమాన్|
   బ్రహ్మాద్వరోదిత! సతార్తి హృతి ప్రవీణ!
   హస్త్యద్రినాథ భగవన్! శరణం మమాసి||

2. శ్రీ యథోక్తకారి భగవత్త్సుతి:

   శ్రీమత్సరోముని ముఖై: ప్రథమై ర్మునీంద్రై:
   శ్రీభక్తిసార శఠజిత్క లిజిత్క వీంద్రై:|
   ఉద్గీత వైభవ! యథోక్త కృదీశ ! వేగా
   సేతో! ముకుంద! విజయీభవ భక్తవశ్య||

   చతురాసన కలితాద్వర పరిపాలన కారిన్!
   సరసీముని జనన స్థల శుభవీక్షణదాయిన్|
   క్షితిసారజ ముని పుంగవ కణికృష్ణ మహాత్మ
   ప్రతిబోదిత పరమాద్బుత గుణ! నాథ! దయస్వ||

3. అష్టభుజ భగవత్త్సుతి:

   సంస్తూయమాన! మహదాహ్వయ దివ్యసూరి
   శ్రీమత్కలిద్విడభిదాన కవీశ్వరాభ్యామ్‌|
   స్వామిన్! దయాజలనిదేష్ట భుజాస్సదేశ!
   క్షిప్రం సముద్దర భవార్ణవ పాతినం మామ్‌||

301

4. కామాసికా క్షేత్రనాథ భగవత్త్సుతి:

   శ్రీమన్మహత్తర మునీంద్ర కలిద్విడాఖ్య
   సూరీంద్రగీత! దితిజాన్వయ మూల ఘాతిన్|
   ప్రహ్లాద భక్తిభరగోచర దివ్యమూరే!
   కామాసికా నరహరే! మయి దేహి భద్రమ్||

5. దీప ప్రకాశ భగవత్త్సుతి:

   శ్రీమత్కలి ప్రమథనాహ్వయ సూరిగీత!
   వేదాంత సూరి జననస్థల మీక్షమాణ|
   దీపప్రకాశ నను శీతవన స్థలేశ!
   సంసార సిందు పతితం పరిరక్షతాన్మామ్‌||

6. ఊరగక్షేత్ర స్థ త్రివిక్రమ భగవత్త్సుతి:

   మహోరగ స్థలేశ్వర! ప్రసిద్దవైభవ ప్రభో
   మహామునీంద్ర భక్తిసార నీలయోగి సంస్తుత|
   ఖరూప మేఘరూప నీరరూప దేవ సంసృత
   త్రివిక్రమ ప్రభో ముదా కటాక్షయన్వ మాం సదా||

7. గగనరూపి భగవత్త్సుతి:(కార్వానమ్‌)

   ఉరగావసథే కలితాస్పద భో, గగనాకృతిదేవ మహామహిమన్|
   పరకాల కవీడత! భక్తజనప్రియ దానరత! ప్రణతం కురు మామ్‌||

8. మేఘరూపి భగవత్త్సుతి:

   పరకాల మునీంద్రేణ స్తుతాయ ఘన రూపిణే|
   ఉరగక్షేత్రవాసాయ హరయే కలయే నతిమ్‌||

9. వీర రూపి భగవత్త్సుతి:

   కలిరిపు మునివరకృత నుతి ముదితమ్‌
   సతజన సముదయహృది కృతవసితమ్‌|
   జలతనురితి భువి సువిదిత మనఘమ్‌
   సురవర మహ మిహ హృది దదదీడే||

10. చోరనాథ భగవత్త్సుతి:

   శ్రీకలి ప్రమథన స్తుతి లక్ష్యం దేవతాంతర నికాయ్య నిలీనమ్‌|
   భక్త చిత్ర హరణ ప్రవణం త్వాం చోరనాథ భగవాన్ ప్రణమామి||

302

11. జ్యోత్స్నేందు వక్త్ర భగవత్త్సుతి:

   జ్యోత్స్నేందు వక్త్ర భగవాన్! కలివైరి సూరి
   స్తోత్రైక పాత్ర ! కరుణార్ణవ! దీనబందో!
   సర్వత్ర సంనిదదతోపి కుతోను తేభూత్
   వాసోన్యదై వతగృహే! భవ సర్వదృశ్య:||

12. ప్రవాళవర్ణ భగవత్‌స్తుతి:

   భవార్ణవ ప్లవాయిత స్వదివ్య సూక్తిరాశినా
   కలిద్విషా మునీశ్వరేణ కీర్తిత ప్రభావ భో|
   సరోరుహాక్ష! శంఖ చక్రజుష్ట పాణి పజ్కజ
   ప్రవాళవర్ణదివ్యగాత్ర! పాహిమా, భవార్ణవాత్||

13. శ్రీవైకుణ్ఠనాథ భగవత్‌స్తుతి:

   విఖ్యానతామ్ని పరమేశర్వ దివ్యదామ్ని శ్రీమత్కలి ప్రమథనేన మునీశ్వరేణ
   సంకీర్తితం ప్రథిత పల్లవరాజ జుష్టం వైకుణ్ఠనాథ భగవంతముపాసిషీయ ||

14. శ్రీ పాణ్డవదూత భగవత్ స్తుతి:

