తెలుగు సమస్యలు/30-39 సమస్యలు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to searchదీపముభంగి నున్న దొకదివ్యపురత్నము దెస్తిమింతినీ, పా. . . 29

•ఏకాదశినాఁడు సప్త పేుడే గడియల్.

క. ఓ క్రాంత ! నాచు వెనిమిటి
యే కాంతనొ చూడఁ బోయి నేటికి నాళ్లే
చేకొని లెక్కింపుము నేఁ, డేకాదశి. . . 30

•చందురులోనిఱ్ఱి నేలచంగలిమేసెన్,

క. కందర్పహరుఁడు నరుఁడును
పందికినై పోరిపోరి పరిపరిగతులక్రా
కిందైనహరునిజూటము, చందురులో. . . 31

  • కుందేళులు రేండువచ్చి కు చములఁ గఱ చెన్",


క. కందర్పుని పూఁదోఁటను
జందనముఖు లిద్దఱొచ్చి చతురత మెఱయన్
నందంది పూలుగోయా, కుందే. . . 32

  • భామాకుచమండలంబు భస్త్రం బాయెన్.


క. కావూతిురుఁడె జంగము
ప్రేమంబున బూతిఁబూసి ○ య ములరంగాఁ
గామించి కౌఁగిలించిన, భావూ కుచ. . . 33

  • కాకరపూసూచి నిమ్ల కాయలు "గ్రా.చ్చక్రా,

"కాకర కేటికి యుదకము ?
క్ష్యాగాని యోకొవు! నిమ్లచెట్టుకు ಬಿ°csá
కాకరకాయలు కాచును, "కాకరపూ. . . 34

  • మూర్తాండుండపరాద్రి గ్రుం కేనిదిగో మధ్యాహ్న కాలంబునన్.


శా. కీర్తింపం దగు రాముసాయకమహాగ్నిజ్వాల శుంభుకా నిశా
వర్తిన్ రావణుఁ గాంచి నారదుఁడు దేవాధ్యక్షునితోఁబల్కెని 
ట్లార్తిం బొంద మిముం జయించు గద మున్నత్యుగ్రుఁడై దైత్యుఁడా, మార్తాండుం.

  • కప్పను జూడంగఁ బాము గడగడ వణఁకెన్.


కుప్పల కావలిలోపను
చెప్పులుకఱ్ఱయును బూని శీఘ్రముతోడం
జప్పు డగుచు వచ్పెడి వెం, కప్పను . . . 36

  • నిప్పున నొకచే రెఁండంత నెత్తురు గాఱెన్.

కుప్పించి వెలుగు దూకిన
గొప్పగుములు నా టె నిపుడు కోమలి వేగన్
ఉప్పగొని రావె కాతము, నిప్పన నొ. . . 37

  • రండాగమనంబుఁ జేయ రమ్యంబ యగున్",


కుండినపురమున రుక్ష్మిణి
చెండికకుం బూజనంబుఁ చేసెడి వేళన్
అండజవాహనుఁ దోడ్కొ_ని, రం డాగమ. . . 38

  • నెల బాలను జూచి బాల నెల బాలాయెన్


కలికీ! శిశు వెన్నాళ్ల దె
నెలకొని వివరింతు "రేపు నెలపొడపుగ దే
చెలి నీళ్లాడగమునుపటి, నెలబాల. . . 39

  • కమ్మలు మోకాళ్ల దాఁకి ఘలుఘలు మనియన్


కొమ్మను మదనుం డపుడు జ
వమ్ము న నీలోత్పలములవడిఁ గరియంగా
సొమ్మసిలి వెూను వంచిన, కమ్మలు. . . 40