తెలుగు సమస్యలు/20-29 సమస్యలు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search 

 • గాడిద యేడి చెఁ గదన్న ! ఘనసంపన్నా


క. ఆడినమాటకుఁ దప్పిన
గాడిదకొడు, కంచుఁ దిట్టంగా యయ్యో !
వీఁడా నాకొక కొడు కని, గాడిద. . 17

 • ము ట్లుడిగినసతికి నొక్క మొగశిశు పుట్టెన్.


క, ఇట్టాకఠిన ప్రాసము
లెట్లాటికవీంద్రుకయిన నీయందగునా
యట్లయితే నవమాసపు, ముట్టుడిగి. . . 18

13. *ఇనన్ద శిబింబయగ్ల ముదయించె దినాంతమునందుఁ దద్దిళ

చ, ఇనసమ తేజ! విూరు నెలవిచ్చినపీఠము హేమరత్నసం, జన
నము మేరుప్రస్తరము చక్కఁగఁదీర్పితి వశమయ్యె నేర్పున
సురకోటులం దిశలఁ బొల్పుగ వ్రాయుచు రాఁగనేటికిన్ 19

 • కప్పకు సంపంగినూనె కావలె వింటే.


క. ఇప్పర మే లెడిపార్థివు
డిప్పడు నీ తావు కనిచె నిదిగో యార్యా !
తెప్పన నంగడితలుపులు, కప్ప. . . 20

 • ఎలుకలు తమకలుగులోని కేనుఁగుఁ దీనెన్.


క. ఇలలో నిద్దఱురాజులు
మలయుచుఁ జదరంగమూడి వూపటి వేళన్
బలమెత్తి కట్ట మఱచిన, నెలుక. . . 21

 • చట్రాతిని నార దీయఁ జయ్యన వచ్పున్,


క. ఇట్రార యు_క్తి చెప్పెద
పట్రా యిది తాటిమట్ట పదిలముతోడన్
కొట్రా నీభుజశ_క్తిని, చట్రా... 22

 • పాతర లో సూర్యుడుదయపర్వత మెక్కెన్,


క.ఈతఱి కాపుల పిలువుఁడు
రా తిరి ప్రొద్దెల్ల జాత్ర"రాయెను ధాన్యం
బౌతురముగఁ బోయింతము, పాతరలో. . . 23

 • వక్త్రంబుల్ పదికన్నులై దుకరముల్ వర్ణింపఁగా వెయ్యగున్.


శా.ఈక్త్రాప్రాసము చెడదంచు విన విూ రెంతేసివారాడఁగా
వాక్రాసం బది సత్కవీశ్వరులత్రోవల్ గావు ‘నే జెప్పెదన్
దిక్త్రా రాతికిఁ బార్వతీశ్వరులకున్ దిగ్మ ప్రభా రాతికిన్, వక్త్రం.

 • గుండ్రాతికి గాళ్లు వచ్చి గునగున నడిచెకాన్.


ఉండ్రా యోరి దురాత్మక !
ఇండ్రాప్రాసంబు కవుల కియ్యందగునా
యండ్రారాము పదము సోఁకిన, గుండ్రా 25

క్.వుండ్రాని యడవిలోపల
గుండ్రాయై యున్నయట్టికోమలిపై గో
దండ్రాముపదము సోఁకిన, గుండ్రాతికి, 26

కం. తండ్రి పసుప మునివెంటను
పంద్రెండవ యేఁట రామభద్రుడు చనికా
ల్గుండ్రించి ధూళిఁ జిమ్మిన, గుం. . . 27

పండ్రైండుకండ్ల చేవర
తండ్రిశరాసనము రామ ధరణీశుండున్
దండింపఁ బోవునప్పడు, గుండ్రాతికి. 28

 • పాపట"కాయలోన నొక బాలుఁడు సింగము వేఁట లాడెడిన్,


ఉ.ఏపున మేము కొందఱము ఏనుఁగువైరుల వేఁటఁబోవఁగా
కూపముభంగి నున్న దొక కొండబిలం బది చొచ్పిపోవఁగాదీపముభంగి నున్న దొకదివ్యపురత్నము దెస్తిమింతినీ, పా. . . 29

•ఏకాదశినాఁడు సప్త పేుడే గడియల్.

క. ఓ క్రాంత ! నాచు వెనిమిటి
యే కాంతనొ చూడఁ బోయి నేటికి నాళ్లే
చేకొని లెక్కింపుము నేఁ, డేకాదశి. . . 30

•చందురులోనిఱ్ఱి నేలచంగలిమేసెన్,

క. కందర్పహరుఁడు నరుఁడును
పందికినై పోరిపోరి పరిపరిగతులక్రా
కిందైనహరునిజూటము, చందురులో. . . 31

 • కుందేళులు రేండువచ్చి కు చములఁ గఱ చెన్",


క. కందర్పుని పూఁదోఁటను
జందనముఖు లిద్దఱొచ్చి చతురత మెఱయన్
నందంది పూలుగోయా, కుందే. . . 32

 • భామాకుచమండలంబు భస్త్రం బాయెన్.


క. కావూతిురుఁడె జంగము
ప్రేమంబున బూతిఁబూసి ○ య ములరంగాఁ
గామించి కౌఁగిలించిన, భావూ కుచ. . . 33

 • కాకరపూసూచి నిమ్ల కాయలు "గ్రా.చ్చక్రా,

"కాకర కేటికి యుదకము ?
క్ష్యాగాని యోకొవు! నిమ్లచెట్టుకు ಬಿ°csá
కాకరకాయలు కాచును, "కాకరపూ. . . 34

 • మూర్తాండుండపరాద్రి గ్రుం కేనిదిగో మధ్యాహ్న కాలంబునన్.


శా. కీర్తింపం దగు రాముసాయకమహాగ్నిజ్వాల శుంభుకా నిశా
వర్తిన్ రావణుఁ గాంచి నారదుఁడు దేవాధ్యక్షునితోఁబల్కెని