   శ్రీభూతయోగి మహదాఖ్య కలిఘ్న భక్తిసారాఖ్యయోగి పరికీర్తిత దివ్యకీర్తే|
   కాంచీమతజ్గజ! మహిష్ఠమనోహరాంగ! శ్రీపార్థదూత భగవన్! పరిపాహి నన్త్వమ్‌||
   ఇత్థం కా-స్థితా దివ్యదేశా ఏతే చతుర్దశ|ఉపాశ్లోక్యన్త;వర్ణ్యన్తే క్రమేణాషా సమీపగా||

15. తిరిప్పుట్కుழி క్షేత్రమ్‌

   తిరుప్పుట్కుழிతి ప్రసిద్దాపదేశే శుభే దివ్యదేశే జటాయోర్ని షేవ్యమ్‌|
   రణే పుజ్గవం త్వాం జయేనోల్లసన్తం రఘూత్తంస మీడే కలిద్వంసి జాష్టమ్‌||

16. తిరునిన్ఱవూరు

   తిరునిన్ఱవూరితి శుభాఖ్యయోజ్జ్వలే పరకాలసూరి పరికీర్తితే నఘే|
   శుభదామ్ని దీప్తమిహ భక్తవత్సలం హృది యే వహంతి ననుతే మమేశ్వరా:||

17. తిరువెవ్వుళూరు

   వీక్షారణ్యే కిం గృహస్థాన సేవ్యం వీక్షమాత్రాత్ పావయన్తం దరిత్రీమ్‌|
   భూసారాఖ్యక్షేత్రజ శ్రీకలిద్విట్ సూరిస్తుత్యం రాఘవం వీరమీడే||

18. తిరునీర్మలై

   శ్రీతోయాద్రౌ కృతచిరపసతిం ద్వైతీయీ కాంతిమముని వినుతమ్‌|
   లక్ష్మీనాథం జలనిభవపుషం స్తుత్వా తాప ప్రశమ ముపాగమ్‌||

303

19. తిరువిడవెన్దై

   నిత్యకల్యాణనామాంచితే పావనే దివ్యదేశే స్థితం శ్రీవరాహప్రభుమ్‌|
   శ్రీకలిద్విణ్ముని స్తోత్రపాత్రం హరిం చింతయే సన్తతం వన్దిషియానిశమ్‌||

20. తిరుక్కడల్‌మల్లై-మహాబలిపురమ్‌

   జలదేర్నికటే సుపవిత్రతటే శయితం కలిజిమ్మని భూతనుతమ్‌|
   స్థలశాయి సమాఖ్య హరిం సతతమ్‌ నను చింతయ తామస మానస హే||

21. శ్రీ ఘటికాచల:(చోళసింహపురమ్‌)

   ఘటికాచలవాస కృతాదరణం కలిజిన్మహదాహ్వయ సూరినుతమ్‌|
   సకలామయ శాంతి కరం నృహరిమ్‌ భగవన్తమహం హృదయే నిదదే||

22. తిరువల్లిక్కేణి-శ్రీకైరవిణి

   శ్రీమత్కైరవిణీ తటే కృతపదం , శ్రీమన్మహాయోగిన:
   శ్రీభూసార పురావతీర్ణయమిన: శ్రీమత్కలిద్వంసిన:|
   స్తోత్రైరుజ్జ్వల దివ్యగాత్ర మమితై రాభూషణై ర్బూషితం
   గీతాచార్య మహర్నిశం హృది దదే శ్రీపార్థ సూతం హరిమ్||

   తుణ్డీరమణ్డలస్థ ద్వావింశతి దివ్యదేశ విషయమిదమ్‌|
   స్తోత్రం హృది దదతే యే తేషాం చరణౌ సదా వృణే శరణమ్‌||
               అథ చోళమణ్డలేశ స్తుతి:

1. శ్రీరజ్గమ్‌

   సూరీంద్రై ర్దశభిశ్చ కీర్తిత మథ శ్రీవిష్ణుచిత్తాత్మజాం
   గోదాం కామితవంత మప్రతిమయాం ప్రీత్యా తయా సంగతమ్‌|
   సర్వై: పూర్వగురూత్తమైశ్చ మునిభి: శ్రీనారదాద్యైర్ముహు:
   జుష్టం దివ్యమరుద్వృదా తటశయం శ్రీరజ్గనాథం భజే||

   శ్రీమద్వర వరమునిరా డన్తేవాసితి విశ్రుతో భువనే|
   శ్రీశైల మన్త్రవక్తా శ్రీరంగేశో హి దైవతశ్రేష్ఠు:||

2. తిరువెళ్ళరై-శ్వేతాద్రిక్షేత్రమ్‌

   విష్ణు చిత్తమునినా పరకాలాభిఖ్య దివ్యకవినా స్తుతకీర్తమ్‌|
   శ్వేత శైలనిలయం భగవన్తం పుణ్డరీకనయనం ప్రణమామి||
   శ్వాతాద్రినాథో భగవాన్ పుణ్డరీకాక్షానామ్నా ప్రథి:|
   శీభట్టనాథ పరకాల సూరిభ్యాం స్తుత:||

304

3. ఉత్తమర్‌క్కోవిల్-కరంబనూర్ క్షేత్రమ్‌

   పరకాల కవిస్తుతి లబ్దముదం సుపవిత్ర కవేర సుతా తటగమ్‌|
   ప్రథితోత్తమనామ జుషం పరమం పురుషం సతతం హృది భావయత||

4. అన్బిల్ దివ్యదేశ: - ప్రీత్యాదరక్షేత్రమ్‌

   శ్రీభక్తిసార యమిరాడుపగీత సంజ్యం ప్రీతిస్థలీతి భువనే ప్రథమానకీర్తిమ్‌|
   అన్బిల్ సమాఖ్య శుభదేశ మశేషభోగ్యం సంభూషయన్ పణిశయ!ప్రణతే ప్రసీద||

