తెలుగు వాక్యం/పరిభాష

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

పరిభాష

అనుకరణ సూచకం - quotation marker

అనుకర్త - reporter

అనుకారకం - quotation marker

అనుభోక్త - experiencer

అనువర్త - reporter

అనుశ్రోత - hearer of the report

అప్యర్థకం - concessive

అమూర్త నామం - abstract noun

అర్ధప్రధానం - information centred

ఆఖ్యాతం - predicate

ఆఖ్యాతబంధం - Predicate phrase

ఆధారదళం - conditional clause

ఆధేయదళం - conditioned clause

ఆనుపూర్విక - chronological

ఉపవాక్యం - clause

ఏకకర్తృక నియమము - like_subject constraint

ఏకవస్తుబోధకత - coreferentiality

ఏకైక సంబంధం - isomorphism, one to one correspendence

కర్త్రుద్ధరణ సూత్రం - subject raising rule

కాంక్షార్థకనామం - intentive nominal

కారణవాక్యం - causal clause

కార్యవాక్యం - result clause

క్రియాబంధం - verb phrase

క్రియావిభక్తి సంధానసూత్రం - agreement rule

క్త్వార్థకం - perfective participle

గతి - process

గమనార్థకక్రియలు - motioa verbs

గర్ఫవాక్యం - embedded sentence

గర్భివాక్యం - matrix sentence

గున్తనిర్మాణం - deep structure

చర్య - action

చేదర్థకం - conditional

తక్షణభవితవ్యం - inceptive

ధాతువిస్తరణ - stem extension

నామబంధం - noun phrase

నామ్నీకరణం - nominalizations

నిరధీనత - uncontrollability

నిరనుబంధ - disjenctive

నిశ్చయార్థకం - assertive

పదక్రమ వ్యత్యాసం - change of ward order

పదబంధం - phrase

పరప్రయోజనార్థకం - benefactive

పరిపురణార్థకం - completive

పరిణామబోధక క్రియలు - change of state verbs

పరోక్షప్రశ్న - indirect question

పరోక్షవిధి - indirect imperative

పరోక్షానుకరణ - indirect speech

పారస్పర్యార్థం - reciprocative

ప్రత్యక్షానుకరణ - direct speech

ప్రధాన క్రియ - majn verb

ప్రధాన వాక్యం - main clause

ప్రయోజనార్థకం - purposive

ప్రవృత్తి - function

ప్రాధాన్య వివక్ష - focus

బుద్ధ్యర్థక క్రియలు - verbs of cogvition

భిన్న కర్తృక నియమం - unlike subject constraint

భాషీకరణ - codification into language

భౌతిక వ్యాపార క్రియలు - physical process verbs

మనోవ్యాపార క్రియలు - mental process verbs

యత్తదర్థక వాక్యాలు - correlative sentences

రీత్యర్ధం - manners

వచ్యర్థక క్రియలు - speech verbs

వికల్ప సంయోజన - alternate coordination

విభక్తి బంధం - case phrase

విభక్త్యర్థక నామ్నీకరణం - relative nominalizations

విషయార్థక నామ్నీకరణం - factive nominalization

వ్యక్త నిర్మాణం - surface structure

శబ్ద ప్రధానం - code centred

శత్రర్థకం - durative participle

శత్రర్ధ బోధ - duration

శ్రవణార్థక క్రియలు - hearing verbs

సంకలన సంయోజన - additeve coordination

సంఘటన - event

సందేహార్థకం - dubitative

నంభావన - expectation

సంభావ్యమాన - conceivable ; unreal

సంయుక్త పదబంధం - coordinate phrase

సంయుక్త వాక్యం - coordinate sentence

సంశ్లిష్టవాక్యం - complex sentence

సనామబంధ లోపం - equi-NP delition

సమబోధకత - coreferentiality

సమసామయిక - simultaneous

సమాన కర్తృక నియమం - like subject constraint

సమీకరణ వాక్యాలు - equational sentences

సర్వనామ పరివర్తక సూత్రం - pronoun change rule

సర్వనామీకరణం - pronominalization

సాధారణ పదక్రమం - unmarked word order

సాధ్యనామం - derived noun

సానుబంధ - conjunctive

సామర్థ్యార్థం - abilitative

సామాన్య వాక్యం - simple sentence

సిద్ధనామం - basic noun

స్థితిబోధక క్రియలు - stative verbs

స్థితిభేదం - change of state

స్వాధీనత - controllability

స్వామ్యార్థం - possessive

*

దేశభాషలందు తెలుగు లెస్సప్రపంచ తెలుగు మహాసభలు

1975 ఏప్రిల్ 12–18