తృతీయస్కంధము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
తృతీయస్కంధము - అధ్యాయము - 1

1. విదురుండు తీర్థయాత్ర సేయుట

2. విదురుం డుద్ధవుం గని కృష్ణాదుల వృత్తాంత బడుగుట

తృతీయస్కంధము - అధ్యాయము - 5

3. విదుర మైత్రేయుల సంవాదము

తృతీయస్కంధము - అధ్యాయము - 6

3. విదుర మైత్రేయుల సంవాదము

4. స్వాయంభువ మనువు ప్రజావృద్ధి చేయుట

5. శ్రీ యజ్ఞవరాహావతార వర్ణనము

6. యజ్ఞవరాహమూర్తిని బ్రహ్మాదులు స్తుతించుట

7. మైత్రేయుఁడు విదురునకు హిరణ్యాక్ష హిరణ్యకశిపుల జననమునకుం గారణంబైన వృత్తాంతం బెఱింగించుట

8. సనక సనందనాదుల వైకుంఠమున కరుగుట

9. సనకాదులు నారాయణని స్తుతియించుట

10. జయ-విజయులు దితిగర్భంబున హిరణ్యాక్ష హిరణ్యకశిపులుగాఁ బుట్టుట

11.హిరణ్యాక్షుండు యజ్ఞవరాహాం బగు హరి నెదిరించి యుద్ధము సేయుట

12. చతుర్ముఖుం డొనర్చు యక్షాది దేవతాగణ సృష్టిఁ దెలుపుట

13. కర్దముఁడు భగవదనుజ్ఞ వడసి దేవహూతినిఁ బెండ్లి యాడుట

14. కర్దమ ప్రజాపతి యోగప్రభావంబుచే విమానంబు గల్పించి భార్యతోఁగూడి విహరించుట

15. దేవహూతి గర్భంబున విష్ణుండు కపిలావార్యుండుగా నుదయించుట

16. దేవహూతి పుత్రుండీన కలిపాచార్యుని వలనం దత్త్వజ్ఞానంబు పడయుట

17. కలిలుండు దేవహూతికి భక్తియోగము తెలియఁ జేయుట

18.కలిపుండు దేవహూతికిఁ బిందోత్పత్తి క్రమము తెలుపుట

19. గర్భస్థుఁ డగు జీవుఁడు భగవంతుని స్తుతించుట మఱియు స్కంధాంతము