5. ఉరైయూరు దివ్యదేశ:-నిచుళాపురీ

   మునివాహన సూర్యవతారవశాన్మహితే సహితే మహితైర్విబుదై:|
   పరకాలసుతే హ్యురయూరభిదే నిచుళానగరే విజయస్వ హరే||

6. తణ్జమామణిక్కోవిల్-తణ్జక్షేత్రమ్‌

   కలిద్వేషి సూరీంద్ర చిత్తే లనన్తం వసస్తం చ తణ్జహ్వయే దివ్యదేశే
   హరిం నీలమేఘాభిదానం రమేశం సదా చింతయేథా ముదా ముగ్దచిత్త||

7. పుళ్ళంపూదజ్గుడి దివ్యదేశ:

   పుళ్ళం పూతజ్గుడి శుభనామ్నా-యుక్తే శ్రీమత్కలిరిపుగీతే|
   పున్నాగాడ్యే సుమహితదేశే-భాన్తం దేవం హృదయ భజస్వ||

8. తిరుప్పేర్‌నగర్-అప్పక్కుడుత్తాన్ సన్నిధి:

   భక్తిసార శఠజిత్కలిజిద్బి: భట్టనాథమునినా చ సుగీతమ్‌|
   సహ్యజాతటశయం మహదాఖ్యక్షేత్రనాథ మిహ చింతయ చిత్త||

9. ఆదనూరు దివ్యదేశ:-కామధేను క్షేత్రమ్‌

   ఆదనూరితి శుభా హ్వయయుక్తే కామధేను నగరేకలిహన్త్రా|
   యోగినా స్తుతమమేయ గుణాడ్యం భక్త భోగ్య భగవన్తముపాసే||

10. తిరువళుందూర్ దివ్యదేశ:

   కలిద్వంసి సూరీంద్ర గీతం గుణాడ్యం హరిం గోసఖాబిఖ్య మానన్ద నిఘ్నమ్‌|
   ఆళందూరబిఖ్యాత దివ్య స్థలేశం సదా చింతయేయం ముదా కీర్తయేయమ్‌||

11. తిరుక్కుడన్దై దివ్యదేశ:-శ్రీకుంభఘోణమ్‌

   గోదా శ్రీపరకాలసూరి శఠజిత్ శ్రీభక్తి సారాబిద
   శ్రీమద్బట్ట కవీంద్ర కారితనయ శ్రీమన్మహాయోగిబి:|
   గీతం శ్రీయుత కుంభఘోణ నిలయం పర్యాప్తహీనామృతం
   దేవం శార్జ్గదరం పదా హృదయ! హే సంచింతయేథా ముదా||

305

12. శిరుపులియూరు దివ్యదేశ:-ఛలశయన క్షేత్రమ్‌

   లఘు వ్యాఘ్ర దివ్యస్థలేశం రమేశం -కలిద్వంసి యోగీంద్ర గాథోపగీతమ్‌|
   ఫణీంద్రం ఛలేనాదిశ్య ప్రభాన్తం -ప్రభుం వందిషీయానిశం సంగసీయ||

13. తిరుచ్చేరై దివ్యదేశ:-సుగంధపురీ

   కలిజిమ్మని మానస వాస రుచి-ప్రచురం రుచిరం రుచిరాభరణమ్‌|
   పురి సారసమాహ్వయ భాజి ముదా-వసతిం దదతం భజ సారపతిమ్‌||

14. తిరునరైయూరు దివ్యదేశ:-సారక్షేత్రం

   గాథానాం శతకేన దివ్యకవినా శ్రీమత్కలిద్వంసినా
   గీతం శ్రీనిలయాఖ్యాయా భువి లసత్ ఖ్యాతిం సుగంధాలయమ్‌||
   ప్రాదాన్యం శ్రియ ఏవ విభ్రత మదిష్ఠాయోల్లసన్తం హరిం
   వాచా స్తౌమి హృదా భజామి శిరసా వందే ముదా సన్తతమ్‌||

15. తిరువెళ్ళియజ్గుడి దివ్యదేశ:-శుకక్షేత్రమ్‌

   తిరువెళ్ళియజ్గుడీతి ప్రఖ్యాతం -దివ్యదేశ మబిరామమ్‌|
   అదిశయిత వన్తమీశం-పరకాల కవీన్ద్ర కీర్తితం స్తౌమి||

16. తిరువిన్దళూరు దివ్యదేశ:

   వేదామోద విమాన-చ్చాయా మాశ్రిత్య ఫణి పతౌ శయితమ్‌|
   ఇన్దుపుర నాథమీడే-పరిమళరజ్గం కలిద్విడు పగీతమ్‌||

17. తిరుక్కణ్డియూరు దివ్యదేశ:

   కణ్డియూరు సమాఖ్యత స్థలేశం కలిజిన్నుతమ్‌|
   హరశాప హరం దేవం శిరసా ప్రణతోస్మ్యహమ్‌||

18. శ్రీ చిత్రకూట దివ్యదేశ:

   శ్రీచిత్రకూటే వినుతే మహద్బ్యాం -శ్రీమత్కలిద్విట్ కులశేఖరాభ్యామ్‌|
   గోవిన్దరాజం భగవన్తమీడే-దృష్ట్యా పునానం నటరాజమీశమ్‌||

19. తిరుక్కణ్ణపుర దివ్యదేశ:

