తెలుగు సమస్యలు/40-49 సమస్యలు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search 
ట్లార్తిం బొంద మిముం జయించు గద మున్నత్యుగ్రుఁడై దైత్యుఁడా, మార్తాండుం.

 • కప్పను జూడంగఁ బాము గడగడ వణఁకెన్.


కుప్పల కావలిలోపను
చెప్పులుకఱ్ఱయును బూని శీఘ్రముతోడం
జప్పు డగుచు వచ్పెడి వెం, కప్పను . . . 36

 • నిప్పున నొకచే రెఁండంత నెత్తురు గాఱెన్.

కుప్పించి వెలుగు దూకిన
గొప్పగుములు నా టె నిపుడు కోమలి వేగన్
ఉప్పగొని రావె కాతము, నిప్పన నొ. . . 37

 • రండాగమనంబుఁ జేయ రమ్యంబ యగున్",


కుండినపురమున రుక్ష్మిణి
చెండికకుం బూజనంబుఁ చేసెడి వేళన్
అండజవాహనుఁ దోడ్కొ_ని, రం డాగమ. . . 38

 • నెల బాలను జూచి బాల నెల బాలాయెన్


కలికీ! శిశు వెన్నాళ్ల దె
నెలకొని వివరింతు "రేపు నెలపొడపుగ దే
చెలి నీళ్లాడగమునుపటి, నెలబాల. . . 39

 • కమ్మలు మోకాళ్ల దాఁకి ఘలుఘలు మనియన్


కొమ్మను మదనుం డపుడు జ
వమ్ము న నీలోత్పలములవడిఁ గరియంగా
సొమ్మసిలి వెూను వంచిన, కమ్మలు. . . 40
 


 • మఱ్ఱాకున విడెము నేయ మనసాయెగదే,


క.కొఱ్ఱన్నము ఘృతసూపము
బఱ్ఱెలపెరుఁగూర గాయ పచ్చడితోడన్
బిఱ్ఱుగ భోంచే స్తిమాయా, మ. . . 41

 • మామిడి నిలువెల్లఁబూచి మారే డాయెన్ ,


కోమలినూతన వేళలను
చీమలు పదికోట్లు గూడి చిందులు దొక్కన్
మామా ! వూమిడిపూనెను, మా. . . 42

 • చూతుమె లవుడాయటంచు సుందరి పలికెన్,


క.ఖ్యాతిగలరామచంద్రుఁడు
చేతో వెూదంబుతోడఁ జెలఁగువు నెంతో
ప్రీతిగ నిటుచను దెంచిన, చూతు వెు. . . 43

 • వీపునఁ జండ్లుండు గోళ్ల వెండ్రుక లుండున్,


గోపాలకృష్ణమూ_ర్తిని
గోపికయొకనాఁడు ముందుగొని తలకురులన్"
బ్రాపుగఁ జిక్కులు దీర్పఁగ, వీపున. . . 44

ప్రాపని నమ్మినయొకసతి
కౌపేయముచేత వచ్చి కడుమోదముతో
రూపవతి పేలుచూడఁగ, వీపున, , . 45

 • చుక్కలలో నొక్క_నక్క సుడివడితిరిగెన్,


చక్కన గోవర్ధనగిరి
నక్కజముగఁ గృష్ణుఁడెత్త నావులకొఱకున్
గ్రక్కు-న గిరి మిన్నందిన, చుక్క 46.

 • పంచాస్త్రుని గేహమందు భానుఁడు వొడ మెన్


క.చంచలలోచన రాతిరి
సంచారముఁజేసినట్టిసందడిపడకో
పంచైన మూసికొనవే, పంచా. . . 47

 • ఆణిముత్యంబు విూసమందమరియుండె,


క.చంద్రశేఖరుఁ డొక నాఁడు శైలపుత్రి
యధరబింబము చుంబించునవసరమున
గిరిజనాసాగమందున మెఱయుచున్న, ఆణి. . . 48

"కాంతామణి చంటిమీదఁ గాకర మెలచెన్

క.చింతామణి యను బాపఁడు
పంతంబున గోడ విూఁదఁ బ్రతిమను వ్రాసెన్
అంతట వర్షము గురిసెను, "కాంతా. 49

 • కన్నులలోఁ జన్నులమరెఁ గాంతామణికిన్


క.చిన్నవి ఝషకంబులు గొని
చెన్నలరగ బెస్తవారి చిన్నది రాగా
పన్నుగ ఱొమ్మునఁ గలవల, కన్నుల. 50

 • కన్నెరికము చెడకమును పె గర్బంబాయెన్


క.చిన్నది పండ్రైండేండ్లది
యెన్నఁడు రతికేళిసుఖము నెఱుఁగక
వెన్నున తామర పుట్టెను, కన్నె. . . 51

 • కుందేలును కోడిపిల్ల గుటుకున మ్రింగెన్


క.చందనగంధులు ముగ్గురు
మందారపుఁదోఁటలోన మాపటి వేళ
న్నందంది పూలుగోయా, కుం. . . 52