తెలుగు సమస్యలు/10-19 సమస్యలు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to searchఉ, ఇత్తఱి రమ్మురమ్మనుచు నింపుగ గొల్లలు తన్నుఁ బిల్వఁగాఁ
దత్తర పాటునం గదిసి తాండవకృష్ణుఁడు సుందరాంగిపై, మె
త్తనిపూలపాన్పునను మెచ్చిచనుంగవలంటినప్పడే, గు_త్త.

 • దిద్దమ్మని వత్సనాయితిమ్మనియింటన్.


క, అద్దిర ! శ్రీభూనీళలు
ముద్దియ లాహరికి గలరు ముగురమ్మలలో
పెద్దమ్మ నాట్య మాడెను, దిద్దిమ్మలని. . . 6.

 • ఉత్తరమున భానుబింబ ముదయం బయ్యెకౌ,

క, అత్తుగఁ దూరపుపడమర
జిత్తరువు లిఖించి నిదురఁ జెందితి నౌరా !
చిత్తరువు వ్రాయఁబోవలె, ను త్త. . . 7

 • విపరీతపుఁబులుసుకూర విస్తరి మ్రింగెకా.


క, అపురూపపు లేఁ తాకుల
విపరీతపు బ్రాంహ్మణుండు విస్తరి గుట్టెన్
చపలాక్షి వండిపెట్టెను, విపరీ. 8

 • సుగ్రీవునియొడమ కాలు శునకము గఱచెన్.


క. అగ్రారపు నడివీధిలొ
నిగ్రహముగ బొమ్మలాట నేర్పున నాడన్
విగ్రహము లెత్త మఱచిన, సు గ్రీ... 9

 • నినునిను నిన్ను నిన్ను మఱి నిన్నును నిన్నును నిన్ను నిన్నునున్.


చ, అనిలజ! జాంబవంత! కమలా ప్తతనూభవ! వాయుపుత్ర! యో
పవన! సుషేణ! నీల! నల ! భౌసుకులుం డగు రాఘవేంద్రు డ
ద్దనుజపురంబు వేగెలువ దైత్యులఁజంపను వేగ రమ్మనెన్, ని. . .చ, అనఘ సురాపగాతనయ! యర్కతనూజ విచిత్ర వీర్యనందన
గురుపుత్ర ! ద్రోణ! కృప! నాగపురీశ్వర! దుస్సనేన!రమ్మనె
రాజసూయముయమాత్త జుఁడిప్పడు చేయఁబూనితా, ని. . .

చ, అనఘసురేశ! వాయుసఖ! యర్యమునందన! రాక్షసేంద్ర ! యో
వననిధినాథ! గంధవహ! వైశ్రవణా! నిటలాక్ష! తాను రమ్మను
మని చెప్పెమా ధవుఁడువూమారుని పెండ్లికిమిమ్మునందఱిన్, ని - •

 • సొర చెట్టున బీరకాయ సొంపుగఁ గా చెన్,


క. అరవిందకోమలంబగు
నరవిందపుఁగొలను కెలననావలపిఱుఁదన్
గరిమనుసొంపుగఁ జూచిన, సౌర . . .13

 • విధ వాగమనంబు మిగుల వేడుక నేనెన్,


క. అధికారిదర్శనేచ్ఛా
గ్రధితుఁడ నై సుశకునంబుఁ గాంక్షీంపఁగ నా
కధికఫలప్రద యగుచును, విధవా. . . 14

 • కన్నకువూరుండు మగఁడు గాఁగ వరించెన్.


క.అన్నన్న రాధ సొగసున
కెన్నిక యగు మగఁడు లేవిటీ హేలాగతిచే
నన్న యగునందగోపుఁడు, కన్న. . .15

 • రతిరాజగృహంబుమీద రని యుదయించెన్,


క, అతివల మొగ మెఱుఁగక యీ
గతి సతిరతి వాంఛఁ దగిలి కష్టసుఖములన్
మతిఁ దలఁపవు. లే లెమ్మిక , రతి, . . 16 

 • గాడిద యేడి చెఁ గదన్న ! ఘనసంపన్నా


క. ఆడినమాటకుఁ దప్పిన
గాడిదకొడు, కంచుఁ దిట్టంగా యయ్యో !
వీఁడా నాకొక కొడు కని, గాడిద. . 17

 • ము ట్లుడిగినసతికి నొక్క మొగశిశు పుట్టెన్.


క, ఇట్టాకఠిన ప్రాసము
లెట్లాటికవీంద్రుకయిన నీయందగునా
యట్లయితే నవమాసపు, ముట్టుడిగి. . . 18

13. *ఇనన్ద శిబింబయగ్ల ముదయించె దినాంతమునందుఁ దద్దిళ

చ, ఇనసమ తేజ! విూరు నెలవిచ్చినపీఠము హేమరత్నసం, జన
నము మేరుప్రస్తరము చక్కఁగఁదీర్పితి వశమయ్యె నేర్పున
సురకోటులం దిశలఁ బొల్పుగ వ్రాయుచు రాఁగనేటికిన్ 19

 • కప్పకు సంపంగినూనె కావలె వింటే.


క. ఇప్పర మే లెడిపార్థివు
డిప్పడు నీ తావు కనిచె నిదిగో యార్యా !
తెప్పన నంగడితలుపులు, కప్ప. . . 20

 • ఎలుకలు తమకలుగులోని కేనుఁగుఁ దీనెన్.


క. ఇలలో నిద్దఱురాజులు
మలయుచుఁ జదరంగమూడి వూపటి వేళన్
బలమెత్తి కట్ట మఱచిన, నెలుక. . . 21

 • చట్రాతిని నార దీయఁ జయ్యన వచ్పున్,


క. ఇట్రార యు_క్తి చెప్పెద
పట్రా యిది తాటిమట్ట పదిలముతోడన్
కొట్రా నీభుజశ_క్తిని, చట్రా... 22