   శ్రీవిష్ణుచిత్త కులశేఖర కారిసూను గోదా కలిద్విడుపగీత మహాప్రభావమ్‌|
   శ్రీకృష్ణ దివ్యనగరే నివసస్తమీడే శ్రీశౌరిరాజ భగవన్త మనన్త కీర్తిమ్‌||

20. తిరుక్కణ్ణజ్గుడి దివ్యదేశ:

   కణ్ణజ్గుడీతి జగతి ప్రథితే పవిత్రే క్షేత్రే లసన్తమనఘం ఘనమేచకాజ్గమ్‌|
   గీతం కలిప్రమథనేన కవీశ్వరేణ లక్ష్మీపతిం ప్రణమతాం సకలార్థ సిద్ది:||

306

21. తిరుక్కణ్ణమజ్గై దివ్యదేశ:

   తిరుక్కణ్ణ మజ్గాఖ్య దివ్యాలయేశం కలిద్వేషి సూరీంద్ర గాథోపగీతమ్‌|
   ప్రపద్యే హరిం భక్తవాత్సల్య సిన్దుం బృహత్సిందునామ్నా ప్రసిద్దం ముకున్దమ్‌||

22. తిరువిణ్ణగర దివ్యదేశ:

   శఠద్విట్ కలిద్విణ్మహయోగి గీతం నమద్బక్త సంరక్షణైక ప్రవీణమ్‌|
   స్వతుల్య ప్రహీణత్వ కీర్త్యా లనన్తం ముకున్దం జగన్మూలకన్దం ప్రపద్యే||

23. నన్దిపుర విణ్ణగర దివ్యదేశ:

   సర్వజన మోహజనకోత్తమ శుభాజ్గం పాణి లసదుల్బణ రథాజ్గ శుభ శబ్థమ్‌|
   శ్రీకలిజిదాఖ్య ముని గీత మహిమానం నన్దిపుర విణ్ణగరనాథముపసేవే||

24. కూడలూరు దివ్యదేశ:

   చోళమణ్డలోపశోభి కూడలూరు పత్తనే
   స్వీయ దివ్య వైభవానబిజ్ఞతా విశేషితమ్‌|
   శ్రీకలిద్విడాఖ్యయోగి కీర్త్యమాన వైభవం
   వన్దిషీయ సున్దరాజ్గ మిందిరాపతిం హరిమ్‌||

25. కపిస్థల దివ్యదేశ:

   నదీతీర శాయీత్యభిఖ్యా విశిష్టం నుతం భక్తి సారేణ యోగీశ్వరేణ|
   కపి స్థల్యదీశం పణీన్ద్రే శయానం ప్రణమ్యాస్మి దన్యో హరిం కృష్ణసంజ్య్ఞమ్‌||

26. తలైచ్చజ్గ నాణ్మదియ దివ్యదేశ:

   ఉద్యదమృతాంశు సంజ్య్ఞం భగవన్తం భక్తభోగ్య గుణసిన్దుమ్‌|
   ఉత్తుజ్గ శబ్ద నగరీ నిలయం వన్దేయ వన్దితం త్రిదశై:||

27. శ్రీనాగపట్టణ దివ్యదేశ:

   సౌన్దర్య సారామృత సిన్దు రూపం సౌన్దర్య రాజాబిద మద్ద్వితీయమ్‌|
   శ్రీమత్కలిద్వంసి మునీంద్రగీతం సంసేవ్య దేపం భవితాస్మి దన్య:||

28. కాழி శ్రీరామ విణ్ణగర దివ్యదేశ:

   శ్రీరామ విణ్ణగర నామని దివ్యదేశే శ్రీమత్కలిద్విడబిదాన మునీంద్రగీతమ్‌|
   త్రైవిక్రమ క్రమకృతాక్రమణ త్రిలోకం తాడాళనామక హరిం సతతం స్తవాని||

29. తిరువాలి తిరునగరి దివ్యదేశ:

   పరకాల మునేరవతార మహీత్యుదితే తిరువాలి మహానగరే|
   కలిజిత్కులశేఖర సూరినుతం ప్రణమామి హరిం ప్రణతార్తిహరమ్‌||
   తిరునాంగూరు సమాఖ్యే సుమహతినగరే విరాజమానానామ్‌|
   ఏకాదశ స్థలానాం స్తుతి పద్యాని ప్రణీయ మోదేయ||

307

30. మణమాడక్కోయిల్ దివ్యదేశ:

   మణి సౌద మన్దిరేశం కలివైరి మునీంద్ర కీర్తితం వన్దే|
   నాగపుర తిలక భృతం నారాయణనామ శాలినం దేవమ్‌||

31. వైకుణ్ఠ విణ్ణగర దివ్యదేశ:

   వైకుణ్ఠ దివ్యనగరే నాగపురీయే లసన్త మహమీడే|
   కలిజిన్ముని వరవినుతం వైకుణ్ఠపతిం రమాసతిం దేవమ్‌||

32. అరిమేయ విణ్ణగర దివ్యదేశ:

   శ్రీభూనీళా జుష్టం శ్రీనాగపురే లనన్తముప సేవే|
   హరిజుష్ట దివ్య నగరీ నాథం పరకాలనూరిణా వినుతమ్‌||

33. తిరుత్తేవనార్ తొగై దివ్యదేశ:

   విపులోద్యాన పురీతే నాగపురోల్లాసి దేవసంఘపురే|
   భాన్తం మాదవ దేవం కలిరిపుగీతం సదా ముదా స్తౌమి||

34. వణ్ పురుషోత్తమ దివ్యదేశ:

   శ్రీనాగస్థల తిలకం పురుషోత్తమ దివ్యదేశ మదివసతా|
   పురుషోత్తమేన హరిణా కలిజిద్గీతేన నాథవానస్మి||

35. శమ్‌పొన్ శెయ్ దివ్యదేశ:

   నాగపుర మధ్య విలసద్దివ్య సువర్ణ స్థలీ నికాయ్యజుషమ్‌|
   శ్రీరజ్గేశ సమాఖ్యం కలిజిద్వినుతం నమామి కారుణికమ్‌||

36. తిరుత్తెత్తియమ్బల దివ్యదేశ:

   శ్రీతేత్తియమ్బలాఖ్యే నాగపురీయే మహాలయే నివసన్|
   రక్తవిలోచన భగవాన్ కలిరిపు మునిగీత వైభవో జయతు||

37. తిరుమణిక్కూడ దివ్యదేశ:

   మణిక్కూడ నామ్ని నిలయే శ్రీనాగపురీ విరాజితే విలసన్|
   శ్రీమత్ పరకాల కవి ఖ్యాపిత విభవో హరి: శరణ్యోమే.

38. కావళమ్బాడి దివ్యదేశ:

   శ్రీకావళమ్బాడి సమాఖ్యదేశే శ్రీనాగపుర్యాం లసతి ప్రభాన్తమ్|
   శ్రీమత్కలిద్వంసి మునీంద్రగీత కృష్ణం ప్రపన్నార్తిహరం ప్రపద్యే||

39. తిరువెళ్ళక్కుళ దివ్యదేశ:

   చతుర్వేదవిద్విప్రసంఘై: పరీతే ప్రపుష్యత్తటాకాబిదే దివ్యదేశే|
   కలిద్విణ్మునీంద్ర స్తుతే నాగపుర్యాం విరాజన్తమీడే హరిం భక్తభోగ్యమ్‌||

308

40. పార్థన్ పళ్ళి దివ్యదేశ:

   శ్రీనాగాపుర్యాం కలివైరిగీతే శ్రీపార్థశయ్యాబిద దివ్యదేశే|
   శేషే శయానం నిగమాన్త వేద్యం దేవం ప్రపద్యే కమలాసహాయమ్‌||
   చోళమణ్డల లసచ్చత్వారింశత్ స్థలేశ్వరాన్ దేవాన్|
   సంకీర్త్య పద్య బృందై స్సంతోషాబ్దౌ నిమగ్న హృదయోస్మి||

  -ఇతి చోళమణ్డలస్థ చత్వారింశ ద్దివ్యదేశ స్తుతి: - సమాప్తా

అథ మద్య మణ్డలస్థ దివ్యదేశద్వయ స్తుతి:

1. శ్రీ దేహలీ తిరుక్కోవళూరు దివ్యదేశ:

   శ్రీదేహళీశం శ్రితపారిజాతం కాసారపూర్వాద్య కవీంద్రజుష్టమ్‌|
   శ్రీమత్కలిద్విట్కవినా చ గీతం లోకత్రయాక్రామిపదం స్తవాని||

2. శ్రీమదహీన్ద్రపుర దివ్యదేశ:

   శ్రీమత్యహీన్ద్ర నగరే గరుడాపగాయా స్తీరే విభాన్తముపయామికలిద్విడీడ్యమ్‌|
   వేదాన్త సూరి హృదయావపథం రమేశం శ్రీదేవనాథ భగవన్త మనన్త సేవ్యమ్‌||

అథ పాణ్డ్యమణ్డలస్థ అష్టాదశ దివ్యదేశ స్తుతి:

1. కురుకాపురి దివ్యదేశ: - ఆళ్వార్ తిరునగరీ

   ఆదినాథ భగవన్నిలయాయ శ్రీశఠారి మునిరాడ్బవనాయ|
   తన్మునీంద్ర వినుతాయ నమస్తాత్ కురుకానగరాయ||

2. శ్రీ వైకుణ్థ దివ్యదేశ:

   తామ్రపర్ణీ తటోద-దైవకుణ్ఠ నగరే స్థితమ్‌|
   శ్రీశఠారి నుతం వన్దే శ్రీవౌకుణ్ఠాహ్వయం హరిమ్‌||

3. వరగుణ మజ్గళ దివ్యదేశ:

   వరగుణ మజ్గళ నిలయే నిషణ్ణ మమరేశ మనిశ ముపసేనే|
   శ్రీకారిసూను కలితస్తుతలక్ష్యం నిత్యసేవితం లక్ష్యా||

4. తిరుప్పుళింగుడి దివ్యదేశ:

   పుళింగుడి సమాహ్వయే మహిత దివ్యదేశే స్థితం
   పణీంద్ర శయనోజ్వలం శఠరిపోర్ముని మానసే|
   పనన్త మనిశం చ తత్సతి తతి ప్రహృష్టం హరిం
   భజే చరణ పజ్కజ ద్వితయ నిత్యసేవోత్సుక:||

309

5. తెన్. తిరూప్పేరై దివ్యదేశ:

   తెన్ తిరుప్పేరయిల్ దివ్యనామాశ్రితే
   శ్రీశఠద్విణ్ముని స్తోత్రపాత్రే శుభే|

6. తిరుక్కోళూరు దివ్యదేశ:

   మధుర కవి జనన భూమిం శఠరిపు మునిజుష్ట మహిపతౌ శయితమ్‌|
   నిక్షిప్త నిది సమాఖ్యం కోళూరు క్షేత్రనాథ ముపసేవే||

7. తులవిల్లిమజ్గల దివ్యదేశ:

   తులవిల్లిమజ్గళాఖ్యే యమళక్షేత్రే శఠారిమునిగీతే|
   అరవిన్దలోచనేశం దేవాదీశం చ నౌమి భగవన్తౌ||

8. పెరుంకుళ(బృహత్తటాక) దివ్యదేశ:

   బృహత్తటాక సం-యా విభూషితే విలక్షణే
   శఠారియోగి కీర్తితే శుభస్థలే చకాసతమ్‌|
   విచిత్రనర్తనాహ్వయం రమాసఖం క్షమానిదిం
   హృదా సదా విచిన్తయే విలోకయే చ కీర్తయే||

9. శ్రీగోష్ఠీపుర(తిరుక్కోట్టియూరు) దివ్యదేశ:

   శ్రీ భూతయోగి మహదాహ్వయ భక్తిసార
   భట్టేశ సూరి కలిజిన్మునివర్యగీతమ్‌|
   దివ్యే పణీంద్రశయనే శయితం మహాన్తం
   గోష్ఠీపురేశ మిహ నౌమి యతీంద్ర జుష్టమ్‌||

10. శ్రీ సత్యాద్రి(తిరుమెయ్యమ్‌) దివ్యదేశ:

   పరకాల సూరి ఫణితి ప్రకీర్తితం భజచిత్త! సత్యగిరిరాజ నాయకమ్‌|
   ఫణిరాజ తల్ప మదిశయ్య భాస్వరం మణిరాజశోబి శుభవక్షసం హరిమ్‌||

11. పుల్లారణ్య(తిరుప్పుల్లాణి) దివ్యదేశ:

   పుల్లారణ్య క్షేత్ర మితీహ ప్రథమానే
   పుల్లాణీతి శ్రీకలివిద్విణ్మునిగీతే|
   దివ్యేదేశే పాయన భుక్తి ప్రవణం త్వాం
   ద్యాయం ద్యాయం హృష్యతి నిత్యం మమ చిత్తమ్‌||

12. శ్రీమన్మహా వనగిరి(తిరుమాలిరుంశోలై) దివ్యదేశ:

   శఠరిపు భూతయోగి కలిజిన్ముని భట్టముని
   ప్రియతనయాస్తుతి ప్రథిత వైభవ వారినిదిమ్‌|
   హరి మిహ సున్దరోరు భుజ మింద్రమణి
   ప్రతిమం వనగిరి మావనన్త ముపయామి విభుం శరణమ్‌||

310

13. మోహనక్షేత్ర(తిరుమోగూరు) దివ్యదేశ:

   శఠవైరి సూరి పరకాల సూరి వా గుపగీత కీర్తి మనిశం ప్రకీర్తయే|
   ఇహ మోహనాఖ్యనగరే చకాసతం రమణీయ దివ్య శుభవిగ్రహం హరిమ్‌||

14. ధన్వినవ్య నగరీ(శ్రీ విల్లిపుత్తూరు) దివ్యదేశ:

   శ్రీవిష్ణు చిత్తముని తత్తనయావతార భూమౌ తదీయ పణితి ప్రథిత ప్రభావే|
   శ్రీదన్వినవ్యనగరే వటపత్రశాయి నామ్నా లసన్తమనిశం భగవన్తమీడే||

15. శ్రీతోతాద్రి(వానమామలై) దివ్యదేశ:

   శ్రీమద్వానమహాచలస్థిత జుషం తైలాబిషేక ప్రియం
   దివ్యశ్రీశఠకోప సూరి పణితి ప్రఖ్యాత విఖ్యాతికమ్‌|
   శ్రీమద్రమ్యవరోపయంతృ మునిరాట్ శ్రీపాదరేఖామయ
   శ్రీరామానుజయోగి జుష్ట మనిశం సేవేయ దేవాదిపమ్‌||

16. వైష్ణవ వామన(తిరుక్కురుంగుడి) దివ్యదేశ:

   భక్తిసార శఠవైరి కలిద్వి డ్విష్ణు చిత్తమునివాగుపగీతమ్‌|
   భక్తగాయక నిషేనితమీడే వైష్ణవోపపద వామనదేశమ్‌||

17. తిరుత్తణ్ కాల్(శీతవాతపుర) దివ్యదేశ:

   శీతవాతపుర నామ్ని మహిష్ఠే నిత్యవాసరసికం శుభదేశే|
   భూతయోగి కలిజిన్మునిగీతం | నిత్యభోగ్య భగవన్తముపాసే||

18. తిరుక్కూడల్(దక్షిణ మధురా) దివ్యదేశ:

   శ్రీభట్టనాథ ముని సూక్త్యవతార భూమౌ
   కూడల్ సమాఖ్యనగరేకలిజిత్ప్రగీతే
   విద్యోతమాన మసమాన మహాప్రభావం
   శ్రీసున్దరం హరిమహం హృది చిన్తయేయమ్‌||

        అథ కేరళమణ్డల త్రయోదశ దివ్యదేశస్తుతి:

1. శ్రీ మదనంతపుర దివ్యదేశ:

   అనన్త పద్మనాభ భో! శఠారిసూరి సూక్తి బి
   ర్విరాజమానవైభవ! స్వపాద పద్మసేవినామ్‌|
   శుభాని సాదు వర్దయ స్వభక్త భక్తిమేదయ
   ప్రణాశయార్తి స-యా ననన్తపూరదీశ్వర||

311

2. తిరువణ్ పరిచార దివ్యదేశ:

   తిరువణ్ పరిచార సమాఖ్యపురే| శఠకోప మునీంద్రమతే రుచిరే|
   విలసన్ కమలారమణ|ప్రణతే మియి దివ్యదృశరి దిశతా దనిశమ్‌||

3. తిరువాట్టారు దివ్యదేశ:

   తిరువాట్టారితి జగతి ప్రథితే నగరే పవిత్ర సరిదాడ్యే|
   శఠరిపువినుతే పణిరాట్ శయనోజ్వల నాథ! రక్షమాం ప్రణత:||

4. తిరువల్లవాళ్ దివ్యదేశ:

   అనంతశయన స్థలీ సదృశ వైభవోదశ్చతే
   ప్రసిద్ద తిరువల్లవాళితి శుభాఖ్యయా బాసురే|
   పరాజ్కుశ కలిద్విషోర్ముని వరేణ్యయోస్సూక్తిభి:
   స్తుతే జనపదే స్థిత! ప్రణతవత్సలేక్షస్వ మామ్‌||

5. తిరుచ్చిత్తారు దివ్యదేశ:

   తిరుచ్చిత్తా రాఖ్యే శఠరిపు మునీంద్ర స్తుతిపదే
   స్థితం దివ్యే దేశే జలజనిలయాకాన్త మనఘమ్‌|
   గజద్వంసే దక్షం క్షణ నిహతమల్లం వ్రజమణిం
   హరిం కంసారాతిం సతత ముపసేవస్వ హృదయ||

6. తిరువణ్ వణ్డూరు దివ్యదేశ:

   తిరువణ్ వణ్డూరభిదే శఠకోప మునీంద్ర దూత్య వాగ్విషయే|
   దివ్యే దేశే విలసన్ రామో భగవాన్ మమాపి హృది వపతి||

7. తిరువారన్ విళై దివ్యదేశ:

   మణి మణ్డప వప్ర తతీ విలసత్తిరువారవిళాబిద దేశపతిమ్‌|
   వకుళాభరణాబిద సూరికృతి శ్రవణోత్సుక మానస మీశమగామ్‌||

8. కుట్ట నాట్టు తిరుప్పులియూరు దివ్యదేశ:

   దేవీ బావాజుషా శఠారిమునినా సర్వాత్మనా స్వాత్మనో
   హృద్యో వల్లభ ఏష ఏవ హి యతేత్యూరీకృతో యో హరి:|
   తేన శ్రీపతినా శుభై ర్గుణగణై ర్యుక్తేన జుష్టే స్థలం
   శ్రీమద్వ్యాఘ్ర పురాబిదం హృది సదా విద్యోతతే మామకే||

9. తిరుక్కాట్కరై దివ్యదేశ:

   తిరుక్కాట్కరై నామ్ని దివ్యప్రదేశే విభాన్తం శఠారాతి యోగీంద్రగీతమ్‌|
   మునీంద్రస్య తస్యానుభూతౌ మహత్యాం సముత్కణ్ఠీతం దేవదేవం స్తవాని||

312

10. తిరుక్కడిత్తాన దివ్యదేశ:

   తిరుక్కడిత్తాన సమాఖ్యదేశే శఠారియోగీంద్రమన:పురే చ|
   చకాసతం శ్రీపతి మప్రమేయ ప్రభావసిందుం పరికీర్తయేయమ్‌||

11. తిరుమూళిక్కళ దివ్యదేశ:

   తిరుమూళిక్కళనామ్నా ప్రథితే శఠవైరి కలిజితోస్స్తుత్యే|
   దివ్యే దేశే విలసన్ భగవానవతాదిమం జనం కృపయా||

12. తిరునావాయ్ దివ్యదేశ:

   తిరునావాయితి కథితే శఠజిత్కలి జిన్మునీంద్ర నుత విభవే|
   విసన్త మనిశమీడే సంసృతి సిందు ప్లవాబిదానం హరిమ్‌||

13. తిరువిత్తువక్కోడు దివ్యదేశ:

   ఉద్గీతం కులశేఖరేణ కవినానన్యార్హ తామాత్మనో
   నానోదాహరణై: ప్రకాశితవతా భక్తాగ్రగణ్యేన చ|
   విద్వత్ర్కోడ పురేశ్వరం శ్రితజనాన్ సంసార వారాకరే
   మానాన్మాదృశ ఉద్దరన్త మనిశం సంసేవ్య దన్యోభవమ్‌||

       ఇతి కేరళ మణ్డల దివ్యదేశ స్తుతి సమాప్తి:
         అథ ఉదజ్మణ్డలస్థ దివ్యదేశస్తుతి:

1. శ్రీవేజ్కటాద్రి దివ్యదేశ:

   భక్తాజ్ఘ్రిరేణు మునివర్జమశేష దివ్యసూరిస్తుతం మహితమ ప్రతిమప్రభావమ్‌|
   శ్రీవేజ్కటాద్రి మదితిష్ఠతి భక్తభోగ్యే శ్రీశ్రీనివాస భగవత్యహమస్మి భక్త:||

2. శిజ్గవేళ్ కున్ఱ(శ్రీమదహోబిల) దివ్యదేశ:

   కలిద్విషా మునీశ్వరేణా తత్వవాదినా స్తుతం
   రమాసఖేన మర్త్యసింహమూర్తినా నిషేవితమ్‌|
   వనేచరై ర్ముగై ర్జనైశ్చ నిత్యసేవితం భజా
   మ్యహోబిలాద్రి మద్వితీయ వైభవోప శోబితమ్‌||

3. అయోధ్యా దివ్యదేశ:

   యాయోద్యేత్యపరాజితేతి విదితా నాకం పరేణ స్థితా
   సైషా రాఘవ జానకీ విహృతయే భూమౌ పురావాతరత్|
   తామేనాం కులశేఖరేణ కవినా శ్రీభట్టనాథేన చ
   ప్రోద్గీతాం హృది చింతయే రఘుపతేర్విన్దేయ చానుగ్రహమ్‌||

313

4. నైమిశారణ్య దివ్యదేశ:

   నైమిశారణ్య నామాశ్చితే పావనే దివ్యకాన్తార రూపేణ భాన్తం హరిమ్‌|
   శ్రీకలిద్విణ్ముని ప్రేక్షితం వీక్షితుం గచ్చతోత్కణ్ఠీతా భక్తితో భో జనా:||

5. సాలగ్రామ దివ్యదేశ:

   నేపాలాఖ్యే దుర్గమదేశే విలసన్తం సాలగ్రామే తీర్థపరీతం భజ చిత్త|
   భక్త్యాగ్రేణ శ్రీకలిహన్త్రా మునిరాజా దృష్టం జుష్టం శిష్టవరిష్ఠైర్హతకష్టమ్‌||

6. శ్రీబదరికాశ్రమ దివ్యదేశ:

   యత్రాష్టాక్షర దివ్య మన్త్ర మనఘం నారాయణస్సన్ గురు:
   స్వస్మా ఏవ పరాత్మనే సమదిశ చ్చిష్యాకృతిం భేజుషే|
   గౌరీశోపి కపాలముక్తి మభజద్యత్రైవ తత్ర స్థితం
   శ్రీమద్బట్ట కలిద్విడీడ్య బదరీక్షేత్రే మదీయం మన:||

7. కణ్డమెన్నుమ్‌ కడినగర్ దివ్యదేశ:

   గజ్గా గజ్గేతి వాచా సకల జన సమస్తాఘ సంహార కర్త్ర్యా
   గజ్గాయాం దివ్యతీరే విలసతి మహితే గణ్డనామ్నా ప్రసిద్దే|
   క్షేత్రే శ్రీ భట్టనాథ హ్వయ మునివినుతే భ్రాజమానం మహాన్తం
   విష్ణుం జిష్ణుం వరేణ్యం రఘువరమనిశం ద్యాయతాం సమ్పదన్స్యు:||

8. పిరిది దివ్యదేశ:

   బదర్యాశ్రమాద్వన్యతీవాభిరామే పిరిద్యాహ్వయే దివ్యదేశే లసన్తమ్‌|
   కలిద్వంసి యోగీంద్ర గీతం నృసింహ ముకున్దం మురారిం ముదా సేవిషీయ||

9. ఉత్తర మధురా దివ్యదేశ:

   శఠరిపు భట్టనాథముని తత్తనయావినుతాం
   యదుపతి వాసుదేవ జనన స్థల మిత్యుదితామ్‌|
   అనిశము పాసిషీయ మధురాం మధురానగరీం
   రవి తనయావగాపరివృతాం దురితౌఘహరామ్‌||

10. ద్వారకా దివ్యదేశ:

   వాసుదేవ గృహమేక ముదాన్వాన్ ప్లావయత్యహహ! నేత్యుపగీతాన్|
   ద్వారకామహమవైక్షిషి గోదా తత్పితుస్తితి సమేదిత శోభామ్‌||

11. గోకుల ప్రాన్తస్థలీ

   పూతనాశకట దేనుక వత్సాద్యాసుర ప్రకృతి వృన్ద నిహస్తు:|
   నంద నందన విభోర్ర్వజమీడే సర్వసూరిగణ మానస జుష్టమ్‌||
   గోవర్దనోద్దరణ రాస విహార ముఖ్యైశ్చర్యాశతై రఖిలభక్త మనోహరస్య|
   బృందావనే విహరతో వసుదేవ మానో: కృష్ణస్య దివ్యచరణౌ శరణం మమైవ||

314

12. క్షీరాబ్ది. పరమపదస్తుతి:[మార్చు]

   అవతార కన్దమితి యోగిభిర్నుతం కలశామ్బురాశిమనిశం విభావయే|
   పరమం పదం చ చరమం స్థలం సతాం శరణం, వృణోమి శరణం కదాచన||

                      స్తుత్యుప సంహార:

   ఇతి పరవాది భీతికర సూరి కులామ్బునిదౌ
       సుకృతశతేన లబ్దజనన: కవితాజనిభూ:|
   శఠరిపుముఖ్య దివ్య కవి వర్గనుతాన్ భగవ
       న్నిలయవరాన్ స్తువన్ సమ భవత్సపలస్వవచౌ:||

   కా-వాది భయజ్కర వంశీయాణ్ణ జ్గరార్య సూరికృతా|
     అష్టోత్తర శత దివ్యక్షేత్రసుతిస్సేయ మిహ జయత్వనిశమ్||
   "శ్రీపరాజ్కుశ పరకాల యతివర వరపర మునీంద్రేబ్యొ నమ:||
        -"అష్టోత్తర శత దివ్యదేశస్తుతి స్సమాప్తా"-

DivyaDesaPrakasika.djvu
DivyaDesaPrakasika.djvu